[Search form] [Info about the database] [Search tips] [Previous] [Next]

No 7 / 18

Sibeliusmuseum

No: 789
Shelf mark: B
Document type: Bild; foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Horisontal rektangel
Inner size: 8.8 cm x 13.8 cm (height x width)
Originator: A-K. Heidloss, Dresden-A., Schlo§tr. 25;
Keywords: woman, man, coat, hat, stick, bridge,

Gräsbeck, Erna och mansperson i helfigur, utomhus i ytterkläder.

Full-length figure, outdoors in coats.

23.9.1997 / 2.11.2018