[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='minoritetsgrupper' gav 3031 träffar


 
1. Dahlman, Nils : Den åländska självstyrelsen och vissa särdrag i densamma , 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Den åländska självstyrelsen och vissa särdrag i densamma = The self-government of Aaland and some of its characteristics / Dahlman, Nils

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 116., p. 195-209. - Helsingfors : Juridiska föreningen i Finland (D), 1980. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln redogör för självstyrelsens bakgrund, tillkomst och uppbyggnad.Därefter redogörs för Ålands självstyrelseorgan, åländsk hembygdsrätt m.m. The article gives an account of the background and structure of the self- government of the Åland Islands, the organs of self-government, domiciliary rights of Åland, etc.

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands USE ALSO Åland Islands

NOTE (MEETINGS): Föredrag hållet vid Juridiska Föreningens i Finland årsmöte (19791213), (C)

 
2. Hyvönen, Veikko O. : Studier i samernas jord- och vattenrätt , 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Studier i samernas jord- och vattenrätt = Studies in the Laplands law of land and water / Hyvönen, Veikko O. ; Korpijaakko, Kaisa

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 115., p. 99-123. - Helsinki : Juridiska Föreningen i Finland (D), 1979. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Undersökningen är gjord av det Nordiska Sameinstitutet som inrättats av Nordiska rådet.År 1974 uppgjorde NSI ett forskningsprojekt som gällde samisk jord- och vattenrätt samt rättshistoria.Projektets syfte är att utreda samerna och sameområdets jord- och vattenrättsliga status med avseende på den historiska utvecklingen, det nuvarande läget och utvecklingsmöjligheterna. The research was carried out by the Nordic Sami Institute which was established by the Nordic Council.In 1974 the Nordic Sami Institute outlined a research project on Sami legal history and Sami right to land and water.The aim of the project is to describe the Sami and clarify the legal status of Sami land and water with respect to the historic development, the present state and future development prospects.

INDEX WORDS:
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* samer = Sami = saamelaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Korpijaakko, Kaisa : Saamelaisten oikeudet maahan ja veteen perusoikeustulkinnassa ja oikeuskäytännössä, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Saamelaisten oikeudet maahan ja veteen perusoikeustulkinnassa ja oikeuskäytännössä / Korpijaakko, Kaisa

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 11., p. 201-203. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1982. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja väittää että saamelaisilla on maahan ja veteen sellaisia oikeuksia, jotka tällä hetkellä eivät toteudu.Lain säädäntötasolla tämä on merkinnyt sitä, ettei saamelaisten oikeuksien vastaista toteuttamista entisestään vaikuttavia lakeja viime aikoina ole lainkaan saatettu voimaan saamelaisten pääasiallisella kotiseutualueella.Kirj. esittelee perustuslakivaliokunnan käsiteltävänä hallituksen esitys saame- laisalueen kunnissa suoritettavaa vesirajankäyntiä ja kalastamista pohjoisilla vesialueilla koskevaksi lainsäädännöksi (HE n:o 243 / 1976 vp.) The writer argues that the Sami have such rights to land and water which are not fulfilled.On legislation level this means that no laws implementing Sami rights have been put into force in Sami territory recently.

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
4. Modeen, Tore : The international protection of national minorities in Europe, 1969
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The international protection of national minorities in Europe = Det folkrättsliga skyddet av nationella minoriteter i Europa / Modeen, Tore - ( Acta Academiae Aboensis, Series A, Humaniora / Communications from the Institute for Social Sciences, Åbo Akademi ; No. 37:1), 182 p.. - Ekenäs : Åbo Akademi (D), 1969.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The theme of this work is the international protection of national minorities in Europe.The author restricts his field to Europe since it is an area possessing certain legal traditions in the treatment of minorities.Subjects covered are: the shaping of minority guarantees, the treaty system and the Council of Europe.

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* folkmord = genocide = kansanmurha
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / Finland : 8000 / 8222

NOTE (GENERAL): Publicerad på svenska i serien Meddelanden från Institutet för samhällsforskning upprätthållet av Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi, nr. 41 ECHR; UDHR; ICCPR; ICESCR; ICCPR-OP; CERD; CDE; Genocide convention;

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
5. Eriksson, Lars D. : Ålandsfrågan, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ålandsfrågan / Eriksson, Lars D. ; Kangas, Urpo, 162 p.. - Helsinki : Juristförbundets förlag / Lakimiesliiton kustannus (D), 1988.

ISBN 951 640 385 9

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Boken behandlar det förslag till ny självstyrelselag för Åland som presenterades av den s.k.Ålandskommitten i början av sommaren 1987.Författarna har strävat till att anlägga en juridisk synvinkel vid genomgången av kommittens reformförslag.Författarna ställer sig kritiska till mycket av det som Ålandskommitten föreslår även om en stark och fungerande självstyrelse på Åland skulle utgöra en förebild för andra minoriteters strävanden för rättigheter. The book deals with the proposal for a new law of self-government on the Åland Islands which was presented by the so-called Åland's Committee in the summer of 1987.The authors have tried to look at the law proposal from a juridical point of view.They take a critical standpoint to a lot that the Committee proposes even if a strong and effective self-governmet on the Åland Islands would stand as model for other minority efforts to gain independence.

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): Boken finns recencerad i JFT 1988 (No. 124, p. 308-310)

 
6. Liebkind, Karmela : Me ja muukalaiset, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Me ja muukalaiset : ryhmärajat ihmisten suhteissa / Liebkind, Karmela - ( Politica-sarja), 150 p.. - Helsinki : OY Gaudeamus Ab (D), 1988.

ISBN 951 662 448 0

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirja kertoo ihmisten välisistä suhteista.Ensimmäisessä osassa käsitellään ryhmien suhteita yhteiskunnallisena ilmiönä ja tieteellisenä tutkimusongelmana. II osa painottaa tieteellisen tutkimuksen riippuvuutta yhteiskunnassa vallitsevista arvoista ja poliittisista suuntauksista.Kolmannessa osassa tarkastellaan sosiaalipsykologien omia tutkimusalueita.Viimeisessä osassa kuvataan enemmistö- ja vähemmistöryhmiä sekä siirtolaisten erityisongelmia. The book deals with human relationships.The first part deals with relations between groups as a social phenomenon and as a scientific research problem.The second part empasizes the dependence of scientific research on values and political trends prevailing in society.In part three the social psychologists' field of research is discussed.The last part describes the special problems of majority and minority groups and the problems typical of emigrants.

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

 
7. Helgesen, Jan : Minoriteter og urbefolkninger i folkeretten, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Minoriteter og urbefolkninger i folkeretten / Helgesen, Jan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Hur tackla rasismen : föreläsningar om mänskliga rättigheter och rasism. - p. 29-31 - Åbo ; Turku : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988.

ISBN 951 649 4668

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: universal : 0

 
8. Aarnio, Eero J. : Saamen kielen käyttäminen viranomaisissa , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Saamen kielen käyttäminen viranomaisissa : tiivistelmä lausunnoista / Aarnio, Eero J. - (Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisuja ; No. 15), 121 p.. - Helsinki : Oikeusministeriö; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1988. - ISSN 0356-8431

ISBN 951 47 1840 2

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Saamelaisvaltuuskunnan asettama työryhmä luovutti 17.12.1987 ehdotuksen laiksi saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa ja lain nojalla annettaviksi asetuksisksi.Ehdotuksen tarkoituksena on turvata saamenkielisen väestönosan kielelliset oikeudet viranomaisissa vuoden 1922 kielilain periaatteita soveltuvin osin noudattaen.

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
9. Palmgren, Sten : Utlåtandena om Ålandskommitténs betänkande, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Utlåtandena om Ålandskommitténs betänkande : sammanställning av remissvaren / Palmgren, Sten - (Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisuja ; No. 14) , 83 p.. - Helsinki : Oikeusministeriö; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1988. - ISSN 0356-8431

ISBN 951 47 1820 8

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Ålandskommitt'en överlämnade sitt betänkande om en ny själstyrelselag för landskapet Åland (1987:31) den 9 juni 1987.Betänkandet sändes för utlåtande till 34 remissinstanser.Publikationen innehåller en sammanställning av remissvaren, sammanställningen gjoreds av lagstiftningsrådet Sten Palmgren.

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
10. Liebkind, Karmela : Problems of theory and application of cultural pluralism , 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Problems of theory and application of cultural pluralism : social psychology of minority identity / Liebkind, Karmela

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Cultural pluralism and the position of minorities in Finland : a study prepared by experts by the Finnish Commission for UNESCO / Pentikäinen, Juha (ed.). - 2nd edition. - (Publications of the Finnish Commission for Unesco ; No. 20), p. 11-22. - Helsinki : Finnish National Commission for Unesco; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1981. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 4514 6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article aims at giving a brief description of the theory and application of cultural pluralism by focusing on the social psychology of minority identity. The complexity of minority policy, the concepts of culture and ethnicity, social consciousness, value-systems and cultural exchange versus assimilation are discussed.

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* kulturell identitet = cultural identity = kulttuuri-identiteetti
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
11. Pentikäinen, Juha...(et al.) : Cultural pluralism and the position of minorities in Finland : a study prepared by experts by the Finnish National Commission for Unesco, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Cultural pluralism and the position of minorities in Finland : a study prepared by experts by the Finnish National Commission for Unesco / Pentikäinen, Juha...(et al.). - 2nd ed... - 111 p. - (Publications of the Finnish Commission for Unesco ; No. 20) - Helsinki : Finnish National Commission for Unesco; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1981. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 4514 6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The Finnish National Commission for Unesco nominated a group of experts to deal with cultural pluralism and minorities in Finland which resulted in a book about social psychology of minority identity, the swedish-speaking Finns, the Saémi and a joint chapter about the other cultural minorities.

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* kulturell identitet = cultural identity = kulttuuri-identiteetti
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
12. Grönfors, Martti : Other cultural minorities in Finland, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Other cultural minorities in Finland / Grönfors, Martti ; Asp, Erkki ; Ahlberg, Nora

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Cultural pluralism and the position of minorities in Finland : a study prepared by the Finnish National Commission for UNESCO / Pentikäinen, Juha (ed.). - 2nd ed.. - (Publications of the Finnish Commission for Unesco ; No. 20), p. 99-111. - Helsinki : Finnish National Commission for Unesco; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1981. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 4514 6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This article deals with cultural minorities in Finland (except for the Swedish Finns and the Saémi); that is the Gypsies, Jews and Turks.

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* romer = Roma = romanit
* judar = Jews = juutalaiset
* turkar = Turks = turkkilaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
13. Nuorgam-Poutasuo, Helvi : The Sami in Finland, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The Sami in Finland : a case study / Nuorgam-Poutasuo, Helvi ; Pentikäinen, Juha ; Saressalo, Lassi

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Cultural pluralism and the position of minorities in Finland : a study prepared by experts by the Finnish National Commission for UNESCO / Pentikäinen, J. (ed.). - 2nd ed.. - (Publications of the Finnish Commission for Unesco ; No. 20), p. 51-97. - Helsinki : Finnish National Commission for Unesco; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1981. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 4514 6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article describes the conditions of the Saémi population in Finland through a legal-historical examinations, a short economical outline, a review of the occupations of the Saémi along the river Tana.It also touches the areas of transport, communications, migration, language, education and societal activities of the Saémi.

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* samer = Sami = saamelaiset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
14. Liebkind, Karmela : The Swedish-speaking Finns , 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The Swedish-speaking Finns : a case study / Liebkind, Karmela ; Broo, Roger

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Cultural pluralism and the position of minorities in Finland : a study prepared by the Finnish National Commission for UNESCO / Pentikäinen, J. (ed.). - 2nd ed.. - (Publications of the Finnish Commission for Unesco ; No. 20), p. 22-49. - Helsinki : Finnish National Commission for Unesco; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1981. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 4514 6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article is a case-study about the swedish-speaking minority in Finland describing ethnolinguistic vitality, institutional support, demographic factors, socio-economic status, influence of subjective assessment of vitality on objective vitality factors, objective vitality versus linguistic orientations and conflicting loyalties.

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
15. Aikoi, Pekka...(et.al.) : The Sami people in Finland, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The Sami people in Finland / Aikoi, Pekka...(et.al.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Cultural minorities in Finland / Pentikäinen, J.; Anttonen, V.; (eds.). - p. 45-71 - (Publications of the Finnish Commission for Unesco ; No. 32) - Helsinki : Finnish National Commission for Unesco; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1985. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 8835 X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article offers a definition of the Sami, a historical review of the sami area and people and describes their legal position, language and education and political channels

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* samer = Sami = saamelaiset
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
16. Pentikäinen, Juha; Anttonen, Veikko : Religio-cultural minorities, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Religio-cultural minorities / Pentikäinen, Juha; Anttonen, Veikko

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Cultural minorities in Finland / Pentikäinen, J.; Anttonen, V.; (eds.). - p. 20-30 - (Publications of the Finnish Commission for Unesco ; No. 32) - Helsinki : Finnish National Commission for Unesco, 1985 . - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 8835x

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The religio-cultural minorities are distinct from others in that they have an ethnic national background and their appearance on the Finnish religions map is due to cultural contact. The Karelians, the Jews and the Tatar minority are examined

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* religion = religion = uskonto
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* judar = Jews = juutalaiset
* karelare = Karelians = karjalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
17. Pentikäinen, Juha; Anttonen, Veikko : Finland as a cultural area, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Finland as a cultural area / Pentikäinen, Juha; Anttonen, Veikko

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Cultural minorities in Finland / Pentikäinen, J.; Anttonen, V.; (eds.). - p. 1-6 - (Publications of the Finnish Commission for Unesco ; No. 32) - Helsinki : Finnish National Commission for Unesco; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1985. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 8835x

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article offers a cultur-historical background to finnish society and describes the cultural development and ethnic minorities.

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* kulturell identitet = cultural identity = kulttuuri-identiteetti
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
18. Liebkind, Karmela : Some problems in the theory and application of cultural pluralism : the social psychology of minority identity, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Some problems in the theory and application of cultural pluralism : the social psychology of minority identity / Liebkind, Karmela

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Cultural minorities in Finland / Pentikäinen, J.; Anttonen, V.; (eds.). - p. 7-19 - (Publications of the Finnish Commission for Unesco ; No. 32) - Helsinki : Finnish National Commission for Unesco; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1985. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 8835x

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author discusses the complexity of minority policy, cultural and ethnic concepts, levels of social consciousness, vertical vs. horizontal interests as well as cultural exchange / assimilation.

INDEX WORDS:
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* kulturell identitet = cultural identity = kulttuuri-identiteetti
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
19. Liebkind, Karmela : The Swedish-speaking minority, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The Swedish-speaking minority / Liebkind, Karmela

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Cultural minorities in Finland / Pentikäinen, J.; Anttonen, V.; (eds.). - p. 72-105 - (Publications of the Finnish Commission for Unesco ; No. 32) - Helsinki : Finnish National Commission for Unesco; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1985. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 8835x

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article deals with the structural conditions for a vital cultural minority the prestige value of the Swedish language in Finland and the language legislation and definition of the Swedish-speakers.

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
20. Grönfors, Martti : Gypsies as outsiders, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Gypsies as outsiders / Grönfors, Martti

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Cultural minorities in Finland / Pentikäinen, J.; Anttonen, V.; (eds.). - p. 31-44 - (Publications of the Finnish Commission for Unesco ; No. 32) - Helsinki : Finnish National Commission for Unesco; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1985. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 8835x

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article deals with the history, the social organisation, the family and kinship, the taboos, the social control, the economic structure and the future of the gypsies in Finland.

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* romer = Roma = romanit
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
21. Pentikäinen, Juha; Anttonen, Veikko (ed.) : Cultural minorities in Finland : an overview towards cultural policy, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Cultural minorities in Finland : an overview towards cultural policy / Pentikäinen, Juha; Anttonen, Veikko (ed.). - 113 p. ; ill. - (Publications of the Finnish commission for Unesco ; No.32) - Helsinki : Finnish national commission for Unesco; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1985. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 8835X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The study is the revised updated and final version of the Finnish contribution to UNESCO joint study no. 5, entitled "Cultural Development in Countries containing different National and / or Ethnic Groups".The study contains six articles dealing with different cultural minorities such as the sami, the gyp- sies, the swedish speaking Finns, the Jews, Tatars and the Karelians (as a religio cultural minority).

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* kulturell identitet = cultural identity = kulttuuri-identiteetti
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* karelare = Karelians = karjalaiset
* judar = Jews = juutalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
22. Månsson, Ulf : Homosexualitetens ställning i det finska samhället, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Homosexualitetens ställning i det finska samhället : finländsk censurlag anno 1971 / Månsson, Ulf

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Mennesker og rettigheter : nordisk tidsskrift om menneskerettigheter : No. 2., p.50-53. - Oslo : Institutt for menneskerettigheter = Norwegian Institute of human rights (D), 1984.

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I artikeln omnämns ett flertal program om homosexuella som blivit censurerade eller som man väckt åtal mot.Ulf Månsson redogör även för den föråldrade finska lagstiftningen samt återger det fall som avgjordes av FN:s kommitte' för mänskliga rättigheter 1979 (på basen av art.19 -om yttrandefrihet -i FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter).

INDEX WORDS:
* sexuell orientering = sexual orientation = seksuaalinen suuntautuminen
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ICCPR;

 
23. Saamelaiskulttuuritoimikunnanmietintö , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Saamelaiskulttuuritoimikunnanmietintö = Betänkande avgivet av samekulturkommissionen = Samikultuvradoaibmagottismiehttamus / - ( Komiteanmietintö = Kommitte'betänkande ; No. 66), 433 p.. - Helsinki : Opetusministeriö = Undervisningsministeriet; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1985. - ISSN 0356-9470

LANGUAGE: FIN, SWE, LA22F, 951 46 7865 6

ABSTRACT: Mietintö käsittelee saamelaisten historian ja saamelaiskulttuurin eri piirteitä; saamelaiskulttuurin nykytilannetta ensi sijassa Suomen saamelaisten osalta; saamelaiskulttuuria koskevia aikaisempia selvityksiä ja esityksiä ja yksityiskohtaisia ehdotuksia kulttuurin eri alueiden edistämiseksi ja tukemiseksi.

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
24. Mäkinen, Tuija : Mustalaisten kohtelusta, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Mustalaisten kohtelusta / Mäkinen, Tuija - (Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja ; No.68), 125 p.. - Helsinki : Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos = National research institute of legal policy, 1984. - ISSN 0357-0126

ISBN 951 704 094 6

LANGUAGE: FIN, SWE

ABSTRACT: The study examines forms of discriminatory behaviour on the following three levels: the level of everyday life, the bringing of cases of experienced discrimination to the attention of the authorities and how the cases are dealt with by the authorities.

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* romer = Roma = romanit
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): English summary : the treatment of gypsies

 
25. Hapuli, Ritva : Naisia rakastavat naiset, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Naisia rakastavat naiset / Hapuli, Ritva - (Tasa-arvojulkaisuja = Jämställdhetspublikationer.Sarja D. : Naistutkimusraportteja = Serie D : Kvinnoforskningsrapporter ; No.1), 89 p.. - Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö = Social- och hälsovårdsministeriet = Ministry of social affairs and health, 1989. - ISSN 0785-2967

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkielmassa selvitetään uuden sosiaalisen kategorian, lesbolaisuuden ja siihen liittyvän homoseksuaalisuuden muotoutumista ja kehittymistä vuosien 1880-1930 välisenä aikana.Pääpaino on lesbolaisuudessa, millaisena sitä määritellään, miksi tuli merkitykselliseksi leimata näitä naisia ja millaisia mahdollisuuksia tämä uusi kategoria on suonut vuosisadan alun lesboille.Toinen osa käsittää homoseksuaalisuuden historiallinen tausta ja teoriaa.

INDEX WORDS:
* sexuella minoriteter = sexual minorities = seksuaaliset vähemmistöt
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
26. Törnudd, Klaus : Finland and the international norms of human rights, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Finland and the international norms of human rights / Törnudd, Klaus - ( International studies in human rights ; No.6), 365 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1986.

ISBN 90 247 3257 3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author describes how civil rights are put into practice in Finland.The interaction between national civil rights and international human rights are dealt with in the different chapters of the study.The study can also provide a model for comparative research regarding other countries which adhere to the human rights standards defined by the United Nations.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* akademisk frihet = academic freedom = akateeminen vapaus
* apartheid = apartheid = rotusorto
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ILO = ILO = ILO
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* ombudsman = ombudsman = asiamies
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barn = children = lapset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR-OP; ICESCR; International convention on the elimination of all forms of racialdiscrimination (CERD);Convention on the elimination of discrimination against women (CEDAW); Refugee convention;

 
27. Capotorti, Francesco : The protection of minorities under multilateral agreements on human rights, 1976
  - Public International Law --

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The protection of minorities under multilateral agreements on human rights / Capotorti, Francesco

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The Italian yearbook of international law : v. 2., p.3-32. - Napoli : Editoriale Scientifica, 1976. - ISSN 0391-5107

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR ; UN charter; Convention concerning the protection of indigenous and other tribal and semi-tribal populations in independent countries; CDE; CERD

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: Articles

 
28. Betänkande avgivet av kommitten för justering av språklagstiftningen, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Betänkande avgivet av kommitten för justering av språklagstiftningen / - ( Kommittebetänkande = Komiteanmietintö ; No. 29), var.pag.. - Helsinki : Statsrådet = Valtioneuvosto; Statens tryckericentral = Valtion painatuskeskus, 1973. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 0329 X

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Kommitten har inskränkt sig till att behandla språkservice, språkskydd samt språkkunskap endast till de delar av nämnda omständigheter kan påverkas genom språklagstiftningen.Kommittens uppgift var också att utreda de särskilda kostnader, som genom språklagen förorsakas speciellt av de språkliga minoriteterna och självstyrelsesamfunden

INDEX WORDS:
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* språk = language = kieli
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
29. Språkskyddsnämndens betänkande, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Språkskyddsnämndens betänkande / - (Kommittebetänkande = Komiteanmietintö ; No. 13), var.pag.. - Helsinki : Statsrådet = Valtioneuvosto; Statens tryckericentral = Valtion painatuskeskus, 1973. - ISSN 0356-9470

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Kommitten har haft till uppgift att utreda Finlands språkliga befolknings speciella behov samt undersöka och uppgöra förslag till de åtgärder, som är av nöden för tryggande av de språkliga minoriteternas och särskilt den svenskspråkiga befolkningens ställning, samt att fastställa de principer, enligt vilka den svenskspråkiga befolkningen tillförsäkras rätt att erhålla undervisning på sitt eget modersmål samt bedriva kulturverksamhet och delta i sådan samt därjämte undersöka på vilket sätt den svenskspråkiga befolkningens rättigheter att hos myndigheterna nyttja sitt modersmål skulle kunna utvecklas.

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
30. Verdoodt, Albert : La protection des droits de l'homme dans les etats plurilingues, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

La protection des droits de l'homme dans les etats plurilingues / Verdoodt, Albert - (Langues et culture ; No.13), 210 p.. - Paris : Fernand Nathan (D), 1973.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: L'objectif de l'ouvrage est de decrire les divers solutions realisees ou envisagees dans des Etats plurilingues relativement a la protection des droit de l'homme au sens classique et aussi dans le domaine linguistique.Dans la premiere partie les principales mesures, prises en vues de proteger les droits de l'homme dans un Etat plurilingue sont analyses et la deuxieme partie est consacree a la facon dont on arrive a maintenir de tels droits.

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR;

[Följande]


24.11.1999