[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='implementering' results in 1561 hits


[Previous]

 
31. Morrisson, Clovis C. Jr. : The dynamics of development in the European human rights convention system., 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The dynamics of development in the European human rights convention system. / Morrisson, Clovis C. Jr., 176 p.. - Hague : Martinus Nijhoff publ., 1981.

ISBN 90 247 2546 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* implementering = implementation = toteuttaminen
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* medborgerliga skyldigheter = civil obligations = kansalaisvelvollisuudet
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* tortyr = torture = kidutus
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS 1 ex

 
32. Lutz, Ellen L. (ed.) : New directions in human rights., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

New directions in human rights. / Lutz, Ellen L. (ed.) ; Hannum, Hurst ; Burke, Kathryn J., xiv,246 p.. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1989.

ISBN 0 8122 8128 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* konventioner = conventions = sopimukset
* folkmord = genocide = kansanmurha
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* tortyr = torture = kidutus
* utlämning = extradition = karkotus
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* kränkningar = violations = loukkaukset
* avrättningar = executions = teloitukset
* offer = victims = uhrit
* UN = FN = YK
* implementering = implementation = toimeenpano
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

 
33. Jaconelli, Joseph : Enacting a bill of rights, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Enacting a bill of rights : the legal problems / Jaconelli, Joseph, 328 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1980.

ISBN 0 19 825351 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* nationell status = domestic status = valtionsisäinen oikeusasema
* implementering = implementation = toteuttaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR

 
34. Levie, Howard : Protection of war victims , 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Protection of war victims : protocol 1 to the 1949 Geneva conventions : vol.1-4 / Levie, Howard, var. pag.. - New York : Oceana Publications, 1979.

ISBN 0 379 00786 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* krigsoffer = war victims = sodan uhrit
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* civilförsvar = civil defence = siviilipuolustus
* kvinnor = women = naiset
* barn = children = lapset
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* implementering = implementation = toteuttaminen
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito
* vapen = weapons = aseet
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* ICRC = ICRC = ICRC
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* ratificering = ratification = ratifiointi
* kommunikation = communication = viestintä
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* flyktingstatus = refugee status = pakolaisen (oikeus)asema

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
35. Kanger, Helle : Human rights in the UN declaration., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in the UN declaration. / Kanger, Helle - (Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter utgivna av statsvetenskapliga föreningen i Uppsala. ; No. 97), 208 p.. - Stockholm : Almquist & Wiksell, 1984.

ISBN 91 554 1548 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* UN = FN = YK
* tolkning = interpretation = tulkinta
* filosofi = philosophy = filosofia
* implementering = implementation = toteuttaminen

NOTE (THESIS): (Dr.iur.) - Uppsala University, (198402), (T)

 
36. Kalshoven, Frits : Constraints on the waging of war., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Constraints on the waging of war. / Kalshoven, Frits, xiii. 175 p.. : Martinus Nijhoff publ., 1987.

ISBN 0 89838 924 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* vapen = weapons = aseet
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* implementering = implementation = toteuttaminen
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* civilförsvar = civil defence = siviilipuolustus
* krigsoffer = war victims = sodan uhrit

NOTE (GENERAL): Geneva Conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; Hague conventions

 
37. Cassese, Antonio (ed.) : The new humanitarian law of armed conflict , 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The new humanitarian law of armed conflict : proceedings of the 1976 and 1977 conferences / Cassese, Antonio (ed.), 291 p.. - Napoli : Ediotoriale Scientifica, 1980.

ISBN 0 379 20458 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* befrielserörelser = liberation movements = vapautusliikkeet
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* kränkningar = violations = loukkaukset
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* tolkning = interpretation = tulkinta
* implementering = implementation = toteuttaminen
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

NOTE (GENERAL): Geneva conventionsHague conventionsICPR

 
38. Källström, Kent : Implementation of the European Social Charter , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Implementation of the European Social Charter : Sweden / Källström, Kent

REFERENCE TO GENERIC UNIT: 25 years : European Social Charter / Jaspers, A. Ph. M.; Metten, L. (eds.), p. 95-104. - Deventer : Kluwer Law and Taxation publ., 1988.

ISBN 90 6544 345 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* sociallagstiftning = social legislation = sosiaalilainsäädäntö
* implementering = implementation = toteuttaminen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): ESC

 
39. Burrows, Noreen : Implementation of the European Social Charter , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Implementation of the European Social Charter : United Kingdom / Burrows, Noreen

REFERENCE TO GENERIC UNIT: 25 years : European Social Charter / Jaspers, A. Ph. M.; Metten, L. (eds.), p. 27-51. - Deventer : Kluwer Law and Taxation publ., 1988.

ISBN 90 6544 345 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* sociallagstiftning = social legislation = sosiaalilainsäädäntö
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* implementering = implementation = toteuttaminen
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* rätt till skälig lön = right to fair remuneration = oikeus kohtuulliseen palkkaan

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ESC

 
40. Jacobsen, Per : Implementation of the European Social Charter , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Implementation of the European Social Charter : Denmark / Jacobsen, Per

REFERENCE TO GENERIC UNIT: 25 years : European Social Charter / Jaspers, A. Ph. M.; Metten, L. (eds.), p. 81-94. - Deventer : Kluwer Law and Taxation publ., 1988.

ISBN 90 6544 345 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* sociallagstiftning = social legislation = sosiaalilainsäädäntö
* implementering = implementation = toteuttaminen
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark : 8220

NOTE (GENERAL): ESC

 
41. Hohnerlein,Eva-Maria : Implementation of the European Social Charter , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Implementation of the European Social Charter : Federal Republic of Germany / Hohnerlein,Eva-Maria

REFERENCE TO GENERIC UNIT: 25 years : European Social Charter / Jaspers, A. Ph. M.; Metten, L. (eds.), p. 105-128. - Deventer : Kluwer Law and Taxation publ., 1988.

ISBN 90 6544 345 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* sociallagstiftning = social legislation = sosiaalilainsäädäntö
* implementering = implementation = toteuttaminen
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (GENERAL): ESC

 
42. Treu, Tiziano : Implementation of the European Social Charter , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Implementation of the European Social Charter : Italy / Treu, Tiziano

REFERENCE TO GENERIC UNIT: 25 years : European Social Charter / Jaspers, A. Ph. M.; Metten, L. (eds.), p. 155-169. - Deventer : Kluwer Law and Taxation publ., 1988.

ISBN 90 6544 345 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* sociallagstiftning = social legislation = sosiaalilainsäädäntö
* implementering = implementation = toteuttaminen
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till skälig lön = right to fair remuneration = oikeus kohtuulliseen palkkaan

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy : 8233

NOTE (GENERAL): ESC

 
43. Dayal S. : Developing countries and universal and regional approaches to human rights in the light of changing context and perspectives. , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Developing countries and universal and regional approaches to human rights in the light of changing context and perspectives. / Dayal S.. - p. 95-111

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht = Austrian journal of public and international law : no. 6. - Wien : Springer-Verlag, 1983. - ISSN 0173-1718

ISBN 3 211 81780 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* implementering = implementation = toteuttaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): Geneva Conventions; ACHPR; UDHR; ICCPR; ICESCR;

SHELF CODE: articles

 
44. The new humanitarian law of armed conflict, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The new humanitarian law of armed conflict /, xxiv, 501 p.. - Napoli : Editoriale Scientifica, 1979.

ISBN 0 379 20458 4

LANGUAGE: ENG / FRE

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* kränkningar = violations = loukkaukset
* implementering = implementation = toteuttaminen
* befrielserörelser = liberation movements = vapautusliikkeet
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

 
45. Eide, Asbjörn : The new humanitarian law in non-international armed conflict, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The new humanitarian law in non-international armed conflict / Eide, Asbjörn

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The new humanitarian law of armed conflict : proceedings of the 1976 and 1977 conferences / Cassese, A. (ed.). - p. 277-309 - Napoli : Editoriale Scientifica, 1979.

ISBN 0 379 20458 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* implementering = implementation = toteuttaminen
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; ICCPR; ICESCR;

 
46. Abi-Saab, Georges : The implementation of humanitarian law, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The implementation of humanitarian law / Abi-Saab, Georges

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The new humanitarian law of armed conflict The new humanitarian law of armed conflict : proceedings of the 1976 and 1977 conferences / Cassese, A. (ed.), p. 310-348. - Napoli : Editoriale Scientifica , 1979.

ISBN 0 379 20458 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* implementering = implementation = toteuttaminen
* ICRC = ICRC = ICRC
* FN = UN = YK

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Diplomatic conference

 
47. Cassese, Antonio : A tentative appraisl of the old and the new humanitarian law of armed conflict, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

A tentative appraisl of the old and the new humanitarian law of armed conflict / Cassese, Antonio

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The new humanitarian law of armed conflict : proceedings of the 1976 and 1977 conferences / Cassese, A. (ed.). - p. 461-501 - Napoli : Editoriale Scientifica, 1979.

ISBN 0 379 20458 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* befrielserörelser = liberation movements = vapautusliikkeet
* implementering = implementation = toteuttaminen

NOTE (GENERAL): Diplomatic conference; Hague conventions;

 
48. Humphrey, John; Tuck, Rickhard : The international bill of rights, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The international bill of rights / Humphrey, John; Tuck, Rickhard

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Philosophical foundations of human rights / Diemer, A. ...[et al.]. - p. 59-80 - Paris : UNESCO, 1986.

ISBN 92 3 102201 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* filosofi = philosophy = filosofia
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* implementering = implementation = toteuttaminen
* tolkning = interpretation = tulkinta
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; UN charter

 
49. Lerner, Natan : The UN convention on the elimination of all forms of racial discrimination , 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The UN convention on the elimination of all forms of racial discrimination / Lerner, Natan, 259 p.. - Alphen aan den Rijn : Sijthoff & Noordhoff, 1980.

ISBN 90 286 0160 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* rasism = racism = rasismi
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* apartheid = apartheid = rotusorto
* religiös intolerans = religious intolerance = uskonnollinen suvaitsemattomuus
* ras = race = rotu
* implementering = implementation = toteuttaminen
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* NGO = NGO = NGO
* ILO = ILO = ILO
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* ratificering = ratification = ratifiointi
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): CERD; UDHR; AMR;

 
50. Sundberg, Jacob W. F. : Laws, rights and the European convention on human rights, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Laws, rights and the European convention on human rights / Sundberg, Jacob W. F., 119 p.. - Cittleton : Fred B. Rothman, 1986.

ISBN 91 87112 64 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ratificering = ratification = ratifiointi
* implementering = implementation = toteuttaminen
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (MEETINGS): Colloquey in the Plenary Hall of the Svea Court of Appeals, Stockholm (19830329),(C)

NOTE (GENERAL): ECHR

 
51. European workshop on the universal declaration of human rights : past-present-future , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

European workshop on the universal declaration of human rights : past-present-future / - (HR/PUB/89 ; 1), 122 p. :ill.. - Geneva : United Nation. Centre for Human Rights, 1989.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The publication consists of the following working sessions: 1. The Universal Declaration of Human Rights and past, present and future achievements in the field of human rights (the legislative function). Authors: Anatoly L.Adaminskin; Jan mårtensson; Rickhard Schifter. 2. The role and machinery of the United Nations in the field of human rights (the implementation function). Authors: S. Danielsson; F, Mezzalama; Ilic 3. Awareness of human rights and fundamental freedoms the role of public opinion (the information function). Authors: A.Braunschweig; L.Kovacs; M.F.Yalden; J.Mårtensson.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* FN = UN = YK
* information = information = tiedotus
* implementering = implementation = toteuttaminen

NOTE (MEETINGS): European workshop on the universal declaration of human rights, Milan (Italy),(19880907),(C).

NOTE (GENERAL): UDHR

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s Human rights : world ...

 
52. Henry Dunant Institute : International dimensions of humanitarian law (T), 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International dimensions of humanitarian law (T) / Henry Dunant Institute ; Unesco, xxii, 328 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1988.

ISBN 92 3 102371 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = uhrit
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krig = war = sota
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* offer = victims = uhrit
* implementering = implementation = toimeenpano

NOTE (GENERAL): Geneva conventions;Hague conventions

 
53. Pellonpää, Matti : The implementation of the European Convention on human rights in Finland., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The implementation of the European Convention on human rights in Finland. / Pellonpää, Matti

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International human rights norms in domestic law / Rosas, A. (ed.), p. 44-67. - Helsinki : Finnish Lawyers Publ. Comp., 1990.

ISBN 951 640 509 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* nationell status = domestic status = valtionsisäinen oikeusasema
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* implementering = implementation = toteuttaminen
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR

 
54. Andreassen, Bård-Anders (ed.) : Assessing human rights performance in developing countries, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Assessing human rights performance in developing countries : the case for a minimal treshold approach to the economic and social rights / Andreassen, Bård-Anders (ed.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in developing countries 1987/88 : yearbook / Andreassen, B-A.; Eide, A. (eds.). - p. 333-355 - (Publications from the Danish Centre for Human Rights. ; No. 4) - Copenhagen : Akademisk forlag, 1988. - ISSN 0903-9931

ISBN 87 500 2744 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* implementering = implementation = toteuttaminen
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* filosofi = philosophy = filosofia
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICESCR;

 
55. Sohn, Louis B. : Human rights, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Human rights : their implementation and supervision by the United Nations / Sohn, Louis B.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in international law : legal and policy issues / Meron, T. (ed.), p. 369-401. - Oxford : Clarendon Press, 1984.

ISBN 0198254881

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* implementering = implementation = toteuttaminen
* institutioner = institutions = laitokset
* övervakning = supervision = valvonta
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* kränkningar = violations = loukkaukset
* FN = UN = YK
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* ILO = ILO = ILO
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR ; Convention on the elimination of all forms of racial discrimination (CERD); International Convention on the suppression andpunishment of the crime of apartheid; ECHR; Convention againstdiscrimination.

 
56. Kaufman Hevener, Natalie (ed.) : The dynamics of human rights in U.S. foreign policy., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The dynamics of human rights in U.S. foreign policy. / Kaufman Hevener, Natalie (ed.). - 3rd pr.., 374 p.. - New Brunswick : Transaction books, 1984.

ISBN 0 87885 347 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* internationell politik = international politics = kansainvälinen politiikka
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* implementering = implementation = toteuttaminen
* OAU = OAU = OAU
* OAS = OAS = OAS
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (GENERAL): ICESCR; Convention on the elimination of all forms of racial discrimination (CERD); UDHR; Refugee Convention; Genocide convention; Geneva conventions; ADRD; AMR;

 
57. Bitker, Bruno V. : The United States and international condification of human rights , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The United States and international condification of human rights : a case of split personality / Bitker, Bruno V.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The dynamics of human rights in U. S. foreign policy / Kaufman Hevener, Natalie. - 3rd pr.., p. 77-99. - New Brunswick : Transaction books, 1984.

ISBN 0 87855 347 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* regionalpolitik = regional politics = aluepolitiikka
* implementering = implementation = toteuttaminen
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* FN = UN = YK
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (GENERAL): ICESCR; UDHR; ADHR; ICCPR; UN charter; CERD; AMR; Magna carta;English Bill of Rights;

 
58. Weiss, Peter : The United States and recognition of new human rights , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The United States and recognition of new human rights : economic and social rights / Weiss, Peter

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The dynamics of human rights in U. S. foreign policy / Kaufman Hevener, Natalie. - 3rd pr.., p. 123-134. - New Brunswick : Transaction books, 1984.

ISBN 0 87855 347 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* nya mänskliga rättigheter = new human rights = uudet ihmisoikeudet
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* implementering = implementation = toteuttaminen
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (GENERAL): ICESCR; UN charter

 
59. Lillich, Richard B. : The contribution of the United States to the promotion and protection of international human rights., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The contribution of the United States to the promotion and protection of international human rights. / Lillich, Richard B.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The dynamics of human rights in U. S. foreign policy / Kaufman Hevener, Natalie. - 3rd pr.., p. 291-319. - New Brunswick : Transaction books, 1984.

ISBN 0 87855 347 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* implementering = implementation = toteuttaminen
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* ratificering = ratification = ratifiointi
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ICESCR; AMR; CERD;Genocide convention

 
60. Bernhardt, Rudolf (ed.) : International enforcement of human rights., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International enforcement of human rights. / Bernhardt, Rudolf (ed.) ; Jolowicz, Anthony (ed.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht ; No. 93), 265 p.. - Berlin : Springer-Verlag, 1987.

ISBN 3 540 17574 1

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* implementering = implementation = toteuttaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (MEETINGS): Reports submitted to the colloquium of the International Association of Legal Science, Heidelberg, (19850828), (C).

NOTE (GENERAL): UDHR; ICESCR; ICCPR; ECHR; ACHPR; ECHRP-1; ECHRP-2-1; ECHRP-4; ECHRP-6;ECHRP-7

[Next]


24.11.1999