[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='kvinnorätt' gav 14 träffar


 
1. Naistutkimus (Oikeudellinen elämä), 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Naistutkimus (Oikeudellinen elämä) /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 12., p. 135-136. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja Yhteiskuntatieteellinen Yhdistys (D), 1983. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Naistutkimus on ollut vuodesta 1980 Suomen Akatemian tutkimusrahoituksessa yhtenä erityisen tuen kohteena.Naistutkimuksen osuus Akatemian tutkimusrahastosta on ollut n. yksi prosentti, josta merkittävä osa on mennyt professori Jokipiin johtamalle "Naisen asemaa autonomian ajan Suomessa" tutkivalle projektille. Women's research has received special financial support from Suomen Akatemia (the Finnish Academy) since 1980.The share that women's research gets is about 1% of the Finnish Akademy research fund.A considerable part of this has gone to professor Jokipii and his research project "The woman's position in autonomous Finland."

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* kvinnorätt = women legal studies = naisoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Setälä, Päivi : Naishistoria, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Naishistoria : vaihtoehto perinteiselle historiantutkimukselle / Setälä, Päivi

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 12., p. 120-121. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja Yhteiskuntatieteellinen Yhdistys (D), 1983. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja lähtee siitä, että naisnäkökulman menestys historiantutkimuksessa perustuu sen korostamiin lähtökohtiin: poikkitieteellisyyteen ja uusiin lähteistöihin.Se on saanut vaikuttavimmat herätteensä muilta tieteenaloilta, kuten antropologialta, etnohistorialta ja psykohistorialta.Kirjoitus koostuu naishistorian työhypoteeseista, naishistoriantutkimuksen kahdesta punaisesta langasta ja selostuksen empiirisestä naishistorian tutkimuksesta. The writer starts from the assumption that the success of historical research with women's aspects rests upon its basic points: interdisciplinarity and new sources.It has got its most important impulses from other branches of science like anthropology, ethnohistory and psychohistory.

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* kvinnorätt = women legal studies = naisoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Dahl, Tove Stang : Naisoikeus , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Naisoikeus : oikeustieteellinen uudistus (T) / Dahl, Tove Stang

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 12., p. 80-92. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja Yhteiskuntatieteellinen Yhdistys (D), 1983. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Siitä alkaen, kun naisoikeus 1970-luvun keskivaiheilla muodostui itsenäiseksi tieteenalaksi, on keskusteltu naisoikeuden erityisestä ja perinteisestä luonteesta suhteessa muuhun oikeustieteeseen.Kirjoittajan mukaaan naisoikeus voi ja sen tulee myös pyrkiä poikkeamaan ainakin nykyisin pohjoismaisessa oikeustieteessä vallitsevista pääsuuntauksista.Vastaukset tähän uudistusongelmaan riippuvat yksittäisten naisoikeustutkijoiden ja tiedeyhteisön käsityksistä naisoikeudesta, tutkijoiden omaksumista teorioista naisen ja yhteiskunnan välisestä suhteesta sekä siitä, mikä on naisoikeuden suhde vallitseviin oikeustieteellisiin teorioihin.Artikkelissa etsitään vastausta yllämainittuun kysymykseen oman näkemykseni pohjalla ja "norjalaisen suuntauksen" esimerkkien valossa. From the time around the mid 1970s when women's rights became an independent branch of science, there has been discussion on the specific and traditional character of women's rights in relation to other legal sciences.According to the author, women's rights can and should try to deviate from the present main trends in Nordic legal science.The answers to this reform problem depend of single researchers' notions of women's law and women's science, the theories on women's relation to society and finally the relation between women's law and prevailing legal science theories.The writer tries to find an answer to the questions above in the light of her own views and examples from the "Norwegian trend".

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* kvinnorätt = women legal studies = naisoikeus

NOTE (GENERAL): Artikkeli perustuu pojoismaisella naisoikeuden tutkijakurssilla elokuussa 1981 sekä Suomen Demokraattisten lakimiesten seminaarissa Lahdessa elokuussa 1982 pidettyihin esitelmiin

 
4. Pylkkänen, Anu : Sukupuolten välisen tasa-arvon oikeushistoriallisia ulottuvuuksia, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Sukupuolten välisen tasa-arvon oikeushistoriallisia ulottuvuuksia / Pylkkänen, Anu

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 12., p. 121-123. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1983. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja tarkastelee artikkelissaan niitä argumentteja, joilla naisen aseman parantamista perusteltiin 1800-luvulla, sekä saavutettuja reformeja suhteessa näihin argumentteihin. The writer looks at the arguments which were used when fighting to improve the position of the woman in the 1800 and compares these arguments with the reforms achieved.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnorätt = women legal studies = naisoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Nieminen, Liisa : Perusoikeuksien merkitys naisille, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perusoikeuksien merkitys naisille / Nieminen, Liisa

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 67-85. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Suomalaisessa perusoikeustutkimuksessa ei sukupuoleen ole juuri kiinnitetty huomiota.Sana on tullut esiin vain pohdittaessa, mitä HM 5#:n lausumalla "Suomen kansalaiset ovat yhdenvertaiset lain edessä" tarkoitetaan.HM 5#:n on katsottu kieltävän sellaisen lain säätämisen, jonka tarkoituksena on "synnynnäisiin tai vastaaviin henkilön tahdosta riippumattomiin seikkoihin perustuva erottelu" - esim. rotu, äidinkieli, sukupuoli, yhteiskunnallinen tausta ja ikä. Very little attention has been paid to sex in Finnish constitutional rights research.The word has popped up only when there has been discussion of the meaning of the fifth paragraph of the Constitution: "Finnish citizens are equal before law".It has been assumed that the fifth paragraph prohibits the passing of such laws which "discriminate against people on grounds of birth or other such reasons that a person cannot help" -e.g. race, mother tongue, sex, social background and age.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* kvinnorätt = women legal studies = naisoikeus
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
6. Kangasperko, Raila : Naisoikeutta, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Naisoikeutta / Kangasperko, Raila

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 12., p. 259-260. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1983. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoitus on arvostelu Pirkko K.Koskisen kirjasta "Naisoikeutta", HKI 1983: ensimmäinen suomalainen naisoikeudellinen tutkimus, jossa käsitellään pääasiassa naisen asemaa työmarkkinoilla, ammatinvalintaa, urakehitystä ja niihin vaikuttavia tekijöitä. The author reviews Pirkko K.Koskinen's book "Naisoikeutta" (Women's Rights)(Helsinki 1983).The book is the first research on women's law which primarily treats women's status in matters of employment, choice of profession and progress of career.

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnorätt = women legal studies = naisoikeus
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
7. Atkins, Susan : Suomen vuoden 1987 avioliittolain muutos oikeusvertailevasta feministisestä näkökulmasta(t), 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Suomen vuoden 1987 avioliittolain muutos oikeusvertailevasta feministisestä näkökulmasta(t) / Atkins, Susan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 99-107. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tämän vuoden tammikuussa voimaan tulleella avioliitolain muutoksella oli pitkä historia.Avioliittoa ja avioeroa koskevien säännösten uudistaminen alkoi 1960-luvulla, jolloin asetettiin vaikutuksiltaan tärkeä naisten asemaa tutkinut komitea.Artikkelissa Suomen uusia säännöksiä tarkastellaan ulkopuolisen silmin ja tavoitteena on selvittää niiden yhteyksiä kansainvälisiin suuntauksiin. The reform of the Marriage Law has a long history.The reform of the regulations on marriage and divorce where started in the 1960s when a committee was appointed to investigate the women's position.The author looks at the new Finnish regulations from the point of view of an outsider, and the idea is to outline their relations to international trends.

INDEX WORDS:
* äktenskap = marriage = avioliitto
* kvinnorätt = women legal studies = naisoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Artikeln är översatt av Anu Pylkkänen

 
8. Pylkkänen, Anu : Sukunimilaki ei ole aiheuttanut mullistusta naisten nimissä., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Sukunimilaki ei ole aiheuttanut mullistusta naisten nimissä. / Pylkkänen, Anu

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 91-98. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: V. 1986 voimaan tullut sukunimilaki ei ole aiheuttanut mullistusta naisten nimissä.Kokemusten perusteella muutos on hyvin hidas.Useimmat naiset ottavat avioituessaan miehen nimen.Artikkelissa selostetaan avioliitto- ja sukunimilait. The Surname Law which came into force in 1986 has not brought about a revolution in women's surnames.The change seems to be a very slow one.The majority of women take their husband's name.The article deals with marriage and surname laws.

INDEX WORDS:
* kvinnorätt = women legal studies = naisoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
9. Petrell, Katarina : Den skadade hemmafrun, en kvinnorättslig syn på skadeståndsrätten, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Den skadade hemmafrun, en kvinnorättslig syn på skadeståndsrätten = The injured housewife, compensation law from a feminist point of view / Petrell, Katarina

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 1., p. 28-60. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland, 1990.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* kvinnorätt = women legal studies = naisoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Artikeln baserar sig på en avhandling i projektet "Personskador", Helsingfors Universitetet

 
10. Collange, Jean-Francois : Theologie des droits de l'homme, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Theologie des droits de l'homme / Collange, Jean-Francois, 363 p.. - Paris : CERF, 1989.

ISBN 2204030651

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* kristendomen = christianity = kristinusko
* NGO = NGO = NGO
* apartheid = apartheid = rotusorto
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* kvinnorätt = women legal studies = naisoikeus
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): Bill of rights;Magna carta;UDHR; AMR

 
11. European Committee for equality between women and men : Collection of the Council of Europe's work relating to equality between women and men (1950-1988), 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Collection of the Council of Europe's work relating to equality between women and men (1950-1988) / European Committee for equality between women and men, 329 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnor = women = naiset
* kvinnorätt = women legal studies = naisoikeus
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR

 
12. Gallagher, Margaret : Becoming aware : human rights and the family, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Becoming aware : human rights and the family / Gallagher, Margaret, 103 p.. - Paris : Unesco, 1985.

ISBN 92 3 102178 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* äktenskap = marriage = avioliitto
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* kvinnorätt = women legal studies = naisoikeus
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* kvinnor = women = naiset

 
13. Kaufman Hevener, Natalie : International law and the status of women., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International law and the status of women. / Kaufman Hevener, Natalie, 249 p.. - Boulder, Colorado : Westwiew press, 1983.

ISBN 0 86531 924 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ratificering = ratification = ratifiointi
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnorätt = women legal studies = naisoikeus
* barn = children = lapset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): UN charter; UDHR; ICCPR; ICESCR; CEDAW; CDE; Plantati on Workers convention;Discrimination (employment and occupation) convention;Underground mines convention;International convention for the suppression of the traffic in women of full age;Convention on equal remuneration for men and women workers for work of equal value;Convention on political rights of women;Convention concerning maternity protection; CNMW; CDE;

 
14. Bridgeman, Jo : Feminist perspectives on law, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Feminist perspectives on law : law's engagement with the female body / Bridgeman, Jo ; Millns, Susan, 797 p.. - London : Sweet & Maxwell, 1997.

ISBN 0-421-59750-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* kvinnor = women = naiset
* adoption = adoption = adoptio
* anorexi = anorexia = anoreksia
* familjevåld = domestic violence = perheväkivalta
* censur = censorship = sensuuri
* kvinnlig omskärelse = female circumcision = naisten ympärileikkaus
* prostitution = prostitution = prostituutio
* preventivmedel = contraceptives = ehkäisyvälineet
* brott = crime = rikos
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* inkorporering = incorporation = yhdistäminen
* EU = EU = EU
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* kvinnorätt = women legal studies = naisoikeus
* barnamord = infanticide = lapsen murha
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* ofruktsamhet = infertility = hedelmättömyys
* pornografi = pornography = pornografia
* våldtäkt = rape = raiskaus
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* sexturism = sex tourism = seksimatkailu
* välfärd = welfare = hyvinvointi
* sexuell orientering = sexual orientation = seksuaalinen suuntautuminen
* sterilisering = sterilization = sterilisointi


24.11.1999