[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='osedlighet' gav 41 träffar


[Föregående]

 
31. van Wyk, Dawid ... [et al.] : Rights and constitutionalism, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rights and constitutionalism : the New South African legal order / van Wyk, Dawid ... [et al.]. - repr.., liv, 720 p.. - Oxford : Oxford U. P., 1996.

ISBN 0-19-826225-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* censur = censorship = sensuuri
* barn = children = lapset
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* födelsekontroll = birth control = syntyvyydensäännöstely
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* rätt till kultur = access to culture = oikeus kulttuuriin
* demokrati = democracy = demokratia
* undantagsstadgande = provisions of derogation = poikkeusmääräys
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna = European Commission of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustoimikunta
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* feminism = feminism = naisasialiike
* grupprättigheter = group rights = ryhmäoikeudet
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* ILO = ILO = ILO
* tolkning = interpretation = tulkinta
* rättslig prövning = judicial review = oikeudellinen harkinta
* peremptory norms = jus cogens = jus cogens
* arbetsrätt = labour legislation = työoikeus
* inskränkningar = limitations = rajoitukset
* äktenskap = marriage = avioliitto
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* moral = morality = moraali
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa

NOTE (GENERAL): ACHPR; CEDAW; Convention on the nationality of married women; Convention on the political rights of women; CRC; CAT; ECHR; ESC; EC-treaty; Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; CERD; Convention against apartheid; ICCPR; ICESCR; OAS charter;

URL http://www.oup.co.uk/isbn/0-19-826225-6

 
32. van der Westhuizen, Johann : Freedom of expression, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Freedom of expression / van der Westhuizen, Johann

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Rights and constitutionalism : the new South African legal order / van Wyk, D. ... [et al.]. - repr.., p. 264-291. - Oxford : Oxford U. P., 1996.

ISBN 0-19-826225-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* pornografi = pornography = pornografia
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* missaktning inför domstol = contempt of court = julkisen viranomaisen halventaminen
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa

NOTE (GENERAL): ICCPR; AMR; ECHR; CERD; Canadian charter of rights and freedoms

 
33. Jones, Thomas David : Human rights , 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Human rights : group defamation, freedom of expression and the law of nations / Jones, Thomas David - (International studies in human rights ; vol. 33), xi, 319 p.. - Hague : Martinus Nijhoff publ., 1998.

ISBN 90-411-065-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. I. A Prolegomenon: The International Protection of Human Rights. II. Freedom of Expression at International Law and Group Defamation. III. The Myth of Absolutism: The First Amendment Right to Freedom of Expression. IV. Human Rights and Freedom of Expression: The Law of Group Defamation in the United States. V. Group Defamation Under British, Canadian, Indian and Nigerian Law. VI. Conclusion: `The Right to Equal Concern and Respects'.

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* islam = Islam = islaminusko
* muslimer = Muslims = muslimit
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* undantagsstadgande = provisions of derogation = poikkeusmääräys
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* INTERNET = INTERNET = INTERNET
* grupprättigheter = group rights = ryhmäoikeudet
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* ratificering = ratification = ratifiointi
* reservationer = reservations = varaumat
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada / United Kingdom / India / Nigeria / USA

NOTE (GENERAL): AMR; ECHR;

 
34. Malekian, Farhad : The monopolization of international criminal law in the United Nations, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The monopolization of international criminal law in the United Nations : a jurisprudential approach / Malekian, Farhad. - 2. ed.., xiii, 226 p.. - Stockholm : Almquist & Wiksell, 1995.

ISBN 91-630-3196-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* FN = UN = YK
* internationell straffrätt = international criminal justice = kansainvälinen rikosoikeus
* ICJ = ICJ = ICJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* ICRC = ICRC = ICRC
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* internationella brottslingar = international criminals = kansainväliset rikolliset
* asyl = asylum = turvapaikka
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* folkmord = genocide = kansanmurha
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* slaveri = slavery = orjuus
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* tortyr = torture = kidutus
* pantfångar = hostages = panttivangit
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys
* kulturell egendom = cultural property = kulttuuriomaisuus
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* implementering = implementation = toteuttaminen
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö

NOTE (GENERAL): UN charter; Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; ECHR-3;

 
35. Kadidal, Shayna : Obscenity in the age of mechanical reproduction, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Obscenity in the age of mechanical reproduction / Kadidal, Shayna

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of comparative law : vol. 44; no. 2., p. 353-385. - Berkeley : University of California. School of Law. The American Society of Comparative Law, 1996. - ISSN 0002-919X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* censur = censorship = sensuuri

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany / USA

 
36. Foley, Conor : Human rights, human wrongs, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights, human wrongs : the alternative report to the United Nations Human Rights Committee / Foley, Conor, xvi, 464 p.. - London : Rivers Oram Press, 1995.

ISBN 1-85489-077-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The chapters are:. 1. Democracy and human rights in the United Kingdom. 2. Criminal justice and human rights. 3. Racism in England and Wales. 4. Northern Ireland : human rights and the peace dividend. 5. Women's rights, human rights. 6. Lesbians, gay men and bisexuals. 7. Access denied : human rights and disabled people. 8. Mental health. 9. Migrants refugees and asylum-seekers. 10. Censored : freedom of expression and human rights. 11. Human rights in the workplace.

INDEX WORDS:
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* AIDS = AIDS = AIDS
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* censur = censorship = sensuuri
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset
* straffrätt = criminal law = rikosoikeus
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* CPT Committee = CPT Committee = CPT Committee
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* EU = EU = EU
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* romer = Roma = romanit
* judar = Jews = juutalaiset
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* invandring = immigration = maahanmuutto
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* mental hälsa = mental health = mielenterveys
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* tortyr = torture = kidutus
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset

NOTE (GENERAL): ICCPR; SEA; ECHR; TEU; ECPT; CEDAW; CERD; Refugee convention; CRC; UDHR;

 
37. West, James M. : Legal regulation of internet communications in South Korea, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Legal regulation of internet communications in South Korea / West, James M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: German yearbook of international law (GYIL) = Jahrbuch für internationales Recht : 1998 : vol. 41 : Focus section : International law in the information age : the law and policy of communication regulation, p. 101-127. - Berlin : Duncker & Humblot, 1999. - ISSN 0344-3094

ISBN 3-428-0900-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* INTERNET = INTERNET = INTERNET
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* OECD = OECD = OECD
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* pornografi = pornography = pornografia
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys
* strafflag = criminal law = rikoslaki

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICCPR-OP; UDHR-19;

 
38. Alston, Philip (ed.) : Promoting human rights through bills of rights, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Promoting human rights through bills of rights / Alston, Philip (ed.), xiii, 569 p.. - Oxford : Oxford U. P., 1999.

ISBN 0-19-825822-4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. A Framework for the Comparative Analysis of Bills of Rights by Philip Alston. I. NATIONAL LEVEL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS WITHOUT A BILL OF RIGHTS: 2. How Far Can the Common Law Go Towards Protecting Human Rights? by JOHN DOYLE AND BELINDA WELLS. 3. Basic Laws as a Surrogate Bill of Rights: the Case of Israel, by David Kretzmer. II THE ROLE OF INTERNATIONAL NORMS IN THE ABSENCE OF A BILL OF RIGHTS : 4. The European Convention on Human Rights in the British Courts: Problems Associated with the Incorporation of International Human Rights, by ANDREW CLAPHAM. 5. Parliamentary Scrutiny of Human Rights: A Duty Neglected? DAVID KINLEY III. COMPARATIVE EXPERIENCES WITH BILLS OF RIGHTS: 6. The Kenyan Bill of Rights: Theory and Practice, by YASH GHAI. 7. The Canadian Charter of Rights and Freedoms: A Feminist Perspective by MARY EBERTS. 241 8. The New Zealand Bill of Rights Experience by Philip A Joseph. 9. And Some Have Bills of Rights thrust upon them : the experience of Hong Kong's Bill of Rights, by ANDREW BYRNES. 10. A Post-Calvinist Catechism or a Post-Communist Manifesto? Intersecting Narratives in the South African Bill of Rights Debate by MARTIN CHANOCK. IV THE JUDICIARY AND BILLS OF RIGHTS: 11. The Impact of a Bill of Rights on the Role of the Judiciary: A Canadian Perspective, by ROBERT SHARPE. 12. The Impact of a Bill of Rights on the Role of the Judiciary: An Australian Perspective, by SIR GERARD BRENNAN. 13. Bills of Rights in Comparative Perspective, MAC DARROW AND PHILIP ALSTON.

INDEX WORDS:
* urinvånare = aborigines = alkuasukkaat
* abort = abortion = abortti
* apartheid = apartheid = rotusorto
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* barn = children = lapset
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* demokrati = democracy = demokratia
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* skilsmässa = divorce = avioero
* familjevåld = domestic violence = perheväkivalta
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* EG = Ec = EY
* ECJ = ECJ = ECJ
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* grupprättigheter = group rights = ryhmäoikeudet
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* ILO = ILO = ILO
* tolkning = interpretation = tulkinta
* intervention = intervention = interventio
* judar = Jews = juutalaiset
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys
* rätt att deltaga = right to participate = right to participate
* polis = police = poliisi
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* pornografi = pornography = pornografia
* fångar = prisoners = vangit
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* prostitution = prostitution = prostituutio
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* reproduktiva rättigheter = reproductive rights = lisääntymiseen liittyvät oikeudet
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* slaveri = slavery = orjuus
* sociala rättigheter = social rights = sosiaaliset oikeudet
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti

NOTE (GENERAL): UDHR; CERD; ECHR; ICCPR; ICESCR; CEDAW; Canadian charter of rights and freedoms; ACHPR; ESC;

 
39. Gearty, Conor (ed.) : Understanding human rights, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Understanding human rights / Gearty, Conor (ed.) ; Tomkins, Adam (ed.). - repr.., 656 p.. - London : Pinter, 1999.

ISBN 1-88567-609-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: PART ONE: CONSTITUTIONAL RIGHTS : Chapter 1. Living with a Bill of Rights, by Mark Tushnet. 2. The Canadian Charter and the Democratic Process, by Beverley McLachlin. 3. Human Rights, Social Democracy and Constitutional Reform, by K.D. Ewing. 4. Human Rights in Divided Society, by G.E. Devenish. 5. Fundamental Rights in Australia and Britain: Domestic and International Aspects, by Timothy H. Jones. PART TWO: THEORETICAL FOUNDATIONS OF RIGHTS: 6. Justice and Human Rights in Postmodernity, by Costas Dollzinas. 7. Communal Goods as Human Rights, by Maleiha Malik. 8. Not Another Theory of Human Rights! by R. Jayakumar Nayar. PART THREE: EQUALITY REVISITED : 9. Less Equal Than Others - Equality and Women's Rights, by Sandra Fredman. 10. Essential Rights and Contested Identities: Sexual Orientation and Equality Rights Jurisprudence in Canada, by Carl F. Stychin. 11. A Right to Meritorious Treatment, by Donal Nolan. 12. Equality or Self-determination? ClionaJ.M. Kimber. PART FOUR: RIGHTS AND PERSONAL LIBERTY : 13. Human Rights, Sexual Orientation and the Social and Legal Impact of Law and Law Reform, by Nicholas Bamforth. 14. The homosexualization of Human Rights, by Leslie J. Moran. 15. Human rights, HIV and AIDS, by Anne Scully. PART FIVE : NEW FRONTIERS 16. The utility of 'rights talk': employees' personal rights, by Simon Deakin. 17. Rights and employee rights - the case of free speech, by Gwyneth Pitt. 18. Can rights extend to animals?, by Mike Radford. 19. Environmental Rights: Taking the Environment Seriously? Sionaidh Douglas-Scott. PART SIX: THE CLASH OF RIGHTS : 20. Human Rights: The Solution to the Abortion Question? James Kingston 21. Beliefs that Discriminate: A Rights-based Solution? by Siobhan Mullally. 22. Pornography and Rights - The Theory of the Practice of Control, by Sheena N. McMurtrie. PART SEVEN: REAPPRAISING ORTHODOXIES 23. The Limits of Constitutional Law: The Canadian Charter of Rights and Freedoms and the Public-Private Divide , by Gavin W.Anderson. 24. Women's Rights as Human Rights under International Law, by CM. Chinkin. 25. 'Rights' and International Humanitarian Law, by Elizabeth Chadwick. 26. Deconstructing the Mythologies of International Human Rights Law , by Geraldine Van Bueren. 27. The Governance of Special Powers: A Case Study of Exclusion and the Treatment of Individual Rights under the Prevention of Terrorism Acts, by Clive Walker.

INDEX WORDS:
* urinvånare = aborigines = alkuasukkaat
* abort = abortion = abortti
* sysselsättning = employment = työllisyys
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* AIDS = AIDS = AIDS
* djurens rättigheter = animals' rights = eläinten oikeudet
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* autonomi = autonomy = autonomia
* bisexualitet = bisexuality = biseksuaalisuus
* barn = children = lapset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* ECJ = ECJ = ECJ
* EU = EU = EU
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* grupprättigheter = group rights = ryhmäoikeudet
* ILO = ILO = ILO
* arbetsrätt = labour law = työoikeus
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* lesbo = lesbians = lesbot
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* pornografi = pornography = pornografia
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* sexuell orientering = sexual orientation = seksuaalinen suuntautuminen
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* kvinnor = women = naiset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): Canadian charter of rights and freedoms; ACHPR; ICCPR; ECHR; ESC; AMR; CEDAW; CRC; World charter for nature;

 
40. Heinze, Eric (ed.) : Of innocence and autonomy, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Of innocence and autonomy : children, sex and human rihts / Heinze, Eric (ed.) - (Programme on international rights of the child), xv, 208 p.. - Aldershot : Ashgate, 2000.

ISBN 1-84014-484-X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Part I : Constructing Childhood: Theory and History: 1. The Universal Child?, by Eric Heinze. 2. Historical Constructions of Childhood Innocence : Removing Sexuality, by Christine Piper. Part II : Legislating Childhood: International and Comparative Perspectives: 3. Sexuality and the United Nations Convention on the Rights of the Child, by Margherita Rendel. 4. The United Nations Convention on the Rights of the Child and British Legislation on Child Abuse and Sexuality, by Margherita Rendel. 5. Russian Children: The Obscenity of Political Fantasy, Bill Bowring. Part III : Abusing Childhood : Critical Dimensions and Practical Consequences: 6. Punishing Children and Pleasuring Adults: One, Both or Neither?, by Chris Barton. 7. Lolita at the Interface of Obscenity: Children and the Right to Free Expression, by Elena Loizidou. 8. Childhood Sexual Abuse as a Predictor of Substance Use and HIV/AIDS Risk Behaviour among Women at Admission to Prison, by Janet L. Mailings, Victoria E. Brewer & James W. Marquart. Part IV : Empowering Childhood: Awareness, Development and Education : 9. Sex Education : Child's Right, Parent's Choice or State's Obligation?, by Corinne Packer. 10. Health and Education: Conflicting Programmes for Sex Education, by Daniel Monk. 11. Seeking a Gendered Adolescence: Legal and Ethical Problems of Puberty Suppression among Adolescents with Gender Dysphoria, by Catherine Downs & Stephen Whittle.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys
* sexualitet = sexuality = seksuaalisuus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* etik = ethics = etiikka
* kvinnor = women = naiset
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* implementering = implementation = toteuttaminen
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* prostitution = prostitution = prostituutio
* kvinnlig könsstympning = female genital mutilation (FGM) = naisten sukupuolielinten silpominen
* pornografi = pornography = pornografia
* UNICEF = UNICEF = UNICEF
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet

NOTE (GENERAL): UDHR; CERD; ICCPR; Declaration on the rights of the child; CRC; ICESCR; CRC-13-24; CEDAW-10-14; ICCPR-19; ICESCR-12-13; ECHR-10; AMR-13; Protocol of San Salvador-10; ACHPR-9-14-16;

 
41. Campbell, Tom (ed.) : Sceptical essays on human rights, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sceptical essays on human rights / Campbell, Tom (ed.) ; Ewing, Keith ; Tomkins, Adam, xxxv, 423 p.. - 0-19-924668-8 : Oxford U. P., 2001.

ISBN 0-19-924668-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: 1 Adam Tomkins, In troduction. PART ONE : SCEPTICISM AND HUMAN RIGHTS:. 2. Richard Bellamy, University of Reading: Political Citizenship versus constitutional Rights : republican reflections on the EU charter and the human rights act. 3. Martin Loughlin, London School of Economics: Rights, Democracy, and the Nature of the Legal Order. 4. Keith Ewing, King's College London: The Unbalanced Constitution. 5. Neil Walker, European University Institute: Human Rights in a Postnational Order: Reconciling Political and Constitutional Pluralism. 6. Jeffrey Goldsworthy, Monash University: Rights, Sovereignty, and 'the People'. 7. Tom Campbell, Australian National University: Incorporation through Interpretation. PART TWO: THE IMPACT AND IMPLICATIONS OF THE HUMAN RIGHTS: 8. Chris Himsworth, University of Edinburgh: Rights Versus Devolution. 9. Colin Harvey, University of Leeds: Human Rights in Northern Ireland. 10. Richard Rawlings, London School of Economics: Taking Wales Seriously. 11. Sandra Fredman, Exeter College, Oxford: Scepticism under Scrutiny: Labour Law and Human Rights. 12. Aileen McColgan, King's College London: Discrimination Law and the Human Rights Act. 13. Conor Gearty, King's College London: Tort Law and the Human Rights Act. 14. Alan Norrie, King's College London: Criminal Justice, Legal Rights, Judicial Interpretation: On Being Sceptical about the Human Rights Act. 15. Maleiha Malik , King's College London: Minority Protection and Human Rights. PART THREE : THE EXPERIENCE OF ELSEWHERE : REASONS TO BE SCEPTICAL: 16. Judy Fudge, Osgoode Hall Law School, York University: The Canadian Charter of Rights: Recognition, Redistribution, and the Imperialism of the Courts. 17. Saras Jagwanth, University of Cape Town: The South African Experience. 18. Wojciech Sadurski, European University Institute: Postcommunist Central Europe. 19. Mark Tushnet, Georgetown University: Scepticism about Judicial Review: A Perspective from the United States. 20. Jim Allan, University of Otago: The New Zealand Bill of Rights Act: Lessons for the UK?. 21. Adrienne Stone, Australian National University: The Australian Free Speech Experiment and Scepticism about the Human Rights Act Index

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* abort = abortion = abortti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* demokrati = democracy = demokratia
* val = elections = vaalit
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* EU = EU = EU
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* globalisering = globalization = globalisaatio
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* tolkning = interpretation = tulkinta
* ILO = ILO = ILO
* rättslig prövning = judicial review = oikeudellinen harkinta
* arbetsrätt = labour law = työoikeus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* äktenskap = marriage = avioliitto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* NGO = nGO = NGO
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* pornografi = pornography = pornografia
* våldtäkt = rape = raiskaus
* religion = religion = uskonto
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* sexuell orientering = sexual orientation = seksuaalinen suuntautuminen
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* terrorism = terrorism = terrorismi
* tortyr = torture = kidutus
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* offer = victims = uhrit
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* kvinnor = women = naiset
* EU = EU = EU
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Australia / Canada / France / Germany / Hong Kong / Hungary / Italy / New Zealand / Poland / Slovenia / South Africa / United Kingdom / Ireland / USA / Albania / Bulgaria / Croatia / Czech Republic / Estonia / Germany / Israel / Italy / Lithunania / Moldova / New Zealand / Romania / Russian Federation / Slovakia / Spain / Ukraine / Yugoslavia

NOTE (GENERAL): ECHR; ESC; EU charter of fundamental rights; Canadian charter of rights and freedoms;

URL http://www.oup.co.uk/isbn/0-19-924668-8


24.11.1999