[Institutet [Sökformulär]  [Söktips] [In English]

Info om databasen Dombase

Databasen DOMBASE består av engelska sammanfattningar av valda finländska domstolsutslag som innehåller hänvisningar till internationella människorättskonventioner eller grundrättighetsbestämmelser i Finlands grundlag.

Materialet i DOMBASE bygger på de rapporter angående nationell rättspraxis som Institutet för mänskliga rättigheter i egenskap av Europarådets nationella korrespondent årligen sänder till Europarådet. Av denna orsak berör en stor del av domstolsutslagen i databasen den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Därtill finns det utslag som innehåller hänvisningar till Förenta Nationernas människorättskonventioner, såsom konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och konventionen om barnets rättigheter.

DOMBASE är inte uttömmande utan innehåller främst sådana domstolsutslag som har varit lättillgängliga, dvs. har ingått i en annan, fritt tillgänglig databas eller källa. De flesta utslagen i databasen är avgivna år 1990 eller senare, men några tidigare utslag avgivna mellan 1974 och 1990 har också inkluderats. Finland ratificerade den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna år 1990. Före 1990 var det relativt sällan de finländska domstolarna hänvisade till internationella människorättskonventioner i sina utslag.

I sammanfattningarna har vi valt att koncentrera oss på domstolens argumentation som berör tolkningen av rättsreglerna om de mänskliga rättigheterna. Domstolens argumentation i huvudsaken refereras alltså inte i sin helhet. Vänligen notera att varje utslag hänvisar till lagstiftning som var i kraft då utslaget avkunnades. Eventuella senare ändringar i lagstiftningen utreds inte i sammanfattningarna. Ett exempel är bestämmelserna om grundrättigheterna i Finlands grundlag. Grundrättighetsförteckningen i den finländska regeringsformen ändrades år 1995. I den nya grundlagen (1999) ändrades numreringen av paragraferna i grundrättighetsförteckningen. Hänvisningarna till grundrättighetsparagraferna i den nya grundlagen motsvarar med andra ord inte paragraferna i den gamla regeringsformen (1919) eller i grundrättighetsförteckningen som ändrades år 1995.

För varje domstolsutslag i databasen anges originalkällan, där man finner antingen utslaget i sin helhet eller en sammafattning av utslaget på finska och/eller på svenska. De huvudsakliga källorna är domstolarnas årsrapporter eller justitieministeriets databank FINLEX, som kan nås via Internet (http://www.finlex.fi). Som exempel på andra relevanta Internet-källor kan nämnas Högsta förvaltningsdomstolens hemsida (http://www.kho.fi), Högsta domstolens hemsida (http:/www.kko.fi), Försäkringsdomstolens hemsida (http://www.oikeus.fi/vakuutusoikeus), samt Arbetsdomstolens hemsida (http://www.oikeus.fi/tyotuomioistuin). På justitieministeriets Internet-server finner man bland annat ett urval domstolsutslag från förvaltningsdomstolar och hovrätter i sammandrag (http://www.oikeus.fi).

Sökning i DOMBASE kan göras med hjälp av sökord eller som en fritextsökning, som täcker alla fält i databasen. Sammanfattningarna av domstolsutslagen är tillgängliga enbart på engelska, medan indexorden samt hänvisningarna till domstolar, originalkällor och lagstiftning anges på tre språk: engelska, svenska och finska. Mera information om de olika sökalternativen finns i databasens söktips samt i listan på indexord.

Om Du vill ha mera information om databasen DOMBASE, vänligen kontakta Raija Hanski.

e-post: raija.hanski@abo.fi telefon: 358-2-2154324


29-06-2006 Institutet för Mänskliga Rättigheter