[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='naturrätt' gav 104 träffar


 
1. Nikamaa-Berg, Sirkku : De nordiska ländernas röstningsbeteende i Förenta Nationernas generalförsamling i frågor angående mänskliga rättigheter., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

De nordiska ländernas röstningsbeteende i Förenta Nationernas generalförsamling i frågor angående mänskliga rättigheter. / Nikamaa-Berg, Sirkku, 143 p.. - Åbo : Statsvetenskapliga institutionen, 1987.

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Följande redogör först för mänskliga rättigheter i olika samhällssystem, varefter hon redogör för FN:s arbete för de mänskliga räyyigheterna, varefter hon redogör för de nordiska ländernas röstningsbeteende i FN i frågor angående mänskliga rättigheter.

INDEX WORDS:
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* NGO = NGO = NGO
* FN = UN = YK
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* röstande = voting = äänestäminen
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* apartheid = apartheid = rotusorto

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries : 8002

NOTE (THESIS): Avhandling pro gradu (master's thesis), Åbo Akademi, Institutionen för statskunskap, (1987)

 
2. Alkema, Evert Albert : The third-party applicability or "Drittwirkung" of the European Convention on Human Rights., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The third-party applicability or "Drittwirkung" of the European Convention on Human Rights. / Alkema, Evert Albert

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 33-45. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR

 
3. Skirbekk, Gunnar : Naturrettstanken-ankerteste for menneskerettane, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Naturrettstanken-ankerteste for menneskerettane / Skirbekk, Gunnar

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menneskerettighetene som forskningstema og politisk utfordring ; internasjonale perspektiver / Hagtvet, B. (ed.). - p. 45-57 - Oslo : Ad Notam Forlag AS, 1988.

ISBN 82 417 0000 8

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* filosofi = philosophy = filosofia
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus

NOTE (GENERAL): UDHR

 
4. Ekern, Stener : Nicaragua mellom frihet og avhengighet ; om individer som rettighetsbaerene i en tradisjonell latin-amerikansk politisk kultur, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Nicaragua mellom frihet og avhengighet ; om individer som rettighetsbaerene i en tradisjonell latin-amerikansk politisk kultur / Ekern, Stener

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menneskerettighetene som forskningstema og politisk utfordring ; internasjonale perspektiver / Hagtvet, B. (ed.). - p. 167-184 - Oslo : Ad Notam Forlag AS, 1988.

ISBN 82 417 0000 8

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* politik = politics = politiikka
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Nicaragua / Central America / Latin America : 6245 / 6200

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR;

 
5. Bettermann, Karl August (ed.) : Die Grundrechte , 1966
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Die Grundrechte : Handbuch der Theorie und Praxis der Grundrechte / Bettermann, Karl August (ed.) ; Neumann, Franz ; Nipperdey, Hans Carl, xi, 542 p.. - Berlin : Dunker & Humblot, 1966.

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR

 
6. Brewer-Carias, Allan R. : Judicial review in comparative law., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Judicial review in comparative law. / Brewer-Carias, Allan R. - (Cambridge studies in international and comparative law), xvii, 406 p.. - Cambridge : Cambridge U.P., 1989.

ISBN 0 521 33387 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* parlamentarism = parliamentarism = parlamentarismi
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 6357 / 8150

NOTE (GENERAL): Magna Carta

 
7. Herczegh, Geza : General principles of law and the international legal order., 1969
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

General principles of law and the international legal order. / Herczegh, Geza. - 129 p. - Budapest : Akademiai Kiado, 1969.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* FN = UN = YK
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* ICRC = ICRC = ICRC
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet

NOTE (GENERAL): UN charter;Geneva conventions;Hague conventions

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
8. Pennock, J. Roland (ed.) : Human rights., 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights. / Pennock, J. Roland (ed.) ; Chapman, John W. - (Nomos ; No. 23) , xvi, 303 p.. - New York : University U.P., 1981.

ISBN 0 8147 6578 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* folkmord = genocide = kansanmurha
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (MEETINGS): American society for political and legal philosophy, New York, (197809), (C).

NOTE (GENERAL): AMR; ICCPR; UDHR; ICESCR; Genocide convention.

 
9. Dowrick, Frank : Human rights: problems, perspectives and texts., 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights: problems, perspectives and texts. / Dowrick, Frank, vi, 223 p.. - Hampshire : Gower, 1979.

ISBN 0 566 00281 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* skälig levnadsstandard = adequate standard of living = riittävä elintaso
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* tortyr = torture = kidutus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (MEETINGS): A series of lectures and seminar papers delivered in the University of Durham, (1978), (C)

NOTE (GENERAL): UDHR; UN charter; ECHR; ESC; ICCPR;

 
10. Szabo, Imre : Historical foundations of human rights and subsequent developments., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Historical foundations of human rights and subsequent developments. / Szabo, Imre

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The international dimensions of human rights : vol. I / Vasak, K.; rev.and edit. for the English ed. by Philip Alston.. - p. 11-42 - Westport, Connecticut : Greenwood Press ; Unesco, 1982.

ISBN 0 313 23395 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICCPR; ECHR; UN charter; French declaration of the rights of man and citizen.

 
11. Lador-Lederer, J. : Some reflections on the law of nations., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Some reflections on the law of nations. / Lador-Lederer, J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.), p. 361-368. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationalstat = nation state = kansallisvaltio
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* rättsutveckling = legal development = oikeuskehitys
* internationellt samarbete = international co-operation = kansainvälinen yhteistyö
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti

 
12. Jyränki, Antero : Lakien laki, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lakien laki : perustuslaki ja sen sitovuus eurooppalaisessa oikeusajattelussa suurten vallankumousten kaudelta toiseen maailmansotaan / Jyränki, Antero, 605 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus, 1989.

ISBN 951 640 438 3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Nordic countries / USA

NOTE (GENERAL): UDHR

 
13. Suppnowich, Christnie : The concept of socialist law, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The concept of socialist law / Suppnowich, Christnie, 14, 195 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1990.

ISBN 0 19 825246 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* socialism = socialism = sosialismi

 
14. Waldrom, Jeremy : The right to private property, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The right to private property / Waldrom, Jeremy, 8, 470 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1990.

ISBN 0 19 823937 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* exploatering = exploitation = hyväksikäyttö
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

NOTE (GENERAL): UDHR;

 
15. Buckle, Stephen : Natural law and the theory of property, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Natural law and the theory of property : Grotius to Hunne / Buckle, Stephen, 14, 324 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1991.

ISBN 0 19 824239 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* etik = ethics = etiikka
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus

 
16. Harries, Richard : Human rights in theological perspective, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Human rights in theological perspective / Harries, Richard

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights for the 1990s: legal, political and ethical issues / Blackburn, R.; Taylor, J. (eds.). - p. 1-13 - London : Mansell, 1991.

ISBN 0 7201 2035 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kyrka = church = kirkko
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* kristendomen = christianity = kristinusko
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus

 
17. Property and liberty, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Property and liberty /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Property law : vol. 1 / Mensch, E. ; Freeman, A. (eds.) - (The international library of essays in law & legal theory : areas ; 14), p. 31-146. - Aldershot : Dartmouth, 1992.

ISBN 1 85521 208 0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: PART II, PROPERTY AND LIBERTY. The articles are : . 2. Edward Andrew (1985) : 'Inalienable right, alienable property and freedom of choice: Locke, Nozick and Marx on the alienability of labour', Canadian Journal of Political Science, 18, pp. 529-50. 3. Margaret Jame Radin (1982) : 'Property and personhood', Stanford Law Review, 34, pp. 957-78. 4. Peter G. Stillman (1989) : 'Hegel's analysis of property in the philosophy of right', Cardozo law Review,10, pp. 1031-72. 5. J. David Bleich (1989) : 'Hegel's answers to questions we know not how to ask', Cardozo Law Review, 10, pp. 1073-5. 6. Richard A. Epstein (1979) : 'Possession as the root of title', Georgia Law Review, 13, pp. 1221-43.

INDEX WORDS:
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* filosofi = philosophy = filosofia
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus

 
18. Lindholt, Lone : Questioning the universality of human rights, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Questioning the universality of human rights : a legal analysis of the African charter on human and peoples rights and the constitution of Botswana / Lindholt, Lone - (Institute of Legal Science sec. B), 293 p.. - Copenhagen : University of Copenhagen, 1994.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* inkorporering = incorporation = yhdistäminen
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Southern Africa

NOTE (GENERAL): ACHPR;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: avhandlingar

 
19. George, Robert P. (ed.) : The autonomy of law, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The autonomy of law : essays on legal positivism / George, Robert P. (ed.), viii, 339 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1996.

ISBN 0-19-825786-4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Too thin and too rich : distinguishing features of legal positivism, by Kent Greenawalt. 2. Positivism as parish, by Frederick Schauer. 3. Does positivism matter, by R. George Wright. 4. Law's autonomy and public practical reason, by Gerald J. Postema. 5. Farewell to "legal positivism" : the separation thesis unravelling, by Klaus Füsser. 6. The concept of law and the concept of law, by Neil MacCormick. 7. The truth in legal positivism, by John Finnis. 8. Law's normative claims, by Philip Soper. 9. Intention in interpretation, by Joseph Raz. 10. Authority and reason, by Jules Coleman. 11. Natural law and positive law, by Robert P. George.

INDEX WORDS:
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* tolkning = interpretation = tulkinta
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus

 
20. Khan, L. Ali : The extinction of nation-states, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

The extinction of nation-states : a world without borders / Khan, L. Ali - ( Developments in international law ; vol. 21), viii, 245 p.. - Hague : Kluwer Law, 1996.

ISBN 90-411-0198-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* ECJ = ECJ = ECJ
* EG = EC = EY
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* islam = Islam = islaminusko
* peremptory norms = jus cogens = jus cogens
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* filosofi = philosophy = filosofia
* slaveri = slavery = orjuus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* subsidiaritetsprincipen = subsidiarity principle = subsidiariteettiperiaate
* kvinnor = women = naiset
* WTO = WTO = WTO
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* nationalstat = nation state = kansallisvaltio

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa / Bosnia-Herzegovina / Canada / Chechnya / United Kingdom / France / Germany / India / Italy / Palestine / Spain / USSR / Switzerland / Turkey / USA

NOTE (GENERAL): UN charter;

 
21. Klabbers, Jan : The concept of treaty in international law, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

The concept of treaty in international law / Klabbers, Jan - (Developments in international law ; vol. 22), xv, 307 p.. - Hague : Kluwer, 1996.

ISBN 90-411-0244-2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* demokrati = democracy = demokratia
* EG = EC = EY
* EU = EU = EU
* EPC = EPC = EPC
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* GATT = GATT = GATT
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* tolkning = interpretation = tulkinta
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* soft law = soft law = soft law
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* peremptory norms = jus cogens = jus cogens
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* NATO = NATO = NATO
* NF = LN = KL
* FN = UN = YK
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* ICJ = ICJ = ICJ
* folkmord = genocide = kansanmurha

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Netherlands / Mexico

NOTE (GENERAL): UN charter; ECHR; UDHR; Helsinki final act; Vienna convention on the law of treaties; Luxembourg accord; London declaration on despoliation; Atlantic charter: Genocide convention;

 
22. van Wyk, Dawid ... [et al.] : Rights and constitutionalism, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rights and constitutionalism : the New South African legal order / van Wyk, Dawid ... [et al.]. - repr.., liv, 720 p.. - Oxford : Oxford U. P., 1996.

ISBN 0-19-826225-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* censur = censorship = sensuuri
* barn = children = lapset
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* födelsekontroll = birth control = syntyvyydensäännöstely
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* rätt till kultur = access to culture = oikeus kulttuuriin
* demokrati = democracy = demokratia
* undantagsstadgande = provisions of derogation = poikkeusmääräys
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna = European Commission of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustoimikunta
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* feminism = feminism = naisasialiike
* grupprättigheter = group rights = ryhmäoikeudet
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* ILO = ILO = ILO
* tolkning = interpretation = tulkinta
* rättslig prövning = judicial review = oikeudellinen harkinta
* peremptory norms = jus cogens = jus cogens
* arbetsrätt = labour legislation = työoikeus
* inskränkningar = limitations = rajoitukset
* äktenskap = marriage = avioliitto
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* moral = morality = moraali
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa

NOTE (GENERAL): ACHPR; CEDAW; Convention on the nationality of married women; Convention on the political rights of women; CRC; CAT; ECHR; ESC; EC-treaty; Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; CERD; Convention against apartheid; ICCPR; ICESCR; OAS charter;

URL http://www.oup.co.uk/isbn/0-19-826225-6

 
23. Perry, Michael J. : Are human rights universal, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Are human rights universal : the relativist challenge and related matters / Perry, Michael J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : vol. 19; no. 3., p. 461-509. - Baltimore, MD : Johns Hopkins Univ., 1997. - ISSN 1024-0217

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* muslimer = Muslims = muslimit
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* kvinnlig omskärelse = female circumcision = naisten ympärileikkaus
* islam = Islam = islaminusko
* feminism = feminism = naisasialiike

GEOGRAPHICAL TERMS: Former Yugoslavia / Bosnia-Herzegovina

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; Vienna declaration and programme of action;

 
24. Part I : International efforts by the UN to protect and encourage respect for human rights, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Part I : International efforts by the UN to protect and encourage respect for human rights : problems and prospects after forty years /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Conditions for civilized politics : political regimes and compliance with human rights / Eide, A.; Hagtvet, B. (eds.) - ( Nobel symposium ; 74), p. 3-92. - Oslo : Scandinavian U. P., 1996.

ISBN 82-00-22644-1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. National sovereignty and international efforts to realize human rights, by Asbjorn Eide. Comments by Vladimir A. Kartashkin. 2. 'Politica' and 'legal' control mechanisms : their competition and coexistence, by Theo van Boven. Comments by Torkel Opsahl. 3. The compatibility of regional human rights systems with international standards, by Etienne-Richard Mbaya.

INDEX WORDS:
* non-intervention = non-intervention = puuttumattomuusperiaate
* ICJ = ICJ = ICJ
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* eskimåer = Eskimos = eskimot
* samer = Sami = saamelaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* ratificering = ratification = ratifiointi
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ILO = ILO = ILO
* OAS = OAS = OAS
* OAU = OAU = OAU
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* EPC = EPC = EPC
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada / Finland / Sweden / Norway

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Alaska

NOTE (GENERAL): UDHR; UN charter; American declaration of independence; Declaration of the rights of man and citizen; ICESCR-1; ICCPR-1; CERD; CEDAW; ACHPR-2; ECHR-14; AMR ; Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries;

 
25. Part II : Human rights, world civilizations and indigenous religious traditions : re-opening the question of universal validity, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Part II : Human rights, world civilizations and indigenous religious traditions : re-opening the question of universal validity /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Conditions for civilized politics : political regimes and compliance with human rights / Eide, A.; Hagtvet, B. (eds.) - ( Nobel symposium ; 74), p. 93-176. - Oslo : Scandinavian U. P., 1996.

ISBN 82-00-22644-1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 4. Human rights, in comparative civilizational perspective, by Samuel N. Eisenstadt. Comments by Radhika Coomarawamy. 5. Human rights and the new circle of equity : Muslim political theory and the rejection of scepticism, by Ernest Gellner. Comments by James Piscatori. 6. Universal human rights and the cultures of indigenous peoples and other ethnic groups : the critical frontier of the 1990s, by Rodolfo Stavenhagen. 7. The universality of human rights revisited : some less applaudable consequences of the human rights traditions, by Johan Galtung. 6.

INDEX WORDS:
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* islam = Islam = islaminusko
* rättfärdighet = equity = oikeus
* muslimer = Muslims = muslimit
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* nationalstat = nation state = kansallisvaltio
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

NOTE (GENERAL): UN charter; ICCPR-1-27; ICESCR-1; Convention on tribal and indigenous peoples in independent countries;

 
26. Germany (after Communism), 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Germany (after Communism) /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Transitional justice : how emerging democracies reckon with former regimes : vol. II : country studies / Kritz, N. J. (ed.); foreword by Nelson Mandela, p. 593-644. - Washington, DC : United States Institute of Peace, 1995.

ISBN 1-878379-48-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* demokrati = democracy = demokratia
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* strafflag = criminal law = rikoslaki

 
27. George, Robert P. (ed.) : Natural law theory, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Natural law theory : contemporary essays / George, Robert P. (ed.). - repr.., x, 371 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1996.

ISBN 0-19-823552-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: I. Natural law, practical reasoning and morality:. 1. Natural law and the ethics of traditions, by Joseph Boyle. 2. Natural law and human nature, by Robert P. George. 3. Natural law and virtue : theories at cross purposes, by Russell Hittinger. 4. Truth, natural law and ethical theory, by Jeffrey Stout. II: Natural law and legal theory:. 1. Natural law and the separation of law and morals, by Neil MacCormick. 2. Natural law and legal reasoning, by John Finnis. 3. The irrelevance of moral objectivity, by Jeremy Waldron. 4. Law as a functional kind, by Michael S. Moore. III: Natural law, justice and rights. 1. That 'nature herself has placed in oour ears a power of judging' : some reflections on the 'naturalism' of Cicero, by Hadley Arkes. 2. Natural law and rights, by Lloyd L. Weinreb. IV: Legal formalism and legal rationality. 1. Formalism and the rule of law, by Joseph Raz. 2. Why legal formalism, by Ernest J. Weinrib.

INDEX WORDS:
* etik = ethics = etiikka
* demokrati = democracy = demokratia
* abort = abortion = abortti
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* moral = morality = moraali
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* filosofi = philosophy = filosofia

 
28. Bayertz, Kurt (ed.) : Sanctity of life and human dignity, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sanctity of life and human dignity / Bayertz, Kurt (ed.) - (Philosophy and medicine ; vol. 52), xix, 318 p.. - Hague : Kluwer, 1996.

ISBN 0-7923-3739-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. Part one: Sanctity of life:. 1. James F. Keenan : The concept of sanctity of life and its use in contemporary bioethical discussion. 2. Helga Kuhse : Sanctity of life, voluntary euthanasia and the Dutch experience : some implications for public policy. 3. Wolfgang Lenzen : Value of life vs. sanctity of life - outlines of a bioethics that does without the concept of Menschenwürde. 4. Stephen Wear : Sanctity of life and human dignity at the bedside. Part two: Human dignity:. 5. Kurt Bayertz : Human dignity : philosophical origin and scientific erosion of an idea. 6. Martin hailer and Dietrich Ritschil : The general notion of human dignity and the specific arguments in mediacl ethics. 7. Dieter Birnbacher : Ambiguities in the concept of Menschenwürde. 8. Thomas Petermann : Human dignity and genetic tests. Part three : The concept of a person:. 9. Ludger Honnefelder : The concpet of a person in moral philosophy. 10. Mary C. Rawlinson : Alterity and judgment - some moral implications of Hegel's concept of life. 11. Anton Leist : Persons as "self-originating sorces of value". Part four: Problems of critical care:. 12. H. Tristram Engelhardt : sanctity of life and Menschenwürde : can these concepts help direct the use of resources in critical care?. 13. John C. Moskop : Not sanctity or dignity, but justice and autonomy : key moral concepts in the allocation of critical care. 14. Volker von Loewenich : Sanctity of life and the neonatalogist's dilemma. Part five: The role of the state:. 15. Kevin WM. Wildes : The sanctity of human life: secular moral authority, biomedicie and the role of the state. 16. Martin Honecker : On the appeal for the recognition of human dignity in law and morality. 17. Björn Haferkamp : The concept of human dignity : an annotated bibliography. 18. George Khushf : The sanctity of life : a literature review.

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* autonomi = autonomy = autonomia
* bioetik = bioethics = bioetiikka
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* etik = ethics = etiikka
* genetik = genetics = genetiikka
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* feminism = feminism = naisasialiike
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* förföljelse = persecution = vaino
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* filosofi = philosophy = filosofia
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* självmord = suicide = itsemurha

 
29. Hamilton, Carolyn : Family, law and religion, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Family, law and religion / Hamilton, Carolyn, xxix, 366 p.. - London : Sweet & Maxwell, 1995.

ISBN 0-421-60420-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* adoption = adoption = adoptio
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* barn = children = lapset
* välfärd = welfare = hyvinvointi
* äktenskap = marriage = avioliitto
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* AIDS = AIDS = AIDS
* katoliker = Catholics = katoliset
* kristendomen = Christianity = kristinusko
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* kvinnlig omskärelse = female circumcision = naisten ympärileikkaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* skilsmässa = divorce = avioero
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* invandring = immigration = maahanmuutto
* incest = incest = insesti
* islam = Islam = islaminusko
* Jehovas vittnen = Jehova's witnesses = Jehovan todistajat
* judar = Jews = juutalaiset
* barnamord = infanticide = lapsen murha
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito
* muslimer = Muslims = muslimit
* tolerans = tolerance = suvaitsevaisuus

NOTE (GENERAL): ACHPR; AMR; Convention on consent to marriage, minimum age for marriage and registration of marriage; CDE; Declaration on the elimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief; ECHR; Geneva conventions; ICCPR; ICESCR; CEDAW; CRC; UDHR;

 
30. Carvan, John : Understanding the Australian legal system, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Understanding the Australian legal system : a book for first-time law students / Carvan, John. - 2. ed.., xv, 138 p.. - Sydney : Law Book Company, 1994.

ISBN 0-455-21282-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* urinvånare = aborigines = alkuasukkaat
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Australia

[Följande]


24.11.1999