[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('constitution act') gav 162 träffar


[Föregående]

 
61. Myntti, Kristian : The right of domicile in the Åland Islands in the light of human rights treaties and the European integration process, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The right of domicile in the Åland Islands in the light of human rights treaties and the European integration process / Myntti, Kristian ; Scheinin, Martin ; Northern Institute for Environmental and Minority Law, University of Lapland

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Autonomy and demilitarisation in international law : the Åland Islands in a changing Europe / Hannikainen, L.; Horn, F. (eds.), p. 131-150. - Hague : Kluwer, 1997.

ISBN 90-411-0271-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* autonomi = autonomy = autonomia
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* NF = LN = KL
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* val = elections = vaalit
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* militärtjänst = military service = sotapalvelus
* inkorporering = incorporation = yhdistäminen
* tolkning = interpretation = tulkinta
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* EU = EU = EU
* kommunal folkomröstning = municipal referendum = kunnallinen kansanäänestys
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* EES = EEA = ETA

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (MEETINGS): Papers presented at a seminar held at Åland Folk High School, June 1993

NOTE (GENERAL): ICCPR-25-26; ICESCR; ECHR; CRC; ECS; CDE; ECHRP-3-14;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
62. Hofmann, Rainer : Conclusions, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Conclusions / Hofmann, Rainer ; Northern Institute for Environmental and Minority Law, University of Lapland

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Autonomy and demilitarisation in international law : the Åland Islands in a changing Europe / Hannikainen, L.; Horn, F. (eds.), p. 281-296. - Hague : Kluwer, 1997.

ISBN 90-411-0271-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* autonomi = autonomy = autonomia
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus
* ECJ = ECJ = ECJ

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (MEETINGS): Papers presented at a seminar held at Åland Folk High School, June 1993

NOTE (GENERAL): Convention on the demilitarisation of the Aaland Islands; UN charter; Art.-8-177 (EC);

LIBRARY LOCATION: IMR

 
63. Hernesniemi, Päivi : Nature of state obligations in relation to minority access to broadcast media in international and national law, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Nature of state obligations in relation to minority access to broadcast media in international and national law / Hernesniemi, Päivi, 120 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Rättsvetenskapliga institutionen, 1996.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* OSSE = OSCE = ETYJ
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = Sami = saamelaiset
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* autonomi = autonomy = autonomia

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Belgium / Netherlands / Germany / Cyprus / Romania / Hungary / Slovak Republic / Slovenia / Croatia / Estonia

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (THESIS): Avhandling pro gradu (master's thesis) i folkrätt (public international law), 1996

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; ECHR; Declaration on the rights of minorities; Genocide convention; ILO Convention concerning migrant workers; CDE; ICESCR; AMR; Vienna convention on the law of treaties; ILO Convention concerning migrations in abusive conditions and the promotion of equality of opportunity and treatment of migrant workers; European charter for regional or minority languages; Framework convention for the protection of minorities; Charter of Paris.Svensk sammansättning

 
64. Liljeström, Marita : Finlands språklagstiftning, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Finlands språklagstiftning / Liljeström, Marita

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Svenska språkets ställning i Finland och finska språkets ställning i Sverige / Horn, F. (ed.) - (Publikationer från Nordiska institutet för miljö- och minoritetsrätt vid Lapplands universitet : Juridica Lapponia ; no. 14), p. 57-71. - Rovaniemi : Lapplands Universitet, 1996. - ISSN 0783-4144

ISBN 951-634-526-3

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (MEETINGS): Seminarium, Rovaniemi, [199403]

 
65. Grundlagsskydd för nya medier, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Grundlagsskydd för nya medier : betänkande av Mediakommittén / - (SOU ; no. 49 ), 359 p.. - Stockholm : Fritzes, 1997. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-20558-0

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* EU = EU = EU
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark / Nordic Countries / United Kingdom / France / Netherlands / Germany / Canada / USA / Austria / Finland / Norway

NOTE (GENERAL): European convention on transfrontier television

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
66. Järvinen, Timo A. (toim.) : Muukalaiset, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Muukalaiset : juridiikasta ja asenteista kansojen kohdatessa / Järvinen, Timo A. (toim.) ; Kortelainen, Antti (toim.), 123 p.. - Helsinki : EDITA, 1997.

ISBN 951-37-2123-X

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: The articles are:. 1. Matti Wuori : Köyliönjärven jäältä ulkomaalaiskeskukseen. 2. Paavo Nikula : Ulkomaalaisoikeus ja eduskunta. 3. Lars D. Eriksson : Maahanmuuttajat ja oikeuden rajat. 4. Martin Scheinin : kansalaisoikeudet, ihmisoikeudet ja oikeustiede. 5. Ari Hirvonen : Muukalainen lain ja etiikan välissä. 6. K. J. Lång : Syrjintä ja ihmisoikeudet vankeinhoidossa havaitun perusteella. 7. Antti Seppälä : Suomalainen hallintojärjestelmä ulkomaalaisasioissa. 8. Risto Veijalainen : Maahanmuutto ja pakolaisuus kansainvälistyvässä Suomessa. 9. Tapio Kuosma : Ulkomaalaiset ja oikeusturva. 10. Markku Fredman : Tapauksia muukalaisoikeuden alalta. 11. Tarja Halonen : Suomen ulkopolitiikka ja ulkomaalaiskysymys. 12. Martti Koskenniemi : Muukalaisuus ja kansainvälinen järjestelmä. 13. Heikki Maijanen : Ääriliikkeet - kaikuja maailmalta. 14. Esa Aallas : Salailtua ulkomaalaispolitiikka : YYA-pimeästa hämärän EU:n rajamaille. 15. Juhani Kortteinen : Alkuperään katsomatta - lakimies rasismin äärellä.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* EU = EU = EU
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* EES = EEA = ETA
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* rasism = racism = rasismi
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Finland

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; ECHR;

 
67. Kuronen, Timo : Kotisivu internetissä - sananvapuden ongelma?, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Kotisivu internetissä - sananvapuden ongelma? / Kuronen, Timo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : 1., p. 58-68. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys , 1997. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* IT = IT = IT
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* dataskydd = data protection = tietosuoja

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
68. Alexius, Katarina : Politisk yttrandefrihet, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Politisk yttrandefrihet : en studie i lagstiftning och praxis under demokratins genombrottstid / Alexius, Katarina - (Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning grundat av Gustav och Carin Olin : serien 1 : rättshistoriskt bibliotek : band 55), xiv, 391 p.. - Stockholm : Nerenius & Santérus, 1997. - ISSN 0534-2716

ISBN 91-85190-54-3

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* demokrati = democracy = demokratia
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* rätt till strejk = right to strike = lakko-oikeus
* moral = morality = moraali

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark / Norway / Sweden

LIBRARY LOCATION: Privaträtt

 
69. Tuori, Kaarlo : Sosiaalioikeus, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sosiaalioikeus / Tuori, Kaarlo, xxvi, 519 p.. - Helsinki : WSOY, 1995.

ISBN 951-0-20195-2

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* socialhjälp = social assistance = sosiaaliavustus
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* EG = EC = EY
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* dataskydd = data protection = tietosuoja

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; ECHR;

LIBRARY LOCATION: off.rätt.

 
70. Constitutional laws of Finland, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Constitutional laws of Finland : procedure of Parliament /, 92 p.. - Helsinki : Ministry for Foreign Affairs; Ministry of Justice; Parliament of Finland, 1996.

ISBN 951-53-0731-7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LIBRARY LOCATION: off. rätt.

 
71. Nikula, Paavo (puh. joht.) : Ulkopolitiikka ja kansainväliset asiat, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Ulkopolitiikka ja kansainväliset asiat : päätöksentekomenettelyn uudistamistarve : valtiosääntötoimikunnan osamietintö = Utrikespoiltik och internationella ärenden : behovet att förändra : delbetänkan de av statsförfattningskommissionen beslutsprocessen / Nikula, Paavo (puh. joht.) - (Komiteanmietintö = Kommittébetänkande ; 1992 : 2), 170 p.. - Helsinki : Oikeusministeriö, 1992. - ISSN 0356-9470

ISBN 951-47-5261-9

LANGUAGE: FIN, SWE

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* beslutsfattande = decision-making = päätöksenteko

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LIBRARY LOCATION: Privaträtt

 
72. Ragnemalm, Hans : Den enskilde och det allmänna , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Den enskilde och det allmänna : studier i stats- och förvaltningsrätt / Ragnemalm, Hans, 423 p.. - Stockholm : Juristförlaget, 1987.

ISBN 91-7598-177-7

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* EG = EC = EY
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* integritet = integrity = koskemattomuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: off.rätt.

 
73. Petrén, Gustaf : Sveriges grundlagar och tillhörande författningar med förklaringar, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sveriges grundlagar och tillhörande författningar med förklaringar : tolfte upplagan av Robert Malmgrens Sveriges grundlagar / Petrén, Gustaf ; Ragnemalm, Hans - (Publica), 741 p.. - Stockholm : Liberförlag, 1980.

ISBN 91-38-05354-3

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* censur = censorship = sensuuri
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: off. rätt.

 
74. Holopainen, Toivo : Kunnan asema valtiossa, 1969
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Kunnan asema valtiossa : oikeudellinen rakennetutkimus / Holopainen, Toivo - ( Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja : A-sarja ; no. 81), xxxiv, 436 p.. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1969.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* självstyrelse = self-government = itsehallinto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (MEETINGS): Dr.iur., University of Helsinki, [19690301], [T]

NOTE (GENERAL): Zusammenfassung

LIBRARY LOCATION: off. rätt.

 
75. Bernitz, Ulf : Retroaktiv lagstiftning i europaperspektiv - om betydelsen av allmänna rättsgrundsatser, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Retroaktiv lagstiftning i europaperspektiv - om betydelsen av allmänna rättsgrundsatser / Bernitz, Ulf

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Festskrift till Stig Strömsholm : del I, p. 131-150. - Uppsala : Iustus förlag, 1997.

ISBN 91-7678-341-3

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* EU = EU = EU
* EES = EEA = ETA
* ECJ = ECJ = ECJ
* förbud mot retroaktiv lagstiftning = freedom from retroactive legislation = takautuvan lainsäädännön kielto

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: Privaträtt

 
76. Modeen, Tore : Utformningen av finlandssvenskarnas konstitutionella status 1917-19, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Utformningen av finlandssvenskarnas konstitutionella status 1917-19 / Modeen, Tore

REFERENCE TO GENERIC UNIT: De lege : skrifter av fakultetens hedersdoktorer / Jareborg, N. (red.) - (Juridiska fakulteten i Uppsala årsbok : 1992 ; årg. 2), p. 209-220. - Uppsala : Iustus, 1992. - ISSN 1102-3317

ISBN 91-7678-224-7

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
77. foreword by Thomas Hammarberg : Shackling the defenders, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Shackling the defenders : legal restrictions on independent human rights advocacy worldwide / foreword by Thomas Hammarberg, v, 131 p.. - New York : Lawyers Committee for Human Rights, 1994.

ISBN 0-934143-69-2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* förespråkare för mänskliga rättigheter = human rights defenders = ihmisoikeuksien puolustajat
* NGO = NGO = NGO
* inskränkningar = restrictions = rajoitukset
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* kommittén för barnets rättigheter = CRC Committee = lapsen oikeuksien komitea
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* terrorism = terrorism = terrorismi
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila

GEOGRAPHICAL TERMS: Azerbaijan / Bahrain / China / Cuba / Egypt / Haiti / India / Indonesia / Iran / Jordan / Kenya / Kuwait / Malawi / Malaysia / Mexico / Northern Ireland / Peru / Romania / Russian Federation / Saudi Arabia / Singapore / Sri Lanka / Syria / Tunisia / Turkey / Uzbekistan / Yugoslavia

NOTE (GENERAL): ICCPR-22; CRC-44-45; ICESCR;

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
78. Suksi, Markku : The Åland Islands in Finland, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The Åland Islands in Finland / Suksi, Markku

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Autonomies locales, intégrité territoriale et protection des minorités : colloque international, Lausanne, 25-27 avril 1996 : Local self-government, territorial integrity and protection of minorities, international colloquium, 25-27 April 1996 / in cooperation with European Commission for Democracy through Law of the Council of Europe (Venice Commission) - (Publications of the Swiss Institute of Comparative Law ; 29), p. 193-220. - Zürich : Schulthess, 1996.

ISBN 3-7255-3542-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* EU = EU = EU
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
79. Nikula, Paavo (ordf.) : Perustuslaki 2000, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Perustuslaki 2000 = grundlag / Nikula, Paavo (ordf.) - (Kommittébetänkande 1997 ; 13), 382 p.. - Helsinki : Justitieministeriet, 1997.

ISBN 951-53-1501-8

LANGUAGE: FIN, SWE

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): Sammandrag på svenska;

 
80. Sakslin, Maija : Suomen hallitusmuodon sosiaaliset perusoikeudet, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Suomen hallitusmuodon sosiaaliset perusoikeudet : osa kansallista ja EU:n jäsenvaltioiden yhteistä valtiosääntöperinnettä / Sakslin, Maija

REFERENCE TO GENERIC UNIT: TSS-oikeudet : taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet / Pohjolainen, T.; Husa, J.; (toim.) - (Public law : studies and course book ; no. 9), p. 79-108. - Joensuu : Joensuus yliopiston yhteiskuntapolitiikan ja filosofian laitos, 1997. - ISSN 1239-4793

ISBN 951-708-547-8

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* EU = EU = EU
* sociala dimensionen = social dimension = sosiaalinen ulottuvuus
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* socialskydd = social security = sosiaaliturva

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LIBRARY LOCATION: off.rätt.

 
81. Scheinin, Martin : Sosiaaliset perusoikeudet ja lainsäätäjä, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Sosiaaliset perusoikeudet ja lainsäätäjä / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: TSS-oikeudet : taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet / Pohjolainen, T.; Husa, J.; (toim.) - (Public law : studies and course book ; no. 9), p. 109-130. - Joensuu : Joensuus yliopiston yhteiskuntapolitiikan ja filosofian laitos, 1997. - ISSN 1239-4793

ISBN 951-708-547-8

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ECHR-6;

LIBRARY LOCATION: off.rätt.

 
82. Bull, Thomas : Mötes- och demonstrationsfriheten, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Mötes- och demonstrationsfriheten : en statsrättslig studie av mötes- och demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA / Bull, Thomas - (Skrifter från juridiska fakulteten i Uppsala ; 61), 705 p.. - Uppsala : IUSTUS förlag, 1997. - ISSN 0282-2040

ISBN 91-7678-371-5

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* inskränkningar = restrictions = rajoitukset
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* censur = censorship = sensuuri
* demokrati = democracy = demokratia
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* etik = ethics = etiikka
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* AIDS = AIDS = AIDS
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* upplopp = riot = mellakka
* tolerans = tolerance = suvaitsevaisuus
* pornografi = pornography = pornografia
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Germany / USA

NOTE (THESIS): Dr.iur., Univeristy of Uppsala, [1997], [T]

URL http://publications.uu.se/theses/abstract.xsql?dbid=1106

 
83. Malmberg, Lars-Göran ... [et al.] : Statsbegreppet i omvandling, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Statsbegreppet i omvandling / Malmberg, Lars-Göran ... [et al.] - (Institut för rättsvetenskaplig forskning), 114 p.. - Stockholm : Norsteds juridik, 1997 .

ISBN 91-39-00189-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Swden

 
84. Inger, Göran : Svensk rättshistoria, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Svensk rättshistoria / Inger, Göran. - 4. uppl.., 325 p.. - Malmö : Liber, 1997.

ISBN 91-47-04026-2

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* arbetsrätt = labour legislation = työoikeus
* barnamord = infanticide = lapsen murha
* incest = incest = insesti
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* riksdagsordning = act of parliament = valtiopäiväjärjestys
* tortyr = torture = kidutus
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

 
85. Liljeström, Marita : Suomen kielilainsäädäntö - erityisesti sen noudattamisesta viranomaisissa, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Suomen kielilainsäädäntö - erityisesti sen noudattamisesta viranomaisissa / Liljeström, Marita

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Defensor legis : no. 2., p. 264-277. - Helsinki : Suomen asianajajanliiton äänenkannattaja, 1997. - ISSN 0356-262X

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = Sami = saamelaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
86. Vuolasvirta, Miranda : Statement from the working group assigned to monitor and revise the government's equality programme, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Statement from the working group assigned to monitor and revise the government's equality programme / Vuolasvirta, Miranda

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Minorities and women / Åkermark, S. ... [et al.] , p. 152-156. - Mariehamn : Ålands fredsinstitut = Åland Islands Peace Institute, 1998.

ISBN 952-5265-00-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* kvinnor = women = naiset
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* romer = Roma = romanit

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
87. Mitä laki sanoo kielellisistä oikeuksista, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Mitä laki sanoo kielellisistä oikeuksista /, 24 p.. - Helsingfors : Svenska Finlands Folkting, 1998. - ISSN 0359-4542

ISBN 952-9700-36-9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* samer = Sami = saamelaiset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s Finlandssvensk rapport

 
88. Odlöw, Torbjörn : Våldtäkt och grov misshandel - jämförelser mellan brottstyper, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Våldtäkt och grov misshandel - jämförelser mellan brottstyper / Odlöw, Torbjörn

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Retfaerd : nordisk juridisk tidsskrift 82 : no. 3., p. 79-95. - Oslo : Scandinavian U. P., 1998. - ISSN 0105-1121

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* våldtäkt = rape = raiskaus
* kvinnor = women = naiset
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

NOTE (THESIS): Studentuppsats för juris kandidat examen vid Göteborgs Universitet

 
89. Broderstad, Else Grete (red.) : Samiske rettigheter - utfordringer lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Samiske rettigheter - utfordringer lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt / Broderstad, Else Grete (red.) - (Skriftserie ; nr. 5), 177 p. . - Tromsö : Universitetet i Tromsö. Senter for samiske studier, 1998. - ISSN 0804-6093

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* ekonomisk utveckling = economic development = taloudellinen kehitys
* EU = EU = EU
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* äganderätt = right to property = omistusoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada / Norway / Finland / Sweden

NOTE (GENERAL): ICCPR-25-27; Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries; Charter of rights and freedoms; CRC; Rio declaration; Agenda 21;

 
90. Myntti, Kristian : Minoriteters och urfolks politiska rättigheter, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Minoriteters och urfolks politiska rättigheter : en studie av rätten för små minoriteter och urfolk till politiskt deltagande och självbestämmande / Myntti, Kristian - (Juridica lapponica ; no. 18), xiii, 527 p.. - Rovaniemi : Lapplands Universitet. Nordiska institutet för miljö- och minoritetsrätt, 1998 . - ISSN 0783-4144

ISBN 951-634-640-5

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* urinvånare = aborigines = alkuasukkaat
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* demilitarisering = demilitarisation = demilitarisointi
* eskimåer = Eskimos = eskimot
* EU = EU = EU
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* ryssar = Russians = venäläiset
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* självstyrelse = self government = itsehallinto
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* grupprättigheter = group rights = ryhmäoikeudet
* ILO = ILO = ILO
* ICJ = ICJ = ICJ
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* OSSE = OSCE = ETYJ
* NATO = NATO = NATO
* Nordiska Rådet = Nordic Council = Pohjoismaiden Neuvosto
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* OAS = OAS = OAS
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* samer = Sami = saamelaiset
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* maorer = Maori people = maorit
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* urinvånare = aborigines = alkuasukkaat
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

NOTE (THESIS): Ph.D. (public law), Åbo Akademi University, [04121998], [T]

NOTE (GENERAL): Convention relating to the non-fortifaction and neutralisation of the Aaland Islands; Declaration on the Åland Islands; CDE; Rio declaration; CERD; Draft Inter-American declaration on the rights of indigenous peoples; Helsinki final act; Copenhagen document; ICCPR; ICESCR; Convention on the protection and integration of indigenous and tribal populations (no. 107); Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries (no. 169); Draft declaration on indigenous peoples; Declaration on the rights of minorities; Framework convention for the protection of national minorities; European charter for regional or minority languages; Declaration on the right to development; ACHPR; ADRD; AMR; Canadian charter of rights and freedoms; Declaration of rights of peoples; Declaration on friendly relations; African charter for popular participation in development and transformation; Montevideo convention; London declaration;

[Följande]


24.11.1999