[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='organisations' results in 3 hits


1. Musikaliska Sällskapet i Åbo stadgar år 1790 ; Företal "Några Musikälskare i Åbo upgåfvo vid början af år 1790..."
2. Musikaliska Sällskapet i Åbo stadgar år 1790 ; 1 Cap. 1-2 "Om ledamöters Beskaffenhet.Afgifter och Rättigheter"
3. Musikaliska Sällskapet i Åbo Stadgar år 1790 ; 1 Cap. 3-4