[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='koskemattomuus' gav 396 träffar


 
1. Virtanen, Ilpo : Lausunnot henkilörekisterityöryhmän väliraportista , 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lausunnot henkilörekisterityöryhmän väliraportista : tiivistelmä / Virtanen, Ilpo - (Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisuja ; No.19) - Helsinki : Oikeusministeriö; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1977. - ISSN 0356-8431

ISBN 951 46 3243 5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Oikeusministeriön asettama työryhmä, sai tehtäväkseen m.m. seurata yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön valmistelua muissa maissa ja eräissä kansainvälisissä järjestöissä sekä laatia selvityksiä ja valmistella mahdollisuuksien mukaan säännöksiä yksityisyyden suojasta henkilörekisterissä. Työryhmän väliraportin johdosta oikeusministeriö pyysi lausuntoa 45 viranomaiselta.

INDEX WORDS:
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* integritet = integrity = koskemattomuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Kemppinen, Jukka : Oikeus omaan kuvaan, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Oikeus omaan kuvaan / Kemppinen, Jukka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 77(7)., p. 746-775. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1979.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Sillä, joka on maalannut tai piirtänyt kuvan toisesta, on teokseensa tekijänoikeus.Jossakin maissa oikeus omaan kuvaan on järjestetty nimenomaisiin lainsäännöksiin.Suomen oikeudessa kuvaan koskevan normin olemassaolo on epäselvä.

INDEX WORDS:
* integritet = integrity = koskemattomuus
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Duffar, Jean : Contribution a l'etude des privileges et immunites des organisations internationales, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Contribution a l'etude des privileges et immunites des organisations internationales / Duffar, Jean - (Bibliotheque de droit international ; No.83) , 391 p.. - Paris : R.Pichon et R.Durand-Auzias (D), 1982.

ISBN 2 275 01066 1

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: L'auteur s'articule autour des institutes suivants : les droits de l'autonomie, les droits de l'intimites et de l'esprit et les droits du patrimonie. Pour terminer l'auteur constate que les privileges et immunites des organisations internationales refletent les exigences de securite et d'independance particulierement necessaires aux institutions publiques.

INDEX WORDS:
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* privilegier = privileges = edut
* immunitet = immunity = koskemattomuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
4. Badr, Gamal Moursi : State immunity, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

State immunity : an analytical and prognostic view / Badr, Gamal Moursi - ( Developments in international law ; No. 5), 243 p.. - The Hague : Martinus Nijhoff publ., 1984.

ISBN 90 247 2880 0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The first part of the study concentrates on the historical evolution of the doctrine of state immunity.In the second part the author makes a critical analysis of the concept, with a focal point on the comparison of internal law and international law with regard to the position of the state before the court.In the third part the provisions of the seven recent instruments on state immunity and their similarities will be surveyed, dissimilarities identified.

INDEX WORDS:
* immunitet = immunity = koskemattomuus

 
5. Personregister , 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Personregister : datorer : integritet : översyn av datalagar : delbetänkande av datalagstiftningskommitten (DALK) / ; Justitiedepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 54), 440 p.. - Stockholm : Liberförlag (D), 1978. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 04198 7

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Delbetänkandet tar i första hand upp frågan om hur lagstiftningen om registrering av personuppgifter med ADB tills vidare skall ordnas i fortsättningen.I syfte att få till stånd en mer övergripande diskussion har emellertid DALK valt att vid dispositionen av betänkandet inte följa datalagen i dess nuvarande lydelse paragraf för paragraf.I stället har kommitten sökt föra samman förslag och synpunkter, som synes värda att diskutera närmare, till olika huvudrubriker under vilka förslagen och synpunkterna naturligen kan sägas höra hemma, oavsett under vilka paragrafer i datalagen frågorna f.n. regleras. Utgångspunkt för betänkandet har varit datalagen som datainspektionen gav in till regeringen i november 1975.

INDEX WORDS:
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* integritet = integrity = koskemattomuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
6. Lauterpacht, E. : State immunity cases, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

State immunity cases / Lauterpacht, E., 1915 p.. - Cambridge : Grotius Publications Ltd.(D), 1983.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The three volumes are devoted to cases on state immunity.The first volume covers decisions of the courts of the United States mainly from 1967 (though some go back to 1961) to the end of 1980.Volume two examines decisions of the courts of the United Kingdom and the members of the commonwealth and other english-speaking jurisdictions.This volume contains decisions of the courts of: Canada, England, India, New Zealand, Pakistan, The Philippines and South Africa.The third volume examines judgments of courts of other than english-speaking countries.This volume contains decisions of the courts of: Argentina, Austria, Belgium, Chile, France, Federal Republic of Germany, Greece, Iceland, Italy, The Netherlands, Sweden, Switzerland and Togo.The cut-off date for the påeriod this volume covers is 1983.These three volumes of State Immunity Cases is a reprint of three volumes of the International Law Reports.

INDEX WORDS:
* immunitet = immunity = koskemattomuus

GEOGRAPHICAL TERMS: South America / Latin America : 6400

 
7. Integritetsskyddet i informationssamhället 5, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Integritetsskyddet i informationssamhället 5 : offentlighetsprincipens tillämpning på upptagningar för automatisk databehandling / - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 64), 271 p.. - Stockholm : Liberförlag, 1988. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 10258 7

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I detta femte och sista betänkande behandlas offentlighetsprincipen och informationsteknologin.I arbetet har Institutet för rättsinformatik vid (IRI) Stockholms universitet varit engagerat.Undersökningar inriktades på att med praktiska exempel kartlägga hur grundbegreppen i 2 kap. tryckfrihets- förordningen fungerar i den praktiska tillämpningen samt att formulera och analysera lösningar.I publikationen ingår förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och förslag till lag om ändring i sekretesslager. Dessutom ingår IRI:s rapport "ADB-upptagningars offentlighet" i sin helhet. Dessutom ingår en kort redogörelse över de nordiska ländernas lagstiftning på området.

INDEX WORDS:
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* integritet = integrity = koskemattomuus
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* databaser = databases = tietokannat

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

LIBRARY LOCATION: Main library ÅA / The Institute

 
8. Integritetsskyddet i informationssamhället I, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Integritetsskyddet i informationssamhället I : rättelse och skadestånd : patientuppgifter i personregister : delbetänkande av data- och offentlighetskommitteen / ; Justitiedepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No.24), 150 p.. - Stockholm : Liberförlag, 1986. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 09319 7

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I delbetänkandet framläggs förslag till ändringar i datalagen, skadeståndslagen och sekretesslagen.Förslagen gäller bl.a. den enskildes möjligheter att få rättelse och skadestånd när datorbaserade personregister innehåller uppgifter som är oriktiga eller missvisande.Förslagen gäller också bl.a. den enskildes skydd när patientuppgifter lämnas till olika personregister inom hälso- och sjukvården.

INDEX WORDS:
* integritet = integrity = koskemattomuus
* dataskydd = data protection = tietosuoja

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
9. Spirer, Herbert : Human rights and the statistician, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Human rights and the statistician / Spirer, Herbert, p. 406-410. - s.l. : America statistical association, 1988.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* integritet = integrity = koskemattomuus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään

 
10. Jacobson, Ulla : Ett barns rättigheter, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ett barns rättigheter / Jacobson, Ulla, 159 p.. - Stockholm : Askild & Kärnekull, 1978.

ISBN 91 7008 946 9

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* åsiktsfrihet = freedom of opinion = mielipidevapaus
* integritet = integrity = koskemattomuus
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR; ICESCR; Unesco-konventionen mot diskriminering inom undervisningen; Proklamation om barnets rättigheter

 
11. Spencer, Sarah : The right to privacy., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The right to privacy. / Spencer, Sarah

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in the United Kingdom / Sieghart, P. (ed.), p. 122-133. - London : Pinter publishers, 1988.

ISBN 0861877500

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* integritet = integrity = koskemattomuus
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* respekt för korrespondens = respect for correspondence = kirjeenvaihdon kunnioittaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): UDHR-12; ECHR-12

 
12. Hummer ; Schweitzer : Österreich und die EWG , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Österreich und die EWG : neutralitätsrechtliche Beurteilung der Möglichkeiten der Dynamisierung des Verhältnisses zur EWG / Hummer ; Schweitzer, 319 p.. - Wien : Signum Verlag, 1987.

ISBN 3854360517

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* ekonomiskt samarbete = economic co-operation = taloudellinen yhteistyö
* regionalt samarbete = regional co-operation = alueellinen yhteistyö
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* integration = integration = yhdentyminen
* ekonomi = economy = talous
* integritet = integrity = koskemattomuus
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria / Europe : 8213 / 8000

 
13. Siekman, Robert C.R. : Basic documents on United Nations and related peace-keeping forces , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Basic documents on United Nations and related peace-keeping forces : with an appendix on UN military obserever missions / Siekman, Robert C.R.. - 2nd. enl. ed.. - (T.M.C. Asser Institut), 415 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3701 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* fred och säkerhet = peace and security = rauha ja turvallisuus
* kommunikation = communication = viestintä
* immunitet = immunity = koskemattomuus
* armé = army = armeija
* FN = UN = YK
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Central Africa

NOTE (GENERAL): United Nations emergency force (UNEF); Operation des Nations Unies au Congo (ONUC) ; United Nations Security Force (UNSF) ; United Nations Emergency Force (UNEF) ; United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF) ; United Nations Intern Force of Lebanon (UNIFIL) ; United Nations Transition Assistance Group (UNTAG) ; Multinational Force and Observers (MFO) ; Multinational Force (MNF)UN charter;Geneva conventions;Hague conventions

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
14. Ijalaye, David Adedaya : The extention of corporate personality in international law., 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The extention of corporate personality in international law. / Ijalaye, David Adedaya, 354 p.. - New York : Oceana Publications Inc., 1978.

ISBN 0 397 20328 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* ekonomisk utveckling = economic development = taloudellinen kehitys
* ekonomiskt samarbete = economic co-operation = taloudellinen yhteistyö
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* immunitet = immunity = koskemattomuus
* utveckling = development = kehitys
* ekonomi = economy = talous
* FN = UN = YK

NOTE (GENERAL): Convention on the settlement of investment disputes between states and nationals of other states.

 
15. Quelques observations sur l'immunite d'execution des Etats et l'arbitrage International., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Quelques observations sur l'immunite d'execution des Etats et l'arbitrage International. /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.), p. 369-384. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* immunitet = immunity = koskemattomuus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
16. Mohr, Richard D. : Mr.Justice Douglas at Sodom, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Mr.Justice Douglas at Sodom : gays and privacy / Mohr, Richard D.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Columbia human rights law review : No. 18(1)., p. 43-110. - New York : Columbia University School of Law, 1986. - ISSN 0090-7944

LANGUAGE: 1986

INDEX WORDS:
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* integritet = integrity = koskemattomuus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
17. Human rights in the world, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Human rights in the world : states of the Near East and African States : non signatories to the Lomé agreement : report on behalf of the Political Affairs Committee, adopted on 1983 /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 4(1)., p. 60-82. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1983. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* integritet = integrity = koskemattomuus
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* rapporter = state reports = raportit
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Middle East / Africa : 7300 / 5000

NOTE (GENERAL): UN charter; Geneva conventions

 
18. Quigley, John : Government vigilantes at, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Government vigilantes at : the danger to human rights from kidnapping of suspected terorists / Quigley, John

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 10(2)., p. 193-213. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1988. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* terrorister = terrorists = terroristit
* kidnappning = kidnapping = kidnappaus
* integritet = integrity = koskemattomuus
* asyl = asylum = turvapaikka
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (GENERAL): UN charter; AMR; ECHR; ACHPR; ICCPR

 
19. Lassen, Nina : Article 3, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Article 3 / Lassen, Nina

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Universal declaration of human rights : a commentary / Eide, A. (ed.), p. 73-85. - Oslo : Scandinavian U.P., 1992.

ISBN 8200 21339 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* personlig säkerhet = security of person = henkilökohtainen turvallisuus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* ofödda barn = unborn children = syntymättömät lapset
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* integritet = integrity = koskemattomuus
* abort = abortion = abortti

NOTE (GENERAL): UDHR; AMR; CRC; ECHR-2

 
20. Manila 91, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Manila 91 : international symposium : democracy : development : human rights / , 231 p.. - Geneva : OMCT / SOS - Torture, 1992.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Human rights and devlopment : regional situation : ASEAN region, by Pablito V. Sanidad. 2. Serious violations of children's rights, by Jose Verghese. 3. Developments and recent characteristics of repressive violence, by Luis Perez Aguirre. 4. Human rights violations in Israel and the Occupied territoris, by Leah Tsemel. 5. South Africa : regional report, by Roger Chennells. 6. The Egyptian Organisation for Human Rights launches a one year campaign to eradicate torture in Egypt, Amira Bahy El Dim. 7. Democracy, development and human rights as seen from Prague. 8. Human rights in the ethnic conflict areas : the experience of the USSR in the post-totalitarian period, by Alexander Sokolov. 9. The significance of the convention against torture on the protection of individuals, by Josef Voyame. 10. Impunity : a policy which enable countries to shun national and international legal obligations, by Eduardo Umana Mendoza. 11. Human development and human rights, by Kevin McGrath. 12. Response to speeches of Josef Voyame, Eduardo Umana Mendoza and Kevin McGrath. 13. Message from the Under-Secretary General of the United Nations, by Jan Martensen. 14. The impact of external debt and adjustment policies on the realisation of the right to development as a human right, Leonor Briones. 15. Debt, resources aand adjustment, by Leonor Briones. 16. Introduction to specific human rights criteria in the community's economic agreements with other countries : the example of the Lome convention, by Denis Corboy. 17. The impact of economic development policies on trade union freedoms from an ILO perspective, by Jane Hodges-Aeberhart. 18. Economic development policies and their impact on trade union freedoms, by Gordon McColl. 19. The need for democratisation and respect for human rights as criteria for implementing successful development polcies, by terrence George. 20. Development aid and human rights, by Wiwatchai Atthakor. 21. The role of non-governmental porganisations and intergovernmental bodies towards restructuring for social and human development. 22. Urgent appeals, by Eric Sottas. 23. Children : victimms of torture and ill-traetment, by Esther Bron. 24. Redress - a system of compensation for the victims of torture, by Keith Carmichael. 25. Prevention of human rights violations, by Theo van Boven. 26. Strategy for prevention of torture and rehabilitation of torture survivors in Pakistan, by Mahboob Mehdi.

INDEX WORDS:
* tortyr = torture = kidutus
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* etniska konflikter = ethnic conflicts = etniset selkkaukset
* straffrihet = impunity = koskemattomuus
* fackföreningar = trade unions = ammattiliitot
* NGO = NGO = NGO
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* offer = victims = uhrit
* barn = children = lapset
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* EG = EC = EU

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal / North Africa

NOTE (MEETINGS): Symposium human rights and development, Manila, (19911206), (c); General Assembly of OMCT / SOS - Torture, Manila, (19911209), (c)

NOTE (GENERAL): CAT;

LIBRARY LOCATION: Folksrätt

SHELF CODE: s SOS Torture

 
21. Personregistrering inom arbetslivsforsknings- och massmedieområdena, m.m., 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Personregistrering inom arbetslivsforsknings- och massmedieområdena, m.m. : delbetänkande av datalagsutredningen / ; Justitiedepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 21), 197 p.. - Stockholm : Allmänna Förlaget, 1991. - ISSN 0375-250x

ISBN 91 38 10749 x

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* integritet = integrity = koskemattomuus
* EG = EC = EY
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* censur = censorship = sensuuri
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Finland / Ireland / Iceland / United Kingdom / Norway / The Netherlands / Belgium / Denmark / France : 8246 / 8222 / 8231 / 8230 / 8251 / 8240 / 8238 / 8214 / 8220 / 8223

 
22. Gulli, Brita M. : De nue gene- og reproduksjonsteknologiene og kvinnebevegelsens kritikk, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

De nue gene- og reproduksjonsteknologiene og kvinnebevegelsens kritikk / Gulli, Brita M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Retfaerd : nordisk juridisk tidsskrift : No. 45., p. 74-79. - Copenhagen : Akademisk forlag, 1989. - ISSN 0105-1121

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* integritet = integrity = koskemattomuus
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* kvinnor = women = naiset

 
23. Integritetsskyddet i informationssamhälle 1, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Integritetsskyddet i informationssamhälle 1 : rättelse och skadestånd : patientuppgifter i personregister : delbetänkande av data- och offentlighetskommitten / ; Justitiedepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 24), 150 p.. - Stockholm : LIBER, 1986. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 09319 7

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* integritet = integrity = koskemattomuus
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* dataskydd = data protection = tietosuoja

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
24. Datorer, sårbarhet, säkerhet, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Datorer, sårbarhet, säkerhet : en slutrapport från SÅRB / ; Försvarsdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 12), 100 p.. - Stockholm : LIBER, 1986. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 09198 4

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* databaser = databases = tietokannat
* integritet = integrity = koskemattomuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
25. Integritetsskyddet i informationssamhälle 4 , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Integritetsskyddet i informationssamhälle 4 : personregistrering och användning av personnummer : delbetänkande av data- och offentlighetskommittén / ; Justitiedepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 31), 177 p.. - Stockholm : Allmänna förlaget, 1987. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 10006 1

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* integritet = integrity = koskemattomuus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries / Sweden : 8002 / 8246

 
26. Värna yttrandefriheten , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Värna yttrandefriheten : betänkande av yttrandefrihetsutredningen / ; Justitiedepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 70), 431 p.. - Stockholm : Liber, 1983. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 07947 X

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* censur = censorship = sensuuri
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* reklam = advertising = mainonta
* pornografi = pornography = pornografia
* integritet = integrity = koskemattomuus
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
27. Privatlivets fred , 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Privatlivets fred : betänkande av integritetsskyddskommittén / ; Justitiedepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 8), 126 p. . - Stockholm : Liber, 1980. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 05417 5

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* integritet = integrity = koskemattomuus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Nordic countries : 8246 / 8002

NOTE (GENERAL): UDHR; ECHR-8;

 
28. Report on the situation of human rights in Chile., 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Report on the situation of human rights in Chile. / ; Inter-American Commission on Human Rights, 336 p.. - Washington D.C. : General Secretariat / Organization of American States, 1985.

ISBN 0 8270 2258 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* integritet = integrity = koskemattomuus
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* tortyr = torture = kidutus
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* OAS = OAS = OAS
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Chile / South America / Latin America : 6424 / 6400

NOTE (GENERAL): ICCPR; OAS charter; ADRD; AMR;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
29. Annual report of the Inter-American commission on human rights 1989-1990.,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Annual report of the Inter-American commission on human rights 1989-1990. / ; Inter-American Commission on Human Rights - (OEA/Ser.P ; AG/doc.2518/89), 187 p.. - Washington D.C. : Organization of American States. General Secretariat

ISBN 0 8270 2961 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* integritet = integrity = koskemattomuus
* indianer = Indians = intiaanit
* OAS = OAS = OAS
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Cuba / Chile / El Salvador / Guatemala / Nicaragua / Panama / Paraguay / Suriname / Central America / South America / Caribbean Countries / Latin America : 6127 / 6424

NOTE (GENERAL): ADRD; AMR;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
30. Strömholm, Stig : Integritetsskyddet i massmedia : bilaga 7, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Integritetsskyddet i massmedia : bilaga 7 / Strömholm, Stig. - 22 p. - Kobenhavn; J.H.Schultz A / S (pr.), 1978.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* integritet = integrity = koskemattomuus
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (MEETINGS): (Nordiska jurismöten).Forhandlingerne på det otteogtyvende nordiske juristmode i Kobenhavn, (19780823), (c).

[Följande]


24.11.1999