[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('land ownership rights') gav 412 träffar


 
1. Andenaes, Kristian : Alta-viranomaiset juridisina kaivinkoneina, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Alta-viranomaiset juridisina kaivinkoneina / Andenaes, Kristian

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No 11., p.29-39. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1982. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Alta on kehittynyt tavanomaisesta luonnonsuojelukysymyksestä periaatekysymykseksi, jonka polttopisteessä ovat vastakohtaisuudet paikallisen demokratian ja keskitetyn hallinnon, vähemmistöjen ja "suuren yhteiskunnan", perinteisten ja teollisen ekspansionismin ja ympäristönsuojelun ja korjaamattomien ympäristövahinkojen välillä.Artikkelissa selostetaan oikeudellinen argumentaatio Alta-konfliktissa, saamelaisten oikeudet ja "muita oikeus-kysymyksiä". Alta has developed from an ordinary matter of environmental protection to a question of principle with focal points on conflicts between local democracy and centralized administration, minorities and "major society", traditional and industrial expansionism, and environmental protection and irreparable evnironmental damage.The article presents the legal argumentation in the Alta conflict, Sami rights and other "rights topics".

INDEX WORDS:
* medborgarrörelser = protest movements = kansalaisliikkeet
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

NOTE (GENERAL): Kommenttaari Oikeus 1982:11 s. 67-68

 
2. Korpijaakko, Kaisa : Saamelaisten oikeudet maahan ja veteen perusoikeustulkinnassa ja oikeuskäytännössä, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Saamelaisten oikeudet maahan ja veteen perusoikeustulkinnassa ja oikeuskäytännössä / Korpijaakko, Kaisa

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 11., p. 201-203. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1982. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja väittää että saamelaisilla on maahan ja veteen sellaisia oikeuksia, jotka tällä hetkellä eivät toteudu.Lain säädäntötasolla tämä on merkinnyt sitä, ettei saamelaisten oikeuksien vastaista toteuttamista entisestään vaikuttavia lakeja viime aikoina ole lainkaan saatettu voimaan saamelaisten pääasiallisella kotiseutualueella.Kirj. esittelee perustuslakivaliokunnan käsiteltävänä hallituksen esitys saame- laisalueen kunnissa suoritettavaa vesirajankäyntiä ja kalastamista pohjoisilla vesialueilla koskevaksi lainsäädännöksi (HE n:o 243 / 1976 vp.) The writer argues that the Sami have such rights to land and water which are not fulfilled.On legislation level this means that no laws implementing Sami rights have been put into force in Sami territory recently.

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Korpijaakko, Kaisa : Saamelaisten oikeusasemasta Ruotsi-Suomessa, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Saamelaisten oikeusasemasta Ruotsi-Suomessa : oikeushistoriallinen tutkimus Länsi-Pohjan Lapin maankäyttöoloista ja oikeuksia ennen 1700-luvun puoliväliä / Korpijaakko, Kaisa - (Lapin Koekeakoulun oikeustieteellisiä julkaisuja.Sarja A = University of Lapland Publications in law.Series A. ; No.3), 595 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus (D), 1989.

ISBN 951 640 440 5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Väitöskirjatutkimuksessa keskitytetään saamelaisten maankäyttöolojen tarkasteluun Ruotsin valtakuntaan kuuluneessa Lapinmaassa pääasiassa 1600-luvun ja 1700-luvun alkupuolen asiakirja-aineiston valossa.Päätavoitteena on selvittää Lapinmaan ja ennenkaikkea juuri saamelaisten maankäyttöön liittyviä kysymyksiä niin maankäytön konkreettisia kuin juridislain yksityiskohtia kartoittaen ja analysoiden. SERIES STARTED: 0785-4447

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden : 8222 / 8246

NOTE (THESIS): (Dr.iur.) - University of Lapland, 19890908 (T)

 
4. Hyvärinen, Heikki J. : Saamelainen kiinteistö oikeudessamme , 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Saamelainen kiinteistö oikeudessamme : muutamia suuntaviivoja / Hyvärinen, Heikki J. - (Kommittebetänkande = Komiteanmietintö ; No. 30), 76 p.. - Helsinki : Saamelaisvaltuuskunta (D), 1973. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 3065 3

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkimuksessaa tarkastellaan saamelaisten oikeutta maahan ja veteen lapinrajan pohjoispuolella sijaitsevissa toisiinsa ja lapinrajaan rajoittuvissalapinkylissä 1300-luvulta nykypäivään

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Hyvönen, Veikko O. : Omistusoikeuden ydin ja yhteiskunta, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Omistusoikeuden ydin ja yhteiskunta / Hyvönen, Veikko O.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 71., p. 550-563. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1973.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Esityksessä käsitellään omistusoikeuden eri näkökohtia, vuonna 1973 ilmari Ojasen laatima lunastumislakiehdotuksen eri piirteitä ja tulkintaa; Inarin, Enontekiön ja Utsjoen Vesirajatoimikunnan teoriaa omistusoikeudesta kiinteistöön ja maanomistusoikeutta.

INDEX WORDS:
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
6. Broested, Jens : Oprindelige folks ejendomsret efter Felix Cohens beskrivelse, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Oprindelige folks ejendomsret efter Felix Cohens beskrivelse / Broested, Jens - (Institut for eskimologi ; No. 9), 47 p.. - Kobenhavn : Kobenhavns universitet, 1980.

ISBN 87 87874 040

LANGUAGE: DAN

ABSTRACT: Arbetet skall ses som ett bidrag till en "kvalificerad diskussion" av begreppet ursprungliga rättigheter.Felix Cohens artikel "Original Indian Title" räknas som en klassiker och i detta arbete utgår man från detta verk.Det är den angloamerikanska utvecklingen av läran om urbefolkningen som behandlas.Icke erkänd ursprunglig indiansk egendomsrätt är fullt så giltig som erkänd indiansk egensomsrätt.Cohen utgår från högsta domstolens beslut, traktater, lagar, praxis och förordningar och han försöker beskriva de stora linjerna, kontinuiteten och räckvidden.

INDEX WORDS:
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* indianer = Indians = intiaanit
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat

 
7. Zitting, Simo : Ownership and use of land, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Ownership and use of land / Zitting, Simo

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Finnish legal system / Uotila, J. (ed.). - 2nd ed.., p. 155-163. - Helsinki : Finnish Lawyers Publishing Company, 1985.

ISBN 951-640-244-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The historical development leading to the present system of ownership and use of land is examined.The notion of the right to private ownership, legal regulations in this field, rights of use and easements and use of land as security are matters that will be examined.

INDEX WORDS:
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
8. Barsh, Russell Lawrence : Revision of ILO convention no. 107, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Revision of ILO convention no. 107 / Barsh, Russell Lawrence

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 81., p. 756-762. - New York : The American Society of International Law, 1987. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* integration = integration = yhdentyminen
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* rasism = racism = rasismi
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* ras = race = rotu
* FN = UN = YK
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* ILO = ILO = ILO
* UNESCO = UNESCO = UNESCO

NOTE (GENERAL): Convention on the protection and integration of indigenous and tribal populations (ILO convention no. 107);

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
9. Yusuf, Abdulqawi (ed.) : African yearbook of interational law, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

African yearbook of interational law : vol. 8 : Special Theme : Refugees and displaced persons in Africa. / Yusuf, Abdulqawi (ed.), xi, 541 p.. - Hague : Kluwer Law, 2001.

ISBN 90-411-1659-1

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* afrikanska kommissionen för människans och folkens rättigheter = African Commission on Human and Peoples' Rights = Afrikan ihmisoikeustoimikunta
* asyl = asylum = turvapaikka
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* EU = EU = EU
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* AIDS = AIDS = AIDS
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* invandring = immigration = maahanmuutto
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* ICRC = ICRC = ICRC
* ICJ = ICJ = ICJ
* IMF = IMF = IMF
* FN:s folkrättskommission = International Law Commission (ILC) = kansainvälisen oikeuden toimikunta
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* tortyroffer = torture victims = kidutusuhrit
* NGO = NGO = NGO
* icke-inblandning = non-interference (principle) = puuttumattomuusperiaate
* OAU = OAU = OAU
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* terrorism = terrorism = terrorismi
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha
* afrikanska unionen = African Union = Afrikan Unioni
* tvångsförflyttade personer = displaced persons = hätäsiirtolaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa / Algeria / Bosnia-herzegovina / Brazil / Botswana / Burkina Faso / Burundi / Cameroon / Canada / Chad / Chile / Croatia / Egypt / Eritrea / Ethiopia / Finland / Gabon / germany / Guinea Bissau / Hungary / India / Indonesia / Irak / Italy / Ivory Coast / Kenya / Lesotho / Liberia / Madagascar / Malawi / Malaysia / Mali / Morocco / Netherlands / North America / Norway / Pakistan / Paraguay / Russian Fedeartion / Rwanda / Senegal / Sierra Leone / Spain / Sri Lanka / Sudan / Swaziland / Taiwan / Togo / Uganda / USA / Uruguay / Western Sahara / Yugoslavia / Zaire / Zambia / Zimbabwe

NOTE (GENERAL): ACHPR; African charter on the rights and welfare of the child; UN charter; Charter of economic rights and duties of states; OAU charter; CEDAW; CAT; OAU refugee convention USED FOR OAU convention governing the specific aspects of refugee problems in Africa; Refugee convention; Vienna convention on consular relations; OAU convention on the status of refugees; Geneva conventions; Cartagena declaration; UDHR;

 
10. Hyvärinen, Heikki J. : Lappskatten och jorddelningarna i Finland efter år 1809, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Lappskatten och jorddelningarna i Finland efter år 1809 / Hyvärinen, Heikki J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Urfolkret i Norden ; en rapport fra et nordisk forskningsseminar ; urfolksretten i skandinavisk retspraksis og teori / Broested; J.(ed.). - p. 25 - (Institut for eskimologis skriftraekke ; No. 10) - Kobenhavn : Institut för eskimologi (D), 1983.

ISBN 87 87874 06 7

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = Sami = saamelaiset
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): Nordisk forskningsseminar ; urfolksretten i Skandinavisk retspraksis og teori, Hornboekhus, Hornboek, (1982012), (C)

 
11. Baer, Lars-Anders : Samernas rätt till land och vatten i Norden , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Samernas rätt till land och vatten i Norden = The right of the samis to land and water in the Nordic Countries / Baer, Lars-Anders

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 2., p. 100-108. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland, 1990. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* samer = Sami = saamelaiset
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries / Finland / Sweden / Norway : 8002 / 8222 / 8246 / 8240

 
12. Utriainen, Terttu (ed.) : Ihmisoikeudet ja vähemmistöt , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ihmisoikeudet ja vähemmistöt = Mänskliga rättigheter och minoriteter / Utriainen, Terttu (ed.) - (Juridica Lapponica / Institutet för nordisk rätt ; No. 4), 203 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus, 1988. - ISSN 0783 4144

ISBN 951 640 375 1

LANGUAGE: FIN, SWE, NOR, ENG

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* FN = UN = YK
* samer = Sami = saamelaiset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (GENERAL): ICCPR; CERD; ICESCR;

 
13. Korpijaakko, Kaisa : Sami land use and human rights , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Sami land use and human rights = Saamelaisten maankäyttö ja ihmisoikeudet = Samisk markanvändning och de mänskliga rättigheterna / Korpijaakko, Kaisa

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Ihmisoikeudet ja vähemmistöt = Mänskliga rättigheter och minoriteter / Tuominen, P. (ed.) - (Juridica Lapponica / Institutet för nordisk rätt ; No. 4), p. 76-111. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus, 1988. - ISSN 0783 4144

ISBN 951 640 375 1

LANGUAGE: ENG, FIN, SWE

INDEX WORDS:
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* samer = Sami = saamelaiset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): CERD; ICCPR

 
14. Hyvärinen, Heikki J. : State land and the Lapp tax, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

State land and the Lapp tax : the base of private and state land ownership = Valtionmaa ja lapinvero : yksityisten ja valtion maaomaisuuden perusteista = Kronhjorden och lappskatten : om grunderna för privatägd och statsägd jordegendom / Hyvärinen, Heikki J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Ihmisoikeudet ja vähemmistöt = Mänskliga rättigheter och minoriteter / Tuominen, P. (ed.) - (Juridica Lapponica / Institutet för nordisk rätt ; No. 4), p. 112-167. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus, 1988. - ISSN 0783 4144

ISBN 951 640 375 1

LANGUAGE: ENG, FIN, SWE

INDEX WORDS:
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* samer = Sami = saamelaiset
* beskattning = taxation = verotus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
15. Pedersen, Steinar : The borders and the rights of the samis , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The borders and the rights of the samis = Valtioiden rajat ja saamelaisten oikeudet = Riksgrensene og samenes rettigheter / Pedersen, Steinar

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Ihmisoikeudet ja vähemmistöt = Mänskliga rättigheter och minoriteter / Tuominen, P. (ed.) - (Juridica Lapponica / Institutet för nordisk rätt ; No. 4), p. 168-203. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus, 1988. - ISSN 0783 4144

ISBN 951 640 375 1

LANGUAGE: ENG, FIN, NOR

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* samer = Sami = saamelaiset
* pass = passport = passi
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Norway : 8222 / 8240

NOTE (GENERAL): ICCPR; Covenant on civil and free passage across border

 
16. Mac Laine, Craig : This land is our land, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

This land is our land : the Mohawk revolt at Oka / Mac Laine, Craig ; Baxendale, Michael S., 121 p.. - Toronto : Optimum publ., 1991.

ISBN 0 88890 229 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* indianer = Indians = intiaanit
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada : 6322

 
17. Horn, Frank (ed.) : Economic, social and cultural rights of the Maasi, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Economic, social and cultural rights of the Maasi : vol. I / Horn, Frank (ed.) - (Publication of the Northern Institute for Environmental and Minority Law : juridica Lapponia ; no. 17), 220 p.. - Rovaniemi : University of Lapland, 1998 . - ISSN 0783-4144

ISBN 951-634-615-4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Marginalisation of the Maasai : a multilateral view, by Mukhisa Kituyi. 2. Maasai claims to land in Kenya, by Lumumba Odenda. 3. "Branding the land" : Maasai responses to resource tenure insecurity and social change, by Benedict N. Ole Nangoro. 4. The need to protect traditional livelihoods : the case of pastoralism and foraging in Tanzania, by D. K. Ndagala. 5. Maasai territorialism : a way to keep the grazing environment in balance and related land-tenure and management problems in Loliondo division, by sanna Ojalammi-Wamai. 6. Legislation for pastoral land tenure in Tanzania : the draft land bill, by Ringo Tenga. 7. A loss of Maasai socio-cultural affairs is a loss of our integrity, by Mettui Michael Ole Tipap. 8. Marginalisation and gender issues among the Maasai of East africa, by Naomi Kipuri. 9. Ecotourism as a more sustainable form of tourism development for Tanzania, by Pauli Kariniemi. 10. The interests of national and international tourism, by Francis Ndipapa Ole Ikayo. 11. Economic, social and cultural rights of indigenous people : the way forward.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* turism = tourism = turismi
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Tanzania / East Africa / Kenya

 
18. Lucas, Eric : Towards an International declaration on land rights, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Towards an International declaration on land rights / Lucas, Eric

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The Review : No. 33., p. 61-68. - Geneva : International Commission of Jurists, 1984.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): Convention on the protection and integration of indigenous and tribal populations in independent countries (ILO convention no. 169);

 
19. Bennett, Gordon : Developing law of aboriginal rights, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Developing law of aboriginal rights / Bennett, Gordon

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The Review : No. 22., p. 37-46. - Geneva : International Commission of Jurists, 1979.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* samer = Sami = saamelaiset
* NGO = NGO = NGO
* OAS = OAS = OAS
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

NOTE (GENERAL): Convention concerning the protection and integration of indigenous and other tribal and semi-tribal populations

 
20. Hyvönen, Veikko O. : Jaollisesta omistusoikeudesta oikeusjärjestyksessämme, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Jaollisesta omistusoikeudesta oikeusjärjestyksessämme / Hyvönen, Veikko O.. - p. 119-196

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeustiede - Jurisprudentia : no. 24. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1991. - ISSN 0355-8215

ISBN 951 855 118 9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* samer = Sami = saamelaiset
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
21. Beach, Hugh : The Saami of Lapland, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Saami of Lapland / Beach, Hugh - (MRG report ; No. 55), 16 p.. - London : Minority Rights Group, 1988.

ISBN 0 946690 62 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* samer = Sami = saamelaiset
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
22. Yhteenveto saamelaislakiehdotuksesta annetuista lausonnoista, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Yhteenveto saamelaislakiehdotuksesta annetuista lausonnoista : lausunnot saamelaisasiain neuvottelukunnan laatimasta ehdotuksesta saamelais- laiksi ja erinäisten lakien muuttamiseksi (KM 1990:32) 2. Saamelaisasiain neuvottelukunnan vastine saamelaislakiehdotuksesta (KM 1990:32) annettuihin lausuntoihin saamelaislaki ja erinäisten / - (Moniste ; No. 17), 99 p.. - Helsinki : Sisäasiainministeriö = Inrikesministeriet, 1991. - ISSN 0988-9127

ISBN 951 47 5627 4

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* samer = Sami = saamelaiset
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
23. Korsmo, Fae L. : Nordic security and the Saami minority, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Nordic security and the Saami minority : territorial rights in Northern Fennoscandia / Korsmo, Fae L.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 10(4)., p. 509-524. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1988. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = Sami = saamelaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Norway / Finland / Nordic Countries : 8246

 
24. Rogers, Barbara : Land reform, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Land reform : the solution or the problem / Rogers, Barbara

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 3(2)., p. 96-102. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1981. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* jordreform = land reform = maareformi
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa : 5000

NOTE (MEETINGS): United Nations Mid-Decade World Conference for women: equality, development and peace, Copenhagen, (19900714), (C)

 
25. Bennet, Lisa : Women, law and property in the developing world, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Women, law and property in the developing world : an overview / Bennet, Lisa

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 3(2)., p. 88-95. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1981 . - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* jordreform = land reform = maareformi
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* kvinnor = women = naiset

NOTE (MEETINGS): United Nations Mid-Decade World Conference for women: equality, development and peace, Copenhagen, (19900714), (C)

 
26. Hanski, Raija : The second world war, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The second world war / Hanski, Raija

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Implementing humanitarian law applicable in armed conflicts : the case of Finland / Hannikainen, L.; Hanski, R.; Rosas, A. (eds.), p. 41-101. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1992.

ISBN 0 7923 1611 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* kvinnliga fångar = women prisoners = naisvangit
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* ockupation = occupation = miehitys
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* fångläger = prison camps = vankileirit
* ingermanländare = Ingrians = inkeriläiset
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* ICRC = ICRC = ICRC
* judar = Jews = juutalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / USSR / Sweden / Germany : 8222

NOTE (GENERAL): Hague conventions; Geneva conventions; Paris Treaty of peace

 
27. Pallemaerts, Marc : Development, conservation and indigenous rights in Brazil, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Development, conservation and indigenous rights in Brazil / Pallemaerts, Marc

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 8(2)., p. 374-400. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1986. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* indianer = Indians = intiaanit

GEOGRAPHICAL TERMS: Brazil / South America : 6420 / 6400

 
28. Iwgia newsletter, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Iwgia newsletter /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): IWGIA Newsletter : No. 49., 119 p.. - Copenhagen : International Work Groups for Indigenous Affairs, 1987. - ISSN 0105-6387

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Arctic : the harpoon is cast - the Inuit establish a nature conservation strategy for the Arctic, by Mads Feagteborg. 2. Australia : aborigines and the justice trap, by Michel Kirby. 3. Bangladesh : refugees not forcibly repatriated but conditions are still terrible in Tripura camps. 4. Bangladesh : interview with survivor from the Chittagong Hill Tracts. 5. Brazil : developments amoong the Yanomani, by Claudia Andujar. 6. Brazil : unexpected hope for Yanomani Park. 7. Canada : Boundary agreement reached in Northwest territories. 8. El Salvador : interview with Adrian Esguina Lisco : "We shall liberate ourselves". 9. Hawai'i : changing goals of the ethnic women of Hawai'i, by Hhaunani-Kay Trask. 10. India : police kill unarmed Adivasi women. 11. Nicaragua : the Miskitu conflict on the Atlantic Coast of Nicaragua, by Philippe Bourgois. 12. Peru : speech by Indian leader Evaristo Nugkkuag on receiving the right livelihood award, 1986, in Sweden. 13. Surinam : call for support for Indian peoples. 14. Tigray : refugees go home from refugee camps. 15. Venezuela : Bari lands and resource taken.

INDEX WORDS:
* indianer = Indians = intiaanit
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus

 
29. Iwgia newsletter, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Iwgia newsletter /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): IWGIA Newsletter : No. 48., 111 p.. - Copenhagen : International Work Group for Indigenous Affairs, 1986. - ISSN 0105-6387

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Australia : proposeed changes to the 1976 Northern Territory land rights act. 2. Bangladesh : statement from international conference on human rights in the Chittagong Hill Tracts. 3. Bolivia : women in the Andean world. 4. East Timor : new Indonesian offensive. 5. Ecuador : Arson at indigenous centre. 6. Hawaii : chemical reaction, by Iosefa A. Maiava. 7. Hawaii : Kaho'olawe ... sacred Hawaiian Island under attack. 8. India : fighting for a cultural identity in Assam, by Rupa Chinai. 9. Japan : the Ainu - a fourth world population, by Katarina Sjöberg. 10. New Caledonia : French rule comes under scrutiny. 11. Saamiland : accident at Tjernobyl devastates reindeer herds, by Claus Oreskov. 12. Swaziland : Zenzele - Swazi womenn say "Do it yourself".

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway / Sweden / Finland / Southern Africa : 8240 / 8236

 
30. Land rights now, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Land rights now : the Aboriginal fight for land in Australia / - (IWGIA document ; No. 54), 222 p.. - Copenhagen : International Work Group for Indigenous Affairs, 1987. - ISSN 0105-4503

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Australia : 9012

[Följande]


24.11.1999