[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='naturresurser' gav 97 träffar


[Föregående]

 
61. Sevastik, Per ... [et al.] : En bok i folkrätt, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

En bok i folkrätt / Sevastik, Per ... [et al.], 379 p.. - Stockholm : Norstedts juridik, 2009.

ISBN 978-91-39-20388-9

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: INNEHÅLL:. 1. Folkrättens grunder. 2. Folkrättens källor. 3. Traktarätten. 4. Förhållandet mellan nationell och internationell rätt - monism och dualism. 5. Folkrättens subjekt. 6. Internationella organisationer. 7. Jurisdiktion. 8. Statsansvar. 9. Immunitet. 10. Erkännandefrågor. 11. Statssuccession. 12. Krig och fred. 13. Mänskliga rättigheter. 14. Migrations- och flytkingrätt. 15. Humanitär rätt,vapenkontroll och nedrustning. 16. Internationella brottmålsdomstolen. 17. Havsrätt. 18. Miljörätt. 19. Luft- och rymdrätt. 20. Internationell ekonomisk rätt.

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* ICJ = ICJ = ICJ
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* Specialdomstolen för Sierra Leone = Special Court for Sierra Leone = Sierra Leonen erityistuomioistuin
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* NATO = NATO = NATO
* WTO = WTO = WTO
* UNDP = UNDP = UNDP
* NGO = NGO = NGO
* IMF = IMF = IMF
* OAS = OAS = OAS
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* jus cogens = jus cogens = jus cogens
* traktatkompetens = treaty-making competence = kelpoisuus solmia sopimuksia
* reservationer = reservations = varaumat
* tolkning = interpretation = tulkinta
* EU-rätt = EU law = EU-oikeus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* FN:s folkrättskommission = International Law Commission (ILC) = kansainvälisen oikeuden toimikunta
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* immunitet = immunity = koskemattomuus
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* krig och fred = war and peace = sota ja rauha
* asylrätt = right to asylum = turvapaikkaoikeus
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* miljörätt = environmental protection = ympäristönsuojelu
* rymdforskning = space research = avaruustutkimus
* internationell handel = international trade = kansainvälinen kauppa
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; ECHR; Vienna convention on the law of treaties; Refugee convention; Migration convention; Schengen convention;

URL http://www.nj.se/produkt/9789139203889

 
62. Kotze, Louis J. (ed.) : The role of the judiciary in environmental governance, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The role of the judiciary in environmental governance : comparative perspectives / Kotze, Louis J. (ed.) ; Paterson, Alexander R. - (Energy and anvironmental law & policy series : supranational and comparative aspects ; vol. 4), 637 p.. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law & Business, 2009.

ISBN 978-90-411-2708-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Foreword; A. Iza. Acknowledgements. Preface. Author Biographies. 1. The Netherlands, by J. Verschuuren. 2. Belgium, by Luc Lavrysen. 3. Germany, by Eckard Rehbinder. 4. United Kingdom, by Karen Morrow. 5. United States of America, by Nicolas A. Robinson. 6. Canada, by J. Benidickson, H. McLeod-Kilmurray. 7. Brazil, by Ingo W. Sarlet, T. Fensterseifer. 8. Argentina, by Juan M. Carballo. 9. Paraguay, by Sheila R. Abed. 10. Australia, by Linda Pearson. 11. New Zealand, by Klaus Bosselmann. 12. Pakistan, by Parvez Hassan, Jawad Hassan. 13. The People’s Republic of China (PRC), by Qun Du. 14. Kenya, by Patricia Kameri-Mbote. 15. Uganda, by Emmanuel Kasimbazi. 16. Tanzania, by Palamagamba J. Kabudi. 17. Nigeria, M uhammed T. Ladan. 18. South Africa, by Louis J. Kotzé and Alexander Paterson. 19. Eritrea, by Zerisenay Habtezion. Index.

INDEX WORDS:
* jordbruk = agriculture = maanviljely
* actio popularis = actio popularis = actio popularis
* biologisk mångfald = biodiversity = biodiversiteetti
* klimatförändring = climate change = ilmastomuutos
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* demokrati = democracy = demokratia
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rättslig prövning = judicial review = oikeudellinen harkinta
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat
* NGO = NGO = NGO
* försiktighetsprincipen = precautionary principle = varovaisuusperiaate
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rätt till en sund miljö = right to environmental quality = oikeus puhtaaseen ympäristöön
* ESK-rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

NOTE (GENERAL): Aarhus convention; Rio declaration;

LIBRARY LOCATION: Miljörätt

URL http://www.kluwerlaw.com/Catalogue/titleinfo.htm?ProdID=9041127089&name=The-Role-of-Judiciary-in-Environmental-Governance%3a-Comparative-Perspectives

 
63. Jacobsson, Marie : Folkrätten, havet och den enskilda människan, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Folkrätten, havet och den enskilda människan / Jacobsson, Marie, 124 p.. - Malmö : Liber, 2009.

ISBN 91-47-09073-0

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* terrorism = terrorism = terrorismi
* slaveri = slavery = orjuus
* människohandel = trafficking in persons = ihmiskauppa
* sjöröveri = piracy = piratismi
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat
* fattigdom = poverty = köyhyys
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen

 
64. Vakkuri, Kristian : Exploatering av naturresurser i icke-självtyrande territorier - med särskild hänsyn till fallet Västsahara, 2006
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Exploatering av naturresurser i icke-självtyrande territorier - med särskild hänsyn till fallet Västsahara / Vakkuri, Kristian, 94 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, 2006.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* exploatering = exploitation = hyväksikäyttö
* ICJ = ICJ = ICJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* NAFTA = NAFTA = NAFTA
* EU = EU = EU
* NGO = NGO = NGO
* UNCTAD = UNCTAD = UNCTAD
* WTO = WTO = WTO
* autonomi = autonomy = autonomia
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* territoriella rättigheter = territorial rights = alueelliset oikeudet
* multinationella bolag = transnational corporations (TNC) = monikansalliset yritykset

GEOGRAPHICAL TERMS: East-Timor / Western sahara / New Caledonia / Falkland Islands

NOTE (THESIS): Avhandling pro gradu i Folkrätt, ÅA, [2006], [T]

NOTE (GENERAL): ICJ statute; UN charter; ICCPR; ICESCR; Geneva conventions; Declaration on the rights of man and the citizen; ILO tripartite declaration of principles concerning multinational enterprises and social policy; Declaration of principles on Western Sahara;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: seminarierummet

 
65. Ekholm, Linda : Ursprungsfolkens rätt att bestämma sina egna prioriteringar gällande utvecklingsprocessen, 2006
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Ursprungsfolkens rätt att bestämma sina egna prioriteringar gällande utvecklingsprocessen : särskilt om ursprungsfolkens rätt att delta i utvecklingsfrågor / Ekholm, Linda, 99 p.. - Åbo : Åbo Akademi, 2006.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* levnadsförhållanden = living conditions = elinolosuhteet
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* statens förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee

NOTE (THESIS): Avhandling pro gradu i Folkrätt, ÅA,[2006], [T]

NOTE (GENERAL): Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); Vienna declaration and programme of action; Final document of the world conference on human rights in Vienna; AMR; ICCPR; Draft declaration on indigenous peoples rights; Proposed declaration on the rights of indigenous peoples; Declaration on the right to development;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: seminarierummet

 
66. Hofstätter, Tina : Indigenous peoples' land rights and therewith-related participatory rights as a challenge for the interpretation of the Council of Europe legal instruments - a need for change?, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Indigenous peoples' land rights and therewith-related participatory rights as a challenge for the interpretation of the Council of Europe legal instruments - a need for change? / Hofstätter, Tina, 117 p.. - Padau : Padau Univ., 2005.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* tolkning = interpretation = tulkinta
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* samer = Sami = saamelaiset
* inuiter = Inuits = inuiitit
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* miljöskada = environmental damage = ympäristövahinko
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* ECRI = ECRI = ECRI

GEOGRAPHICAL TERMS: Russian Federation / Sweden / Finland / Norway

NOTE (THESIS): European Master's degree in human rights and democratisation 2004/2005 (EMA thesis)

NOTE (GENERAL): Framework convention for the protection of national minorities; ECHR; Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); ECHR; ICCPR-27; CERD;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: seminarierummet

 
67. Genugten, Willem J. M. van : Criminal jurisdiction 100 years after the 1907 Hague peace conference, 2009
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Criminal jurisdiction 100 years after the 1907 Hague peace conference / Genugten, Willem J. M. van, xxiv, 350 s.. - Hague : T.M.C. Asser Press, 2009.

ISBN 978-90-6704-280-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Effective remedies for all? Universalizing the battle against impunity; 2. Defining, suppressing and trying genocide - a path towards accountability and justice; 3. The need for a comprehensive anti-terrorism convention?; 4. Head of state immunity for former leaders; 5. Truth commissions, accountability and the International Criminal Court; 6. Judicial review of internationally-enacted anti-terror measures: problems and prospects; 7. Corporate liability for human rights crimes; 8. Cross-fire discussion of lessons learned from the trials of Slobodan Milosevíc, Charles Taylor, and Saddam Hussein; 9. International humanitarian intervention in the post-September 11 era; 10. The plundering of natural resources and destruction of the environment in times of armed conflict; 11. The future of the International Criminal Court; 12. Dealing with present-day conduct of hostilities.

INDEX WORDS:
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* folkmord = genocide = kansanmurha
* anti-terrorism = anti-terrorism = antiterrorismi
* immunitet = immunity = koskemattomuus
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* internationell straffrätt = international criminal justice = kansainvälinen rikosoikeus
* familjevåld = domestic violence = perheväkivalta
* terrorism = terrorism = terrorismi
* hunger = famine = nälkiintyminen
* offer = victims = uhrit
* våldtäkt = rape = raiskaus
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* etnisk rensning = ethnic cleansing = etninen puhdistus
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* amnesti = amnesty = armahdus
* statsimmunitet = state immunity = valtion koskemattomuus
* internationella brott = international crimes = kansainväliset rikkomukset
* sanningskommissioner = Truth Commissions = totuuskomissiot
* ECJ = ECJ = ECJ
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* nationella domstolar = national courts = kansalliset tuomioistuimet
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the eighth joint conference held in the Hague, the Netherlands, [20070628-20070630], [C]

NOTE (GENERAL): UN charter; CERD; ICESCR; ICCPR; Genocide convention; ECHR;

URL http://www.asser.nl/publications.aspx?subject=2&site_id=28&level1=14484&level2=14505&sub2=&type=&id=4198

 
68. Alfredsson, Gudmundur (ed.) : The yearbook of Polar law, 2010
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The yearbook of Polar law : volume 2 / Alfredsson, Gudmundur (ed.) ; Loukacheva, Natalia, x, 346 p.. - Leiden : Martinus Nijhoff publ., 2010.

ISBN 978-90-04-18787-0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Table of contents:. Introduction by Gudmundur Alfredsson and Timo Koivurova. 1. The North: A New Academic Frontier An Opening Address by the President of Iceland ; Ólafur Ragnar Grímsson at the Second Akureyri Polar Law Symposium, University of Akureyri 10 September 2009. 2. The Arctic – Navigational Issues under International Law of the Sea, by R. Douglas Brubaker. 3. Governing Arctic Shipping: Finding a Role for the Arctic Council, by Timo Koivurova. 4. International Governance in the Arctic: The Law of the Sea Convention with Special Focus on Offshore Oil and Gas, by Kamrul Hossain. 5. Nationalizing the Arctic Maritime Commons: UNCLOS Article 76 and the Polar Sea, by Ron Macnab. 6. The Increasing Complexity of Global and Regional Governance: New Context for Polar Law, by Louis W. Pauly. 7. Potential Roles of NATO and the EU in High Northern Security, by Alyson JK Bailes. 8. Resource Frontier or Extractive Periphery?: The Political Ecology of Oil and Gas in the North, by Mark Nuttall. 9. The Southern and Arctic Oceans: Polar Opposites in Many Respects, by Ron Macnab. 10. Indigenous Whaling, Protection of the Environment, Intergenerational Rights and Environmental Ethics, by Malgosia Fitzmaurice. 11. Cooperation in the Barents Euro-Arctic Region in the Light of International Law, by Md. Waliul Hasanat. RECENT DEVELOPMENTS IN POLAR LAW:. 1. Honorary Doctor, by Gudmundur Alfredsson. 2. Arctic Dimensions in Law - Current Research and Education at the Faculty of Law, the University of Tromsø, by Christina Allard, Tore Henriksen, and Øyvind Ravna.

INDEX WORDS:
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat
* EU = EU = EU
* NATO = NATO = NATO
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* ICJ = ICJ = ICJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* IMO = IMO = IMO
* globalisering = globalisation = globalisaatio
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* urinvånare = aborigines = alkuasukkaat
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada / Russian Federation / USA / Norway / Denmark / Iceland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Svalbard Greenland

NOTE (GENERAL): Convention on the law of the sea; Convention on civil liability for oil pollution damage;

LIBRARY LOCATION: S Yearbook

 
69. Leib, Linda Hajjar : Human rights and the environment, 2011
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights and the environment : philosophical, theorethical and legal perspectives / Leib, Linda Hajjar - (Queen Mary studies in international law ; vol. 3), x, 182 p.. - Leiden : Martinus Nijhoff, 2011. - ISSN 1877-4822

ISBN 978-90-04-18864-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: PART ONE: SETTING THE SCENE:. 1. Historical and philosophical underpinnings of the environmental movement. 2. An overview of the characteristics and controversies of human rights. PART TWO : THE CONCEPTIONALISATION AND DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL ISSUES AS HUMAN RIGHTS:. 3. Theorisation of the various human rights approaches to environmental issues. 4. Reconfiguration of the human rights system in light of sustainable Development and the two-level conceptualisation of environmental rights.

INDEX WORDS:
* klimatförändring = climate change = ilmastomuutos
* demokrati = democracy = demokratia
* ekonomisk utveckling = economic development = taloudellinen kehitys
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* EU = EU = EU
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* globalisering = globalisation = globalisaatio
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* ILO = ILO = ILO
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* multinationella bolag = transnational corporations (TNC) = monikansalliset yritykset
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* solidaritetsrättigheter = solidarity rights = solidaarisuusoikeudet
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* WHO = WHO = WHO
* WTO = WTO = WTO
* implementering = implementation = toteuttaminen
* CEDAW Committee = CEDAW Committee = CEDAW Committee

NOTE (GENERAL): ACHPR; BANJUL charter; CEDAW; ICESCR; ECHR; AMR; ICCPR; UDHR; CRC; Declaration on the right to development; Framework convention on climate change; Convention to combat desertification; CERD; Protocol of San Salvador; ADRD;

URL http://www.brill.nl/default.aspx?partid=210&pid=43166

 
70. Dersso, Solomon (ed.) : Perspectives on the rights of minorities and indigenous peoples in Africa, 2010
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Perspectives on the rights of minorities and indigenous peoples in Africa / Dersso, Solomon (ed.), viii, 365 p.. - Pretroria : Pretoria University Law Press, 2010.

ISBN 981442020-4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: 1. Introduction, by Solomon A. Dersso. PART I: Minorities and indigenous peoples: the evolution of concepts:. 2. The evolution of the concept of Indigenous peoples and its contemporary dimensions, by S James Anaya. 3. The socio-historical and political processes leading to the emergence and development of norms on minorities, by Solomon A Dersso. PART II: The African human rights system pertaining to indigenous peoples:. 4. Reflections on the legal protection of indigenous peoples’ rights in Africa, by Frans Viljoen. 5. The African Commission Working Group of Experts on the Rights of Indigenous Communities/ Populations: Some reflections on its work so far, by Kealeboga N Bojosi. PART III: International dimension of indigenous peoples’ protection:. 6. Africa and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, by Dwight G Newman. 7. Indigenous Peoples’ Rights and the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, by Fergus MacKay. PART IV: Specific rights of minorities and indigenous people in Africa:. 8. Minorities in Africa and the right to equality and non-discrimination, by Kristin Henrard. 9. The right to self-determination, minorities and indigenous peoples in Africa, by Solomon A Dersso. 10. Towards an effective right of indigenous minorities to political participation in Africa, by Kealeboga N Bojosi. 11. Indigenous peoples’ rights to land and natural resources, by George Mukundi Wachira.

INDEX WORDS:
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* afrikanska kommissionen för människans och folkens rättigheter = African Commission on Human and Peoples' Rights = Afrikan ihmisoikeustoimikunta
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* ESK-rättigheter = ESC rights = TSS-oikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* ILO = ILO = ILO
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* äganderätt = right to property = omistusoikeus

NOTE (GENERAL): ICCPR; Declaration on the rights of minorities; Convention on biological diversity; CERD; Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); UN declaration on the rights of indigenous peoples; ACHPR; AMR;

 
71. Benvenisti, Eyal : The international law of occupation , 2012
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The international law of occupation / Benvenisti, Eyal. - 2. ed.., xxvi, 383 p.. - Oxford : Oxford U. P., 2012.

ISBN 978-0-19-958889-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1: Introduction. 2: The Evolution of the Concept of Occupation in the 18th and 19th Centuries. 3: The Characterization of Occupation. 4: The Law on the Administration of Occupied Territories. 5: Occupations During and After World War I: Early Challenges to the Traditional Law of Occupation. 6: The Law of Occupation in the Wake of World War II. 7: Occupations Since the 1970s. 8: The Israeli Occupation of the West Bank and Gaza. 9: The Occupation of Iraq 2003-05. 10: The Administration of Territory by the United Nations: The Case of UNMIK in Kosovo. 11: The Law on Post-Occupation: The Lasting Effects of the Occupant's Legislation. 12: Enforcement Mechanisms for Compliance with the Law of Occupation. 13: Conclusion.

INDEX WORDS:
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* ICJ = ICJ = ICJ
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* ockupation = occupation = miehitys
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* internationell straffrätt = international criminal justice = kansainvälinen rikosoikeus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Australia / Austria / Belgium / Canada / East timor / Egypt / France / Germany / Greece / Israel / Iraq / Luxembourg / Netherlands / Norway / Philippines / Poland / Switzerland / United Kingdom / USA

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Kosovo

URL http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199588893.do

 
72. Mikkelsen, Caecilie (ed.) : The indigenous world 2010, 2010
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The indigenous world 2010 / Mikkelsen, Caecilie (ed.), 631 p.. - Copenhagen : IWGIA, 2010. - ISSN 1024-0217

ISBN 978-87-91563-75-1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. PART I - country reports. PART II - International processes. PART III - General information.

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* klimatförändring = climate change = ilmastomuutos
* EU = EU = EU
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat
* samer = Sami = saamelaiset
* val = elections = vaalit
* kvinnor = women = naiset
* våld = violence = väkivalta
* barn = children = lapset
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* fattigdom = poverty = köyhyys
* social utslagning = social exclusion = sosiaalinen syrjäytyminen
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* massaker = massacre = verilöyly
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rådet för mänskliga rättigheter = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto (YK)

NOTE (GENERAL): Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); UN declaration on the rights of indigenous peoples;

LIBRARY LOCATION: S IWGIA...

URL http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0001_I__2010_EB.pdf

 
73. Wessendorf, Kathrin (ed.) : The indigenous world 2011, 2011
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The indigenous world 2011 / Wessendorf, Kathrin (ed.), 549 p.. - Copenhagen : IWGIA, 2011. - ISSN 1024-0217

ISBN 978-87-91563-97-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = Sami = saamelaiset
* inuiter = Inuits = inuiitit
* rådet för mänskliga rättigheter = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto (YK)
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* beslutsfattande = decision making = päätöksenteko
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* migration = migration = siirtolaisuus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* fattigdom = poverty = köyhyys
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* implementering = implementation = toteuttaminen
* polisvåld = police violence = poliisiväkivalta
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään

NOTE (GENERAL): UN declaration on the rights of indigenous peoples; Convention on biological diversity; Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169);

LIBRARY LOCATION: S IWGIA...

URL http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0454_THE_INDIGENOUS_ORLD-2011_eb.pdf

 
74. Boisson de Chazournes, Laurence (de) : International law and freshwater, 2013
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International law and freshwater : the multiple challenges / Boisson de Chazournes, Laurence (de) ; Leb, Christina ; Tignino, Mara, xix, 463 p.. - Cheltenham, UK : Edward Elgar Publ., 2013.

ISBN 978-1-78100-508-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: 1. Introduction, by Laurence Boisson de Chazournes, Christina Leb and Mara Tignino. 2. The Law of International Watercourses: Achievements and Challenges, by Lucius Caflisch. PART I: WATER AS A VITAL RESOURCE FOR STATES AND INDIVIDUALS:. 3. Water Security, Perceptions and Politics: The Context for International Watercourse Negotiations, by David Grey and Dustin Garrick. 4. Water and Sanitation are Human Rights: Why Does it Matter?, by Catarina de Albuquerque. 5. Water Rights of Indigenous Peoples and Local Communities, by Dinah Shelton. 6. Do People Have Rights in Boundaries' Delimitations?, by Marcelo Kohen and Mara Tignino. PART II: THE PROMOTION OF WATER COOPERATION THROUGH UNIVERSAL, REGIONAL AND LOCAL REGIMES:. 7. The Codification of Universal Norms: A Means to Promote Cooperation and Equity?, by Stephen C. McCaffrey. 8. A Scalable Approach Towards Realizing Tangible Benefits in Transboundary River Basins and Regions, by Jakob Granit and Marius Claassen. 9. Regional Contributions to International Water Cooperation: The UNECE Contribution, by Attila Tanzi. 10. Transboundary Water Resources and International Law: The Example of the Aquifer Management of the Geneva Region (Switzerland and France), by Gabriel de los Cobos. 11. The Guaraní Aquifer Framework Agreement (2010), by Lilian del Castillo-Laborde. 12. The Senegal River Legal Regime and its Contribution to the Development of the Law of International Watercourses in Africa, by Makane Moïse Mbengue. PART III: WATER AS A SHARED NATURAL RESOURCE:. 13. The Contribution of Procedural Rules to the Environmental Protection of Transboundary Rivers in Light of Recent ICJ Case Law, by Owen McIntyre. 14. WTO and Trade in Natural Resources, by Valerie Hughes and Gabrielle Marceau. 15. Virtual Water, 'Land Grab' and International Law, by Ellen Hey. 16. Competing Water Use in Large-scale Commercial Farms: Ethiopia, by Bahakal Abate Yimer. PART IV: PREVENTION AND SETTLEMENT OF WATER-RELATED DISPUTES:. 17. Do Judicial Decisions Settle Water-related Disputes?, by Awn S. Al-Khasawneh. 18. Mediation of International Water Disputes - The Indus, the Jordan, and the Nile Basins Interventions, by Salman M.A. Salman. 19. India and Pakistan's Truculent Cooperation: Can it Continue?, by Undala Alam. 20. State Succession to Water Treaties: Uncertain Streams, by Christina Leb and Mara Tignino.

INDEX WORDS:
* afrikanska unionen = African Union = Afrikan Unioni
* biologisk mångfald = biodiversity = biodiversiteetti
* klimatförändring = climate change = ilmastomuutos
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* ICJ = ICJ = ICJ
* ILO = ILO = ILO
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* NGO = NGO = NGO
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* WTO = WTO = WTO
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* WHO = WHO = WHO

NOTE (GENERAL): CRC; African charter on the rights and welfare of the child; ICESCR; ICCPR; Rio declaration; CEDAW; Convention on the law of the sea; Dayton peace accord; Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); Vienna convention on the law of treaties;

URL http://www.e-elgar.com/bookentry_main.lasso?id=14917&breadcrumlink=&breadcrum=&sub_values=&site_Bus_Man=&site_dev=&site_eco=&site_env_eco=&site_inn_tech=&site_int_pol=&site_law=&site_pub_soc=

 
75. Hallberg, Pekka : Rule of law administrative justice mining Mongolia - Finland, 2013
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rule of law administrative justice mining Mongolia - Finland : diplomatic relations 50 years / Hallberg, Pekka, 191 p.. - Helsinki : Rule of Law Finland , 2013.

ISBN 978-952-93-2406-4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Rule of law and development. 2. Administrative justice. 3. Environmental legal issues.

INDEX WORDS:
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

 
76. Nozke, Claudia : Aboriginal peoples and natural resources in Canada, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Aboriginal peoples and natural resources in Canada / Nozke, Claudia, 337 p.. - North York, Ont. : Captus Univ. Publ., 1994.

ISBN 1-895712-03-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* fiskerättigheter = fishing rights = kalastusoikeudet
* djurens rättigheter = animals' rights = eläinten oikeudet
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada

 
77. Odendahl, Kerstin (ed.) : German yearbook of international law, 2014
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

German yearbook of international law : volume 56, 2013 / Odendahl, Kerstin (ed.) ; Matz-Lück, Nele (ed.) ; von Arnauld, Andreas (ed.), 646 p.. - Berlin : Duncker & Humblot, 2014.

ISBN 978-3-428-14480-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: FORUM: Conflicts in the South China Sea. 1. Zou Keyuan: China and the South China Sea conundrum: Any prospective solution in future?. 2. Ted L. McDorman: The South China Sea: The U-shaped line, islands and the Philippine-China arbitration. FOCUS: International energy law. 1. Sergei Vinogradov and Gokce Mete: Cross-border oil and gas pipelines in international law. 2. Tara Davenport: The installation of submarine power cables under UNCLOS: Legal and policy issues. 3. Kaj Hobér and Joel Dahlquist: International investment protection regimes in the energy sector. 4. Andrey Konoplyanik: Russia and the Energy Charter: Long, thorny and winding way to each other. 5. Patrick Reyners: The international nuclear energy law framework: An outlook. 6. Peter Kayode Oniemola: International law and renewable energy: The need for a worldwide treaty. 7. Alexandra Xanthaki: Rights of indigenous peoples under the light of energy exploitation. GENERAL ARTICLES:. 1. Ulf Linderfalk: All the things that you can do with jus cogens: A pragmatic approach to legal language. 2. Martin Borowski: Absolute rights and proportionality. 3. Jasmine Coppens: Interception of seaborne migrants: The applicability of the non-refoulement principle at sea. 4. Dagmar Richter and Patrick Uhrmeister: Returning 'politically exposed persons' illict assets from Switzerland: International law in the force field of complexity and conditionality. GERMAN PRACTICE:. 1. Christophe Eick: The German-Gabonese initiative on poaching and illegal wildlife trafficking: Is there a role for the UN Security Council?. 2. Berenike Schriewer: Shining a light on the human rights situation in Germany: The Human Rights Council's report on Germany in the second cycle of the Universal Periodic Review. 3. Marlitt Branders: Germany's secret arms deals: Compliance of German arms export licensing with international law. 4. Nicholas English and Tim Rauschning: The procurement and use of armed UAVs by the German military in international and German law. 5. Jule Siegfried and Marieke Lüdecke: 50th anniversary of the Élysée Treaty. 6. Katrin Kohoutek: The Swiss-German treaty on the effects of the operation of Zurich airport on German territory. 7. Julia Müller: The Hamburg piracy trial: A contribution to the international aim of combating piracy?. 8. Andrea Meyer: The 2011 EU directive on preventing and combating trafficking: Non-implementation by Germany?.

INDEX WORDS:
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* fredlig lösning av tvister = dispute settlement = riitaisuuksien rauhanomainen selvittäminen
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* kärnenergi = nuclear energy = ydinenergia
* IAEA = IAEA = IAEA
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat
* deltagande = participation = osallistuminen
* jus cogens = jus cogens = jus cogens
* absoluta rättigheter och friheter = absolute rights and freedoms = ehdottomat oikeudet ja vapaudet
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* migration = migration = siirtolaisuus
* korruption = corruption = korruptio
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* Rådet för mänskliga rättigheter = Human Rights Council = ihmisoikeusneuvosto (YK)
* vapenhandel = arms trade = asekauppa
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* sjöröveri = piracy = piratismi
* människohandel = trafficking in persons = ihmiskauppa

GEOGRAPHICAL TERMS: China / Germany / Philippines / Russia

NOTE (GENERAL): UNCLOS; Energy charter treaty; UN declaration on the rights of indigenous peoples; ILO convention no. 169; ECHR; Convention against corruption; Convention against transnational organized crime; Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children; Optional protocol to the CRC on the sale of children, child prostitution and child pornography

 
78. Proceedings of the 107th annual meeting, 2014
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Proceedings of the 107th annual meeting : international law in a multipolar world /, xiii, 560 p.. - Washington, DC : ASIL, 2014.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. An introduction: International law in a multipolar world. 2. Fifteenth annual Grotius lecture. 3. Opening plenary and remarks by ASIL president. 4. Alternatives to investor-state arbitration in a multipolar world. 5. Uncommon remedies in international dispute settlement. 6. Raid on Bin Laden and the consequences for sovereignty and the UN Charter. 7. Stepping out of the politics: Legal solutions to maritime disputes in Asia. 8. The future of human rights fact-finding. 9. Divergent responses to climate change in a multipolar world. 10. Transitional justice branches out: Transitional justice and peacebuilding. 11. Challenges and approaches to effective cyberspace governance in a multipolar world. 12. Women in international law interest group luncheon. 13. How is the law of the sea coping with new ocean resources?. 14. Unquenchable thirst: The outlook for energy disputes in Africa. 15. The Inter-American human rights system in crisis. 16. Retrospective on international law in the first Obama administration. 17. Kiobel, the ATS and human rights litigation in U.S. courts. 18. G20 and beyond: The influence of emerging countries on the architecture of international economic law. 19. The EU as a global actor in a multipolar world. 20. The past and future of African international law scholarship. 21. The regulation of private military and security contractors. 22. Unilateral secession in a multipolar world. 23. China-Africa investment treaties and dispute settlement: A piece of the multipolar puzzle. 24. Domestic treatment of universal jurisdiction. 25. Anti-corruption initiatives in a multipolar world. 26. 21st century international institutions: Lessons from global health governance?. 27. Arctic law: The challenges of governance in the changing Arctic. 28. The challenges for ASEAN: The South China Sea, investment protection, and Myanmar. 29. Regulating the impacts of international project financing. 30. Evolution of economic sanctions: Where do we stand with financial sanctions?. 31. The changing role of regional organizations in African peace and security. 32. Rethinking private international law: The emergence of the 'private'. 33. China and international law. 34. Regional perspectives on refugee protection. 35. The complex history of international law. 36. Inaugural Charles N. Brower lecture on international dispute resolution. 37. Twenty years of international criminal law: From the ICTY to the ICC and beyond. 38. The tension between law and politics: Can the ICC navigate a multipolar world?. 39. Multipolar governance across environmental treaty regimes. 40. The proliferation of regional trade agreements: (Re)shaping the trade landscape with multilateralism on pause. 41. The 2012 UN Declaration on the Rule of Law and its projections. 42. New voices: Human rights. 43. Closing plenary: Global governance, state sovereignty, and the future of international law.

INDEX WORDS:
* fredlig lösning av tvister = dispute settlement = riitaisuuksien rauhanomainen selvittäminen
* jus ad bellum = jus ad bellum = jus ad bellum
* jus in bello = jus in bello = jus in bello
* ICJ = ICJ = ICJ
* övervakning av mänskliga rättigheter = human rights monitoring = ihmisoikeuksien valvonta
* klimatförändring = climate change = ilmastomuutos
* övergångsrättvisa = transitional justice = siirtymäkauden oikeus
* fredsbyggande = peacebuilding = rauhan rakentaminen
* internet = internet = internet
* fred och säkerhet = peace and security = rauha ja turvallisuus
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* ekonomi = economy = talous
* EU = EU = EU
* privata militära företag = private military companies = yksityiset sotilas- ja turvallisuusalan yritykset
* utbrytning = secession = vetäytyminen
* internationell lagskipning = universal jurisdiction = kansainvälinen lainkäyttö
* korruption = corruption = korruptio
* hälsa = health = terveys
* arktiskt område = arctic region = arktinen alue
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* ansvarighet = accountability = vastuullisuus
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* internationell straffrätt = international criminal law = kansainvälinen rikosoikeus
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* internationell handel = international trade = kansainvälinen kauppa
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate

GEOGRAPHICAL TERMS: China / Nigeria / United States

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the 107th annual meeting of the American Society of International Law, Washington, DC, April 3-6, 2013.

LIBRARY LOCATION: s ASIL

 
79. Doyle, Cathal M. : Indigenous peoples, title to territory, rights and resources, 2015
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Indigenous peoples, title to territory, rights and resources : the transformative role of free prior and informed consent / Doyle, Cathal M., 350 p.. - London : Routledge, 2015.

ISBN 978-0-415-74776-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. The genesis of indigenous consent under international law and its role in legitimising title to territory. 2. Nineteenth-century positivists and divergence between the role of consent in theory and practice. 3. The evolving consent requirement under the ILO system. 4. The self-determination-based normative framework of indigenous rights. 5. FPIC and the normative framework of indigenous peoples' rights. 6. Debates in relation to the consent requirement. 7. The evolving practice of states and international organisations. 8. FPIC and the corporate obligation to respect indigenous peoples' rights. 9. Operationalisation of consent, challenges, limitations and opportunities. Conclusion.

INDEX WORDS:
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* ILO = ILO = ILO
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat
* deltagande = participation = osallistuminen
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* multinationella bolag = transnational corporations (TNC) = monikansalliset yritykset
* non-state actors = non-state actors = non-state actors

NOTE (GENERAL): Convention on the protection and integration of indigenous and tribal populations (ILO convention no. 107); Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); UN declaration on the rights of indigenous peoples

 
80. Tomaselli, Alexandra (ed.) : Justicia y Formas de participación indígena, 2014
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Justicia y Formas de participación indígena / Tomaselli, Alexandra (ed.) ; Ordóñez, Silvia (ed.) ; Wright, Claire (ed.) - (Cuaderno Deusto de Derechos Humanos ; Num. 74), 170 p.. - Bilbao : Universidad de Deusto, 2014.

ISBN 978-84-15759-33-1

LANGUAGE: SPA

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Q'apaj Conde Choque: Hacia la construcciòn del pluralismo juridico entendido como el derecho de acceso a la justicia: una pregunta sobre el "tribunal competente". 2. Luis Esteban Caro Zottola: El Poder Judicial frente a los conflictos de los pueblos indigenas en Argentina: nuevos desafíos. 3. Naayeli E. Remirez Espinosa: Juzgando los Derechos de los Pueblos Indigenas a su territorio: un estudio de decisiones judiciales en Canadá, Japón y México. 4. Héctor Muñoz Cruz: En pos del derecho con mandato y recursos: una consulta sobre educación a comunidades indigenas de México. 5. Jesús Moreno Arriba: De la teoria a la praxis: Un ejemplo de proyecto alternativo de manejo comunal de recursos naturales en la Sierra de Santa Marta en Veracruz (México). 6. Eugenia Morey et al.: Procesos de valorizacion territorial y transformaciones en el rol del Estado y las ONGs en contextos interétnicos: el caso del Chaco salteño, Argentina. 7. Sara Mabel Villalba: Reclamo indigena de participation en gestión de Areas Naturales Protegidas: Casos en Argentina y en Paraguay.

INDEX WORDS:
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* deltagande = participation = osallistuminen
* biologisk mångfald = biodiversity = biodiversiteetti
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat

GEOGRAPHICAL TERMS: Argentina / Canada / Japan / Mexico / Paraguay

URL http://www.deusto-publicaciones.es/index.php/main/libro/1010/en

 
81. Tobin, Brendan : Indigenous peoples, customary law and human rights, 2014
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Indigenous peoples, customary law and human rights : why living law matters / Tobin, Brendan, 302 p.. - London : Routledge, 2014.

ISBN 978-1-138-01968-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Customary law in context. 2. Self-determination in practice. 3. Where custom is the law. 4. In search of the living law. 5. Ancestral rights recovered: lands and traditional territories. 6. Natural resources or essences of life?. 7. Right to culture and cultural heritage. 8. Traditional knowledge. 9. Intercultural equity and justice. In closing: traditions for the future.

INDEX WORDS:
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* deltagande = participation = osallistuminen
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat
* rätt till kultur = right to culture = oikeus kulttuuriin
* kulturarv = cultural heritage = kulttuuriperintö
* rättfärdighet = equity = oikeus
* kulturell egendom = cultural property = kulttuuriomaisuus
* immaterialrätt = intellectual property = immateriaalioikeus

 
82. Weller, Marc (ed.) : The Oxford handbook of the use of force in international law, 2015
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Oxford handbook of the use of force in international law / Weller, Marc (ed.) ; Solomou, Alexia (ed.) ; Rylatt, Jake William (ed.), 1280 p. - Oxford : Oxford University Press, 2015.

ISBN 978-0-19-967304-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. Marc Weller: Introduction: international law and the problem of war. 1. Randall Lesaffer: Too much history: from war as sanction to the sanctioning of war. 2. Daniele Archibugi, Mariano Croce and Andrea Salvatore: Law of nations or perpetual peace? Two early international theories on the use of force. 3. Michael J. Glennon: The limitations of traditional rules and institutions relating to the use of force. 4. James Crawford and Rowan Nicholson: The continued relevance of established rules and institutions relating to the use of force. 5. Gina Heathcote: Feminist perspectives on the law on the use of force. 6. Jean d'Aspremont: The collective security system and the enforcement of international law. 7. Alexander Orakhelashvili: Changing jus cogens through state practice? The case of the prohibition of the use of force and its exceptions. 8. Ramesh Thakur: Reconfiguring the UN system of collective security. 9. Niels Blokker: Outsourcing the use of force: towards more Security Council control of authorized operations?. 10. Ian Johnstone: When the Security Council is divided: imprecise authorizations, implied mandates, and the 'unreasonable veto'. 11. Rob McLaughlin: United Nations Security Council practice in relation to use of force in no-fly zones and maritime exclusion zones. 12. Penelope Nevill: Military sanctions enforcement in the absence of express authorization?. 13. Nigel D. White: The relationship between the UN Security Council and General Assembly in matters of international peace and security. 14. Erika de Wet: Regional organizations and arrangements: authorization, ratification or independent action. 15. A. Mark Weisburd: Use of force: Justiciability and admissibility. 16. Scott Sheeran: The use of force in United Nations peacekeeping operations. 17. Haidi Willmot and Ralph Mamita: Mandated to protect: Security Council practice on the protection of civilians. 18. Nicholas Tsagourias: Self-defence, protection of humanitarian values, and the doctrine of impartialiaty and neutrality in enforcement mandates. 19. Charlotte Ku: Transparency, accountability, and responsibility for internationally mandated operations. 20. André Nollkaemper: 'Failures to protect' in international law. 21. Nico Schrijver: The ban on the use of force in the UN Charter. 22. Jan Klabbers: Intervention, armed intervention, armed attack, threat to peace, act of aggression, and the threat or use of force: what's the difference?. 23. Jean Michel Arrighi: The prohibition of the use of force and non-intervention: ambition and practice in the OAS region. 24. Sean D. Murphy: The crime of aggression at the International Criminal Court. 25. Claus Kress: The International Court of Justice and the 'principle of non-use of force'. 26. Vaios Koutroulis: The prohibition of the use of force in arbitrations and fact-finding reports. 27. Jörg Kammerhofer: The resilience of the restrictive rules on self-defence. 28. Sir Michael Wood: Self-defence and collective security: key distinctions. 29. Ashley S. Deeks: Taming the doctrine of pre-emption. 30. Kimberley N. Trapp: Can non-state actors mount an armed attack?. 31. Noam Lubell: The problem of imminence in an uncertain world. 32. Lidsay Moir: Action against host states of terrorist groups. 33. T. D. Gill: When does self-defence end?. 34. Jean-Christophe Martin: Theatre of operations. 35. Sir Nigel Rodley: 'Humanitarian intervention'. 36. David Wippman: Pro-democratic intervention. 37. Gregory H. Fox: Intervention by invitation. 38. Elizabeth Chadwick: National liberation in the context of post- and non-colonial struggles for self-determination. 39. Olivier Corten: Necessity. 40. Shane Darcy: Retaliation and reprisal. 41. William C. Gilmore: Hot pursuit. 42. Francois Dubuisson and Anne Lagerwall: The threat of the use of force and ultimata. 43. Wolff Heintschell von Heinegg: Blockades and interdictions. 44. Mathis Forteau: Rescuing nationals abroad. 45. Martin Wählisch: Peace settlements and the prohibition of the use of force. 46. Marina Mancini: The effects of a state of war or armed conflict. 47. Vasco Becker-Weinberg and Guglielmo Verdirame: Proliferation of weapons of mass destruction and shipping interdiction. 48. Daniel H. Joyner: The implications of the proliferation of weapons of mass destruction for the prohibition of the use of force. 49. Douglas Guilfoyle: The use of force against pirates. 50. Marco Pertile: The changing environment and emerging resource conflicts. 51. Jordan J. Paust: Remotely piloted warfare as a challenge to the jus ad bellum. 52. Michael N. Schmitt: The use of cyber force and international law. 53. Ian M. Ralby: Private military companies and the jus ad bellum. 54. André de Hoogh: Jus cogens and the use of armed force. 55. Theodora Christodoulidou and Kalliopi Chainoglou: The principle of proportionality from a jus ad bellum perspective. 56. Keiichiro Okimoto: The relationship between jus ad bellum and jus in bello. 57. Paolo Palchetti: Consequences for third states as a result of an unlawful use of force.

INDEX WORDS:
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* kollektiv säkerhet = collective security = kollektiivinen turvallisuus
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* jus cogens = jus cogens = jus cogens
* FN = UN = YK
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* skyldigheten att skydda = responsibility to protect (R2P) = velvollisuus suojella
* fredsbevarande styrkor = peacekeeping forces = rauhanturvajoukot
* NATO = NATO = NATO
* fred och säkerhet = peace and security = rauha ja turvallisuus
* Generalförsamlingen = General Assembly = Yleiskokous
* OAU = OAU = OAU
* OAS = OAS = OAS
* ICJ = ICJ = ICJ
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* ansvarighet = accountability = vastuullisuus
* non-intervention = non-intervention = puuttumattomuusperiaate
* aggression = aggression = agressio
* internationella brottmålsdomstolen = International Criminal Court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* non-state actors = non-state actors = non-state actors
* terrorism = terrorism = terrorismi
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* motåtgärder = countermeasures = vastatoimet
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction (WMD) = joukkotuhoaseet
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* sjöröveri = piracy = piratismi
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat
* privata militära företag = private military companies = yksityiset sotilas- ja turvallisuusalan yritykset
* jus ad bellum = jus ad bellum = jus ad bellum
* jus in bello = jus in bello = jus in bello

NOTE (GENERAL): UN charter

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: Inst.ref.

 
83. Sprankling, John G. : The international law of property, 2014
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The international law of property / Sprankling, John G., 380 p. - Oxford : Oxford University Press, 2014.

ISBN 978-0-19-965454-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Origins of international property law. 2. An international definition of 'property'. 3. The framework of international property law. 4. Rights in tangible objects. 5. Rights in intangibles. 6. Rights in land and other immovable things. 7. Rights in waters and oceans. 8. Rights in airspace and outer space. 9. Towards the global right to property. 10. The right to acquire. 11. The right to use. 12. The right to destroy. 13. The right to exclude. 14. The right to transfer. 15. Reflections on international property law.

INDEX WORDS:
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* immaterialrätt = intellectual property rights = immateriaalioikeus
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat
* yttrerymden = outer space = ulkoavaruus
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* lufträtt = air law = ilmailuoikeus
* rymdrätt = space law = avaruusoikeus
* kulturarv = cultural heritage = kulttuuriperintö
* kulturell egendom = cultural property = kulttuuriomaisuus
* havsrätten = maritime law = merioikeus

LIBRARY LOCATION: Offentlig rätt

 
84. Urrutia, Gorka (coord. ed.) : Yearbook on humanitarian action and human rights, 2014
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Yearbook on humanitarian action and human rights / Urrutia, Gorka (coord. ed.) , 251 p. - Bilbao : Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, 2014. - ISSN 1885-298X

LANGUAGE: SPA, ENG

ABSTRACT: ARTICLES:. 1. Ana Pinilla Pulido: La celebración del Inti Raymi en el Parque del Retiro de Madrid: Reconfiguración identitaria, rituales andinos en espacios publicos. 2. Silvia Ordóñez Ganoza: La Educación Intercultural Bilingüe desde la perspecive de los indigenas de la Amazonia Peruana. 3. Laura Calle Alzate: El espejismo de la autonomia indigena: mirada a la situación de una comunidad en la Orinoquia Colombiana. 4. Marcelo Yokoi: Watá Ka'a per: aproximaciones acerca de la movilidad, territorio y caminos entre los Awá-Guajá (este amzonico). 5. Marzia Rosti: El derecho a la tierra de los pueblos originarios en la Argentina de hoy. 6. Yuri Tornero Cruzatt: La continuidad del modelo economia social de mercado frente a la situación del derecho al ambiente sano de los pueblos indigenas en una jurispudencia peruana. 7. Elisa Garcia Mingo: Persiquiendo la utopia: medios de comunicación Mapuche y la construcción de la utopia del Wallmapu. 8. Mercedes Vidal Gallardo: Migración y diversidad cultural como valor sustantivo de los ordenamiento democráticos. 9. David Fernández Rojo: Pertinence of a general prohibition of the Burqa and Niqab in Spain: a human rights perspective.

INDEX WORDS:
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* undervisning = education = opetus
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* deltagande = participation = osallistuminen
* autonomi = autonomy = autonomia
* nomader = nomads = nomadit
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat
* rätt till en sund miljö = right to environmental quality = oikeus puhtaaseen ympäristöön
* kulturell mångfald = cultural diversity = kulttuurien monimuotoisuus
* migration = migration = siirtolaisuus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Argentina / Chile / Colombia / Peru / Spain

LIBRARY LOCATION: S Yearbook on humanitarian action...

 
85. Murillo Chávarro, Jimena : The human right to water, 2015
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The human right to water : a legal comparative perspective at the international, regional and domestic level / Murillo Chávarro, Jimena, xxviii, 381 p. - Cambridge : Intersentia, 2015.

ISBN 978-1-78068-297-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. General introduction. 2. Emergence, definition and core content of the human right to water. 3. Recognition of the human right to water at the international level. 4. Recognition of the human right to water at the regional level. 5. Recognition of the human right to water at the domestic level: a case study approach. 6. Extraterritorial application of the human right to water in a transboundary watercourse context. 7. General conclusions.

INDEX WORDS:
* rätt till vatten = right to water = oikeus veteen
* skälig levnadsstandard = adequate standard of living = riittävä elintaso
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* extraterritorial tillämpning = extraterritorial application = ekstraterritoriaalinen (lain) soveltaminen
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat

GEOGRAPHICAL TERMS: Argentina / Bolivia / Chile / Colombia

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ICESCR; CEDAW; CRC; CRPD

 
86. Vandenhole, Wouter (ed.) : Routledge international handbook of children's rights studies, 2015
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Routledge international handbook of children's rights studies / Vandenhole, Wouter (ed.) ; Desmet, Ellen (ed.) ; Reynaert, Didier (ed.) ; Lembrechts, Sara (ed.), xv, 436 p. - London : Routledge, 2015.

ISBN 978-1-138-02370-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Introduction, by Didier Reynaert, Ellen Desmet, Sara Lembrechts and Wouter Vandenhole. 2. Children's rights from a legal perspective: children's rights law, by Wouter Vandenhole. 3. The Convention on the Rights of the Child: reflections from a historical, social policy and educational perspective, by Eugeen Verhellen. 4. Children's rights and childhood studies: from living apart together towards a happy marriage, by Bruno Vanobbergen. 5. The sociology of childhood and children's rights, by Berry Mayall. 6. Children's rights from a social work perspective: towards a lifeworld orientation, by Didier Reynaert and Rudi Roose. 7. Anthropologists, ethnographers and children's rights: critiques, resistance and powers, by Geraldine André. 8. Children's rights: a critical geographical perspective, by Stuart C. Aitken. 9. Children's rights from a gender studies perspective: gender, intersectionality and the ethics of care, by Katrien De Graeve. 10. Children's rights and citizenship studies: re-theorising child citizenship through transdisciplinarity from the local to the global, by Richard Mitchell. 11. Children and young people's participation: a critical consideration of Article 12, by E. Kay M. Tisdall. 12. Education and children's rights, by Ann Quennerstedt. 13. Health and children's rights, by Ursula Kilkelly. 14. Juvenile justice from an international children's rights perspective, by Ton Liefaard. 15. The human rights of children in the context of formal alternative care, by Nigel Cantwell. 16. Violence against children, by Gertrud Lenzer. 17. Female genital mutilation in Europe from a children's rights perspective, by Els Leye and Annemarie Middelburg. 18. Child labour, working children and children's rights, by Karl Hanson, Diana Volonakis and Mohammed Al-Rozzi. 19. The human rights of children in the context of international migration, by Pablo Ceriani Cernadas. 20. Child poverty in the context of global social development, by Francine Mestrum. 21. Indigenous children's rights: opportunities in appropriation and transformation, by Natasha Blanchet-Cohen. 22. Natural resource exploitation and children's rights, by Ellen Desmet and José Aylwin. 23. Conclusions: towards a field of critical children's rights studies, by Ellen Desmet, Sara Lembrechts, Didier Reynaert and Wouter Vandenhole.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barnmisshandel = child abuse = lasten pahoinpitely
* barnarbete = child labour = lapsityö
* kvinnlig könsstympning = female genital mutilation (FGM) = naisten sukupuolielinten silpominen
* fattigdom = poverty = köyhyys
* migration = migration = siirtolaisuus
* kön = gender = sukupuoli
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* rätt att höras = right to be heard = oikeus tulla kuulluksi
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat

NOTE (GENERAL): CRC

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: Inst.ref.

 
87. Cernic, Jernej Letnar (ed.) : Human rights and business, 2015
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights and business : direct corporate accountability for human rights / Cernic, Jernej Letnar (ed.) ; Van Ho, Tara (ed.), xxx, 532 p. - Oisterwijk : Wolf Legal Publishers, 2015.

ISBN 9789462402072

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. Introduction, by Jernej Letnar Cernic and Tara Van Ho. 1. Multinationals, human rights and international law: time to move beyond the 'state-centric' conception, by Surya Deva. 2. Direct international humanitarian obligations of non-state entities: analysis of the lex lata and the lex ferenda, by Nicolá Carrillo. 3. Transnational private regulation and human rights: the limitations of stateless law and the re-entry of the state, by Cedric Ryngaert. 4. An elephant in a room of porcelain: establishing corporate responsibility for human rights, by Jernej Letnar Cernic. 5. Corporations as agents of global justice, by Vojko Strahovnik. 6. Human rights due diligence and the responsible supply of minerals from conflict-affected areas: towards a normative framework?, by Mary E. Footer. 7. 'Due diligence' in 'transitional justice states': an obligation for greater transparency?, by Tara L. Van Ho. 8. Privatisation and the obligation to fulfil rights, by Nicholas McMurry. 9. Direct corporate human rights obligations under the right to health: from mere 'respecting' towards protecting and fulfilling, by Brigit Toebes. 10. Defying territorial limitations: regulating business conduct extraterritorially through establishing obligations in EU law and national law, Karin Buhmann. 11. Business & human rights: from a 'responsibility to respect' to legal obligations and enforcement, by Humberto Fernando Cantú Rivera. 12. Access to justice through company complaint mechanisms?, by Karin Lukas. 13. The Dutch Shell case: foreign direct liability claims as an avenue for holding multinational corporations accountable for human rights violations, by Dorothée Cambou. 14. The assessment of corporate conduct towards human rights in investor-state dispute settlement: why we should (and can) mix the sheep and the goats, by Adriana Espinosa Gonzáles. 15. Private military and security companies, transnational private regulation and public international law: from the public to the private and back again?, by Willem van Genugten, Nicola Jägers and Evgeni Moyakine. 16. State-owned enterprises and human rights: the qualification & the responsibility of the state, by Charline Daelman. 17. The worst forms of child labour in cocoa plantations in Côte d'Ivoire & direct obligations of transnational corporations, by Silvia Scarpa. 18. Corporate complicity for human rights violations in Africa post-Kiobel case, by Atabongawung Tamo. 19. Human rights obligations of transnational corporations in domestic tort law, Cees van Dam. 20. Transnational corporate liability for gendered harms in the fashion sector from an American and Danish perspective, by Sara Andersen.

INDEX WORDS:
* multinationella bolag = transnational corporations (TNC) = monikansalliset yritykset
* non-state actors = non-state actors = non-state actors
* ansvarighet = accountability = vastuullisuus
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* EU = EU = EU
* extraterritorial tillämpning = extraterritorial application = ekstraterritoriaalinen (lain) soveltaminen
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* skadeståndsskyldighet = liability = korvausvelvollisuus
* privata aktörer = private actors = yksityiset toimijat
* privata militära företag = private military companies = yksityiset sotilas- ja turvallisuusalan yritykset
* barnarbete = child labour = lapsityö
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat
* skadeståndsrätt = tort law = vahingonkorvauslaki
* CSR = CSR = CSR

 
88. Lachenmann, Frauke (ed.) : Max Planck Yearbook of United Nations Law, 2015
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Max Planck Yearbook of United Nations Law : volume 18, 2014 / Lachenmann, Frauke (ed.) ; Röder, Tilmann J. (ed.) ; Wolfrum, Rüdiger (ed.), xviii, 752 p. - Leiden : Brill, 2015. - ISSN 1389-4633

ISBN 978-90-29602-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Human security: concept and evolution in the United Nations, by Martin Wählisch. 2. Addressing armed opposition groups through Security Council resolutions: a new paradigm?, by Ezequiel Heffes, Marcos D. Kotlik and Brian E. Frenkel. 3. The legal framework for protection of United Nations humanitarian premises during armed conflict, by Lance Bartholomeusz. 4. Responsibility of the United Nations for wrongful acts occurred in the framework of authorized operations in light of the draft articles on the responsibility of international organizations (DARIO), by Frédérique Lozanorios. 5. Responsibility of the United Nations for activities of private military and security companies in peacekeeping operations: in need of a new international instrument, by Jessica Pressler. 6. UN post-conflict peacebuilding activities: an economic reconstruction perspective, by Eric De Brabandere. 7. Securing the rule of law through UN peace operations in Liberia, by Shane Chalmers and Jeremy Farrall. 8. The rule of law and its application to the United Nations: conference report, by Edith Wagner. 9. The UNGA resolutions on the rule of law at the national and international levels, 2006-post 2015, by Ronald Janse. 10. Rule of law and the sustainable development goals, by Astrid Wiik and Frauke Lachenmann. 11. The ethical mandate of UNESCO, by Fruzsina Molnár-Gábor. 12. 'Concerned with the health and welfare of mankind' the UN drug conventions: a suitable legal framework for the 21st century?, by Robin Greiss and Daniel Wisehart. 13. The reaction to the ebola epidemic within the United Nations framework: what next for the World Health Organization?, by Pia Acconci. 14. Judicial control of targeted sanctions by the European Court of Justice, by Sophie Fink. 15. Legality of foreign military intervention in international law: four case studies, by Mindia Vashakmadze. 16. Land grabbing as a threat to the right to self-determination: how permanent sovereignty over natural resources limits states' involvement in large-scale transfers of land, by Elisa Freiburg. 17. Catalonia and the right to self-determination from the perspective of international law, by Hermann-Joseph Blanke and Yasser Abdelrehim. 18. The politics of recognition: changing understandings of human rights, social development and land rights as normative foundation of global social policy, by Lutz Leisering, Benjamin Davy and Ulrike Davy. 19. Key legal and political developments at the United Nations in 2014, by Maximilian Spohr and Tilmann J. Röder.

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* mänsklig säkerhet = human security = ihmisten turvallisuus
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* ansvarighet = accountability = vastuullisuus
* privata militära företag = private military companies = yksityiset sotilas- ja turvallisuusalan yritykset
* fred och säkerhet = peace and security = rauha ja turvallisuus
* fredsbyggande = peacebuilding = rauhan rakentaminen
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* WHO = WHO = WHO
* ECJ = ECJ = ECJ
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* militär intervention = military intervention = sotilaallinen interventio
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat

GEOGRAPHICAL TERMS: Georgia / Liberia / Libya / Spain / Syria / Ukraine

LIBRARY LOCATION: S Max Planck yb

 
89. Åhrén, Mattias : Indigenous peoples' status in the international legal system, 2016
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Indigenous peoples' status in the international legal system / Åhrén, Mattias, xiv, 264 p. - Oxford : Oxford University Press, 2016.

ISBN 978-0-19-877819-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Introduction. 2. Classical international law and early philosophy theory on peoples' rights. 3. Political theory that underpins the law. 4. International law on international legal sources. 5. Indigenous peoples' legal status under contemporary international law. 6. The content and scope of the right to self-determination when applied to indigenous peoples. 7. The right to equality. 8. Indigenous communities' property rights over lands and natural resources traditionally used. 9. The content and scope of indigenous communities' property rights over lands and natural resources traditionally used. 10. Summary.

INDEX WORDS:
* ursprungsfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* äganderätt = right to property = omistusoikeus

NOTE (GENERAL): Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); UN declaration on the rights of indigenous peoples; ICCPR

 
90. Brölmann, Catherine (ed.) : Research handbook on the theory and practice of international lawmaking, 2016
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Research handbook on the theory and practice of international lawmaking / Brölmann, Catherine (ed.) ; Radi, Yannick (ed.), xvii, 484 p. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2016.

ISBN 978-1-79195-321-1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. Catherine Brölmann and Yannick Radi: Introduction: international lawmaking in a global world. 1. Wouter G. Werner: State consent as foundational myth. 2. Jean d'Aspremont: Subjects and actors in international lawmaking: the paradigmatic divides in the cognition of international norm-generating processes. 3. Dennis Patterson: Transnational lawmaking. 4. Ingo Venzke: Contemporary theories and international lawmaking. 5. Kirsten Schmalenbach: Lawmaking by treaty: negotiation of agreements and adoption of treaty texts. 6. Daniel Costelloe and Malgosia Fitzmaurice: Lawmaking by treaty: conclusion of treaties and evolution of treaty regimes in practice. 7. Omri Sender and Michael Wood: The emergence of customary international law: between theory and practice. 8. Beatrice I. Bonafé and Paolo Palchetti: Relying on general principles in international law. 9. Ramses A. Wessel: Institutional lawmaking: the emergence of a global normative web. 10. Gleider I. Hernández: International judicial lawmaking. 11. Antonios Tzanakopoulos: Domestic judicial lawmaking. 12. Mara Tignino: Quasi-judicial bodies. 13. Michael S. Barr: International lawmaking by hybrid bodies: the case of financial regulation. 14. Barbara K. Woodward: International lawmaking and civil society. 15. Jörg Kammerhofer: Lawmaking by scholars. 16. Vassilis P. Tzevelekos: The making of international human rights law. 17. Sergey Vasiliev: The making of international criminal law. 18. Mary E. Footer: The making of international trade law. 19. Francesca Romanin Jacur: The making of international environmental law. 20. Owen McIntyre: The making of international natural resources law.

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* rättsteori = legal theory = oikeusteoria
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* traktaträtt = treaty law = sopimusoikeus
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* internationella organisationer = international organisations = kansainväliset järjestöt
* ICJ = ICJ = ICJ
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* nationella domstolar = national courts = kansalliset tuomioistuimet
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* internationell straffrätt = international criminal law = kansainvälinen rikosoikeus
* internationell handelsrätt = international trade law = kansainvälinen kauppaoikeus
* internationell miljörätt = international environmental law = kansainvälinen ympäristöoikeus
* naturresurser = natural resources = luonnonvarat

NOTE (GENERAL): Vienna convention on the law of treaties

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: Inst.ref.

[Följande]


24.11.1999