[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('patientens rättigheter') gav 52 träffar


[Föregående]

 
31. Thure, Veli Matti (toim.) : Oikeus ja oikeudenmukaisuus, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Oikeus ja oikeudenmukaisuus / Thure, Veli Matti (toim.), 376 p.. - Joensuu : Joensuun Yliopisto, 1999.

ISBN 951-708-803-5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: SISÄLLYS: OSA 1: YLEISLUENNOT : Simo Knuuttila: Oikeus ja oikeudenmukaisuus OSA II : OIKEUSLAITOS OIKEUDENMUKAISUUDEN TOTEUTTAJANA : 1. Tatu Leppänen : Perus- ja ihmisoikeudet lainkäytössa. 2. Sakari Laukkanen : Keskeiset menettelyperiaatteet siviili- ja rikosasioissa. 3. Eija Siitari-Vanne : Keskeiset menettelyperiaatteet hallintolainkäytössa. 4. Laura Ervo : Oikeudenkäyntikulut ja oikeudenmukaisuus. Viimeaikaisten kulu- uudistusten herättämia oikeudenmukaisuuskysymyksiä. 5. Klaus Viitanen : Vaihtoehtoisista riidanratkaisumenetelmistä OSA III : PERUSOlKEUDET, YMPARISTÖ, OIKEUDENMUKAISUUS : Veli-Pekka Viljanen : Perusoikeusjärjestelmä ja ympäristö. 2. Lars D. Eriksson : Ympäristöetiikan haasteet: huomioita biosentrisimn synnyttämistä kysymyksistä. 3. Pekka Kauppi : Luonnon monimuotoisuuden suojelun tavoitteet ja keinot. 4. Erkid J. Hollo : Biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen ja oikeudenmukaisuus : ympäristöoikeudellinen näkökulma. 5. Markka Oksanen : Luonto omistamisen kohteena: ympäristöfilosofisia nökökulmia. 6. Kalevi Laaksonen : Omaisuudensuojan ja luonnonsuojelun ongelmakohtia. 7. Tapio Määttä : Oikeudenmukaisuuden paikka perusoikeustulkinnoissa : Oikeuden ja moraalin suhteesta ympäristöoikeudellisessa omaisuudensuojakeskustelussa. 8. Henrik Ungern : Maankäytön rajoituksista aiheutuva korvausvelvollisuus omaisuudensuojan täydentäjänä. 9. Janne Uitamo : Käytyä keskustelua ryhmässä : perusoikeudet, ympäristö, oikeudenmukaisuus. OSA IV : OIKEUDENMUKAISUUS VEROTUKSESSA JA TULONSIRROISSA : 1. Kaarlo Tuori : Oikeudenmukaisuus ja priorisointi. 2. Paul Van Aerschot : Oikeusturvan edellytykset eräiden sosiaaliturvan uusien kehityspiirteiden valossa. 3. Pekka Kosonen : Euroopan sosiaalinen malli?. 4. Tommi Ralli : Tulonjaon tasoittaminen - yksityis- vai julkisoikeuden kautta?. 5. Matti Myrsky : Progressiivisesta verotuksesta jakopolitiikan välineena. 6. Jukka Mähönen : Kommenttipuheenvuoro. 7. Seppo Sajama : Kysymyksiä horisontaalisesta ja vertikaalisesta oikeudenmukaisuudesta. 8. Pentti Arajarvi : Sosiaaliturvan ja verotuksen integrointi. OSA V : YKSITYISOIKEUDEN ARVOPERUSTA : 1. Mikko Wennberg : Yksityisoikeuden arvoperusta. 2. Pia Letto-Vanamo : Yksityisoikeuden historia : mika Roomalainen oikeus?. 3. Brita Kristina Herler : Immaterialrättens värdeunnderlag. 4. Juha Tolonen - Mika Kärkkäinen : Talouden globalisoituminen ja sen vaikutukset yksityisoikeuden arvoperustaan. 5. Pekka Timonen : Kauppaoikeudeuden arvot. OSA VI : OIKEUDENMUKAISUUS TERVEYDENHUOLLOSSA : 1. Raimo Lahti : Lääkintä- ja bio-oikeudellisen tutkimuksen haasteita. 2. lrma Pahlman : Potilaan itsemääräämisoikeus, hoitotahto ja itsemurhan yritys. 3. Anja Hannuniemi : Oikeus hoitoon viimeaikaisessa oikeuskaytannössa. 4. Arto Kauppi : Potilastiedot ja poloisin tiedonsaantioikeus. 5. Salla Lötjönen : Lääketieteellinen tutkimustoiminta alaikäisillä - toteutuuko oikeudenmukaisuus? 6. Minna Kimpimäki : Hedelmöityshoitoja koskevan lakiehdotuksen rangaistussäännökset. 7. Nina Meincke : Geenitestit. Tietoon perustuvan suostumuksen ja vakuutusyhtiöiden tiedonsaantioikeuden näkokulmasta. OSA VII : LOPPUPANEELI: OIKEUSLAITOS JA LAINVALVONTAVIRAN OMAISET OIKEUDENMUKAISUUDEN TOTEUTTAJINA JA TURVAAJINA : 1. Olavi Heinonen : Oikeuslaitos oikeudenmukaisuuden toteuttajana ja turvaajana. 2. Pekka Hallberg : Oikeuslaitos oikeudenmukaisuuden toteuttajana. 3. Lauri Lehtimaja : Lainkäytön lopputulos on lain kirjainta tärkeämpi. 4. Paavo Nikula : Oikeuslaitos ja lainvalvontaviranomaiset oikeudenmukaisuuden toteuttajina ja turvaajina.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* sociala rättigheter = social rights = sosiaaliset oikeudet
* beskattning = taxation = verotus
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* globalisering = globalization = globalisaatio
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* genetik = genetics = genetiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
32. Glover, Nicola : Patient rights and community care, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Patient rights and community care / Glover, Nicola - (~)

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Newsletter : vol. 2; no. 3., 6 p.. - Nottingham : University of Nottingham Student Human Rights Law Centre, 1997.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mental hälsa = mental health = mielenterveys
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet

URL http://www.nottingham.ac.uk/law/hrlc/hrnews/may97/glover.htm

 
33. Koster, Nel : Patient rights and patient education in the Netherlands, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Patient rights and patient education in the Netherlands / Koster, Nel

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Newsletter : vol. 2; no. 3., 3 p.. - Nottingham : University of Nottingham Student Human Rights Law Centre, 1997.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands

URL http://www.nottingham.ac.uk/law/hrlc/hrnews/may97/koster.htm

 
34. Mänskliga rättigheter i vården, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Mänskliga rättigheter i vården / - (Etiska vägmärken ; 9), 88 p.. - Stockholm : Statens medicinsk-etiska råd, 1999. - ISSN 1101-0398

ISBN 91-38-31573-4

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: INNEHÅLL:. 1. God vård - en folkrättslig förpliktelse, av Elisabeth Rynning. 2. De mänskliga rättigheterna och funktionshindrade, av Barbro Carlsson. 3. Mänskliga rättigheter och vården i livets slutskede, av Gunnar Eckerdal. 4. De mänskliga rättigheterna och barnen, av Lars H. Gustafsson. 5. Har alla verkligen lika rätt? Om psykädel och de mänskliga rättigheterna, av Lena Steinholtz Ekecrantz ocj Jan-Otto Ottosson. 6. Mänskliga rättigheter och medicinska katastrofer, av Daniel Brattgård. 7. Mänskliga rättigheter och vårdens verklighet - om vårdpersonalens dubbla lojaliteter, av Margareta Andersson. 8. Människovärde, människosyn och mänskliga rättigheter - en etisk plattform, av Erwin Bischofberger.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* barn = children = lapset
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* etik = ethics = etiikka
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

NOTE (GENERAL): Bioethics convention;

 
35. Hanisco, Christine : Acknooowledge the hypocrisy, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Acknooowledge the hypocrisy : granting minors the right to choose their medical treatment / Hanisco, Christine

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): New York law school journal of human rights : vol. XVI : Summer 2000 : part 3., p. 899-932. - New York : New York Law School, 2000. - ISSN 8756-8926

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medicinsk behandling = medical treatment = lääkehoito
* barn = children = lapset
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

 
36. Karpman, Anna : Informed consent, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Informed consent : does the first amendment protect a patient's right to choose alternative treatment / Karpman, Anna

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): New York law school journal of human rights : vol. XVI : Summer 2000 : part 3., p. 933-957. - New York : New York Law School, 2000. - ISSN 8756-8926

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* medicinsk vård = medical treatment = lääkehoito

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

 
37. Scott, Rosamund : Rights, duties and the body, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Rights, duties and the body : law and ethics of the maternal-fetal conflict / Scott, Rosamund, xxxv, 437 p.. - Oxford : Hart publ., 2002.

ISBN 1-84113-134-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: PART I: The moral relationship between a pregnant woman and her fetus : exploring a woman's moral rights and duties. PART II : The legal arguments from rights. PART III : The legal arguments from duty.

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* autonomi = autonomy = autonomia
* barn = children = lapset
* graviditet = pregnancy = raskaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* narkotika = drugs = huumeet
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* feminism = feminism = naisasialiike
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* moral = morality = moraali
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* medicinsk behandling = medical treatment = lääkehoito
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* religion = religion = uskonto
* rätt att dö = right to die = oikeus kuolla
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* reproduktiva rättigheter = reproductive rights = lisääntymiseen liittyvät oikeudet
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada / New Zealand / united Kingdom

NOTE (GENERAL): ECHR; Canadian charter of rights and freedoms;

URL http://www.hart.oxi.net/bookdetails.asp?id=270&bnd=0

 
38. Laurie, Graeme : Genetic privacy, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Genetic privacy : a challenge to medico-legal norms / Laurie, Graeme, xxv, 335 p.. - Cambridge : Cambridge U. P., 2002.

ISBN 0-521-66027-0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. Part I. Privacy: The General Part: 1. Health care, patient rights and privacy. 2. Privacy: anti-social concept or fundamental right?. Part II. Genetic Knowledge: The Existing Models. 3. Human genetics and genetic privacy. 4. Autonomy, confidentiality and privacy. III. A New Privacy Paradigm: 5. Privacy and the public interest. 6. Privacy and property?

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* AIDS = AIDS = AIDS
* hjälp till självmord = assisted suicide = avunanto itsemurhaan
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* DNA = DNA = DNA
* embryologi = embryology = sikiöoppi
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* genetik = genetics = genetiikka
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* Jehovas vittnen = Jehova's witnesses = Jehovan todistajat
* medicinsk behandling = medical treatment = lääkehoito
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* självmord = suicide = itsemurha
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* gentest = genetic test = geenitesti
* WHO = WHO = WHO

NOTE (GENERAL): ECHR; Schengen convention;

URL http://assets.cambridge.org/0521660270/sample/0521660270WS.pdf
URL (the first 20 pages)

 
39. Clayton, Richard : Privacy and freedom of expression, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Privacy and freedom of expression : (reprinted from "the law of human rights" / Clayton, Richard ; Tomlinson, Hugh, xii, 271 p.. - Oxford : Oxford U. P., 2001.

ISBN 0-19-924638-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: 12. The Right to Respect for Privacy and the Home. A. The Nature of the Rights. B. The Rights in English Law Before the Human Rights Act: (1) Introduction (2) Intrusion into the home: entry, search and seizure (3) The misuse of personal information (4) Photography, surveillance and telephone tapping (5) Privacy and the media (6) Other privacy rights. C. The Law Under the European Convention : (1) The scope of the right (2) Justification under Article 8(2). D. The Impact of the Human Rights Act : (1) Introduction (2) United Kingdom cases prior to the Human Rights Act (3) General impact issues (4) Specific areas of impact Appendix 1. The Canadian Charter of Rights (1) Introduction (2) Section 8 principles (3) A personal right (4) Section 8 analysis: a two-step process Appendix 2. The New Zealand Bill of Rights Act (1) Introduction (2) Interpretation of section 21 (3) Electronic surveillance Appendix 3. Human Rights Cases in Other Jurisdictions (1) Introduction (2) Human Rights Committee (3) India (4) Ireland (5) South Africa. 15. Freedom of Expression. A.The Nature of the Right B. The Right in English Law Before the Human Rights Act (1) Introduction (2) Prior Restraint (3) Protection of reputation: defamation (4) Comment on court proceedings: contempt of court (5) Obscenity and indecency (6) Media regulation and censorship (7) Freedom of expression and the criminal law (8) Expression and government secrecy (9) Freedom of information C. The Law Under the European Convention (1) Introduction (2) Scope of the right (3) Types of expression (4) Justifying limits on expression D. The Impact of the Human Rights Act (1) Introduction (2) United Kingdom cases prior to the Human Rights Act (3) General Impact Issues (4) The potential impact Appendix 1. The Canadian Charter of Rights (1) Introduction (2) Justifiable limitations Appendix 2. The New Zealand Bill of Rights Act (1) Introduction (2) Justifiable Limitations Appendix 3. Human Rights Cases in Other Jurisdictions (1) Introduction (2) Antigua and Barbuda (3) Australia (4) Hong Kong (5) Human Rights Committee (6) India (7) Ireland (8) Namibia (9) South Africa (10) Sri Lanka (11) Zimbabwe

INDEX WORDS:
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* hädelse = blasphemy = herjaus
* censur = censorship = sensuuri
* barn = children = lapset
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* missaktning inför domstol = contempt of court = julkisen viranomaisen halventaminen
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* val = elections = vaalit
* sysselsättning = employment = työllisyys
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* pornografi = pornography = pornografia
* pressfrihet = freedom of the press = painovapaus
* fångar = prisoners = vangit
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* invandring = immigration = maahanmuutto
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* tolkning = interpretation = tulkinta
* sexuell orientering = sexual orientation = seksuaalinen suuntautuminen
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* journalister = journalists = lehtimiehet
* polis = police = poliisi
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* allmänna ordningen = public order = yleinen järjestys
* romer = Roma = romanit

NOTE (GENERAL): UDHR; ECHR; Canadian charter of rights and freedoms; ICCPR;

URL http://www.oup.co.uk/search2/?view=searchresults

 
40. Amarasekara, Kumar : The vacuousness of rights in the euthanasia debate, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The vacuousness of rights in the euthanasia debate / Amarasekara, Kumar ; Bagaric, Mirko

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The international journal of human rights : vol. 6; no. 1., p. 19-44. - London : Frank Cass, 2002. - ISSN 1364-2987

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* människovärde = human dignity = ihmisarvo

NOTE (GENERAL): ICCPR-6;

URL http://www.frankcass.com/jnls/index.htm

 
41. Kulla, Heikki ... [et al.] : Viestintäoikeus, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Viestintäoikeus / Kulla, Heikki ... [et al.], xx, 372 p.. - Helsinki : WSOY lakitieto, 2002.

ISBN 951-670-068-3

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: SISÄLLYS:. I. Yleiset opit. II. Joukkoviestintä ja perusoikeudet. III. Julkisuusperiaate. IV. Yksityisyys ja tietosuoja. V. Immateriaalioikeuksista. VI.

INDEX WORDS:
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* NATO = NATO = NATO
* OECD = OECD = OECD
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* barn = children = lapset
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* Internet = Internet = Internet
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* tystnadsplikt = obligation of secrecy = vaitiolovelvollisuus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
42. Human rights in the OSCE region, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Human rights in the OSCE region : the Balkans, the Caucasus, Europe, Central Europe and North America : report 2002 (events of 2001) /, 424 p.. - Vienna : International Helsinki Federation for Human Rights (IHF), 2002.

ISBN 3-85459-009-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* tortyr = torture = kidutus
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* religiös intolerans = religious intolerance = uskonnollinen suvaitsemattomuus
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* tvångsförflyttade personer = displaced persons = hätäsiirtolaiset
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* kvinnor = women = naiset
* barn = children = lapset
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* människohandel = trafficking in persons = ihmiskauppa
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: ALbania / Armenia / Austria / Azerbaijan / Belarus / Belgium / Bosnia-Herzegovina / Bulgaria / Croatia / Czech Republic / Denmark / Estonis / Finland / France / Georgia / Greece / Hungary / Ireland / Italy / Kazakhstan / Latvia / Lithuania / Macedonia / Moldova / Netherlands / Poland / Romania / Russian Federation / Slovenia / Sweden / Switzerland / Tajikistan / Turkey / Turkmenistan / Ukraine / United Kingdom / USA / Yugoslavia / Serbia / Montenegro

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Kosovo

LIBRARY LOCATION: IMR

 
43. Heiliö, Piia-Liisa ... [et al.] : Sosiaali- ja terveyspalvelujen lainsäädännön käytännössä, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lainsäädännön käytännössä / Heiliö, Piia-Liisa ... [et al.], 784 p.. - Helsinki : Tietosanoma, 2001.

ISBN 951-885-179-4

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* EU = EU = EU
* barn = children = lapset
* de äldres rätt = rights of elderly = vanhempien ihmisten oikeudet
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
44. Blanpain, Roger (ed.) : Law in motion, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Law in motion : recent developments in civil procedure, constitutional, contract, criminal, environmental, family & succession, intellectual property, labour, medical, social security, transport law / Blanpain, Roger (ed.) - ( International encyclopedia of laws), xxi, 1137 p.. - Hague : Kluwer Law, 1997.

ISBN 90-411-0386-4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Some articles:. PART I: OPENING SESSION:. 1. Flanders, culture and the European Union, by Luc Van den Brande. 2. Create a European legal system, by Jacques Santer. 3. Culture and progress, by Mark Eyskens. PART II : LAW AND CULTURE:. 1. Law across cultures : an overview, by Fons Trompenaars. 2. Cultures and legal systems : a Canadian perspective, by Harry Arthurs. 3. In support of an informed symbiosis of Islam and the law, by Abdellah Boudahrain. 4. English law, by Bob A. Hepple. 5. Law and culture in South Africa : towrads an understanding of a pluralistic legal system, by Chuma N. Himonga. 6. Culture, industrial relations and labour law, by Jean-Claude Javillier. 7. Law and culture in Japan : east is east and west is wets and sometimes the twain shall meet, by Tasuku Matsuo. 8. Law and culture : a Latin-American perspective, by AMerico Pla Rodriguez. 9. The experience in India, by Ajay Verma. 10. A german viewpoint, by Manfred Weiss. 11. Chinese law and orienteal culture, by Zhou Mi and Zong Lianwen. PART III : GENERAL REPORTS AND DISCUSSIONS:. A: Civil procedure: 1. Role and status of the judiciary as a state power, by Marcel Storme. 2. Administration of justice and financial means, by Stephen Goldstein. 3. Working group report : role and status of the judiciary as a state power, by Sabien Lust. 4. Working group report : administration of justice and financial means, by Paul Lemmens. B. Constitutional law: 1. Equality in constitutional law, by Adrian Brooks. 2. The protection of human rights in developing countries, by Bertus de Villiers. 3. Constitutional developments in transitional economies, by Theodor Schweisfurth and Katlen Blöcker. 4. Comparative state constitutional law, by Robert F. Williams. 5. Working group report : equality in constitutional law, by K. Agrawal. 6. Working group report : comparative subnational constitutional law in federal systems, by Robert F. Williams. C. Contract report. D. Criminal law: 1. Equality in criminal law, by Dirk Van Zyl Smit. 2. Theimportance of comparative legal research for the development of criminal sciences, by Albin Eser. 3. The role of the defense in criminal proceedings of China, by Zhou Mi and Li Hanjun. 4. Working group report : equality in criminal law, reporter: Dirk van Zyl Smit. E. Environmental law:. 1. Equality before the law - a quest for international justice in face of the environment, by Maria Luisa Faro Magalhaes. 2. Agriculture and environment, by Margaret Rosso Grossman. 3. The development of legal concepts connected with the protection of the cultural heritage, Lyndel V. Prott. 4. Working group report : equality before the law in environmental law, by Geert Van Calster. F. Family & succession law:. 1. Equality in family life - the influence of constitutions and international conventions, by Bea Verschraegen. 2. Dividing the 'new property' upon divorce : the quest for economic equity, by Lynn D. Wardle. 3. Recent developments in succession law, by Ulrich Spellenberg, Chuma N. Himonga, K. Adjamagbo-Johnson. 4. Gender equality in Islamic family law, by Nazeem M. I. Goolam. 5. Statement of the general reporter at the occasion of the closing session : equality in family and succession law, by Bea Verschraegen. 6. Working group report : equality : the impact of constitutions and international agreements, reporter: Bea Verschraegen. 7. Working group report : dividing the 'new property' upon divorce: the quest for economic equity, reporter Bea Verschraegen. 8. Working group report : recent developments in family and succcession law, reporter Bea Verschraegen. G. Intellectual property law: 1. The protection of biotechnological inventions, by Rainer Moufang. H. Labour law & industrial relations:. 1. Equality in labour law, by Ruth Ben-Israel. 2. Globalization, employment and social clauses, by Tadashi Hanami. 3. Economic efficiency and social rights, by Bob A. Hepple. 4. Work in the 21st century, by Roger Blanpain. 5. Working group report : equality in labour law, by Alvin L. Goldman. 6. Working group report : globalization, employment and social clauses, by Alvin L. Goldman. 7. Working group report : economic effciency and social rights, by Birgitta Nyström. I. Medical law:. 1. Equal access to health care, by Timothy S. Jost. 2. Genetics and the law, by Carlos Romeo-Casabona. 3. Patient rights : a status report on the Republic of South Africa, by Ferdinand F. W. van Oosten. J. Social security : 1. Fundamental approaches and concepts of social security, by Bernd Baron von Maydell. 2. Social security : co-ordination or harmonisation?, by Frans Pennings. 3. Equality ins ocial security law, by Hector G. Bartolomei de la Cruz. K. Transport law: 1. Equal application of limitation of liability for maritime claims:lack of international uniformity, by Patrick Griggs. 2. Limitation of liability in other fields of transport law, by Kris Bernauvw. 3. A touch of class : classificiation societies held liable by the Antwerp appeals court, by Marc A: Huybrechts.

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* islam = Islam = islaminusko
* juridisk pluralism = juridical pluralism = oikeudellinen pluralismi
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* miljöskydd = environmental law = ympäristönsuojelu
* muslimer = Muslims = muslimit
* globalisering = globalization = globalisaatio
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* genetik = genetics = genetiikka
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* sociala rättigheter = social rights = sosiaaliset oikeudet
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* jämlikhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* biologisk mångfald = biodiversity = biodiversiteetti
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* AIDS = AIDS = AIDS

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa / Russian Federation / Poland / Czech Republic / USSR

NOTE (MEETINGS): 1st world law conference, Brussels, [199609-19960912], [C]

NOTE (GENERAL): CEDAW; ICESCR; ECHR; ICCPR; Draft bioethics convention;

LIBRARY LOCATION: Off.rätt.

URL http://www.aspenpublishers.com/Product.asp?catalog%5Fname=Aspen&category%5Fname=&product%5Fid=9041103864&Mode=SEARCH&ProductType=P

 
45. Taylor, Simon : Clinical negligence reform, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Clinical negligence reform : lessons from France? / Taylor, Simon

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International and comparative law quarterly : vol. 52; part 3., p. 737-748. - Oxford : Oxford U. P., 2003. - ISSN 0020-5893

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* offer = victims = uhrit
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus

GEOGRAPHICAL TERMS: France

URL http://www.ingenta.com/isis/browsing/TOC/ingenta;jsessionid=y8hol37bl7g6?issue=pubinfobike://oup/iclqaj/2003/00000052/00000003
URL (full text)

 
46. McLean, Sheila (ed.) : Medical law and ethics, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Medical law and ethics / McLean, Sheila (ed.) - (International library of essays in law andlegal theory : second series), xxiii, 577 p.. - Aldershot : Ashgate, 2002.

ISBN 0-7546-2003-4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS: PART I : NEGLIENCE/CONSENT: 1.Marjorie Maguire Shultz (1985) : From Informed Consent to Patient Choice: A New Protected Interest. 2. Gerald Robertson (1981): Informed Consent to Medical Treatment. 3. Danuta Mendelson (1996): Historical Evolution and Modern Implications of Concepts of Consent to and Refusal of, Medical Treatment in the Law of Trespass. 4. Allen Buchanan (1978) : Medical Paternalism. PART II : REPRODUCTION: 5. Ronald Dworkin (1993): The Morality of Abortion. 6. Sheila A.M. McLean (1990): Abortion Law: Is Consensual Reform Possible?. 7. David W. Meyers (1970): Compulsory Sterilization and Castration. 8. Margaret Brazier (1999): Regulating the Reproduction Business?. 9. Susan S. Mattingly (1992) : The Maternal-Fetal Dyad: Exploring the Two-Patient Obstetric Model. 10. Dawn E. Johnsen (1986) The Creation of Fetal Rights: Conflicts with Women's Constitutional Rights to Liberty, Privacy and Equal Protection. 11. George J. Annas (1988): She's Going to Die: The Case of Angela C. 12. J.K. Mason (2000): Unwanted Pregnancy: A Case of Retroversion?. PART III : HUMAN EXPERIMENTATION AND RESEARCH: 13. Henry K. Beecher (1966): Ethics and Clinical Research. 14. Alastair V. Campbell (1989) : A Report from New Zealand: An Unfortunate Experiment. 15. Ian Kennedy (1998) : Research and Experimentation. PART IV : DEATH AND DYING: 16. Helga Kuhse (1999): Some Reflections on the Problem of Advance Directives, Personhood and Personal Identity. 17. John A. Robertson (1991): Second thoughts on Living Wills. 18. Joanne Lynn and Joan M. Teno (1993): After the Patient Self-determination Act: The Need for Empirical Research on Advance Directives. 19. Linda L. Emanuel and Ezekiel J. Emanuel (1993): Decisions at the End of Life: Guided by Communities of Patients. 20. Ann Sommerville (1996): Are Advance Directives Really the Answer? And What Was the Question?. 21. John Keown (1995): Euthanasia in The Netherlands: Sliding down the Slippery Slope?. 22. John Griffiths (1995): Assisted Suicide in The Netherlands: The Chabot Case. 23. Jonathan Glover (1977): Not Striving to Keep Alive. Name index.

INDEX WORDS:
* medicinsk behandling = medical treatment = lääkehoito
* abort = abortion = abortti
* tvångssterilisering = forced sterilization = pakkosterilisointi
* reproduktiva rättigheter = reproductive rights = lisääntymiseen liittyvät oikeudet
* ofödda barn = unborn children = syntymättömät lapset
* kvinnor = women = naiset
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* graviditet = pregnancy = raskaus
* etik = ethics = etiikka
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* feminism = feminism = naisasialiike
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* hjälp till självmord = assisted suicide = avunanto itsemurhaan

URL https://www.ashgate.com/shopping/title.asp?key1=&key2=&orig=results&isbn=0%207546%202003%204

 
47. Management in the ADB project, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Management in the ADB project /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): LST review : vol. 12; issue 176., p. 1-32. - Sri Lanka : Law & Society Trust, 2002. - ISSN 1391-5770

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: OTHER ARTICLES:. 1. SECURING language rights - key element in the peace process. 2. The duty of the doctor an dthe rights of the patient : medical negligence.

INDEX WORDS:
* medicinsk vård = medical treatment = lääkehoito
* språkliga rättigheter = linguistic rights = kielelliset oikeudet
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* fredsprocess = peace process = rauhanprosessi

 
48. Report on the situation of fundamental rights in the European Union and its member states in 2002, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Report on the situation of fundamental rights in the European Union and its member states in 2002 / ; European Union. Network of Independent Experts in Fundamental Rights - (Fundamental rights series 2002 ; volume 1), 274 p.. - Luxembourg : European Communities, 2003.

ISBN 92-894-6057-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* EU = EU = EU
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* asyl = asylum = turvapaikka
* invandring = immigration = siirtolaisuus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* tortyr = torture = kidutus
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* tortyr = torture = kidutus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* barn = children = lapset
* äganderätt = right to property = oikeus omaisuuteen
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* kollektivavtal = collective bargaining = työ ja virkaehtosopimukset
* val = elections = vaalit
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu

NOTE (GENERAL): EU charter of fundamental rights; UPPSTÄLLD på "European Union"

LIBRARY LOCATION: Europarätt

URL http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/rights/network/rapport_2002_en.pdf (full text)

 
49. Gevers, J.K.M (ed.) : Health law, human rights and Biomedicine convention, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Health law, human rights and Biomedicine convention : essays in honour of Henriette Roscam Abbing / Gevers, J.K.M (ed.) ; Hondius, E.H. ; Hubben, J.H. - (International studies in human rights ; vol. 85), xiv, 271 p.. - Leiden : Martinus Nijhoff Publ., 2005.

ISBN 90-04-14822-1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. Part A General:. The Leading Principles of the Convention on Human Rights and Biomedicine, Jos Dute. Science, Law and Ethics: the Biomedicine Convention as an Ethico-legal Response to Current Scientific Challenges, Ludger Honnefelder. The Biomedicine Convention in Relation to Other International Instruments, Emmanuel Roucounas. The Global Significance of the Convention on Human Rights and Biomedicine, Elaine Gadd. Part B Provision of Services:. Right to Health Care and Scarcity of Resources, Rolf de Groot. Equal Access and Financing of Health Services in Europe, Geert Jan Hamilton. Quality of Care, Patient Safety, and the Role of the Patient, Gerrit van der Wal. Decisions on Competency and Professional Standards, Joep Hubben. The Kelly Case—Compensation for Undue Damage for Wrongful Treatment, Ewoud Hondius. Part C Rights of Patients:. Psychiatry and Human Rights, Johan Legemaate. Previously Expressed Wishes Relating to End of Life Decisions, Constantijn Kelk. Private Life: “frappez toujours”, Frank Kuitenbrouwer. Part D Research:. Freedom of Research and its Relation to the Right to Privacy, Corrette Ploem. Research on Human Subjects, Salla Lötjönen. Research on Human Embryos, Trees te Braake. Part E Human Tissue and Genetics: Protection Against Genetic Discrimination and the Biomedicine Convention, Aart Hendriks. Organ Transplantation, Herman Nys. Human Tissue Research, with Particular Reference to DNA Banking, Sjef Gevers. Part F Implementation of the Convention:. The Role of Public Debate and Politics in the Implementation of the Convention, Els Borst-Eilers. Implementation of the Convention in Central Europe: the Case of Poland, Maria E. Sokalska.

INDEX WORDS:
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* medicinsk behandling = medical treatment = lääkehoito
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* integritet = integrity = koskemattomuus
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* ofödda barn = unborn children = syntymättömät lapset
* genetik = genetics = genetiikka
* transplantation = organ transplantation = elinsiirto
* forskning = research = tutkimus

NOTE (GENERAL): Biomedicine convention

URL http://www.brill.nl/default.aspx?partid=18&pid=24401

 
50. II. Yksilön oikeudet ja oikeusasema sisämarkkinoilla , 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

II. Yksilön oikeudet ja oikeusasema sisämarkkinoilla = Individens rättigheter och rättsställning på den inre marknaden /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Yksilön oikeusasema Euroopan unionissa = Individens rättsställning inom Europeiska unionen : juhlakirja Allan Rosas = festskrift Allan Rosas / Kaila, H.; Pirjatanniemi,E.; Suksi, M. (toim.=red.), p. 195-418. - Turku/Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 2008.

ISBN 978-952-12-2051-7

LANGUAGE: FIN, SWE

ABSTRACT: ARTIKLAR:. 1. Euroopan unionin kansalaisuus, Heidi Kaila. 2. Perhe-elämän ja Euroopan unioni, Suvi Sankari. 3. Ammattiurheilijan oikeudet sisämarkkinoilla, Mikko Huttunen. 4. Arbetstagarens rätt till fackliga stridsåtgärder på EU:s inre marknad, Niklas Bruun. 5. Tjänsteleverantörens ställning i EG-rätten, Nina Nordström. 6. Itsenäinen ammatinharjoittaja Euroopan yhteisön taloudellisen perustuslaillisuuden ytimessä, Markku Kiikeri. 7. Opiskelijoiden oikeudet ja oikeusasema sisämarkkinoilla, Veli-Pekka Paukku. 8. Eläkeläisenä Euroopan unionissa, Juha Raitio. 9. Turistin oikeudellinen asema Euroopan unionissa, Päivi Saarinen. 10. Potilaan oikeus hakeutua sairaanhoitoon valitsemaansa jäsenvaltioon - EY:n tuomioistuimen tulkintakannanotoista unionin ja jäsenvaltioden oikeudeksi, Maija Sakslin. 11. Brottsoffrets ställning inom Europeiska unionen, Elina Pirjatanniemi. 12. Ajankohtaista kuluttajansuojalainsäädännöstä Euroopan unionin sisämarkkinoilla, Elena Savia. 13. Likabehandlingsprincipen och andra principer vid tillämpning av EG-rätten på skatteområdet, Stig von Bahr. 14. Sijoittajat ja Suomi, Kauko Wikström. 15. Laiton maahanmuutto ja Euroopan unionissa laittomasti olekelevat kolmansien maiden kansalaiset, Eero Koskenniemi.

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* EU = EU = EU
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* moderskapsledighet = maternity leave = äitiysloma
* barn = children = lapset
* skilsmässa = divorce = avioero
* professionell idrottsutövare = professional sportsman = ammattiurheilija
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* EU-rätt = EU law = Eu-oikeus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* pension = pension = eläke
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* sexuella minoriteter = sexual minorities = seksuaaliset vähemmistöt
* turism = tourism = turismi
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* offer = victims = uhrit

NOTE (GENERAL): EC treaty; Treaty of Lisbon; ToA; EU treaty;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: VIB-hyllan

 
51. Turkish yearbook of human rights, 2017
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Turkish yearbook of human rights : vol. 35-36, 2013-2014 /, 83 p. - Ankara : Public Administration Institute for Turkey and the Middle East, 2017. - ISSN 1300-1809

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Sanem Berkün: Home-based telecommuting: perceptions of disabled municipality employees in Bursa. 2. Sebiha Kablay: The practice of patient rights in the eyes of health workers. 3. Ali Eksi: Public participation in the nuclear energy decision-making processes in the European Union Accession Process.

INDEX WORDS:
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* sysselsättning = employment = työllisyys
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* deltagande = participation = osallistuminen
* kärnenergi = nuclear energy = ydinenergia
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu

GEOGRAPHICAL TERMS: Turkey

 
52. Litins'ka, Yana : Assessing capacity to decide on medical treatment, 2018
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Assessing capacity to decide on medical treatment : on human rights and the use of medical knowledge in the laws of England, Russia and Sweden / Litins'ka, Yana, 701 p. - Uppsala : Uppsala University, 2018.

ISBN 978-91-506-2729-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. PART I: THEORETICAL FRAMEWORK. 1. Introduction. 2. Legal goal and medical knowledge in capacity assessment. 3. International and regional human rights law on capacity assessment. PART II: CAPACITY ASSESSMENT WITHIN THE NATIONAL LEGAL SYSTEMS. 4. Assessments of capacity to make healthcare decisions within English law. 5. Assessment of capacity to make healthcare decisions within Russian law. 6. Assessment of capacity to make healthcare decisions within Swedish law. PART III: COMPARISON AND CONCLUSIONS. 7. Capacity assessment in healthcare: when, how and what for? Sammanfattning (Summary in Swedish).

INDEX WORDS:
* medicinsk behandling = medical treatment = lääketieteellinen hoito
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* mental hälsa = mental health = mielenterveys
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Russia / Sweden / United Kingdom

NOTE (THESIS): Doctoral dissertation in law, Uppsala University

NOTE (GENERAL): CRPD; ECHR


24.11.1999