[Search form] [Info about the database] [Search tips] [Previous] [Next]

No 5 / 8

No: 13979
Shelf mark: E
Document type: bild, foto
Colour: svartvit
Carrier: papper
Format: horisontal rektangel
Inner size: 16.2 cm x 22.9 cm (height x width)
Outer size: 17.5 cm x 24 cm (height x width)
Originator: Herbert Hoffmann;
Keywords: men, singers, grand pianos,

Barytonsångaren Gerhard Hüsch (1901-1984), står bredvid en flygel och sjunger.Baritone Gerhard Hüsch (1901-1984), standing by a grand piano, singing.

8.8.2008 / 8.8.2008