[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('natural resources control') gav 138 träffar


 
1. Rotkirch, H; Väyrynen, R. : Luonnonvarojen hyväksikäyttö ja säilyttäminen, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Luonnonvarojen hyväksikäyttö ja säilyttäminen / Rotkirch, H; Väyrynen, R.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansat ja oikeus : aikamma kehittyvä kansainvälinen oikeus / Joutsamo, K.; Rosas, A.; Rotkirch, H. (eds.), p.232-277. - Helsinki : Tammi (D), 1980.

ISBN 951 30 5133 1

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käydään lyhyesti läpi kansainvälisen ympäristöoikeuden kehitystä ja 1972 pidettyjä YK:n ympäristökonferenssia sekä valtion oikeutta luonnonvaroihin ja sen rajoituksia.Syvennytään YK:n III merioikeuskonferenssin luonnonvarojen hyväksikäyttöä koskeviin määräyksiin ja eri ympäristösuojelusopimuksiin.

INDEX WORDS:
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta

GEOGRAPHICAL TERMS: universal : 0

 
2. Koijärvitoimikunnan mietintö , 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Koijärvitoimikunnan mietintö = Koijärvikommissionens betänkande / - ( Komiteanmietintö = Kommitte'betänkande ; No.56), 135 p.;ill.. - Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = State printing centre, 1980. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 4171 X

LANGUAGE: FIN, SWE

ABSTRACT: Toimikunta on mietinnössä selvitellyt Koijärven linnustoa, kasvillisuutta, vesialuetta, veden korkeutta ja laatua, maaperää sekä kalastoa.Selvitysten perusteella toimikunta on tehnyt ehdotuksensa Koijärven kuivatuksen toteuttamiseksi siten, että kuivatushyöty mahdollisuuksien mukaan voidaan turvata samalla kun järven linnustollinen merkitys ainakin pääpiirteissään säilytetään.

INDEX WORDS:
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* ensaksrörelse = one interest movement = yhden asian liike

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Koskenniemi, Martti : Merenpohjainvestointien väliaikainen suoja , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Merenpohjainvestointien väliaikainen suoja : katsaus YK:n III merioikeuskonferenssin II päätöslauselman toteuttamiseen / Koskenniemi, Martti

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 84(3)., p.379-406. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1986.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa tarkastellaan pioneer investment protection (PIP) -järjestelmän sisältöä ja taustaa sekä merenpohjainvestointien suojaamista koskevien neuvottelujen nykytilaa.Samalla pyritään arvioimaan PIP -järjestelmän elinmahdollisuuksia ja merkitystä merioikeusyleissopimuksen mukaisen merenpohjan hyväksikäyttöjärjestelmän perustamisessa.

INDEX WORDS:
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
4. Yusuf, Abdulqawi (ed.) : African yearbook of international law , 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

African yearbook of international law : vol 10 / Yusuf, Abdulqawi (ed.), viii, 776 p.. - Leiden : Martinus Nijhoff publ., 2004.

ISBN 90-04-13872-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS: The Ghost of Berlin Still Haunts Africa! The ICJ Judgment on the Land and Maritime Boundary Dispute Between Cameroon and Nigeria, by Nsongurua J. Udombana. 2. The Interplay Between Environmental Protection and Human and Peoples’ Rights in International Law, by Federico Lenzerini. 3. Diversion of International Watercourses Under International Law, by Mohamed S. Amr. 4. The Interplay Between the Right to Development and the Protection of the Environment: Patterns and Instruments to Achieve Sustainable Development in Practice, by Massimiliano Montini. 5. The Protection of Copyrights and Related Rights in Africa: Challenges to Protection in the Internet Age, by Robin Ramcharan & Mpazi Sinjela. 6. Etude sur l’occupation et sur l’Article 47 de la IVème Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre : le degré d’intangibilité des droits en territoire occupé, by Robert Kolb. 7. La liberté d’aller et venir dans la sous-région du Golfe de Guinée, by Léopold Donfack Sokeng. 8. La Déclaration de l’Organisation internationale du Travail du 18 juin 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail : une technique juridique singulière de relance des conventions fondamentales, by Mouloud Boumghar. 9. The Cairo-Arusha Principles on Universal Jurisdiction in Respect of Gross Human Rights Offences: Developing the Frontiers of the Principle of Universal Jurisdiction, by Edward Kwakwa. 10. Quelques réflexions sur la communauté internationale, by Robert Kolb. 11. Chronique des activités de la Cour internationale de Justice en 2001, by Ludivine Tamiotti. 12. Chronique de la jurisprudence du Tribunal pénal international pour le Rwanda (1995-2002), by Roland Adjovi & Florent Mazeron.

INDEX WORDS:
* asyl = asylum = turvapaikka
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* CEDAW Committee = CEDAw Committee = CEDAW Committee
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* folkmord = genocide = kansanmurha
* tortyr = torture = kidutus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* EU = EU = EU
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* FAO = FAO = FAO
* folkmord = genocide = kansanmurha
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* ekonomisk utveckling = economic development = taloudellinen kehitys
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* immaterialrätt = intellectual property rights = immateriaalioikeus
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* ICJ = ICJ = ICJ
* rådgivande yttrande = advisory opinion = neuvoa-antava mielipide
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* ILO = ILO = ILO
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* IMF = IMF = imf
* icke-inblandning = non-interference (principle) = puuttumattomuusperiaate
* nationella domstolar = national courts = kansalliset tuomioistuimet
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* non-state actors = non-state actors = non-state actors
* fred och säkerhet = peace and security = rauha ja turvallisuus
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* sanningskommissioner = truth commissions = totuuskomissiot
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* WTO = WTO = WTO
* OAU = OAU = OAU
* interima åtgärder = interim measures = väliaikaiset toimenpiteet
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* skälig levnadsstandard = adequate standard of living = riittävä elintaso

GEOGRAPHICAL TERMS: Algeria / Argentina / Australia / Austria / Bangladesh / Belgium / Burundi / Cambodia / Cameroon / Canada / Congo / Croatia / Cyprus / Czechoslovakia / Egypt / Ethiopia / Finland / France / Germany / Ghana / Guinea / Hungary / Israel / Italy / Japan / Jordan / India / Philippines / Chile / Canada / Kenya / Korea / Lesotho / Madagascar / Malawi / Mauritius / Morocco / Nepal / Netherlands / New Zealand / Niger / Nigeria / Pakistan / Poland / Portugal / Rwanda / Sierra Leone / Singapore / Slovakia / South Africa / Somalia / Spain / Sudan / Syria / Taiwan / Thailand / Togo / Turkey / USA / Uruguay / Viet Nam / Western Sahara / Yugoslavia / Zaire / Zambia / Zimbabwe

NOTE (GENERAL): ACHPR; African charter on the rights and welfare of child; Protocol on the rights of women in Africa; AMR; ICESCR; ICCPR; Vienna convention on the law of treaties; UN charter; UDHR; Declaration on friendly relations; Rio declaration; Stockholm declaration on the human environment;

URL http://www.brill.nl/m_catalogue_search.asp?sub=6&converted_subtitle=african+%3CAND%3E+yearbook&subtitle=african+yearbook

 
5. Fleischer, Carl : Petroleumsrett, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Petroleumsrett / Fleischer, Carl, 20, 601 p.. - Oslo : Universitetsforlaget, 1983.

ISBN 82 000 6173 6

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* ekonomiska zoner = economic zones = talousalueet
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* beskattning = taxation = verotus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
6. Seibold, Eugen (et.al.) : Research, international law and the sea in man's future., 1983
  - Public International Law --

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Research, international law and the sea in man's future. / Seibold, Eugen (et.al.) - (Impact of science on society ; No. 3 / 4), 504 p.. - Paris : Unesco, 1983. - ISSN 0019-2872

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationellt samarbete = international co-operation = kansainvälinen yhteistyö
* havsrättskonferens = maritime law = merioikeuskonferenssi
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* kommunikation = communication = viestintä
* forskning = research = tutkimus
* miljö = environment = ympäristö
* militär = military = sotaväki
* ekologi = ecology = ekologia
* NGO = NGO = NGO

GEOGRAPHICAL TERMS: India : 7425

NOTE (GENERAL): Convention on the law of the sea

 
7. Jubilan, Solema P. : The right to development , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The right to development : the problem of exploitation and environmental disruption by multi-national corporations / Jubilan, Solema P.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Conference of lawyers of Asia and the Pacific on jurisprudence of peace, development and human rights.. - p. 95-101 - New Delhi : Indian Association of lawyers, 1988.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* multinationella bolag = transnational corporations (TNC) = monikansalliset yritykset

NOTE (MEETINGS): Conference in New Delhi, (19880213), (C).

 
8. Dolzer, Rudolf : Permanent sovereignity over natural resources and economic decolonization, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Permanent sovereignity over natural resources and economic decolonization / Dolzer, Rudolf

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 7 (2-4)., p. 217-230. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1986. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR;

 
9. Kuokkanen, Tuomas (ed.) : Kirjoituksia kansainvälisestä ympäristöoikeudesta , 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kirjoituksia kansainvälisestä ympäristöoikeudesta = Essays in international environmental law / Kuokkanen, Tuomas (ed.) ; Parkkari, Juhani K. - (Helsingin Yliopiston julkisoikeuden laitoksen julkaisuja, C ; No. 24), 244 p.. - Helsinki : Helsingin Yliopisto, 1991. - ISSN 0357-0335

ISBN 951 95253 1 9

LANGUAGE: FIN, ENG

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* EG = EC = EY

NOTE (GENERAL): Geneva conventions;

 
10. Pallemaerts, Marc : Development, conservation and indigenous rights in Brazil, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Development, conservation and indigenous rights in Brazil / Pallemaerts, Marc

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 8(2)., p. 374-400. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1986. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* indianer = Indians = intiaanit

GEOGRAPHICAL TERMS: Brazil / South America : 6420 / 6400

 
11. Eriksson, Lars D. : Rätten till miljön, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Rätten till miljön : en ny grundrättighet / Eriksson, Lars D.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 1., p. 3-13. - Helsinki : Suomen Demokraattisten Lakimiesten sekä Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen julkaisu, 1992. - ISSN 0090-7944

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* rätt till en sund miljö = right to environmental quality = oikeus puhtaaseen ympäristöön
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
12. Bistånd för bättre miljö i u-land , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Bistånd för bättre miljö i u-land : förslag om ett miljömål i utvecklingsbiståndet : översyn av de biståndspolitiska målen : betänkande / ; Utrikesdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 28), 34 p.. - Stockholm : Allmänna förlaget, 1987. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 10004 5

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
13. Malnes, Raino : The environment and duties to forture generations, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The environment and duties to forture generations : an elaboration of sustainable development / Malnes, Raino - (EED publication ; No. 2), 69 p.. - Oslo : Fridtjof Nansen Institute, 1990. - ISSN 0802-9458

ISBN 82 90156 634

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu

 
14. Sornarajak, M. : The pursuit of nationalized property., 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The pursuit of nationalized property. / Sornarajak, M., xviii, 354 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1986.

ISBN 90 247 3130 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* nationalisering = nationalization = kansallistaminen
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* NIEO = NIEO = UKTJ
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* utländsk egendom = foreign property = ulkomainen omaisuus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): Charter of economic rights and duties of states;ECHR-6ECHR-P1-1

 
15. The problematiques of the Nordic States., 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The problematiques of the Nordic States. /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Nordic region : changing perspectives in international relations / Heisler, M.C. - (The annals of the American Academy of Political and Social Science ; v. 512), p. 88-151. - Newbury : Sage publ., 1991.

ISBN 0 8039 3875 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries / Iceland / Estonia / Latvia / Lithuania / Denmark / Sweden / Finland / Norway : 8002

NOTE (GENERAL): The articles are :. 1) Nikolaj Petersen : Denmark's foreign relations in the 1990s.2) Olav F.Knudsen : Norway : domestically driver foreign policy. 3)Bengt Sundelius : Sweden : secure neutrality.4) Pauli O.Järvenpää : Finland:an image of continuity in turbulent Europe.5) Gunnar Gunnarsson : continuity and change in Icelandic security and foreign policy.

 
16. Vihervuori, Pekka : Maa-ainesten ottaminen ja suojelu., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Maa-ainesten ottaminen ja suojelu. / Vihervuori, Pekka, xliv, 649 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus, 1989.

ISBN 951 640 427 8

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
17. Wolfrum, Rüdiger (ed.) : Antarctic challenge 3 ,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Antarctic challenge 3 : conflicting interests, cooperation environmental protection economic development / Wolfrum, Rüdiger (ed.) - (Veröffentlichungen des Instituts für internationales Recht an der Universität Kiel. ; No. 105), 589 p.: ill.. - Berlin : Duncker & Humblot

ISBN 3 428 0655 06

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta

NOTE (MEETINGS): Proceedings of an interdisciplinary symposium, org. by the Institut für Internationales Recht an der Universität Kiel and the Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven, (19870707), (c).

 
18. Part 3 : The Antarctic Treaty Regime : protecting the marine environment.,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Part 3 : The Antarctic Treaty Regime : protecting the marine environment. /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Antarctic Treaty regime : law, environment and resources / ed. by Gillian D.Triggs. - p. 113-150 - (Studies in Polar research) - Cambridge : Cambridge U.P.

ISBN 0 521 32766 0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The Articles are:. 1) J.A.Gulland : The Antarctic Treaty system as a resource management mechanism. 2) M.W.Holdgate : Regulated development and conservation of Antarctic resources. 3) W.N.Bonner : Recent developments in Antarctic connservation. 4) J.N.Barnes : Environmental protection and the future of the Antarctic : new approaches and perspectives are necessary.

INDEX WORDS:
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu

 
19. Theutenberg, Bo Johnson : Folkrätt och säkerhetspolitik., 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Folkrätt och säkerhetspolitik. / Theutenberg, Bo Johnson, 595 p.. - Stockholm : Norstedt, 1986.

ISBN 91 1 867 872 6

LANGUAGE: SWE, ENG

INDEX WORDS:
* havsrättskonferens = maritime law = merioikeuskonferenssi
* islam = islam = islaminusko
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* FN = UN = YK

NOTE (GENERAL): Convention on the law of the sea;UN charter;

 
20. Schrijver, Nico J. : Permanent sovereignity over natural resources versus the common heritage of mankind, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Permanent sovereignity over natural resources versus the common heritage of mankind / Schrijver, Nico J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law and development / de Waart, P.; Peters, P.; Denters,E. (eds.). - p. 87-104 - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1984.

ISBN 90 247 3718 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta

NOTE (GENERAL): CERD;

 
21. Chowdhury, Roy S. : Permanent sovereignity over natural resources: substratum of the Seoul declaration, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Permanent sovereignity over natural resources: substratum of the Seoul declaration / Chowdhury, Roy S.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law and development / de Waart, P.; Peters, P.; Denters,E. (eds.). - p. 59-86 - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1984.

ISBN 90 247 3718 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* förlikning = friendly settlement = sovinto

NOTE (GENERAL): CERD;

 
22. Part II, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Part II : The indigenous world /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: IWGIA yearbook 1991 - (IWGIA document), p. 25-142. - Copenhagen : IWGIA, 1992. - ISSN 0105-6387

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Convention on the protection and integration of indigenous and tribal populations (full text)

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* exploatering = exploitation = hyväksikäyttö
* samer = Sami = saamelaiset
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* EG = EC = EY
* indianer = Indians = intiaanit

LOCAL INDEX: Saamiland Siberia

GEOGRAPHICAL TERMS: South East Asia / South Asia / Africa / Sweden / Latin America / Greenland : 7500 / 7400 / 5000 / 8246

 
23. Vestergaard, Elisabeth : Towards new resource management strategies, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Towards new resource management strategies / Vestergaard, Elisabeth

REFERENCE TO GENERIC UNIT: IWGIA yearbook 1991 - (IWGIA document), p. 206-214. - Copenhagen : IWGIA, 1992. - ISSN 0105-6387

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* fiskerättigheter = fishing rights = kalastusoikeudet
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta

 
24. Namada project, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Namada project : India's largest planned environmental and human tragedy /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): IWGIA newsletter : No. 2., p. 11-20. - Copenhagen : IWGIA, 1992. - ISSN 0105-6387

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta

GEOGRAPHICAL TERMS: India : 7425

NOTE (GENERAL): Water tribunal

 
25. Othercide, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Othercide /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): IWGIA newsletter : No. 3., p. 3-47. - Copenhagen : IWGIA, 1992. - ISSN 0105-6387

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. The joint responsibility of the international community in the indigenous in the indigenous and environmental issues of the Brazilian Amazon, by Mauro Leonel, Betty Mindlin and Carmen Junqueira. 2. Brazil : gold miners invade the indigenous area of Sarare. 3. Culture is how we survive : interviews with five indigenous representatives from the Americas about the 500 years and the UN, by Heidi Moksnes. 4. Ecuador : 500 kilometers of resistance : Amazon Indians march on Quito, by Peter G. Veilleux. 5. The presence of the Mbya in Uruguay, by Juana Olivers Sesini. 6. El Pueblo de los indios

INDEX WORDS:
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* indianer = Indians = intiaanit
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* folkmord = genocide = kansanmurha
* fattigdom = poverty = köyhyys
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset

LOCAL INDEX: Amazon

GEOGRAPHICAL TERMS: Brazil / South America / Guatemala : 6420 / 6400 / 6236

 
26. Public hearing on environmental rights, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Public hearing on environmental rights : the Arctic and the Nordic Countries in global perspectives /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): IWGIA newsletter : No. 1., p. 3-20. - Copenhagen : IWGIA, 1992. - ISSN 0105-6387

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* rätt till en sund miljö = right to environmental quality = oikeus puhtaaseen ympäristöön
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen

NOTE (MEETINGS): Environmental rights : The Arctic and the Nordic Countries in global perspectives

 
27. Reports and statements from United Nations Working Group on Indigenous Populations, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Reports and statements from United Nations Working Group on Indigenous Populations : UNWGIP 9th. Session, Geneva 1991 /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): IWGIA newsletter : No. 1., p. 35-61. - Copenhagen : IWGIA, 1991. - ISSN 0105-6387

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are : . 1. Minig threat, by Kirstie Parker. 2. Joint statement of the Australian Aboriginal organizations, by Josie Gramshaw. 3. Declaration of the Asian Delegation. 4. Report on the human rights situation of Taiwan's indigenous peoples. 5. The indigenous peoples question in Africa : With specific reference to Tanzania, by Moringe Parkipung. 6. Statement of KIPOC, NGO for Pastoral Peoples, Northern Maasailand, Tanzania, by Shomet Naingisa. 7. Testimony of the Xavante Association of Primentel Barbosa (Mato Grosso, Brazil), by Serebura Xavante. 8. Sandra's story, by Pauline Comeau.

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* indianer = Indians = intiaanit

GEOGRAPHICAL TERMS: Australia / Taiwan / Africa : 9012 / 7149 / 5000

 
28. Third world guide 93/94, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Third world guide 93/94 /, 631 p.. - Colombia : Instituto del Tercer Mundo, 1992. - ISSN 0797-4779

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* OAS = OAS = OAS
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* gulfkriget = Gulf-war = Persianlahden sota
* EG = EC = EY
* PLO = PLO = PLO
* fattigdom = poverty = köyhyys
* rasism = racism = rasismi
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: REF

 
29. International women's law, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

International women's law /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Proceedings of the third annual conference, p. 126-258. - London : the African Society of International and Comparative Law, 1991.

LANGUAGE: ENG, FRE

ABSTRACT: The articles are: 1. Free movement of third country nationals in European Community law, by Conor Quigley. 2. Permanent sovereignty over natural resources v. protection of foreign investment, by John Barker. 3. Endettement et environnement en Afrique, by Mekamcha Ghaouti. 4. Comparative law, Immigration and human rights, by Patrick Glenn.

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* invandring = immigration = maahanmuutto
* EG = EC = EY
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

NOTE (MEETINGS): Third annual conference, Arusha, (19910402-19910405), (C)

 
30. Vakhtim, Nikolai : Native peoples of the Russian Far North , 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Native peoples of the Russian Far North / Vakhtim, Nikolai

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Polar peoples : self-determination and development / Minority Rights Group (ed.), p. 29-80. - London : MRG, 1994.

ISBN 1-873194-51-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta

LOCAL INDEX: Siberia

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR

[Följande]


24.11.1999