[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='passi' gav 14 träffar


 
1. Hannum, Hurst : The right to leave and return in international law and practice, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The right to leave and return in international law and practice / Hannum, Hurst - (International studies in human rights), 189 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1987.

ISBN 90 247 3445 2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author makes a thorough study of the right to leave and to return.The balance between respect for the fundamental rights of the individual and the concerns of the community in which she lives is studied as well as questions about migration, population policies, immigration, tourism, employment, refugees and asylum-seekers.

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* rätt att återvända till sitt land = right to return to one's country = oikeus palata maahansa
* asyl = asylum = turvapaikka
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* migration = migration = siirtolaisuus
* pass = passport = passi
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (GENERAL): ICCPR-12-40; UDHR; ADRD; ICESCR ; ECHR; ESC; Convention on the eelimination of all forms of racial discrimination (CERD);AMR USED FOR American Convention on Human Rights

 
2. Översyn av utlänningslagen , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Översyn av utlänningslagen : betänkande av utredningen för översyn av utlänningslagen / ; Arbetsmarknadsdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 1), 281 p.. - Stockholm : Liberförlag, 1988. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 10104 1

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I förhållande till den nuvarande utlänningslagstiftningen föreslås ändringar främst i avseende på handläggningen av asylärenden. Översynen har resulterar i ett förslag till ny utlänningslag, en lag om särskilda åtgärder till förebyggande av vissa våldsdåd med internationell bakgrund, en lag om anställningstillstånd samt ändringar i sekretsslagen och rättshjäpslagen m.m. I publikationen ingår texten ur olika konventioner (flyktingkonventioner, Europa-konventionen, 1966 års FN-konvention om medborgerliga och politiska rättigheter m.fl.) förslag till utlänningslag, som bilaga finns utlanningslagen (1980:376; omtryckt 1984:595).

INDEX WORDS:
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* terrorister = terrorists = terroristit
* pass = passport = passi
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Nordic Countries : 8246 / 8002

NOTE (GENERAL): ICCPR; ECHR; Refugee convention;

LIBRARY LOCATION: Main library ÅA / The Institute

 
3. Askheim, Ragnar : Den Nordiske passkontrolloverenskomsten., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Den Nordiske passkontrolloverenskomsten. / Askheim, Ragnar

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Asyl i Norden. - p. 45-51 - Köbenhavn : Dansk Flygtningehjaelp, 1990.

ISBN 87 7710 095 6

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* pass = passport = passi

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries : 8002

 
4. Goodwin-Gill, Guy : International law and the movement of persons between states., 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International law and the movement of persons between states. / Goodwin-Gill, Guy, xxvii, 324 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1978.

ISBN 0 19 82 5333 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* pass = passport = passi
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* asyl = asylum = turvapaikka
* EG = EC = EY
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; ECHR; UN charter

BIBLIOGRAPHY: Selected bibliography

 
5. Pedersen, Steinar : The borders and the rights of the samis , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The borders and the rights of the samis = Valtioiden rajat ja saamelaisten oikeudet = Riksgrensene og samenes rettigheter / Pedersen, Steinar

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Ihmisoikeudet ja vähemmistöt = Mänskliga rättigheter och minoriteter / Tuominen, P. (ed.) - (Juridica Lapponica / Institutet för nordisk rätt ; No. 4), p. 168-203. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus, 1988. - ISSN 0783 4144

ISBN 951 640 375 1

LANGUAGE: ENG, FIN, NOR

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* samer = Sami = saamelaiset
* pass = passport = passi
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Norway : 8222 / 8240

NOTE (GENERAL): ICCPR; Covenant on civil and free passage across border

 
6. Peter, Chris Maina : Fundamental rights and freedoms in Kenya, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Fundamental rights and freedoms in Kenya / Peter, Chris Maina

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): African journal of international and comparative law = Revue Africaine de droit international et compare : No. 3(1) ., p. 61-98. - London : African Society of International and Comparative Law = La Societe Africaine de Droit International et Compare, 1991. - ISSN 0954-8890

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* pass = passport = passi
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan

GEOGRAPHICAL TERMS: Kenya / East Africa : 5234

NOTE (GENERAL): ACHPR;

 
7. UN-Human Rights Committee (UN-HRCee), 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

UN-Human Rights Committee (UN-HRCee) : views of the Human Rights Committee under Artcile 5(4) of the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights concerning /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 4(2)., p. 185-207. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1983. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Cases:. 1.Requirements of proceedings in absentia / case of Daniel Monguya Mbenge v. Zaire. 2."One level only" proceedings before the Constitutional Court in the "Lockhead Affair" / case of Fanali v.Italy. 3.Advocacy of racial hatred and inadmissibility of a communication / case of Taylor v. Canada. 4.Arbitrary arrest and detention / case of Luyeye v.Zaire. 5.Abduction from the Venezuelan Embassy by Uruguayan authorities / Quinteros case. 6.Revocation of passport from Uruguayan citizen resident abroad / Varela case

INDEX WORDS:
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* fängslande = imprisonment = vangitseminen
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* journalister = journalists = lehtimiehet
* rapporter = state reports = raportit
* pass = passport = passi
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Zaire / Italy / Canada / Uruguay / Latin America / Central Africa

NOTE (GENERAL): ICCPR-2OP-5(4)

 
8. 1.Right to conscientious objection in Finland / communication inadmissible 2.Examination of the same matter by the Committee and the European Commission / communication inadmissible 3.Alleged loss of a Jamaican passport / communication inadmissible 4.III-treatment and detention without judgment / case of Solorzono v.Venezuela 5.Measures against former Zairian parliamentarism / numerous violations of the Covenant 6.Candidacy for presidential elections Zaire / numerous violations of the Covenant 7."Suit at law" / purview of art. 14(1) of the Covenant / dismissal from the Canadian Army / claim for a disability pension 8.Survey of decisions given up till July 1986 (by Nowak, Manfred), 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

1.Right to conscientious objection in Finland / communication inadmissible 2.Examination of the same matter by the Committee and the European Commission / communication inadmissible 3.Alleged loss of a Jamaican passport / communication inadmissible 4.III-treatment and detention without judgment / case of Solorzono v.Venezuela 5.Measures against former Zairian parliamentarism / numerous violations of the Covenant 6.Candidacy for presidential elections Zaire / numerous violations of the Covenant 7."Suit at law" / purview of art. 14(1) of the Covenant / dismissal from the Canadian Army / claim for a disability pension 8.Survey of decisions given up till July 1986 (by Nowak, Manfred) / ; Human Rights Committee

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 7(2-4)., p. 267-306. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1986. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* pass = passport = passi
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rapporter = state reports = raportit
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Norway / Jamaica / Zaire / Canada / Central Africa : 8222

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICCPR-OP;

 
9. Ulkomaalaislakityöryhmän mietintö , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ulkomaalaislakityöryhmän mietintö = Betänkande avgivet av arbetsgruppen för reformering av utlänningslagen / - (Komiteanmietintö = kommittebetänkande ; No. 7), 89 p.. - Helsinki : Sisäasiainministeriö = Inrikesministeriet, 1989. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 1237 4

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki
* utlänningsförordning = alien's decree = ulkomaalaisasetus
* pass = passport = passi
* utlänningsombudsman = alien's ombudsman = ulkomaalaisvaltuutettu
* asyl = asylum = turvapaikka
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Summary in Swedish.ECHR;

LIBRARY LOCATION: The Main library / The institute

 
10. Beane, Joy : Passport revocation, 1982
  - Public International Law --

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Passport revocation : a critical analysis of Haig v. Agree and the policy test / Beane, Joy

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Fordham international law journal : No. 5(1)., p. 185-211. - New York : s.n., 1982.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* pass = passport = passi
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus

 
11. Lansing, Paul : Freedom to travel , 1982
  - Public International Law --

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Freedom to travel : is the issuance of a passport an individual right or a government prerogative / Lansing, Paul

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Journal of international law and policy : No. 11(1)., p. 15-35. - Denver : s.n., 1982.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* pass = passport = passi

 
12. Russian residence and travel restrictions, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Russian residence and travel restrictions / - (Helsinki Watch ; vol. 4; no. 14 ), 12 p.. - New York : Helsinki Watch, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* pass = passport = passi
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR / Russian Federation : 8150

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; CERD

 
13. Consideration of reports submitted by states perties under article 40 of the covenant, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: collection

Consideration of reports submitted by states perties under article 40 of the covenant : comments of the Human Rights Committee : Azerbaijan /, 4 p.. - New York : United Nations, 1994.

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: CCPR/C/79/Add.38

INDEX WORDS:
* rapporter = state reports = raportit
* FN = UN = YK
* rättssystem = judicial system = oikeudellinen järjestelmä
* pantfångar = hostages = panttivangit
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* pass = passport = passi
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ICCPR-40

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: UN

 
14. Biao, Xiang : Emigration from China, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Emigration from China : a sending country perspective / Biao, Xiang

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International migration : Special issue : Understanding migration between China and Europe : vol. 41; no. 3., p. 21-48. - Oxford : Blackwell publ., 2003. - ISSN 0020-7985

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* emigration = emigration = maastamuutto
* pass = passport = passi
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys

GEOGRAPHICAL TERMS: China

URL http://www.ingenta.com/isis/browsing/TOC/ingenta;jsessionid=2ip1taqgw397c.circus?issue=pubinfobike://bpl/imig/2003/00000041/00000003 (full text)


24.11.1999