[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('Musical notation') results in 2 hits


1. Porträtt i halvprofil av August Weweler som sitter och läser i ett nothäfte.Trekvartsfigur. (1904 eller tidigare.)
2. Midjebild i trekvartsface av Holger Richardtson sittande med penna i handen vid ett piano.På notstället ett notblad där han skriver noter. (omkring 1950-1960)