[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('electric organs') results in 2 hits


1. Alf Wager donerar en WLM elorgel åt Tasavallan Presidentti (en rockgrupp). (1970-talet)
2. En elorgel (tillverkad av WLM?).Två manualer.