[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('international treaties') gav 389 träffar


 
1. Buure-Hägglund, Kaarina : Sukunimiuudistus, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Sukunimiuudistus / Buure-Hägglund, Kaarina

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 9., p. 257-263. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja Yhteiskuntatieteellinen yhd.( D), 1980. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli kertoo sukunimilainsäännön taustasta, sukunimilaista vuodelta 1920 ja vuonna 1930 voimaan tulleesta avioliittolain nimisäännöksestä, joka velvoitti aviovaimon ottamaan miehensä sukunimen.Paradoksaalista kyllä, avioliittolaki merkitsi kokonaisuudessaan suurta edistysaskelta naiselle perustuessaan puolisoiden tasa-arvoisuuden periaatteelle.Nykyiset voimassa olevat sukunimisäännökset ovat hajallaan eri laisssa.Artikkeli käsittelee sukunimiuudistuksen vaiheet ja tavoitteet ja lainehdotuksen merkitystä.Kansainvälisesti on otettu kantaa asiaan Euroopan Neuvostossa v. 1978 ja YK:ssa v. 1979, jolloin hyväksyttiin naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus.Suomi allekirjoitti sopimuksen 1980. The article deals with the background of the surname legislation in Finland, the Surname Law of 1920 and Marriage Law of 1930 which obliged the wife to take her husband's surname.Paradoxically enough, being based on the principle of equality of the conjoints, the Marriage Law as a whole was a big step of progress for the woman.The surname regulations in force are scattered about in different laws.The article deals with the various stages of the surname reform, its objectives and the importance of the proposed bill.The issue has been dealt with on an international level in the European Council in 1978 and in the U.N. in in 1979 when the General Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women was adopted.Finland ratified the convention in 1980.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): International convention on the elimination of all forms of racial discrimination USE CERD;Convention on the elimination of all forms of discrimination against women USE CEDAW;

 
2. Rosas, Allan : Några synpunkter på införlivandet av internationella fördrag med finländsk rätt , 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Några synpunkter på införlivandet av internationella fördrag med finländsk rätt = Views on embodying international treaties into Finnish law / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 109., p. 506-514. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland, 1973. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: The author gives an account of the provisions in the Finnish Constitution on embodying international treaties into Finnish law and their current interpretation and discusses problems and alternatives for incorporating and transforming treaties binding on Finland

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Kourula, Pirkko : The treaties and state practice in the process of norm-creation, with reference to American State practice concerning human rights, 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

The treaties and state practice in the process of norm-creation, with reference to American State practice concerning human rights / Kourula, Pirkko , xiii, 103 p.. - Helsinki : Helsingin Yliopisto = University of Helsinki (D), 1976.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Multilateral standard-creating treaties are at the present time widely used as means of regulating, developing and modifying relations between different social, economic and legal systems.The present paper studies the role of these treaties in the process of norm-creation of international law.The study is divided into three parts: a general chapter on the role of treaties, a chapter on the method adopted by the International Court of Justice in the North Sea Continental Shelf Cases, and a chapter on the practice of the organs of the United States towards human rights treaties.

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* ICJ = ICJ = ICJ

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (THESIS): Thesis (licentiate) - Univeristy of Helsinki : Department of International Law, [19770000], [T]

LIBRARY LOCATION: University of Helsinki : Department of International Law

 
4. Hakapää, Kari : Valtiosopimusten vaikutuksesta puolueettomuuteen, 1971
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Valtiosopimusten vaikutuksesta puolueettomuuteen / Hakapää, Kari, 134 p.. - Helsinki : Helsingin Yliopisto = University of Helsinki, 1971.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Aluksi (A:osassa) määritellään käsitteet "valtiosopimus" ja "puolueettomuus".Tutkimuksen B:osassa käsitellään "poliittiset sopimukset", "taloudelliset sopimukset" ja "muut sopimukset". In the first part of the study (A) the concepts "treaty" and "neutrality" are defined.In part B "political treaties", "economic treaties" and "other treaties" are discussed.

INDEX WORDS:
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset

LIBRARY LOCATION: University of Helsinki, department of internat. law

 
5. Matikainen, Jaana : Suomi ja vuoden 1966 ihmisoikeussopimukset - valmisteluista voimassaolon, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Suomi ja vuoden 1966 ihmisoikeussopimukset - valmisteluista voimassaolon / Matikainen, Jaana

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 410-423. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa (Helsingin Yliopistossa) on vastikään valmistunut tutkimus, jossa on tarkastettu Suomen osallistumista kansainväliseen lainsäädäntöyhteistyöhön käyttämällä esimerkkinä YK:n vuoden 1966 ihmisoikeussopimuksia.Tutkimusta varten on käyty läpi saatavilla ollutta ulkoministeriön asiakirja-aineistoa, joka on syntynyt Suomen osallistumisesta YK:n ihmisoikeusyleissopimusten valmisteluun ja näiden sopimusten allekirjoittamisen ja ratifioimisen valmistelun myötä. The Legal Politics Research Institute at Helsisngin Yliopisto has recently concluded a project on Finnish participation in international legislation cooperation.For comparison the project used 1966 UN human rights conventio ns.The researchers have used documents produced in connection to Finnish participation in the drafting, signing and ratification of UN human rights general conventions.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ICCPR; UDHR

 
6. Modeen, Tore : The international protection of national minorities in Europe, 1969
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The international protection of national minorities in Europe = Det folkrättsliga skyddet av nationella minoriteter i Europa / Modeen, Tore - ( Acta Academiae Aboensis, Series A, Humaniora / Communications from the Institute for Social Sciences, Åbo Akademi ; No. 37:1), 182 p.. - Ekenäs : Åbo Akademi (D), 1969.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The theme of this work is the international protection of national minorities in Europe.The author restricts his field to Europe since it is an area possessing certain legal traditions in the treatment of minorities.Subjects covered are: the shaping of minority guarantees, the treaty system and the Council of Europe.

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* folkmord = genocide = kansanmurha
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / Finland : 8000 / 8222

NOTE (GENERAL): Publicerad på svenska i serien Meddelanden från Institutet för samhällsforskning upprätthållet av Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi, nr. 41 ECHR; UDHR; ICCPR; ICESCR; ICCPR-OP; CERD; CDE; Genocide convention;

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
7. Nousiainen, Kevät : Naisen oikeudet - ihmisen oikeudet ?, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Naisen oikeudet - ihmisen oikeudet ? / Nousiainen, Kevät

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansainväliset ihmisoikeudet / Helminen, M.; Lång, K.J. (eds.), p. 201 - 231. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus (D), 1987.

ISBN 951 640 349 2

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään naisten asemaa koskevia kansainvälisiä sopimuksia, tasa-arvolainsäädäntöä sekä pyritään antamaan naisia koskevien kansainvälisten ihmisoikeusasiakirjojen kehitysarvioita. The article deals with international conventions on the status of women, and it also discusses equality legislation.It aims at estimating future development of the international human rights documents on women.

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (GENERAL): Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW)International convention on the elimination of all forms of racial discr mination (CERD);

 
8. Rosas, Allan : Rättigheter och traktater, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Rättigheter och traktater : mänskliga rättigheter och finländsk konventionspolitik / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Finländska mänskorättsperspektiv / Myntti, K. (ed.) - (Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A. ; Publikation nr. 5), p. 10-21. - Turku : Åbo Akademi (D), 1987. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 340 8

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Översiktens tyngdpunt är på globala konventioner som tillkommit inom FN:s ram, konventioner som utarbetats inom FN:s fackorgan behandlas helt kort.Även problematiken kring Finlands icke-deltagande i det västeuropeiska mänskorätts- samarbetet tangeras. The survey focuses on global UN conventions.Conventions prepared in UN special agencies are dealt with very briefly.Also Finland's non-participation in the Western Europe human rights co-operation is discussed.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Universal : 8222 / 0

 
9. Buure-Hägglund, Kaarina : Ehdotus kansainvälisluonteisiin sopimuksiin sovellettavaa lakia koskevaksi lainsäädännöksi, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ehdotus kansainvälisluonteisiin sopimuksiin sovellettavaa lakia koskevaksi lainsäädännöksi / Buure-Hägglund, Kaarina - (Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisuja ; No. 4), 66 p.. - Helsinki : Oikeusministeriö; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1985. - ISSN 0356-8431

ISBN 951 46 8766 3

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Oikeusministeriö asetti marraskuun 3. pnä 1980 työryghmän, jonka tehtävänä oli selvittää onko olemassa tarvetta saada aikaan lainsäädäntöä sopimuksiin sovellettavasta laista, sekä tarvittaessa valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu lakiehdotus asiasta.

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* avtal = agreements = sopimukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
10. Rosas, Allan : De mänskliga rättigheterna i finländsk utrikespolitik, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

De mänskliga rättigheterna i finländsk utrikespolitik / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 2. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti (D), 1986. - ISSN 0501-0659 ; 0501-0659

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: De uppgifter artikeln bygger på är insamlade inom ramen för ett projekt vid institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi.I artikeln belyses mänskliga rättigheters roll i Finlands utrikespolitik genom att se till olika FN-konventioner, omröstningar i FN, initiativ och inlägg i FN.Utöver sådana mer allmänna uppgifter han man i artikeln även analyserat Finlands agerande i två specifika frågor (nordisk jämförelse) -dels nya mänskliga rättigheter, dels frågan om kontroll, klander och sanktioner.Europakonventionen behandlas i korthet.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
11. Rosas, Allan : Nordic human rights policies, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Nordic human rights policies / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Current research on peace and violence : No. 9(4)., p.167-182. - Tampere : TAPRI (D), 1986. - ISSN 0356-7895

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article looks at the Nordic human rights policies by studying the commitment to UN treaties; the European Convention; national implementation of human rights norms; voting behaviour in the UN; collective and new human rights and the Nordic Countries in relation to control, critisism and sanctions.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR;

SHELF CODE: Offprints (A.R.)

 
12. Hamalengwa, M. (comp.) : The international law of human rights in Africa, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The international law of human rights in Africa : basic documents and annotated / Hamalengwa, M. (comp.) ; Flinterman, Cees ; Dankwa, E.V.O., 427 p. . - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1988.

ISBN 90 247 3587 4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The first compiliation of African human rights documents.The book brings together all important conventions, resolutions, declarations and recommendations on both international and regional institutions and groupings relating to human rights in Africa.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* apartheid = apartheid = rotusorto
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa : 5000

NOTE (GENERAL): Genocide convention; Refugee convention; Convention on the political rights of women; International convention on the elimination of all forms of racial discrimination (CERD); Convention on the elimination of all forms of discrimination against women( CEDAW); CAT USED FOR UN convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; UN charter; ICCPR; ICESCR; UDHR; ACHPR; OAU charter;

 
13. Törnudd, Klaus : Finland and the international norms of human rights, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Finland and the international norms of human rights / Törnudd, Klaus - ( International studies in human rights ; No.6), 365 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1986.

ISBN 90 247 3257 3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author describes how civil rights are put into practice in Finland.The interaction between national civil rights and international human rights are dealt with in the different chapters of the study.The study can also provide a model for comparative research regarding other countries which adhere to the human rights standards defined by the United Nations.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* akademisk frihet = academic freedom = akateeminen vapaus
* apartheid = apartheid = rotusorto
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ILO = ILO = ILO
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* ombudsman = ombudsman = asiamies
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barn = children = lapset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR-OP; ICESCR; International convention on the elimination of all forms of racialdiscrimination (CERD);Convention on the elimination of discrimination against women (CEDAW); Refugee convention;

 
14. Oraison, Andre : L'erreur dans les traites,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

L'erreur dans les traites / Oraison, Andre - (Bibliotheque de droit international ; No.67), 281 p.. - Paris : R.Pichon et R.Durand-Auzias (D)

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: L'erreur est une fausse opinion que se fait un Etat contractant d'un des elements de la convention.Dans certaines cas ce concept peut etre de nature a vicier la volonte de l'un des Etats contractant et empeche ainsi la convention de se former.Des questions etudiees dans cet ouvrage son : la theorie generale des vices du consentement dans le droit destraites, l'erreur materielle, l'erreur sur la substance, l'erreur excusable et la sanction de l'erreur dans le droit des traites.

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
15. Burgers, Jan Herman : The United Nations Convention against torture , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The United Nations Convention against torture : a handbook on the convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment / Burgers, Jan Herman ; Danelius, Hans - (International studies in human rights ; No.9), 271 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1988.

ISBN 90 247 3609 9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The book provides for a thorough study of the convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, adopted by the United Nations in 1984 and entered into force in 1987.The book also describes the drafting history of the convention as well as other international efforts in order to combat the pestilence of torture.

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* tortyr = torture = kidutus
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* OAS = OAS = OAS
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): Reviewed in GYIL 1989:32, pp. 505-506;.UDHR-5; ICCPR-7; CAT; Inter-American convention to prevent and punish torture;. ECPT USED FOR European convention for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment;

 
16. Recueil de conventions, accords et arrangements internationaux concernant les refugies., 1970
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Recueil de conventions, accords et arrangements internationaux concernant les refugies. /, 288 p.. - s.l. : UNHER, 1970.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Cet ouvrage constitue déun reseau déinstrument intergouvernementaux concernant les refugies.Parmi les instruments mentionnes dans léouvrage il y a des accords internationaux déune caractere universel, des conventions, accords et recommendations europeens et deux accords extra-europeens dont une qui concerne léAfrique et léautre les pays Americains.

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (GENERAL): a léoccasion du 25ieme anniversaire de la fondation de léO.N.U.

 
17. Bossuyt, Marc : L'interdiction de la discrimination dans le droit international des droits de l'homme, 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

L'interdiction de la discrimination dans le droit international des droits de l'homme / Bossuyt, Marc, 262 p.. - Bruxelles : Emile Bruylant (D), 1976.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Dans ce livre léauteur analyse comment la discrimination en matiere de droits de léhomme est interdite et comprise par le droit international.La pratique internationale est confrontee avec une analyse conceptuelle et les difficultes de la constatation déune discrimination et les effets de la mise en oeuvre pratique de son interdiction sont examinees.Desireux de mettre en valeur les sources de base de toute etude en droit international une importance particuliere fut attache aux travaux preparatoires et aux textes des conventions internationals.

INDEX WORDS:
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

NOTE (GENERAL): UN charter; ESC; AMR; Apartheid convention; ECHR; UDHR;

 
18. Sainio, Toivo : Näkökohtia valtiosopimusten voimaansaattamisesta Ahvenanmaan maakunnassa., 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Näkökohtia valtiosopimusten voimaansaattamisesta Ahvenanmaan maakunnassa. / Sainio, Toivo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 70., p.734-761. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1972.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa annetaan näkökohtia Ahvenanmaan itsehallintolain voimaansaattamisesta ja tulkinnosta ja Suomen valtiosopimuksien suhteesta itsehallintolakiin: suostumusperiaatteista ja -säännöistä ja miten kansainväliset sopimukset sitovat myös Ahvenanmaata.

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
19. Zemanek, K. (ed.) : Agreements of international organizations and the Vienna Convention on the Law of Treaties, 1971
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Agreements of international organizations and the Vienna Convention on the Law of Treaties / Zemanek, K. (ed.) - (Österreichische Zeitschrift fur Öffentliches Recht : supplement ; No.1), 268 p.. - WIEN : Springer, 1971.

ISBN 3 211 81010 2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Treaties concluded by international organizations with States or other organizations were excluded from the application of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969 on the ground that many of the latter's provisions would require revision to make them applicable to such agreements.The papers collected in this volume examine some of the more important formal aspects of such agreements in order to test that proposition and to suggest revisions of the text of the Vienna Convention where they seem appropriate.

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (GENERAL): Vienna convention on the law of treaties

 
20. Bowman, M.J. : Multilateral treaties , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Multilateral treaties : index and current status / Bowman, M.J. ; Harris, D.J. , 516 p.. - London : Butterworths (D), 1984.

ISBN 0 406. 25.277 7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The book examines treaties of differnt types, human rights treaties, also.The human rights subject are : apartheid, asylum, children, civil and political rights, economic and social rights, equality / non-discrimination, establishment (persons), freedom of association, freedom of movement / transit, freedom of speach, genocide, personal data, regional conventions (Africa, America, Europe), slavery / traffic in persons, war crimes, women.The book contains traties from 1868 to 1983.

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto

LIBRARY LOCATION: At the Institute

 
21. Brownlie, Ian : International law and the use of force by states., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International law and the use of force by states. / Brownlie, Ian. - repr.., xviii, 532 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1983.

ISBN 0 19 825158 0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The main theme of the book is the legal prohibition of the use of force by states. The book consists of the following parts : Part 1 : An historical exposition of the legal regulation of the use of force by states. Part 2 : The content of the illegality of the use of force : the delictual and criminal aspect. Part 3 : Legal justifications for the use of force in the modern law. Part 4 : Problems of a general nature relating to the use of force.

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö

 
22. Bokor-Szegö, Hanna : The role of the United Nation in international legislation., 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The role of the United Nation in international legislation. / Bokor-Szegö, Hanna, 191 p.. - Amsterdam : North - Holland publ. comp.(D), 1978.

ISBN 0 444 85041 4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The study outlines the legislative authority of international organizations, it examines what role the international organizations play in the evolution of the norms of international law, their role in the formation of rules of customary law as well as in the making of international treaties.In the last chapters the author investigates the substance of treaties drafted with the assistance of international organizations and what role these play in implementing them.

INDEX WORDS:
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* FN = UN = YK

 
23. Buergenthal, Thomas (ed.) : Contemporary issues in international law, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Contemporary issues in international law : essays in honor of Luis B. Sohn / Buergenthal, Thomas (ed.). - VIII, 571 p. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1984 .

ISBN 3 88357 040 0

LANGUAGE: GER, SPA, GER

ABSTRACT: The three broad categories dealed with in these essays are : the law of international organizations, law of the sea and related environmental issues and international human rights.

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* ILO = ILO = ILO
* asyl = asylum = turvapaikka
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus

NOTE (GENERAL): AMR; ECHR; Geneva conventions; UN charter

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
24. Franch, Thomas M. : Great expectations , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Great expectations : an exploration of the exaggerated hopes arroused by the U. S campaign for ratification of the U.N. Charter / Franch, Thomas M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Contemporary issues in international law : essays in honor of Louis B. Sohn / Buergenthal, T. (ed.), p. 291-312. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1984.

ISBN 3 88357 040 0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The American movement for the ratification of the UN Charter is examined. The overselling of the UN after the San Francisco signment and some reasons for ratification appealing to the Americans are brought up, for example the world responsibility of the U.S and the position of the leading nation of the world.

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* ratificering = ratification = ratifiointi

NOTE (GENERAL): UN charter;

 
25. Garibaldi, Oscar M. : On the ideological content of human rights instruments , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

On the ideological content of human rights instruments : the clause "In a democratic society" / Garibaldi, Oscar M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Contemporary issues in international law : essays in honor of Louis B. Sohn / Buergenthal, T. (ed.), p. 23-68. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1984.

ISBN 3 88357 040 0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The study is an analysis of the most "ideological" provision in the human rights instruments : the clause "in a democratic society".The function of the clause is examined

INDEX WORDS:
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ICESCR;

 
26. Meron, Theodor : Human rights in time of peace and in time of armed strife , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Human rights in time of peace and in time of armed strife : selected problems / Meron, Theodor

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Contemporary issues in international law : essays in honor of Louis B. Sohn / Buergenthal, T. (ed.), p. 1-21. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1984.

ISBN 3 88357 040 0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The growing convergence between human rights and humanitarian law is discussed. Some of the differences between the human rights stated in international human rights instruments and the human rights stated in instruments on international humanitarian law are examined.

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ICESCR;

 
27. Buergenthal, Thomas : International human rights in a nutshell, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International human rights in a nutshell / Buergenthal, Thomas, xli, 283 p.. - St.Paul, Minnesota : West Publ. co.(D), 1988.

ISBN 0 314 43046 6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Included in its chapters are: Historical Antecedents of Human Rights Law, the United Nations Syste, the European System, the Inter-American System, the African System and Humanitarian Law.For American classes the inclusion of a chapter on the U.S. and International Human Rights is welcomed, but is probably of less value for European classes, (except as a matter of curiosity as to the U.S. position vis-a-vis America's lack of involvement in international machinery).One area regrettably not included is the CSCE process (Helsinki accords).Given the significance of these accords that include the participation of the two super-powers, the USA and the USSR, it is a considerable oversight not to have included it in the book.Yet this is not an insurmountable problem since material on the Helsinki Accords could easily be supplemented. One chapter in the book which gives it a distinct contemporary flavour deals with non-governmental-human -rights organizations (NGO).Appropriately it discusses the significant role NGO's play in the process of protecting human rights.From my own perspective I wish this chapter would have been expanded with the possibility of including a list, if space permitted, of some of NGO's and their addresses as well as the areas of their concern.Nonetheless the discussion does adequalety serve to introduce the NGO role in human rights law and it is quite easy to provide ample example via lecture and / or supplemental materal.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): The abstract is written by prof.Orlin and is a part of a his book-review of Buergenthal's book, published in Nordic Journal of Human Rights, 1990:

 
28. IACHR (D) : Basic documents pertaining to human rights in the Inter-American system (up-dated to 1 March 1988), 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Basic documents pertaining to human rights in the Inter-American system (up-dated to 1 March 1988) / IACHR (D), 159 p.. - Washington, D. C. : IACHR, 1988.

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: OEA / Ser.L.V / 11.71

ABSTRACT: This publication contains the basic documents relating to human rights in the Inter-American System, included are: 1) American declaration of the rights and duties of man 2) American convention on human rights 3) the statute of the Inter-American Commission on human rights 4) regulations to the latter 5) statute and 6)9 rules of procedure of the Inter-American Court of Human Rights 7) agreement between the government of the Republic of Costa Rika and the Inter-American Court of Human Rights and other publications of the Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* OAS = OAS = OAS
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Americas / Central America / South America / Latin America : 6000 / 6200

NOTE (GENERAL): AMR; ADRD;

 
29. Hersch, Jeanne (prep. by) : Birthright of man, 1969
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Birthright of man / Hersch, Jeanne (prep. by), 589 p. : ill.. - Paris : UNESCO (D), 1969.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The aim of this collection of texts was to assemble a collection anticipating the philosophy implicit in the Universal Declaration of 1948, nothing published after that date has been included.The quotations are drawn from a wide variety of traditions and periods which would illustrate how human beings everywhere, throughout the ages and all over the world, have asserted and claimed the birthright of man

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* slaveri = slavery = orjuus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

 
30. Castberg, Frede : Den europeiske konvensjon om menneskerettighetene, 1971
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Den europeiske konvensjon om menneskerettighetene / Castberg, Frede, 171 p.. - Oslo : Universitetsforlaget (D), 1971.

LANGUAGE: NOR

ABSTRACT: Det juridiske innehållet i europakonventionen om mänskliga rättigheter samt dess första och fjärde tilläggsprotokoll utreds.Rättspraxisen i högkvarteret i Strasbourg behandlas.Frågor av principiellt juridiskt eller politiskt intresse har tagits upp, likaså aspecter som kan belysa olika tolkningsfrågor.Alla ärenden som kommissionen behandlat, tas inte upp, men domstolens alla hittills avgjorda ärenden tas upp.Boken ger vägledning i det traktatsbestämda rättsvern av mänskliga rättigheter som etablerats i Strasbourg

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset

[Följande]


24.11.1999