[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('oikeus lähteä maastaan') gav 72 träffar


[Föregående]

 
31. Öst, Anna-Carin : Medborgare eller främling, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Medborgare eller främling : en studie av medborgarskapsregleringen : Estland, Lettland och Litauen / Öst, Anna-Carin, 139 p.. - Åbo : Åbo Akademi: Rättsvetenskapliga institutionen, 1993.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* naturalisering = naturalisation = kansalaistaminen
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* ryssar = Russians = venäläiset
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* rätt att återvända till sitt land = right to return to one's country = oikeus palata maahansa
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Estonia / Lithuania / Latvia

NOTE (THESIS): Avhandling pro gradu i folkrätt (master's thesis), Åbo Akademi University, (1993)

NOTE (GENERAL): Publicerad 1994; ISBN: 951-650-381-0.Recenserad i Invandrare & minoriteter 1995:3 av Alur Reinans.Convention on the nationality ow women; ADRD; Genocide convention; ECHR; Convention on the reduction of statelessness; CERD; CEDAW; ICCPR; ICESCR; AMR; CAT; CRC; Declaration on the rights of minorities; TEU;

 
32. Hathaway, James C. : The law of refugee status , 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The law of refugee status / Hathaway, James C., xxxiii, 252 p.. - Toronto : Butterworths, 1991.

ISBN 0-409-91479-7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* OAU = OAU = OAU
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* rätt att återvända till sitt land = right to return to one's country = oikeus palata maahansa
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* tortyr = torture = kidutus
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* OAS = OAS = OAS
* förföljelse = persecution = vaino
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* flyktingstatus = refugee status = pakolaisen (oikeus)asema
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit

NOTE (GENERAL): ECHR; Protocol relating to the status of refugees; Refugee convention

 
33. Kuosma, Tapio : Uudistettu ulkomaalaislainsäädäntö, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Uudistettu ulkomaalaislainsäädäntö / Kuosma, Tapio, 222 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus, 1994.

ISBN 951-640-706-4

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* judar = Jews = juutalaiset
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* förföljelse = persecution = vaino
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* flyktingar = refugees = pakolaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Nordic Countries

NOTE (GENERAL): ICCPR-26; ECHR-3-8;.Summary in English, p. 188-193; Ulkomaalaislaki (fulltext); Utlänningslag (full text);

 
34. Activities of the Council of Europe in the migration field, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Activities of the Council of Europe in the migration field / - (CDMG ; (93)), 49 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rekommendationer = recommendations = suositukset
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen

NOTE (GENERAL): ESC; ECHRP-4; ECHR-5-6; ECHRP-7-1; European charter for regional or minority languages;

 
35. Sohn, Louis B (ed.) : The movement of persons across borders, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The movement of persons across borders / Sohn, Louis B (ed.) ; Buergenthal, Thomas (ed.) - (Studies in transnational legal policy ; No. 23), xxii, 193 p.. - Washington D.C. : The American Society of International Law, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* inskränkningar = restrictions = rajoitukset
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* FN = UN = YK
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt

NOTE (GENERAL): ICCPR; AMR; CERD; UDHR; ECHR; Refugee convention

 
36. Campbell, Dennis (gen.ed.) : International immigration and nationality law, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International immigration and nationality law : volume 1-3 / Campbell, Dennis (gen.ed.) ; Fisher, Joy (ed.) ; Center for International Legal Studies, var. pag.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1993.

ISBN 0-7923-2228-2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto
* asyl = asylum = turvapaikka
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rasism = racism = rasismi
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* EG = EC = EY
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* nationalisering = nationalization = kansallistaminen
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Argentina / Australia / Austria / Belgium / Brazil / Canada / Denmark / Finland / France / Germany / Greece / Ireland / Israel / Italy / Japan / Kenya / Luxembourg / Netherlands / New Zealand / Nordic Countries / Norway / Portugal / Singapore / South Africa / South Korea / Spain / Sweden / Switzerland / Taiwan / United Kingdom / USA / East Africa

NOTE (GENERAL): Loose leaves in three volumes; CRC; ICCPR; Declaration on the rights of mentally retarded persons;

 
37. European social charter, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

European social charter : conclusions XIII-1: 1990-91 / ; Committee of Independent Experts, 303 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1994.

ISBN 92-871-2465-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* graviditet = pregnancy = raskaus
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): ESC;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
38. Complaints of human righhts violations in the Israeli-occupied territories, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Complaints of human righhts violations in the Israeli-occupied territories : the activities of "Hotline : Center for the Defense of the Individual" /, 21 p.. - Jerusalem : The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, 1991. - ISSN 0792-4003

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan

LIBRARY LOCATION: IMR

 
39. Kaila, Heidi : Henkilöiden liikkumisvapaus Euroopan Unionin alueella, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Henkilöiden liikkumisvapaus Euroopan Unionin alueella / Kaila, Heidi

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansalaisten Eurooppa / Tiilikainen, T. (toim.), p. 107-134. - Åbo/Turku : Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti, 1994.

ISBN 951-650-433-7

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* EES = EEA = ETA
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* EU = EU = EU
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa

NOTE (GENERAL): TEU-8;

 
40. Tabory, Mala : The new legal order in the Former Soviet Union and its possible effect on the Jewish minority, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The new legal order in the Former Soviet Union and its possible effect on the Jewish minority / Tabory, Mala

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Israel yearbook on human rights 1993; vol. 23, p. 237-276. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1994. - ISSN 0333-5925

ISBN 0-7923-2581-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Tadzhikistan / Kazakhstan / Lithuania / Russian Federation / Estonia / Kyrgyzstan / Turkmenistan / Uzbekistan / Latvia / Ukraine / Belarus / Moldova / Armenia / Azerbaijan / Georgia

NOTE (GENERAL): ICCPR-12(2);

 
41. Bergström, Fredrik : Non-EU citizens right to movement, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Non-EU citizens right to movement : a political intention or judicial invention? / Bergström, Fredrik, 56 p.. - Stockholm : University of Stockholm. Faculty of Law, 1994.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* EU = EU = EU
* harmonisering = harmonization = yhdenmukaistaminen
* ECJ = ECJ = ECJ
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* EES = EEA = ETA
* EPC = EPC = EPC
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* asyl = asylum = turvapaikka
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* invandring = immigration = maahanmuutto
* implementering = implementation = toteuttaminen
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (THESIS): University of Stockholm, Faculty of Law, [199407]

NOTE (GENERAL): TEU; Schengen convention; Dublin convention; EC-treaty; Refugee convention; ECHR-3-8; UDHR

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
42. Lebanon, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Lebanon : country profile / ; Immigration and Refugee Board Documentation Centre, Canada

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International journal of refugee law : vol. 1; no. 3., p. 331-364. - Oxford : Oxford U. P., 1989. - ISSN 0953-8186

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* rätt att återvända till sitt land = right to return to one's country = oikeus palata maahansa
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Syria / Canada

 
43. Meijers, H. : Refugees in Western Europe, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Refugees in Western Europe : Schengen effects the entire refugee law / Meijers, H.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International journal of refugee law : vol. 2; no. 3., p. 428-441. - Oxford : Oxford U. P., 1990. - ISSN 0953-8186

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan

NOTE (GENERAL): Schengen convention; ECHR; Refugee convention; ICCPR

 
44. Consideration of reports submitted by states parties under article 40 of the covenant, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: collection

Consideration of reports submitted by states parties under article 40 of the covenant : comments of the Human Rights Committee : Russian Federation /, 8 p. . - New York : United Nations, 1995.

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: CCPR/C/79/Add.54

INDEX WORDS:
* rapporter = state reports = raportit
* FN = UN = YK
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* kvinnor = women = naiset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* våldtäkt = rape = raiskaus
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* militär = military = sotaväki
* koncentrationsläger = concentration camp = keskitysleiri
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ICCPR-40

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: UN

 
45. Mole, Nuala : Immigration and freedom of movement, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Immigration and freedom of movement / Mole, Nuala

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The international covenant on civil and political rights and the United Kingdom law / Harris, D.; Joseph, S. (eds.), p. 297-332. - Oxford : Clarendon Press, 1995.

ISBN 0-19-825933-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* invandring = immigration = maahanmuutto
* EES = EEA = ETA
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* rätt att återvända till sitt land = right to return to one's country = oikeus palata maahansa
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ICCPR-7-12-13-23-24; ECHRP-7; ECHR-5; ICCPR-OP;

 
46. Mole, Nuala : Constructive deportation and the European convention, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Constructive deportation and the European convention / Mole, Nuala

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European human rights law review : 1995: launch issue., p. 63-71. - London : Sweet & Maxwell, 1995. - ISSN 1361-1526

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* reservationer = reservations = varaumat
* landsflykt = exile = maanpako
* barn = children = lapset
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom

NOTE (GENERAL): ICCPR; CRC; UDHR; ECHR; ECHRP-1-2

 
47. Consideration of reports submitted by States parties under article 40 of the covenant : Third periodic reports of States parties due in 1992, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: collection

Consideration of reports submitted by States parties under article 40 of the covenant : Third periodic reports of States parties due in 1992 : Addendum : Kingdom of Morocco /, 34 p.. - New York : United Nations, 1993.

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: CCPR/C/76/Add.3

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* rapporter = state reports = raportit
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* tortyr = torture = kidutus
* slaveri = slavery = orjuus
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* rätt att återvända till sitt land = right to return to one's country = oikeus palata maahansa
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* åsiktsfrihet = freedom of opinion = mielipidevapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: North Africa

NOTE (GENERAL): ICCPR-40

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: UN

 
48. Opsahl, Torkel : Application of the international covenant on civil and political rights under the optional protocol by the Human Rights Committee, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Application of the international covenant on civil and political rights under the optional protocol by the Human Rights Committee / Opsahl, Torkel

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Law and equality : selected articles on human rights / Opsahl, T.; comp. by Asbjörn Eide ... [et al.], p. 323-380. - Oslo : Ad Notam Gyldendal AS, 1996.

ISBN 82-417-0676-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* reservationer = reservations = varaumat
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* personlig säkerhet = security of person = henkilökohtainen turvallisuus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan

NOTE (GENERAL): publ. in German yearbook of international law, 1985.Written in cooperation with Alfred de Zayas and Jacob Th.Möller.ICCPR-OP;

 
49. Trygg, Anne : Skotten vid Berlinmuren, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Skotten vid Berlinmuren : folkrättsliga problem i samband med tyska domstolars bedömning av östtyska gränsvakters handlande / Trygg, Anne

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Svensk juristtidning : 95:8., p. 655-674. - Uppsala : Iustus, 1995. - ISSN 0339-6591

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany

NOTE (GENERAL): ICCPR-6-12

 
50. Wolfrum, Rüdiger : International law on migration reconsidered under the challenge of new population movements, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

International law on migration reconsidered under the challenge of new population movements / Wolfrum, Rüdiger

REFERENCE TO GENERIC UNIT: German yearbook of international law [GYIL] : 1995 : vol. 38 / Delbrück, J. (ed.), p. 191-207. - Berlin : Duncker & Humblot, 1996. - ISSN 0344-3094

ISBN 3-428-08521-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* migration = migration = siirtolaisuus
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka

NOTE (GENERAL): OAU convention on refugees; Cartagena declaration; UN charter; UDHR; ICCPR; ECHR; CERD; ICESCR; Migrant workers convention; Refugee convention;

 
51. du Plessis, Lourens : Personal rights, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Personal rights : life, freedom and security of the person, privacy and freedom of movement / du Plessis, Lourens ; de Ville, Jacques

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Rights and constitutionalism : the new South African legal order / van Wyk, D. ... [et al.]. - repr.., p. 212-263. - Oxford : Oxford U. P., 1996.

ISBN 0-19-826225-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* abort = abortion = abortti
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* rätt att dö = right to die = oikeus kuolla
* personlig säkerhet = security of person = henkilökohtainen turvallisuus
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* inskränkningar = limitations = rajoitukset
* respekt för korrespondens = respect for correspondence = kirjeenvaihdon kunnioittaminen
* tolkning = interpretation = tulkinta
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ECHR-2; AMR-4; ACHPR; Genocide convention; Declaration on the rights of the child;

 
52. Kuosma, Tapio : Ulkomaalaislaki ja hallintolainkäyttö, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ulkomaalaislaki ja hallintolainkäyttö / Kuosma, Tapio, 402 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus, 1997.

ISBN 952-14-0022-6

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* asyl = asylum = turvapaikka
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* utvisning = expulsion = maastakarkotus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LIBRARY LOCATION: offentlig rätt

 
53. Zieck, Marjoleine : UNHCR and voluntary repatriation of refugees , 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

UNHCR and voluntary repatriation of refugees : a legal analysis / Zieck, Marjoleine, xi, 494 p.. - Hague : Martinus Nijhoff, 1997.

ISBN 90-411-0409-7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* frivillig återflyttning = repatriation = vapaaehtoinen paluumuutto
* asyl = asylum = turvapaikka
* val = elections = vaalit
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* gulfkriget = Gulf-war = Persianlahden sota
* förföljelse = persecution = vaino
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* rätt att återvända till sitt land = right to return to one's country = oikeus palata maahansa
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* tamiler = Tamils = tamilit
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* båtflyktingar = boat people = venepakolaiset
* kollektiv säkerhet = collective security = kollektiivinen turvallisuus
* specialrapportör = special rapporteur = erityisraportoija
* landminor = landmines = maamiinat

GEOGRAPHICAL TERMS: Angola / Burundi / Cambodia / Czech Republic / Chile / Kurdistan / Mozambique / Equatorial Guinea / Former Yugoslavia / Hong Kong / Iraq / Iran / Malawi / Namibia / Pakistan / Portugal / Rhodesia / South Africa / Sri Lanka / Sudan / Swaziland / Tanzania / Thailand / Turkey / Uganda / Uruguay / Viet Nam

NOTE (GENERAL): UN charter; ACHPR; ICCPR; ICESCR; Cartagena declaration; Refugee convention; OAU convention on refugees; Pact of San José; Protocol relating to the status of refugees; Declaration on territorial asylum;

 
54. Brinch Jorgensen, Ellen : Union citizens, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Union citizens : free ovement and non-discrimination / Brinch Jorgensen, Ellen , 324 p.. - Copenhagen : Jurist- og Okonomforbundets forlag, 1996.

ISBN 87-574-7620-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* rätt att återvända till sitt land = right to return to one's country = oikeus palata maahansa
* EG = EC = EY
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* barn = children = lapset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus

NOTE (GENERAL): EC-treaty;

LIBRARY LOCATION: EG-rätt

 
55. Rantanen, Mervi : Förbudet mot tvångsförflyttning i interna konflikter, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Förbudet mot tvångsförflyttning i interna konflikter / Rantanen, Mervi, 95 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, 1997.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* intern konflikt = internal conflict = sisäinen selkkaus
* tvångsförflyttade personer = displaced persons = hätäsiirtolaiset
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* OSSE = OSCE = ETYJ
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* reservationer = reservations = varaumat
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna = European Commission of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustoimikunta

NOTE (THESIS): Avhandling pro gradu i folkrätt (master's thesis);

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; ICCPR; ICESCR; Vienna Convention on the law of treaties; ECHR; ESC; Genocide convention; Refugee convention; Hague conventions (IV); AMR; Additional protocols to the Geneva conventions; CEDAW; ACHPR; CRC; Migrant workers convention; Protocol of san Salvador; Declaration of minimum humanitarian standards;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: avhandlingar

 
56. Hailbronner, Kay : Readmission agreements and the obligation on states under public international law to readmit their own and foreign nationals, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Readmission agreements and the obligation on states under public international law to readmit their own and foreign nationals / Hailbronner, Kay

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Zeitschrift für ausländisches öffentliches und Völkerrecht [=ZaöRV] : 57/1., p. 1-50. - Heidelberg : Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 1997 . - ISSN 0044-2348

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* EU = EU = EU
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* OSSE = OSCE = ETYJ

GEOGRAPHICAL TERMS: Poland / Eastern Europe / Slovenia

NOTE (GENERAL): ICCPR-12; UDHR-13; ECHRP-4; Schengen convention; Refugee convention; European convention on the transmission of the responsibility for refugees; Dublin convention; Dayton peace agreement; Lomé convention (IV);

 
57. Meijers, H. ... [et al.] : Democracy, migrants and police in the European Union, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Democracy, migrants and police in the European Union : the 1996 IGC and beyond / Meijers, H. ... [et al.], 196 p.. - Utrecht : FORUM, 1997.

ISBN 90-5714-011-X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The chapters are:. 1. Introduction, by H. Meijers. 2. The principle of open government in Schengen and the European Union : democratic retrogression?, by D. Curtin and H. Meijers. 3. The European Court of Justice and the third pillar, by C. A. Groenendijk. 4. Europol, who is watching you, by A: H. Klip. 5. Prologue, by B. G. Tahzib, Who is a "refugee", by H. Meijers, R. fernhout and T. Spijkerboer. 6. Minimum guarantees for asylum procedures, by A. Terlouw and P. Boeles. 7. Forced repatriation : towards minimum guarantees for repatriation treaties, by H. Meijers, R. Fernhout and A. Terlouw. 8. Memorandum regarding Readmission Agreements (Standing Committee of Experts in international immigration, refugee and criminal law). 9. Proposals for the amendment of the Treaty on European Union at the IGC in 1996 (Standing Committee of Experts in international immigration, refugee and criminal law).

INDEX WORDS:
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* ILO = ILO = ILO
* EU = EU = EU
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* ECJ = ECJ = ECJ
* implementering = implementation = toteuttaminen
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat
* medborgarskap (EU) = citizenship (EU) = kansalaisuus (EU)
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* beslutsfattande = decision-making = päätöksenteko
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* asyl = asylum = turvapaikka
* implementering = implementation = toteuttaminen
* flyktingstatus = refugee status = pakolaisen (oikeus)asema

NOTE (GENERAL): TEU; CAT; ECHR; ICCPR; Dublin convention; CAT; Refugee convention; ICCPR; Schengen convention;

 
58. Grahl-Madsen, Atle : Article 13, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Article 13 / Grahl-Madsen, Atle ; Melander, Göran ; Ring, Rolf

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The universal declaration of human rights : a common standard of achievement / Alfredsson, G.; Eide, A.; (eds.), p. 265-278. - Hague : Martinus Nijhoff Publ., 1999.

ISBN 90-411-1168-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* flyktingar = refugees = pakolaiset

NOTE (GENERAL): UDHR-13; ECHRP-4; ICCPR; AMR; ACHPR; CERD; ICESCR; OAU refugee convention; Convention relating to the status of stateless persons; Helsinki final act;

 
59. NGO manual on international and regional instruments concerning refugees and human rights, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

NGO manual on international and regional instruments concerning refugees and human rights / - (European series), xviii, 370 p.. - Geneva : UNHCR, 1998.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The chapters are:. 1. Population displacement in the CIS countries and the CIS conference. 2. Protection of refugees, IDPs, stateless persons, migrants and migrant workers and minorities in the Commonwealth of Independent States. 3. General objectives of international human rights treaties and their application at the national level. 4. Description of the principal bodies and monitoring mechanisms in the field of human rights. 5. The Council of Europe : European regional standards and mechanisms. 6. International mechanisms. 7. International mechanisms - treaty bodies of the United Nations. 8. The rights of refugees and asylum-seekers. 9. The principle of non-refoulement. 10. Statelessness and citizenship. 11. Treatment of prisoners. 12. Non-discrimination and the protection of minority rights. 13. Freedom of movement. 14. The rights to freedom of opinion and expression & peacefull assembly and association. 15. The right to a remedy. 16. The right to a fair trial. 17. Trafficking in persons : a special reference to women and children. 18. The right to protection on the labour market.

INDEX WORDS:
* slaveri = slavery = orjuus
* barn = children = lapset
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* ratificering = ratification = ratifiointi
* ILO = ILO = ILO
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* pedofiler = pedophiles = pedofiilit
* reservationer = reservations = varaumat
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* sexturism = sex tourism = seksimatkailu
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* barnprostitution = child prostitution = lapsiprostituutio
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* kvinnliga flyktingar = refugee women = naispakolaiset
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* OSSE = OSCE = ETYJ
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* inskränkningar = restrictions = rajoitukset
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* implementering = implementation = toteuttaminen
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti

GEOGRAPHICAL TERMS: CIS states

NOTE (GENERAL): ICCPR-2; ICESCR-2; CDE; Convention concerning discrimination in respect of employment and occupation (ILO convention no. 111); ECHR; ECHR-14; CERD; CEDAW; ESC; European convention on the legal status of migrant workers; ICCPR-27; European charter for regional or minority languages; Framework convention for the protection of national minorities; Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); Draft declaration on the rights of indigenous peoples;

 
60. Ingles, José D. : Study of discrimination in respect of the right of everyryone to leave any country, including his own, and to return to his country, 1963
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Study of discrimination in respect of the right of everyryone to leave any country, including his own, and to return to his country / Ingles, José D., vi, 115 p.. - New York : United Nations, 1963.

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: E.64.XIV.2

ABSTRACT: The chapters are:. 1. Orientation of the study. 2. Grounds of discrimination. 3. Direct limitations. 4. Indirect limitations. 5. Trends and conclusions. 6. Proposals.

INDEX WORDS:
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* rätt att återvända till sitt land = right to return to one's country = oikeus palata maahansa
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* asyl = asylum = turvapaikka
* nationalitet = nationality = kansallisuus

NOTE (GENERAL): UDHR-13; ICCPR-12; UN charter;

[Följande]


24.11.1999