[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('oikeudellinen asema') gav 121 träffar


 
1. Mattila, Heikki E.S. : Om utvecklingen av utomäktenskapliga barns rättsliga ställning: tankar på basen av fransk och finsk rättshistoria , 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Om utvecklingen av utomäktenskapliga barns rättsliga ställning: tankar på basen av fransk och finsk rättshistoria = On the development of the legal status of children born out of wedlock : thoughts on the basis of French and Finnish legal history / Mattila, Heikki E.S.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 111., p.334-362. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland(D), 1975. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln utgår från regeringens proposition med förslag till revision av lagstiftningen om barns rättsliga ställning. Huvudmålsättningen är "förverkligandet av barns rättsliga ställning".Detta gäller speciellt utomäktenskapliga barn.Hur har utvecklingen gått?En historisk beskrivning med exempel från olika länder ges. The article starts from the bill proposing a revision of the legislation concerning children's legal position.The main objective is "the realization of children's legal position".This mainly concerns children born out of wedlock. What direction has the development taken?A historical description is given with expamples from various countries.

INDEX WORDS:
* utomäktenskapliga barn = children born out of wedlock = aviottomat lapset
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: France / Finland : 8223 / 8222

 
2. Maryeva, N.I. : Ulkomaalaisten oikeusasema Neuvostoliitossa , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ulkomaalaisten oikeusasema Neuvostoliitossa = Pravovoje polozenije inostrannyh grazdau v SSSR / Maryeva, N.I. - (Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisuja ; No. 19), 38 p.. - Helsinki : Oikeusministeriö; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1987. - ISSN 0356-8431

ISBN 951 47 1253 6

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Suomen ja Neuvostoliiton välillä tehtiin 22.11.1974 sopimus yhteistyöstä oikeudellisissa asioissa.Julkaisu sisältää neuvostoliittolaisen osapuolen laatiman selvityksen ulkomaalaisten oikeusasemasta Neuvostoliitossa.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8150

 
3. Nordbors rättigheter i Norden, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Nordbors rättigheter i Norden = Pohjoismaalaisten oikeudet Pohjolassa / ; Nordiska Rådet - (NU-serien ; 1985 : No. 6), 413 p.. - Oslo : Nordiska Ministerrådet, 1986.

ISBN 91 38 09147 X

LANGUAGE: SWE, FIN

ABSTRACT: Nordiska Ministerrådet har sammanställt en jämförande analys vad gäller de hinder ländernas lagstiftning medför för nordiska medborgare vid bosättning eller vistelse i annat land.Rapporten omfattar ett tiotal rättsområden och har till syfte att visa eventuella brister i rättställningshänseende mellan medborgare och inflyttade nordbor.

INDEX WORDS:
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries : 8002

 
4. Malinin, Sergei : Yhdistyneiden kansakuntien oikeudellisesta luonteesta, 1966
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Yhdistyneiden kansakuntien oikeudellisesta luonteesta / Malinin, Sergei

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 64(3)., p.353-360. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1966.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käydään läpi, minkälaiset valtuudet Yhdistyneillä Kansakunnilla on julkisoikeudellisen järjestyksen puolesta sekä Yhdistyneiden Kansakuntien yleistä oikeudellista luonnetta.

INDEX WORDS:
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
5. Korpijaakko, Kaisa : Saamelaisten oikeusasemasta Ruotsi-Suomessa, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Saamelaisten oikeusasemasta Ruotsi-Suomessa : oikeushistoriallinen tutkimus Länsi-Pohjan Lapin maankäyttöoloista ja oikeuksia ennen 1700-luvun puoliväliä / Korpijaakko, Kaisa - (Lapin Koekeakoulun oikeustieteellisiä julkaisuja.Sarja A = University of Lapland Publications in law.Series A. ; No.3), 595 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus (D), 1989.

ISBN 951 640 440 5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Väitöskirjatutkimuksessa keskitytetään saamelaisten maankäyttöolojen tarkasteluun Ruotsin valtakuntaan kuuluneessa Lapinmaassa pääasiassa 1600-luvun ja 1700-luvun alkupuolen asiakirja-aineiston valossa.Päätavoitteena on selvittää Lapinmaan ja ennenkaikkea juuri saamelaisten maankäyttöön liittyviä kysymyksiä niin maankäytön konkreettisia kuin juridislain yksityiskohtia kartoittaen ja analysoiden. SERIES STARTED: 0785-4447

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden : 8222 / 8246

NOTE (THESIS): (Dr.iur.) - University of Lapland, 19890908 (T)

 
6. Rosas, Allan : The legal status of prisoners of war , 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The legal status of prisoners of war : a study in international humanitarian law applicable in armed conflicts / Rosas, Allan - (Dissertiones humanarum litterarum ; No.9), 523 p.. - Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia (D), 1976. - ISSN 0355-113X

ISBN 951 4102886

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The study is an effort to elucidate the legal status of prisoners of war against the background of the broader perspectives of the social (economic, political,military, etc.) context of international law.Important subjects are the historical development of this concept and the relationship between the law regulating the use of force and certain other branches of international law such as the law concerning the right to resort to force and the law concerning the protection of human rights.

INDEX WORDS:
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* tortyr = torture = kidutus
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* befrielserörelser = liberation movements = vapautusliikkeet
* återflyttning = repatriation = paluumuutto

NOTE (THESIS): (Dr.iur.) - Finnish-language University of Turku, 19770115 (T), reviewed in Lakimies 1977 (75)

NOTE (GENERAL): UN charter; Geneva conventions; Hague conventions;

 
7. Helin, Markku : Kihlalapsen asemasta, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Kihlalapsen asemasta / Helin, Markku

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 79., p.700-705. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1981.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Ratkaisussaan 1979 II 89 korkein oikeus on kiintoisalla tavalla ottanut kantaa isyyslain voimaantulosäännösten tulkintaan.Kirjoituksessaan (Lm 1981 s. 549-558) varatuomari Tuula Hiidensalo on ratkaisua puolustaen vastannut lainsäädäntöneuvos Savolaisen kritiikkiin.Tässä kirjoituksessa ei pyritä osoittamaan oliko puheena oleva ratkaisu oikea vaiko mahdollisesti virheellinen, vaan kommentoidaan niitä perusteita, joille Hiidensalo mainitsee KKO:n ratkaisulinjan nojautuneen.

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
8. Broms, Bengt : Panaman kanavan oikeudellinen asema uusien sopimusten valossa, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Panaman kanavan oikeudellinen asema uusien sopimusten valossa / Broms, Bengt

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Juhlajulkaisu Paavo Kastari 1907.13/11.1977. - p. 34-54 - (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja.C-sarja ; No.15) - Helsinki : Suomen lakimiesyhdistys (D), 1978.

ISBN 951 9068 805

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Karibian meren ja Tyynen meren yhdistäminen keinotekoisen kanavan avulla oli ajatus, joka oli ensimmäisen kerran esitetty jo 1500-luvulla.Tässä kirjoituksessa tarkastellaan Panamankanavaa koskevia sopimusjärjestelyjä ja niiden kehitys.

INDEX WORDS:
* avtal = agreements = sopimukset
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema

GEOGRAPHICAL TERMS: Panama / Central America / Latin America : 6246 / 6200

 
9. Balekjian, W.H. : Die effektivität und die Stellung nichtanerkannten Staaten im Völkerrecht, 1970
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Die effektivität und die Stellung nichtanerkannten Staaten im Völkerrecht / Balekjian, W.H., 222 p.. - Den Haag : Martinus Nijhoff publ., 1970.

ISBN 9 0 247 5040 7

LANGUAGE: GER

ABSTRACT: Die Abhandlung behandelt an Hand von Beispielen etwa der letzten 180 Jahre (1) die Rechtstellung nichtanerkannter Staaten vor innerstaatlichen und internationalen Gerichten, (2) die Rechtsnatur jener Betziehungen, unterhalten, und (3) jene normative Bedeutung, die in diesem Zusammenhang dem Effektivitätsgrundsatz beigemessen wird.

INDEX WORDS:
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
10. Frowein, Jochen Abr. (ed.) : Die Rechtsstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Die Rechtsstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international (2 vol.) / Frowein, Jochen Abr. (ed.) ; Stein, Torsten - (Max-Planck-Institut fur ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; No 94(1-2)), 2135 p.. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3540169903

LANGUAGE: GER, ENG, FRE

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* asyl = asylum = turvapaikka
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema

 
11. Shearer, I.A. : The legal position of aliens in national and international law in Australia, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The legal position of aliens in national and international law in Australia / Shearer, I.A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut fur ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(1)), p. 41-90. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 16990 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Australia : 9012

 
12. Aleinikoff, T. Alexander : United States immigration, nationality and refugee law, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

United States immigration, nationality and refugee law / Aleinikoff, T. Alexander

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut fur ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(2)), p. 1545-1673. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 16990 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
13. Oellers-Frahm, Karin : The contribution of the Council of Europe to the legal position of aliens, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The contribution of the Council of Europe to the legal position of aliens / Oellers-Frahm, Karin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(2)), p. 1725-1773. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe : 8200

 
14. Plender, Richard : The legal position of aliens in national and international law in the United Kingdom., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The legal position of aliens in national and international law in the United Kingdom. / Plender, Richard

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(2)), p. 1675-1721. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

 
15. Boguslawski : Die Rechtsstellung der Ausländer in der USSR, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Die Rechtsstellung der Ausländer in der USSR / Boguslawski

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(2)), p. 1523-1544. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8150

 
16. Özsunay, Ergum : The legal position of aliens in Turkey, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The legal position of aliens in Turkey / Özsunay, Ergum

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(2)), p. 1489-1522. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Turkey : 8248

 
17. Rodriguez Iglesias, Gil Carlos : Die Rechtsstellung von Ausländern in Spanien, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Die Rechtsstellung von Ausländern in Spanien / Rodriguez Iglesias, Gil Carlos

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(2)), p. 1444-1487. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Spain : 8245

 
18. Thurer, Daniel : Die Rechtsstellung des Ausländers in der Schweiz, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Die Rechtsstellung des Ausländers in der Schweiz / Thurer, Daniel

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut fur ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(2)), p. 1341-1441. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Switzerland : 8247

NOTE (GENERAL): ECHR

 
19. Melander, Göran : The legal position of aliens in Sweden, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The legal position of aliens in Sweden / Melander, Göran

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(2)), p. 1303-1339. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
20. Silveira, Luis : Le regime juridique des e'trangers en droit portugais, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Le regime juridique des e'trangers en droit portugais / Silveira, Luis

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(2)), p. 1257-1302. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Portugal : 8242

 
21. Kedzia, Zdzislaw : Die Rechtsstellung von Ausländern nach polnischem Recht, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Die Rechtsstellung von Ausländern nach polnischem Recht / Kedzia, Zdzislaw

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(2)), p. 1195-1256. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Poland : 8141

 
22. Geistlinger, Michael : Zur Rechtsstellung der Ausländer nach Österreichischem Recht, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Zur Rechtsstellung der Ausländer nach Österreichischem Recht / Geistlinger, Michael ; Lebitsch, Gerhard ; Stolzlechner, Harald

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut fur ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(2)), p. 1009-1194. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria : 8213

NOTE (GENERAL): ECHR

 
23. Williams, Sylvia Maureen : The legal position of aliens in national and international law in Argentina, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The legal position of aliens in national and international law in Argentina / Williams, Sylvia Maureen

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(1)), p. 3-40. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Argentina / South America / Latin America : 6414 / 6400

NOTE (GENERAL): AMR

 
24. Grahl-Madsen, Atle : The legal position of aliens in Norway, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The legal position of aliens in Norway / Grahl-Madsen, Atle

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(1)), p. 983-1007. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway : 8240

 
25. Iluyomade, B.O. : The legal position of aliens in Nigerian law, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The legal position of aliens in Nigerian law / Iluyomade, B.O. ; Popoola, A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(1)), p. 919-982. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Nigeria : 5548

 
26. Swart, A.H.J. : The legal position of aliens in Dutch law, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The legal position of aliens in Dutch law / Swart, A.H.J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(1)), p. 869-918. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands : 8238

 
27. Schleder, Guy : Die Rechtsstellung von Ausländern nach staatlichem Recht und Völkerrecht im Grossherzogtum Luxemburg, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Die Rechtsstellung von Ausländern nach staatlichem Recht und Völkerrecht im Grossherzogtum Luxemburg / Schleder, Guy

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(1)), p. 839-868. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Luxembourg : 8235

 
28. de Mestral, A.L.C. : Position of aliens in Canadian law, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Position of aliens in Canadian law / de Mestral, A.L.C.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(1)), p. 765-838. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada : 6322

 
29. Besarovic, Vesna : Die Rechtsstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht in Jugoslavien, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Die Rechtsstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht in Jugoslavien / Besarovic, Vesna

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(1)), p. 751-764. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Yugoslavia : 8153

 
30. Miyazaki, Shigeki : Die Rechtsstellung von Ausländern nach staatlichem Recht und Völkerrecht in Japan, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Die Rechtsstellung von Ausländern nach staatlichem Recht und Völkerrecht in Japan / Miyazaki, Shigeki

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(1)), p. 727-750. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Japan : 7130

[Följande]


24.11.1999