[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('oikeus käyttää omaa kieltään') gav 320 träffar


 
1. Aarnio, Eero J. : Saamen kielen käyttäminen viranomaisissa , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Saamen kielen käyttäminen viranomaisissa : tiivistelmä lausunnoista / Aarnio, Eero J. - (Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisuja ; No. 15), 121 p.. - Helsinki : Oikeusministeriö; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1988. - ISSN 0356-8431

ISBN 951 47 1840 2

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Saamelaisvaltuuskunnan asettama työryhmä luovutti 17.12.1987 ehdotuksen laiksi saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa ja lain nojalla annettaviksi asetuksisksi.Ehdotuksen tarkoituksena on turvata saamenkielisen väestönosan kielelliset oikeudet viranomaisissa vuoden 1922 kielilain periaatteita soveltuvin osin noudattaen.

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Palmgren, Sten : Utlåtandena om Ålandskommitténs betänkande, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Utlåtandena om Ålandskommitténs betänkande : sammanställning av remissvaren / Palmgren, Sten - (Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisuja ; No. 14) , 83 p.. - Helsinki : Oikeusministeriö; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1988. - ISSN 0356-8431

ISBN 951 47 1820 8

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Ålandskommitt'en överlämnade sitt betänkande om en ny själstyrelselag för landskapet Åland (1987:31) den 9 juni 1987.Betänkandet sändes för utlåtande till 34 remissinstanser.Publikationen innehåller en sammanställning av remissvaren, sammanställningen gjoreds av lagstiftningsrådet Sten Palmgren.

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
3. Betänkande avgivet av kommitten för justering av språklagstiftningen, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Betänkande avgivet av kommitten för justering av språklagstiftningen / - ( Kommittebetänkande = Komiteanmietintö ; No. 29), var.pag.. - Helsinki : Statsrådet = Valtioneuvosto; Statens tryckericentral = Valtion painatuskeskus, 1973. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 0329 X

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Kommitten har inskränkt sig till att behandla språkservice, språkskydd samt språkkunskap endast till de delar av nämnda omständigheter kan påverkas genom språklagstiftningen.Kommittens uppgift var också att utreda de särskilda kostnader, som genom språklagen förorsakas speciellt av de språkliga minoriteterna och självstyrelsesamfunden

INDEX WORDS:
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* språk = language = kieli
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
4. Språkskyddsnämndens betänkande, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Språkskyddsnämndens betänkande / - (Kommittebetänkande = Komiteanmietintö ; No. 13), var.pag.. - Helsinki : Statsrådet = Valtioneuvosto; Statens tryckericentral = Valtion painatuskeskus, 1973. - ISSN 0356-9470

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Kommitten har haft till uppgift att utreda Finlands språkliga befolknings speciella behov samt undersöka och uppgöra förslag till de åtgärder, som är av nöden för tryggande av de språkliga minoriteternas och särskilt den svenskspråkiga befolkningens ställning, samt att fastställa de principer, enligt vilka den svenskspråkiga befolkningen tillförsäkras rätt att erhålla undervisning på sitt eget modersmål samt bedriva kulturverksamhet och delta i sådan samt därjämte undersöka på vilket sätt den svenskspråkiga befolkningens rättigheter att hos myndigheterna nyttja sitt modersmål skulle kunna utvecklas.

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnalle on Suomen Asianajajaliiton hallitus antanut marraskuun 18 päivänä 1965 lausunnon, joka koskee jäsenehdotusta pohjoismaiseksi kielisopimukseksi.Kirjoituksessa esitellään liiton hallituksen mielipiteet kielisopimuksesta., 1966
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnalle on Suomen Asianajajaliiton hallitus antanut marraskuun 18 päivänä 1965 lausunnon, joka koskee jäsenehdotusta pohjoismaiseksi kielisopimukseksi.Kirjoituksessa esitellään liiton hallituksen mielipiteet kielisopimuksesta. /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Defensor legis : No. 47., p. 75-77. - Helsinki : Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja = Organ för Finlands advokatförbund (D), 1966. - ISSN 0356-262X

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Pojoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnalle on Suomen Asianajajanliiton hallitus antanut marraskuun 18 päivänä 1965 lausunnon, joka koskee jäsenehdotusta pojoismaiseksi kielisopimukseksi.Kirjoituksessa esitellään liiton hallituksen mielipiteet kielisopimuksesta.

INDEX WORDS:
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries : 8002

 
6. Pharand, Donat : Review, 1968
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Review / Pharand, Donat

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The American journal of comparative law : No. 15., p. 267-270. - Baltimore, Maryland : American Association for the Comparative Study of law (D), 1968.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada : 6322

 
7. Lagstadgade kulturella minoritetsrättigheter i Sverige, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lagstadgade kulturella minoritetsrättigheter i Sverige / - (Rättsfondens skriftserie ; No. 4), 100 p.. - Stockholm : Rättsfonden (D), 1978.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (MEETINGS): Seminarium anordnat av Rättsfonden, Lidingö, (19770415),(C)

NOTE (GENERAL): Konvention mot diskriminering inom undervisningen

LIBRARY LOCATION: Off.rätt./Tore Modeen

 
8. Lundström, Christer : Nordiska språkkonventionen, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Nordiska språkkonventionen / Lundström, Christer

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 125., p. 145-164. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland, 1989. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Konventionen mella Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige om nordiska medborgares rätt att använda sitt eget språk i annat nordiskt land, den s.k. nordiska språkkonventionen, trädde för Finlans, Danmarks, Norges och Sveriges del i kraft 1.3.1987 (förordning 193 / 87) och för Islands del 25.7. 1987 (förordning 643 / 87). Artikeln redogör för konventionens huvudsakliga innehåll, konventionens förhållande till lagstiftningen i Finland, språklagstiftningen, jämförelse mellan konventionen och den interna lagstiftningen i Finland då det gäller tolkning.

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* tolkning = interpretation = tulkinta
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries / Finland : 8002 / 8222

 
9. Hannum, Hurst : Autonomy, sovereignty and self-determination , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Autonomy, sovereignty and self-determination : the accommudation of conflicting rights / Hannum, Hurst - (Procedural aspects of international law) , x, 503 p.. - Philadelphia : University of Pensylvania Press, 1990.

ISBN 0 8122 8206 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit
* folkmord = genocide = kansanmurha
* armenier = Armenians = armenialaiset
* katoliker = Catholics = katoliset
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* etniska konflikter = ethnic conflicts = etniset selkkaukset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* demokrati = democracy = demokratia
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* ungrare = Hungarians = unkarilaiset
* självständighet = independence = itsenäisyys
* ILO = ILO = ILO
* kurder = Kurds = kurdit
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* muslimer = Muslims = muslimit
* naturtillgångar = natural resources = luonnonvarat
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* OAU = OAU = OAU
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* samer = Sami = saamelaiset
* tamiler = Tamils = tamilit
* terrorism = terrorism = terrorismi
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* ICJ = ICJ = ICJ
* kvinnor = women = naiset
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / USA / Greenland : 8222 / 6357

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): ACHPR; AMR; ADRD; UN charter; Vienna convention on the law of treaties; ECHR; ESC;

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
10. Tabory, Mala : Language rights as human rights., 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Language rights as human rights. / Tabory, Mala

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Israel yearbook on human rights. - p. 167-223 - ( ; No. 10), p. 167-223. - Tel Aviv : s.n., 1980.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* judar = Jews = juutalaiset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* OAS = OAS = OAS

NOTE (GENERAL): UN charter; UDHR-2; Covenant of League of Nations; ICESCR; ICCPR-27; CDE; Vienna convention on consular relations; ECHR-5-6; ADRD; AMR;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: articles

 
11. Freedom of information and expression in Canada, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Freedom of information and expression in Canada /, 1, 15 p.. - London : Article 19, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys
* rätt att söka, mottaga och sprida upplysningar = right to receive, seek and impart information = oikeus hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada : 6322

NOTE (GENERAL): ICCPR;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
12. Myntti, Kristian : The protection of persons belonging to national minorities in Finland, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The protection of persons belonging to national minorities in Finland / Myntti, Kristian - (Publications of the advisory board for international human rights affairs ; No. 1), 33 p.. - Helsinki : Foreign Ministry=Utrikesministeriet, 1991. - ISSN 0789-6166

ISBN 951 47 5360 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = Sami = saamelaiset
* judar = Jews = juutalaiset
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): ICCPR; ECHR; CERD; CDE; ECHR;

 
13. Janson, Christer : The autonomy of Åland, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The autonomy of Åland : a reflexion of international and constitutional law / Janson, Christer

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordisk tidsskrift for international ret : No. 51., p. 15-22. - Köpenhavn : Retsvidenskabligt Institut, 1982.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222 / 8220

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): The small nations of the North in Nordic co-operation

 
14. Seyersted, Finn : The Åland autonomy and international law, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The Åland autonomy and international law / Seyersted, Finn

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordisk tidsskrift for international ret : No. 51., p. 23-28. - Köpenhavn : Retsvidenskabligt Institut, 1982.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): The small nations of the North in Nordic co-operation

 
15. Bramstång, Gunnar : De konstitutionella relationerna mellan Finland ach Åland, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

De konstitutionella relationerna mellan Finland ach Åland / Bramstång, Gunnar

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordisk tidsskrift for international ret : No. 51., p. 72-81., 1982.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* beskattning = taxation = verotus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): The small nations of the North in nordic countries

 
16. Califa, Antonia : Declaring English the official language, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Declaring English the official language : prejudice spoken here / Califa, Antonia

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard civil rights : civil liberties law review : No. 24(2)., p. 293-348. - Cambridge, MA : Harvard Law School, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
17. 1.Communication referring to the right to work inadmissible, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

1.Communication referring to the right to work inadmissible : 2. Communication of a Swede on behalf of Arabs and Muslims inadmissible. 3. Leader of the political opposition in Madagascar victim of arbitrary arrest and detention. 4. Suriname's responsibility for killings at military police action in 1982. 5. Legal status of conscientious objectors in Finland. 6. Discrmination on the basis of language/promotion policies in the Canadian armed forces / ; Human Rights Committee

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 6(2-4)., p. 231-241. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1985. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* civiltjänstgörare = conscientious objector = siviilipalvelusmies
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* muslimer = Muslims = muslimit
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands / Sweden / Madagascar / Suriname / Finland / Canada / Southern Africa

NOTE (GENERAL): ICCPR-OP

 
18. Annual report 1990, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Annual report 1990 = Rapport annuel 1990 / ; Commissioner of Official Languages = Commissaire aux Langues Officielles, 290 p.. - Ottawa : Ministry of Supply and Services Canada, 1991.

ISBN 0 662 58028 1

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* tvåspråkighet = bilingualism = kaksikielisyys
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada : 6322

 
19. Legendre, Camille : French Canada in crisis, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

French Canada in crisis : a new society in the making / Legendre, Camille ; Dickson, Murray. - rev. ed.. - (MRG report ; No. 44), 20 p.. - London : Minority Rights Group, 1982.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada

 
20. Halvorsen, Kate : Notes on the realization of the human right to education, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Notes on the realization of the human right to education / Halvorsen, Kate

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 12(3)., p. 341-364. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1990. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICESCR;

 
21. Perusoikeuskomitean mietintö , 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Perusoikeuskomitean mietintö = Betänkande av kommittén för grundläggande fri- och rättigheter / ; Perusoikeuskomitea ; puh.joht. K. J. Lång - ( Komiteanmietintö = Kommittebetänkande ; No. 3), 451 p.. - Helsinki : Oikeusministeriö, 1992. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 5264 3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): With a Swedish conclusion pp. 21-30

 
22. Huttenbach, Henry R. : The Soviet nationalities despite Gorbachev, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The Soviet nationalities despite Gorbachev / Huttenbach, Henry R. ; Motyl, Alexander

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nationalities papers : vol. 19; no. 1., p. 1-78. - Chelsea, Michigan : Association for the Study of the Nationalities of the USSR and Eastern Europe, 1991. - ISSN 0090-5992

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. PART I: Salvaging the Union:. 1.John Hazard: The Vagaries of Political Change. 2.Thomas Oleszczuk: The CPSU as an Integrative Force. 3.Henry Huttenbach: Managing a Federation of Multiethnic Republics. 4.Peter Juviler: Getting to "Yes" on Self-Determination. 5.Richard Ericson: Economic Reform and Republican Integration. 6.Allen Lynch: (Discussant). PART II: Asserting National Sovereignty:. 7.Allen Kagedan: Nationalism, Language, and Culture. 8.Donna Bahry: Republican Economic Reforms. 9.Robert Lewis: Are Republics Becoming Ethnically Homogenous?. 10.Walter Clemens: The Republics as International Actors. 11.Natalia Sadomskaya: The Emergence of Civil Society. 12.Michael Rywkin: The Struggle for Political Sovereignty. 13.Michael Paul Sacks: (Discussant).

INDEX WORDS:
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* självständighet = independence = itsenäisyys
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8150

NOTE (MEETINGS): Proceedings of a conference sponsored by the Program on Nationality and Siberian Studies.The W.Averell Harriman Institute for Advanced Study of the Soviet Union Columbia University, (19910426), (C)

 
23. Khazanov, A. M. : The current ethnic situation in the USSR, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The current ethnic situation in the USSR : perennial problems in the period of "restructuring" / Khazanov, A. M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nationalities papers : vol. 16; no. 2., p. 147-224. - Chelsea, Michigan : Association for the Study of the Nationalities of the USSR and Eastern Europe, 1988. - ISSN 0090-5992

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are.1.A.M.Khazanov: The Current Ethnic Situation in the USSR: Perennial Problems in the Period of "Restructuring".2.M.Kirch and A.Kirch: The National Process in Estonia Today.3.Andrej Chojnowski: The Controversy over Former Uniate Property in Interwar Poland.4.Avraham Greenbaum: Trends in Judaism in the Soviet Union.5.Stephen Fischer-Galati: Jew and Peasant in Interwar Romania.6.Andrew Ezergailis: War Crimes Evidence from Soviet Latvia.Dessutom bl.a.Bibliographic Article.Book Reviews.

INDEX WORDS:
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* perestrojka = perestroika = perestroika
* judar = Jews = juutalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Baltic Republics / USSR / Poland / Eastern Europe / Estonia / Latvia / Lithuania

 
24. Appendices, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Appendices /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands quarterly of human rights (NQHR) : No. 3., p. 53-80. - Utrecht : SIM / Netherlands Institute of Human Rights, 1988. - ISSN 0169-3441

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The contents:. 1.The United Nations Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, 40th session, 8 August - 2 September 1988, by Cees Flinterman. 2.Consideration of state reports by the Human Rights Committee, by Ineke Boerefijn. 3.Case of A.Yilmaz-Dogan v.The Netherlands (Communication No. 1 / 1984): First final opinion of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination under Article 14 of CERD. 4.Advisory report on human rights conventions under UN supervision; Summary; Conclusions and recommendations. 5.The case of Vealsquez Rodriguez v.Honduras, by Cecilia Medina. 6."Lima-Declaration" on academic freedom and autonomy of institutions of higher education.

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* akademisk frihet = academic freedom = akateeminen vapaus
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Colombia / The Netherlands / South America / Belgium / Ecuador / Japan / Honduras / Latin America

NOTE (GENERAL): CERD; ICCPR; CEDAW; CAT; ICESCR;

 
25. Sharpe, Robert J. : The Charter of Rights and Freedoms and the Supreme Court of Canada, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The Charter of Rights and Freedoms and the Supreme Court of Canada : the first four years / Sharpe, Robert J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Public law, p. 48-61. - London : Sweet & Maxwell, 1987. - ISSN 0033-3565

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada : 6322

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
26. Russell, Peter H. : Canada's Charter of Rights and Freedoms, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Canada's Charter of Rights and Freedoms : a political report / Russell, Peter H.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Public law, p. 385-401. - London : Sweet & Maxwell, 1988. - ISSN 0033-3565

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada : 6322

NOTE (GENERAL): Canadian charter of rights and freedoms

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
27. Marshall, Geoffrey : Taking rights for an override, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Taking rights for an override : free speech and commercial expression / Marshall, Geoffrey

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Public law, p. 4-11. - London : Sweet & Maxwell, 1989. - ISSN 0033-3565

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada / United Kingdom : 6322 / 8251

NOTE (GENERAL): ECHR

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
28. Ad hoc Committee of experts on regional or minority languages in Europe (CAHLR), 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ad hoc Committee of experts on regional or minority languages in Europe (CAHLR) : draft European charter for regional or minority languages / - ( CAHLR: addendum ; No. 1), 23 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* regionala språk = regional languages = alueelliset kielet
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* implementering = implementation = toteuttaminen
* rapporter = state reports = raportit
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (MEETINGS): Text agreed by the CAHLR at its 6th meeting, subject to formal adoption at its 7th meeting, Strasbourg (19911216-19911218), (C)

NOTE (GENERAL): ECHR

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: CoE

 
29. Laskin, John B. : Canadian constitution, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Canadian constitution : legislative sittings / Laskin, John B.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Public law, p. 549-553. - London : Sweet & Maxwell, 1982. - ISSN 0033-3565

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada : 6322

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
30. Annual report 1991 , 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Annual report 1991 : Rapport annuel 1991 / ; Commissaire aux Langues Officielles, 386 p.. - Ottawa : Ministry of Supply and Services, 1992.

ISBN 0 662 58901 7

INDEX WORDS:
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada : 6322

[Följande]


24.11.1999