[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='kvinnor' gav 2673 träffar


 
1. Räsänen, Leila : Norjalainen tasa-arvolaki, 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Norjalainen tasa-arvolaki / Räsänen, Leila

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 5., p. 144-146. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1976. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa perehdytään neljän norjalaisen juristin arvioon Norjan tasa-arvolakiesityksen mahdollisuuksista estää naisiin kohdistuvaa syrjintää, edistää tasa-arvoa ja naisten vapautumista.Lähtökohtana on käytetty seuraavaa kirjaa: Tove Stang Dahl, Kjersti Graver, Anne Hellum, Anne Robberstad: En arbeidsbok i likestilling.Juss og Juks.Pax förlag A / S.Oslo. The author presents an evaluation by four Norwegian lawyers on the possibilities of the Norwegian equal opportunities law proposal to prevent discrimination against women.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

 
2. Nousiainen, Kevät : Naisoikeuden näkökulma, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Naisoikeuden näkökulma / Nousiainen, Kevät

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 14., p. 31-40. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1985. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään:. 1. biologinen naissukupuoli. 2. sosiaalinen naissukupuoli. 3. naisliikkeet ja niiden vaatimukset. 4. nainen - epätäydellinen palkkatyöläinen. 5. naisen ja miehen perhe. 6. nainen ja perusoikeuksien ristiriita. 7. ideologiakritiikkiä - mistä lähökohdasta?. The article deals with. 1) the biological female sex. 2) the social female sex. 3) women's movements and their demands. 4) women - incomplete paid workers. 5) the family of woman and man. 6) women and the basic rights contradiction. 7) critizism of ideology - from what starting point.

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

 
3. Naistutkimus (Oikeudellinen elämä), 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Naistutkimus (Oikeudellinen elämä) /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 12., p. 135-136. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja Yhteiskuntatieteellinen Yhdistys (D), 1983. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Naistutkimus on ollut vuodesta 1980 Suomen Akatemian tutkimusrahoituksessa yhtenä erityisen tuen kohteena.Naistutkimuksen osuus Akatemian tutkimusrahastosta on ollut n. yksi prosentti, josta merkittävä osa on mennyt professori Jokipiin johtamalle "Naisen asemaa autonomian ajan Suomessa" tutkivalle projektille. Women's research has received special financial support from Suomen Akatemia (the Finnish Academy) since 1980.The share that women's research gets is about 1% of the Finnish Akademy research fund.A considerable part of this has gone to professor Jokipii and his research project "The woman's position in autonomous Finland."

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* kvinnorätt = women legal studies = naisoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
4. Setälä, Päivi : Naishistoria, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Naishistoria : vaihtoehto perinteiselle historiantutkimukselle / Setälä, Päivi

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 12., p. 120-121. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja Yhteiskuntatieteellinen Yhdistys (D), 1983. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja lähtee siitä, että naisnäkökulman menestys historiantutkimuksessa perustuu sen korostamiin lähtökohtiin: poikkitieteellisyyteen ja uusiin lähteistöihin.Se on saanut vaikuttavimmat herätteensä muilta tieteenaloilta, kuten antropologialta, etnohistorialta ja psykohistorialta.Kirjoitus koostuu naishistorian työhypoteeseista, naishistoriantutkimuksen kahdesta punaisesta langasta ja selostuksen empiirisestä naishistorian tutkimuksesta. The writer starts from the assumption that the success of historical research with women's aspects rests upon its basic points: interdisciplinarity and new sources.It has got its most important impulses from other branches of science like anthropology, ethnohistory and psychohistory.

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* kvinnorätt = women legal studies = naisoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Ellilä, Heidi (ed.) : Meillekin tasa-arvolaki?, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Meillekin tasa-arvolaki? / Ellilä, Heidi (ed.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 12., p. 115-120. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja Yhteiskuntatieteellinen Yhdistys (D), 1983. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittajat pyrkivät selittämään miksi tasa-arvolainsäädäntö on syntynyt ja levinnyt niin laajalle.Eräs selitys on se, että suhtautuminen naistyövoimaan on muuttunut.Monissa maissa naistyövoiman kysyntä lisääntyi voimakkaasti 1970-luvun alkupuolella, minkä seurauksena nousi esiin etenkin työelämässä tapahtuvan sukupuoleen perustuvan diskriminaation kieltäminen.Toinen selitys on naisliikkeen voima, esimerkiksi anglosaksisissa maissa ja Norjassa ja Tanskassa naisliike on ollut paljon aktiivisempi kuin meillä.Oman maamme naisliike on ollut passiivinen.Artikkelissa selostetaan myös suomalaisen tasa-arvolakiesityksen sisältö. The authors try to explain why equal opportunities legislation waas brought about and why it has spread so widely.One explanation is that the attitudes towards women labour has changed.In several countries the demand for women labour greatly increased in the beginning of 1970s which resulted in a prohibition of sex-based discrimination of labour.Another explanation is the power of the women's movement.For example, in the Anlo-Saxon Countries and in Norway and Denmark the women's movement has been a lot more active than in Finland.The author also presents the content of the Finnish equal opportunities law proposition.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnor = women = naiset
* diskriminering = discrimination = syrjintä

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
6. Dahl, Tove Stang : Naisoikeus , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Naisoikeus : oikeustieteellinen uudistus (T) / Dahl, Tove Stang

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 12., p. 80-92. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja Yhteiskuntatieteellinen Yhdistys (D), 1983. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Siitä alkaen, kun naisoikeus 1970-luvun keskivaiheilla muodostui itsenäiseksi tieteenalaksi, on keskusteltu naisoikeuden erityisestä ja perinteisestä luonteesta suhteessa muuhun oikeustieteeseen.Kirjoittajan mukaaan naisoikeus voi ja sen tulee myös pyrkiä poikkeamaan ainakin nykyisin pohjoismaisessa oikeustieteessä vallitsevista pääsuuntauksista.Vastaukset tähän uudistusongelmaan riippuvat yksittäisten naisoikeustutkijoiden ja tiedeyhteisön käsityksistä naisoikeudesta, tutkijoiden omaksumista teorioista naisen ja yhteiskunnan välisestä suhteesta sekä siitä, mikä on naisoikeuden suhde vallitseviin oikeustieteellisiin teorioihin.Artikkelissa etsitään vastausta yllämainittuun kysymykseen oman näkemykseni pohjalla ja "norjalaisen suuntauksen" esimerkkien valossa. From the time around the mid 1970s when women's rights became an independent branch of science, there has been discussion on the specific and traditional character of women's rights in relation to other legal sciences.According to the author, women's rights can and should try to deviate from the present main trends in Nordic legal science.The answers to this reform problem depend of single researchers' notions of women's law and women's science, the theories on women's relation to society and finally the relation between women's law and prevailing legal science theories.The writer tries to find an answer to the questions above in the light of her own views and examples from the "Norwegian trend".

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* kvinnorätt = women legal studies = naisoikeus

NOTE (GENERAL): Artikkeli perustuu pojoismaisella naisoikeuden tutkijakurssilla elokuussa 1981 sekä Suomen Demokraattisten lakimiesten seminaarissa Lahdessa elokuussa 1982 pidettyihin esitelmiin

 
7. Nousiainen, Kevät : Naisoikeudesta Pohjoismaissa, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Naisoikeudesta Pohjoismaissa / Nousiainen, Kevät

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : NO. 12., p. 71-79. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja Yhteiskuntatieteellinen Yhdistys (D), 1983. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja lähtee siitä että naisen huono yhteiskunnallinen asema välittyy myös oikeuteen.Se on tutkimuksella paljastettavissa ja ainakin joitakin parannuksia naisen asemaan on tehtävissä oikeudellisin keinoin.Tämän artikkelin tarkoituksena on kuvata ja arvioida jotakin siitä, mitä pohjoismaissa on jo saatu aikaan, ja samalla innostaa suomalaisia juristeja ryhtymään naisoikeuden aktiiviharrastajiksi.Artikkeli koostuu kahdesta aiheesta: 1) yleistä naisoikeudesta ja 2) lainsäädäntö naisnäkökulmasta. The author assumes that women's low status in society is reflected in law.This fact can be revealed by research, and at least some improvements can be achieved with legal measures.The aim of this articcle is to picture and estimate some of the improvements which have taken place in the Nordic countries, and also to encourage Finnish jurists to become interested in women's law.The article deals with two subjects: 1) public women's law 2) legislation from women's point of view.

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
8. Huhtanen, Raija : Naisen virkakelpoisuuden historiallista tarkastelua, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Naisen virkakelpoisuuden historiallista tarkastelua / Huhtanen, Raija

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No .12., p. 93-104. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja Yhteiskuntatieteellinen Yhdistys (D), 1983. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: V. 1926 säädettiin Suomessa erityinen laki naisen kelpoisuudesta valtion virkaan.Laki ja asetus heijastivat aikansa naiskäsitystä.Vasta 1975 kumottiin laki ja v. 1961 uusittu asetus ja tällöinkin pääosin siksi että Suomen ratifioiman kansainvälisen sopimuksen nähtiin tähän velvoitavan. Artikkeli koostuu 1) naisten pääsy valtion virkoihin 1800-luvun lopulta 1900-luvun alkuun ja 2) naisten virkakelpoisuuslaki vuodelta 1926. Vastalause tähän artikkeliin on Oikeus-lehdessä 1983:3 (Risto Jaakkola). In 1926 a special law concerning women's competence for state posts was prescribed.The law and statutes reflected the typical view of women at that time.The law was nullified as late as 1975 and the new statutes from 1961 were largely a result of the opinion that the international convention ratified by Finland obliged it to do so.This article deals with 1) women's access to state offices from the end of the 1800 to the beginning of 1900 2) Women's Competence Law from 1926 (naisten virkakelpoisuuslaki)

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
9. Naisten oikeus koulutukseen ja ammattiin kansallisen ja kansainvälisen oikeuden valossa., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Naisten oikeus koulutukseen ja ammattiin kansallisen ja kansainvälisen oikeuden valossa. /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No 12., p. 135-136. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1983. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tämä otsikko oli IADL:n kansainvälisen kokouksen aiheena Pariisissa 18-20.12.1982.Demlaa edusti sympoosiumissa Dessa Söderlund.Kahtena ensimmäisena päivänä eri maiden naisten asemasta perus-, jatko ja ammattikoulutuksesta. Women's right to education and profession in the light of international law was the topic of the IADL meeting in Paris, December 18-20, 1982.Dessa Söderlund was the representative of DEMLA.During the first two days of the symposium women's position in basic education, advanced education and vocational training were subjects for discussion.

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
10. Nieminen, Liisa : Perusoikeuksien merkitys naisille, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perusoikeuksien merkitys naisille / Nieminen, Liisa

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 67-85. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Suomalaisessa perusoikeustutkimuksessa ei sukupuoleen ole juuri kiinnitetty huomiota.Sana on tullut esiin vain pohdittaessa, mitä HM 5#:n lausumalla "Suomen kansalaiset ovat yhdenvertaiset lain edessä" tarkoitetaan.HM 5#:n on katsottu kieltävän sellaisen lain säätämisen, jonka tarkoituksena on "synnynnäisiin tai vastaaviin henkilön tahdosta riippumattomiin seikkoihin perustuva erottelu" - esim. rotu, äidinkieli, sukupuoli, yhteiskunnallinen tausta ja ikä. Very little attention has been paid to sex in Finnish constitutional rights research.The word has popped up only when there has been discussion of the meaning of the fifth paragraph of the Constitution: "Finnish citizens are equal before law".It has been assumed that the fifth paragraph prohibits the passing of such laws which "discriminate against people on grounds of birth or other such reasons that a person cannot help" -e.g. race, mother tongue, sex, social background and age.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* kvinnorätt = women legal studies = naisoikeus
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
11. Mäkinen, Tuija : Nainen - syyllinenkö?, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Nainen - syyllinenkö? / Mäkinen, Tuija

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 12., p. 257-259. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1983. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoitus on arvostelu Cecilie Hoigårdin ja Annika Snaren ( toim.) kirjasta: Kvinners skyld, en nordisk antologi i kriminologi, Oslo 1983 (naisten rikollisuudesta). The author reviews Cecilie Hoigård's and Annika Snaren's (ed.) booklet "Kvinners skyld, en nordisk antologi i kriminologi (Women's guilt), Oslo 1983.

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* brottslighet = criminality = rikollisuus

 
12. Koskelo, Pauline : Naisten työvoima ja lainsäätäjän nakyvä käsi, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Naisten työvoima ja lainsäätäjän nakyvä käsi / Koskelo, Pauline

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 6-26. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Sukupuolten tosiallisen eriarvoisuuden keskeisimpiä tekijöitä ovat naisten ja miesten erilainen rooli ja työnjako väestön ja työvoiman uusimisessa. Kirjoittaja käsittelee naisten kotityön ja palkkatyön yhteiskunnalista sääntelyä Suomen lähihistoriassa.Tarkoituksessa on eräiden naisten kannalta keskeisten lainsäädäntöuudistusten taustaa ja sisältöä tarkastelemalla valottaa valtion suhdetta naisten työvoimaan ja sen ohjailuun. One of the most central factors in the inequality of the sexes is the division of roles and labour between the sexes.The author deals with the social regulations of women's domestic work and paid work in the recent history of Finland.

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
13. Kangasperko, Raila : Naisoikeutta, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Naisoikeutta / Kangasperko, Raila

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 12., p. 259-260. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1983. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoitus on arvostelu Pirkko K.Koskisen kirjasta "Naisoikeutta", HKI 1983: ensimmäinen suomalainen naisoikeudellinen tutkimus, jossa käsitellään pääasiassa naisen asemaa työmarkkinoilla, ammatinvalintaa, urakehitystä ja niihin vaikuttavia tekijöitä. The author reviews Pirkko K.Koskinen's book "Naisoikeutta" (Women's Rights)(Helsinki 1983).The book is the first research on women's law which primarily treats women's status in matters of employment, choice of profession and progress of career.

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnorätt = women legal studies = naisoikeus
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
14. Rowe, Gerard C. : Suomen uusi tasa-arvolaki - oikeusvertailevia huomioita (t), 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Suomen uusi tasa-arvolaki - oikeusvertailevia huomioita (t) / Rowe, Gerard C.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 41-55. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Suomi liittyi vähän aikaa sitten niihin lukuisiin maihin, jotka ovat kieltäneet syrjinnän sukupuolen perusteella.Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (jäljempänä tasa-arvolaki) täydentää Suomen perustuslakia ja muita säännöksiä, joissa tietyt syrjinnän muodot kielletään.Artikkelissa tarkastellaan Suomen tasa-arvolaki muiden maiden vastaavista laeista saatujen kokemusten valossa. Finland recently joined those numerous countries which have prohibited sex-discrimination.The Law of Equal Opportunities completes the Finnish Constitution and other provisions where certain forms of discrimination are prohibited.The author looks at the Finnish Law of Equal Opportunities in the light of experiences from other countries' corresponding laws.

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
15. Manner, Arja; Rehbinder, Maria : Yksilö vai perhekokonaisuus verotuksen lähtökohtana, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Yksilö vai perhekokonaisuus verotuksen lähtökohtana / Manner, Arja; Rehbinder, Maria

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 27-40. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Vero-oikeudelle on omistettu suhteellisen vähän huomiota naisoikeudellisessa tutkimuksessa.Tämän voisi ajatella johtuvan siitä, että verolainsäädäntö on sekä muodollisesti että tosiallisten vaikutusten osalta sukupuolineutraali. Muodollisesti ehkä - kyllä, mutta jotta naisoikeudellisesti mielenkiintoisimmat kysymykset tulisivat esille, tarvitaan muodollisesti sukupuolineutraalien säännösten tarkempaa analyysia.Kun verolainsäädäntöä tarkastellaan tästä näkökulmasta on helppo löytää useita käsitteitä ja määritelmiä, jotka käytännössä yleensä koskevat eri tavalla miehiä ja naisia. In research on women's rights relatively little attention has been paid to tax law.This could be due to the fact that tax legislation is both in form and actual effect sex neutral.Formally maybe, - yes, but in order to reveal the most interesting questions in women's law, the provisions need a thorough analysis.When tax legislation is regarded from this point of view, it is easy to find several concepts and definitions which usually apply to women differently than men.

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* familjebeskattning = family taxation = perheverotus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
16. Villi yksityissektori..., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Villi yksityissektori... /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 116-117. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tasa-arvolain nojalla nostetut syrjintäjutut, niin yhteydenotot tasa-arvovaltuutettuun kuin valitukset lääninoikeuksiinkin, ovat tyypillisesti tapauksia, joissa valittajalla on vielä toiveita saada kyseessä oleva virka itselleen.Yksityissektorilla tätä toivoa ei ole.Yleensä ei ole myöskään selkeitä pätevyysvaatimuksia.Toimintastrategia yksityissektorin valvonnassa muotoutuu pakostakin eri tavalla.Palkkaerot ovat suuret.Naisten erityisiä taitoja ja kykyjä ei arvosteta.Pitkä koulutuskaan ei tuota naisille hyviä tuloja. Discrimination cases raised on basis of the Law of Equal Opportunities, both contacts to the Equal Opportunities Ombudsman and complaints to administrative courts, are typical cases where the complainer still has hopes of getting the post which is under debate.In the private sector no such hope exists.Usually there are no clear competence requirements either.The private sector control system is bound to get a different form.The difference in wages is great. Women's special skills and abilities are not appreciated.Not even a long education will yield a good income for women.

INDEX WORDS:
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* kvinnor = women = naiset
* jämlikhetsombudsmannen = equal opportunities ombudsman = tasa-arvovaltuutettu

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
17. Juristien jako kahteen, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Juristien jako kahteen /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 113-115. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Lakimiesammattien naisistuminen on huolestuttanut miesjuristeja jo pitkään. Naisopiskelijoiden lisääntyminen oikeustieteellisissä tiedekunnissa näyttäisi johtavan ajan mittaan siihen, että juristikunnasta olisi tulossa yksi niistä harvoista ammateista, joissa naiset ja miehet työskentelevät melko tasapäisesti.Suurin osa naisjuristeista on valmistunut 1960-luvun jälkeen. Kirjoituksessa selostetaan se, että näyttää siltä, että lakimieskunnan jako kahteen on tapahtunut huomaamattommalla tavalla - ansiotason ero sekä julkisessa että yksityissektorissa on ilmeinen. The growing number of female lawyers has worried male lawyers for a long time. The increasing number of female students at the legal science faculties seemingly makes the profession one of the few where women and men work fairly evenly.However, there is an evident difference in wages both in the public and the private sector.

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* jurister = lawyers = lakimiehet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
18. Pylkkänen, Anu : Naiset ja hyvinvointivaltio, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Naiset ja hyvinvointivaltio / Pylkkänen, Anu

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 110-112. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Naistutkimuksen kuuma teoreettinen kysymys tuntuu tällä hetkellä olevan se, voidaanko naiset yleistää yhdeksi luokaksi tai ryhmäksi, jolla on enemmän yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä, ja voidaanko tutkimuksessakaan puhua erityisestä naisnäkökulmasta.Naiset ja valta-teoksessa tunnutaan lähtevän siitä, että hyvinvointivaltiossa huolenpitotyön organisointi ja resurssien jakautuminen on niin järjestelmällisesti sukupuoleen sidottua, että on perusteltua puhua naisista ryhmänä.(Naiset ja valta: naisnäkökulmia "hyvinvointivaltioon".Toim.Aino Saarinen, Eva Hänninen-Salmelin ja Marja Keränen). The present hot theoretical question in women's research seems to be whether women can be generalized into one class or group which has more uniting than separating things in common; is it plausible to talk about a separate women's perspective?

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
19. Ketokoski, Arja-Riitta : Naisjuristit kansainvälisessä yhteistyössä - ikkunat auki maailmaan., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Naisjuristit kansainvälisessä yhteistyössä - ikkunat auki maailmaan. / Ketokoski, Arja-Riitta

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 107-109. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa selostetaan kansainväliset naisjuristijärjestöt.Pohjoismaiden naisjuristien osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön on yleensä ollut aika heikkoa.Vasta naisliikkeen myötä on lähinnä tutkijapiireissä saatu syntymään pojoismaisten naisjuristikokousten sarja, joita tähän mennessä on ehditty järjestää kuusi kertaa ilman, että tieto niistä olisi Suomessa levinnyt kovin laajalle.Tärkeänä aseena naisten aseman parantamiseksi toimi ja toimii edelleen v. 1980 allekirjoitettu YK:n naisten syrjintäsopimus, jonka myötä tarve vahvistaa myös naisjuristien yhteyksiä on käynyt yhä ilmeisemmäksi. The author gives an account of the international lawyers organizations.The participation of Nordic female lawyers has been passive.The women's movement launched among researchers a Nordic female lawyers conference series.Six conferences have been held so far, but information of these has not spread very widely in Finland.An important tool in improving women's rights is the 1980 UN Convention of the Discrimination Against Women which stressed the need to strengthen the female lawyers' contacts.

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* jurister = lawyers = lakimiehet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Convention on the elimination of all forms of discrmination againstwomen (CEDAW);

 
20. Kekkonen, Arja : Naisten militarisoiminen etenee, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Naisten militarisoiminen etenee / Kekkonen, Arja

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 86-90. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Keskustelu naisten osallistumisesta välillisesti tai välittömasti maanpuolustukseen käy vilkkaana.Kyseessä ei ole irrallinen eikä vain suomalainen ilmiö - keskustelua naisten tiukemmasta kytkemisestä sotilaalliseen koneistoon käydään lähes joka maassa - riippumatta siitä, mikä on naisten rekrytoimisen taso.Naisten militarisointi etenee (m.m. puolustusministeri Norrback tasa-arvopoliittisen selonteon kuulemistilaisuudessa joulukuussa 1987).Keskeisargumentti Suomessa meneillään olevassa keskustelussa on sukupuolten tasa-arvo. There is lively debate on women's participation in military defence.There is debate on this matter in almost every country disregarding the level of women's drafting.The militarization of women advances continuously.The central argument in the debate in Finland is the equality of the sexes.

INDEX WORDS:
* militarisering = militarization = militarisointi
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
21. Nousiainen, Kevät : Oikeutta naisille, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Oikeutta naisille / Nousiainen, Kevät

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 1-5. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Naistutkimuksen keskeisiä ongelmia on se, missä määrin naisista voi puhua yhtenäisenä ryhmänä, jota yhteiset intressit yhdistävät.Naisen asema on ristiriitainen.Naiset ovat miehiä epäedullisemmassa asemassa.Naiset tekevät paljon työtä ja saavat siitä suhteellisen - tai suhteettoman - vähäisen korvauksen.Kuitenkin perhesuhteet ja syntyperä yhdistävät kunkin naisen henkilökohtaiset intressit tiettyyn yhteiskuntaluokkaan, isään ja aviomieheen irrottaen heidät naisten ryhmästä.Näistä syistä moni on valmis kieltämään sukupuolen merkityksen yhteiskunnallisena kategoriana, johon tulisi tutkimuksellisesti ja yhteiskuntapoliittisesti kiinnittää huomiota. One of the central problems in women's research is the treating of women as a homogenous group tied together by common interests.The women's situation is contradictory.Women are in a lot more disadvantageous position than men. Women do a lot of work but they get paid disproportionately little.Still the family ties and origin of birth connect the personal interests of every woman to a specific class, to the father and the husband, disconnecting her from the women's group.Because of this, a lot of people are ready to deny the importance of sex as a social category which should be considered in research and social policy.

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
22. Alho, Olli (ed.) : Mies, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Mies : nainen : ihminen, tieteen näkemyksiä sukupuolten eroista ja tasa-arvosta / Alho, Olli (ed.), 222 p.. - Helsinki : Opetusministeriö = Ministry of Education (D), 1984.

ISBN 951 859 493 7

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjan sisältö jakautuu kolmeen osaan.Ensimmäisessä tarkastellaan miehen ja naisen asemaa luonnontieteen, kulttuuritutkimuksen, teologian, filosofian ja historiatieteen näkökulmasta.Toisessa käsitellään sukupuolten eroja kehityksessä, kasvatuksen ja koulutuksen arvoja.Kolmannessa osassa arvioidaan sukupuolten asemaa.Kirja sisältää kolmetoista seuraavien henkilöiden kirjoittamaa artikkelia: Olli Alho, Elina Haavio-Mannila, Olli Järvinen, Pirkko E.Koskinen, Osmo Lampinen, Martti Lindqvist, Aili Nenola-Kallio, Lea Pulkkinen, Maija-Liisa Rauste-von Wright, Leila Räsänen, Esa Saarinen, Päivi Setälä ja Tatu Vanhanen. The content of the book is divided into three parts.The first part looks at the man and the woman in natural science, culture research, theology, philosophy and history.The second part concentrats on differences between sexes with regard to development, upbringing and education.In the third part the authors consider the status of the two sexes.The book includes thirteen articles by the following authors: Ollo Alho, Elina Haavio-Mannila, Olli Järvinen, Pirkko E.Koskinen, Osmo Lampinen, Marttin Lindqvist, Aili Nenola-Kallio, Lea Pulkkinen, Maija-Liisa Rauste-von Wright, Leila Räsänen, Esa Saarinen, Päivi Setälä and Tatu Vanhanen.

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
23. Nousiainen, Kevät : Naisen oikeudet - ihmisen oikeudet ?, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Naisen oikeudet - ihmisen oikeudet ? / Nousiainen, Kevät

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansainväliset ihmisoikeudet / Helminen, M.; Lång, K.J. (eds.), p. 201 - 231. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus (D), 1987.

ISBN 951 640 349 2

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään naisten asemaa koskevia kansainvälisiä sopimuksia, tasa-arvolainsäädäntöä sekä pyritään antamaan naisia koskevien kansainvälisten ihmisoikeusasiakirjojen kehitysarvioita. The article deals with international conventions on the status of women, and it also discusses equality legislation.It aims at estimating future development of the international human rights documents on women.

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (GENERAL): Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW)International convention on the elimination of all forms of racial discr mination (CERD);

 
24. Stenqvist, Unnukka : FN:s kvinnokonvention år 1979 och den finländska jämställdhetslag- stiftningen, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

FN:s kvinnokonvention år 1979 och den finländska jämställdhetslag- stiftningen / Stenqvist, Unnukka

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Hur tackla rasismen : föreläsningar om mänskliga rättigheter och rasism. - p. 38-47 - Åbo ; Turku : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988.

ISBN 951 649 4668

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I artikeln genomgås situationen beträffande lagstiftningen i Finland före jäm- ställdhetslagen, den kommande nya lagen samt överensstämmelsen mellan lagen och FN:s kvinnokonvention från 1979

INDEX WORDS:
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW);

 
25. Bruun, Niklas : Jämställdhetslagen, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Jämställdhetslagen / Bruun, Niklas ; Koskinen, Pirkko, 227 p.. - Helsingfors ; Helsinki : Juristförbundets förlag / Lakimiesliiton kustannus, 1987.

ISBN 951 640 320 4

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Bokens avsikt är att skingra fördomar mot jämställdhetslagen och samtidigt dämpa alltför högt uppskruvade förväntningar då jämställdhetslagen inte får några omvälvande konsekvenser.Boken erbjuder en sammanfattande översikt, refererar kvinnans ställning på den finska arbetsmarknaden, ger en internationell bakgrund och behandlar grundligt lagstiftningsarbetets skeden och stadganden samt påföljderna av jämställdhetslagen.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
26. Isaksson, Eva : Hän Lottansa vei mukanaan, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Hän Lottansa vei mukanaan / Isaksson, Eva, 327 p.; ill.. - Helsinki : Rauhankirjallisuuden edistämisseura (D), 1988.

ISBN 951 9457 23 2

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjassa keskitytään naissotilaisiin ja kehityslinjoihin heidän hyödyntämisessään sekä naisten mobilisaatioon varsinaisen sodan aikoina. Naisten sodanaikainen työ ei ole käytettävissä olleen ainesiston perusteella osoittautunut naisten tasa-arvoa työelämässä vauhdittaneeksi tekijäksi.

INDEX WORDS:
* soldater = soldiers = sotilaat
* kvinnor = women = naiset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
27. Koskinen, Pirkko K. : Naisoikeutta , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Naisoikeutta : naisnäkökulma työoikeuteen / Koskinen, Pirkko K., 189 p.. - Helsinki : Suomen Lakimiesliiton kustannus (D), 1983.

ISBN 951 640 182 1

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjan pohjan on ollut kirjoittajan keväällä ptämä luentosarja " Naisten ehdoista työmarkkinoilla".Kirjoittaja on rajannut aiheensa naisen työoikeudellisen aseman kuvaamiseen ja ymmärtämiseen

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Arvosteltu Lakimiehessä 1984(82:3)

 
28. Nieminen, Liisa : Taloudellisten,sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien historia, käsite ja suhde kansalaisoikeuksiin ja poliittisiin oikeuksiin, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Taloudellisten,sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien historia, käsite ja suhde kansalaisoikeuksiin ja poliittisiin oikeuksiin / Nieminen, Liisa

REFERENCE TO GENERIC UNIT: TSS-oikeudet ja Suomi / Myntti, K. (ed.) - ( Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A ; No. 260), p.1-24. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 455 0

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa tarkastellaan jako toisaalta kansalais- ja poliittisiin oikeuksiin ja toisaalta taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin.Lisäksi pohditaan TSS-oikeuksia kehitysmaiden näkökulmasta ja naisten kannalta sekä TSS-oikeuksien toteuttamisaikataulua.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* kvinnor = women = naiset
* u-länder = developing countries = kehitysmaat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
29. Hapuli, Ritva : Naisia rakastavat naiset, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Naisia rakastavat naiset / Hapuli, Ritva - (Tasa-arvojulkaisuja = Jämställdhetspublikationer.Sarja D. : Naistutkimusraportteja = Serie D : Kvinnoforskningsrapporter ; No.1), 89 p.. - Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö = Social- och hälsovårdsministeriet = Ministry of social affairs and health, 1989. - ISSN 0785-2967

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkielmassa selvitetään uuden sosiaalisen kategorian, lesbolaisuuden ja siihen liittyvän homoseksuaalisuuden muotoutumista ja kehittymistä vuosien 1880-1930 välisenä aikana.Pääpaino on lesbolaisuudessa, millaisena sitä määritellään, miksi tuli merkitykselliseksi leimata näitä naisia ja millaisia mahdollisuuksia tämä uusi kategoria on suonut vuosisadan alun lesboille.Toinen osa käsittää homoseksuaalisuuden historiallinen tausta ja teoriaa.

INDEX WORDS:
* sexuella minoriteter = sexual minorities = seksuaaliset vähemmistöt
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
30. Silius, Harriet (ed.) : Kvinnor i mansdominerade yrken, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kvinnor i mansdominerade yrken : läkare, ingenjörer, jurister / Silius, Harriet (ed.), 169 p.. - Turku : Institutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi, 1989.

ISBN 951 649 581 8

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I boken medverkar fyra författare som behandlar kvinnor i tre yrkesgrupper : läkare, diplomingenjörer och jurister.Elianne Riska och Katarina Wegar analyserar de kvinnliga läkarnas ställning i den finländska läkarkåren. Veronica Hertzberg beskriver hur finländska kvinnliga diplomingenjörer förhåller sig till sin yrkessituation och utbildning.Harriet Silius analyserar de kvinnliga juristernas arbete och ställning i dagens Finland.

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

[Följande]


24.11.1999