[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('patientens rättigheter') gav 52 träffar


 
1. Towards the rule of law , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Towards the rule of law : Soviet legal reform and human rights under Perestroika : a Helsinki Watch report / ; Helsinki Watch, 5, 180 p.. - New York : Helsinki Watch Committee, 1989.

ISBN 0 929692 39 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* implementering = implementation = toteuttaminen
* psykiatri = psychiatry = psykiatria
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* migration = migration = siirtolaisuus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8150

LIBRARY LOCATION: IMR

 
2. Nieminen, Liisa : Lasten perusoikeudet, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lasten perusoikeudet / Nieminen, Liisa, 22, 174 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus, 1990.

ISBN 951 640 521 5

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): ESC; UDHR; ECHR; CERD; CEDAW; ICCPR; CRC;

 
3. Daes, Erica-Irene A. : Principles, guidelines and guarantees for the protection of persons detained on grounds of mental ill-health or suffering from mental disorder, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Principles, guidelines and guarantees for the protection of persons detained on grounds of mental ill-health or suffering from mental disorder : a contribution to a) the protection of the fundamental freedoms, human and legal rights of persons who are mentally ill or suffering from mental disorder b) the abolition of psychiatric abuses c) the promotion of mental health law and medical practice and d) the improvement of mental health care and mental institutions / Daes, Erica-Irene A., ix, 38 p.. - New York : United Nations, 1986.

ISBN 92 1154056 9

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: E.85.XIV.9

INDEX WORDS:
* sinnessjukdom = mental illness = mielisairaus
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* WHO = WHO = WHO
* NGO = NGO = NGO
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt

NOTE (GENERAL): UN charter;

LIBRARY LOCATION: UN library

 
4. Integritetsskyddet i informationssamhälle 1, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Integritetsskyddet i informationssamhälle 1 : rättelse och skadestånd : patientuppgifter i personregister : delbetänkande av data- och offentlighetskommitten / ; Justitiedepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 24), 150 p.. - Stockholm : LIBER, 1986. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 09319 7

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* integritet = integrity = koskemattomuus
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* dataskydd = data protection = tietosuoja

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
5. Forskningsetisk prövning , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Forskningsetisk prövning : organisation, information och utbildning : betänkande av forskningsetiska utredningen / ; Utbildningdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 74), 216 p.. - Stockholm : Almänna förlaget, 1989. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 10407 5

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* dataskydd = data protection = tietosuoja

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
6. Belanger, Michel : Le droit international de la sante par les textes., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Le droit international de la sante par les textes. / Belanger, Michel, 470 p.. - Paris : Berger-Levrault, 1989.

ISBN 2 7013 0921 2

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* de äldres rätt = rights of elderly = vanhempien ihmisten oikeudet
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): Additional protocols to the Geneva conventions;

 
7. Modeen, Tore : Skyddet av patientens personliga integritet i hälso- och sjukvården, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Skyddet av patientens personliga integritet i hälso- och sjukvården = Protection of the personal integrity pf the patient in medical care / Modeen, Tore

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 128., p. 197-215. - Helsingfors / Helsinki : Juridiska föreningen i Finland, 1992. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
8. Blackburn, Robert (ed.) : Rights of citizenship, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rights of citizenship / Blackburn, Robert (ed.) - (Citizenship and the law), ix, 338 p.. - London : Mansell, 1993.

ISBN 0-7201-2124-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Gender blindness or justice engendered?, by Katherine O'donovan. 2. Citizenship and privacy, by Patrick Birkinshaw. 3. Rights and health care, by Margaret Brazier. 4. The right to vote, by Robert Blackburn. 5. Citizenship and employment, by Keith Ewing. 6. Citizenship and housing, by Martin Partington. 7. The right to racial equality, by Geoffrey Bindman. 8. Administrative justice, by John McEldowney. 9. The disabled citizen, by Trevor Buck. 10. Personal liberty, by Andrew Ashworth. 11. Towards educational rights, by Julian Lonbay. 12. Lawyers and the courts, by Robin White. 13. Nationality and immigration, by Andrew Nicol. 14. Citizenship and freedom of expression, by Conor Gearty. 15. Citizenship and the honours system, by Robert Blackburn. 16. Public law, sovereignty and citizenship, by Paul Craig

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* rätt till strejk = right to strike = lakko-oikeus
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rasism = racism = rasismi
* EG = EC = EY
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* ILO = ILO = ILO
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset

NOTE (GENERAL): ECHR; ESC;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
9. Koivisto, Jari : Potilaan oikeudet ja potilasasiamiestoiminta, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Potilaan oikeudet ja potilasasiamiestoiminta / Koivisto, Jari, 217 p.. - Helsinki : Suomen Kuntaliitto, 1994.

ISBN 951-598-076-3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* EES = EEA = ETA
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet

 
10. Modeen, Tore : Patienten i hälso- och sjukvården, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Patienten i hälso- och sjukvården / Modeen, Tore - (Finlands Juristförbunds skriftserie ; no. 112), xvii, 107 p.. - Helsingfors : Juristförbundets förlag, 1994.

ISBN 951-640-718-8

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* tvångsvård = compulsory institutional care = pakkohoito
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ICCPR-5; ECHR-3

LIBRARY LOCATION: off.rätt.

 
11. Modeen, Tore : Enligt vilka regler ansvar sjukhus som ägs av kommun eller kommunalförbund för skada som av anställd vållats patient genom vårdlöshet eller oskicklighet?, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Enligt vilka regler ansvar sjukhus som ägs av kommun eller kommunalförbund för skada som av anställd vållats patient genom vårdlöshet eller oskicklighet? / Modeen, Tore - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A ; 128), p.359-384. - Åbo : Åbo Akademi. Rättsvetenskapliga fakulteten, 1978. - ISSN 0358-5654

ISBN 951-648-357-7

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
12. Jämställd vård, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Jämställd vård : olika vård på lika villkor : huvudbetänkande av Utredningen om bemötande av kvinnor och män inom hälso- och sjukvården / - (SOU ; no. 133) , 429 p.. - Stockholm : Fritzes, 1996. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-20375-8

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
13. Jämställd vård, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Jämställd vård : möten i vården i ett tvärvetenskapligt perspektiv : delbetänkande av utredningen om bemötande av kvinnor och män inom hälso- och sjukvården / - (SOU) - Stockholm : Fritzes, 1996. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-20376-6

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
14. Andenaes, Kristian (red.) : Sosialrett, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sosialrett / Andenaes, Kristian (red.) ; Olsen, Leif Oscar (ed.). - 5. utg.; 2. opplag., 670 p.. - Oslo : TANO, 1997.

ISBN 82-518-3414-7

LANGUAGE: NOR

ABSTRACT: The articles are:. 1. Innledning till sosialretten, av Kristian Andenaes. 2. Forvaltningsrett, av Olav Molven. 3. Sosialloven, av Kristian Andeanes og Leif Oscar Olsen. 4. Barnevernloven, av Kirsten Sandberg. 5. Hovedlinjer i helseretten, av Lasse Warberg. 6. Det psykiske helsevern, av Ornulf Rasmussen. 7. trygderett, av Aslak Syse.

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* adoption = adoption = adoptio
* AIDS = AIDS = AIDS
* asyl = asylum = turvapaikka
* barnavård = child care = lastenhoito
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* etik = ethics = etiikka
* graviditet = pregnancy = raskaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* AIDS = AIDS = AIDS
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* narkotika = drugs = huumeet
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* mental hälsa = mental health = mielenterveys
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway

 
15. Knoppers, Bartha Maria (ed.) : Human DNA, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human DNA : law and policy : international and comparative perspectives / Knoppers, Bartha Maria (ed.) ; Laberge, Claude M. (assoc. ed.) ; Hirtle, Marie (assoc. ed.), xix, 455 p.. - Hague : Kluwer, 1997.

ISBN 90-411-0361-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. STATUS OF HUMAN GENETIC MATERIAL:. 1. DNA sampling : what would olser say?, by Victor McKusick. 2. International ethics guidelines and genetic epidemiology, by Zbigniew Bancowski. 3. The legal status of genetic material, by Moe M. Litman. 4. Caveat venditor : protecting privacy and ownership interests in DNA, by Patricia Roche. 5. Human DNA on trial in French law, by Noel-Jean Mazen. 6. The status of human genetic material - European approaches, by Ruth Chadwick. 7. The status of human genetic material, rapporteur : Timothy Caulfield. II: CONSENT AND CONFIDENTIALITY:. 1. Choices, control, access - the Canadian position, by Bernard M. Dickens. 2. Differing perspectives on consent, choice and control, by Robert F. Weir. 3. DNA sampling : Dutch and other European apporaches to the issues of informed consent and confidentiality, by Sjef gevers and Els Olsthoorn-Heim. 4. Look-Back : the duty to update genetic counselling, by Joe T. R. clarke and Peter N. Ray. 5. The genetic information superhighway : rules of the road for contacting realtives and recontacting former patients, by Lori B. Andrews. 6. DNA sampling and duties to relatives - looking back : European approaches, by Maurice A. M. de Wachter. 7. Challenging the paradigm : stored tissue samples and access to genetic information : rapporteur Kathleen Cranley Glass. III : GENETIC EPIDEMOLOGY:. 1. Registries, record linkage and research in genetics : protecting privacy, by Patricia A. Baird. 2. Genetic studies in populations, by Helena Kääriäinen. 3. Ethics for complexity, by David J. Roy, Giulia Kramar, Ghislaine Cleret de Langavant. 4. Genetic epidemology : what "is" and what "ought" to be? Rapporteur : Isabelle Panisset. IV : GENETIC DIVERSITY:. 1. Human genome diversity : where is the project now? by L. Luca Cavalli-Sforza. 2. The human genome diversity project : a perspective from cultural anthropology, by Margaret Lock. 3. The ethics of the human genome diversity project : the North American Regional Committee's proposed model ethical protocol, by Henry T. Greely. 4. Ethical concerns in genome diversity studies in developing countries, by Ishwar C. Verma. 5. Bioethics and genetic diversity from the perspective of UNESCO and non-governmental organizations, by Darryl R. J. Macer. 6. Genetic diversity - a clash of world views? Rapporteur : Lori Luther and Marie Hirtle. V : GENETIC SCREENING AND RESERACH:. 1. Impact of French legislation on neonatal screening, by Jean-Louis Dhondt and Jean-Pierre Farriaux. 2. Prospectives uses of DNA samples for research, by Ellen Wright Clayton. 3. use of stored samples from the Danish PKU register, by bent Norgaard-Pedersen. 4. Sampling issues in clinical impact of genetic testing and counselling studies, by Elizabeth J. Thomson. 5. Technical and social aspects of B-thalassemia screening in Europe and developing countries, by Antonio Cao. 6. Genetic screening and research revisited, rapporteur: Marie Hirtle. VI : Commercialization/Patents:. 1. Patenting of human genetic sequences in Canada, by Randall W. Marusyk and Ariadni Athanassiadis. 2. The patentability of the human genome : a European perspective, by Jean-Christophe Galloux. 3. Genomic patent and product development incentives, by Rebecca S. Eisenberg. 4. Gene patents and drug development : the perspective from Merck, by Christopher P. Austin and Jack L. Tribble. 5. Commercialization/patents, rapporteur : Kathy Cherniawsky. VII . SAMPLING AND BANKING : PRACTICES - PROCEDURES:. 1. Ethical issues concerning current human DNA banking practices in Canada : three perspectives, by Marja J. verhoef, Raymond M. Lewkonia, T. Douglas Kinsella. 2. DNA sampling and banking : practices and procedures in the United states, by Jean E. McEwen. 3. Human tissu banks in Europe, by Octavi Quintana. 4. DNA sampling and banking : practices and procedures, rapporteur : Beatrice Godard. CONCLUSION TO THE CONFERENCE:. The virtual life of a genetic sample, by Claude M. Laberge.

INDEX WORDS:
* genetik = genetics = genetiikka
* bioetik = bioethics = bioetiikka
* kulturell mångfald = cultural diversity = kulttuurien monimuotoisuus
* etik = ethics = etiikka
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* rasism = racism = rasismi

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands / USA / United Kingdom / Canada / Denmark / New Jersey / France

URL http://www.wkap.nl/book.htm/90-411-0361-9

 
16. Otlowski, Margaret : Voluntary euthanasia and the common law, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Voluntary euthanasia and the common law / Otlowski, Margaret, xxxiii, 564 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1997.

ISBN 0-19-825996-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* självmord = suicide = itsemurha
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* EU = EU = EU
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* AIDS = AIDS = AIDS
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* katoliker = Catholics = katoliset
* Jehovas vittnen = Jehova's witnesses = Jehovan todistajat
* barmhärtighetsmord = mercy killing = armomurha
* sterilisering = sterilization = sterilisointi

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / USA / Canada / Australia / Netherlands

NOTE (GENERAL): Rights of the terminally ill act; Rights of the terminally ill regulations (full text)

 
17. Lahti, Raimo : Handbook on medicine and human rights , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: collection

Handbook on medicine and human rights : Finnish national report / Lahti, Raimo ; Kokkonen, Paula - (Division for higher education and research [=DECS/ESR Mod h] 86 ; 7), 39 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1986.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rätt att dö = right to die = oikeus kuolla
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* sterilisering = sterilization = sterilisointi
* abort = abortion = abortti
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* folkmord = genocide = kansanmurha
* självmord = suicide = itsemurha
* tortyr = torture = kidutus
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* slaveri = slavery = orjuus
* prostitution = prostitution = prostituutio
* transplantation = organ transplantation = elinsiirto
* kvinnor = women = naiset
* barn = children = lapset
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: CoE

 
18. The human rights, ethical and moral dimensions of health care, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The human rights, ethical and moral dimensions of health care : one hundred and twenty cases examined from the standpoint of legal norms, international and European ethics and the Catholic, Protestant, Jewish, Muslim, Buddhist and agnostic moralities, presented as an aid to decision-making and teaching / ; by the European Scientific Co-operation Network "Medicie and Human Rights" of the European Federation of Scientific Networks, 482 p.. - Strasbourg : Council of Europe publ., 1998.

ISBN 92-871-3055-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* bioetik = bioethics = bioetiikka
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* judar = Jews = juutalaiset
* islam = Islam = islaminusko
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* genetik = genetics = genetiikka
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* muslimer = Muslims = muslimit
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* sterilisering = sterilization = sterilisointi
* abort = abortion = abortti
* transplantation = organ transplantation = elinsiirto
* folkmord = genocide = kansanmurha
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* rätt att dö = right to die = oikeus kuolla
* tortyr = torture = kidutus
* kvinnor = women = naiset
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* rätt till en sund miljö = right to environmental quality = oikeus puhtaaseen ympäristöön

NOTE (GENERAL): ECHR-5-7-8-14; ICCPR-14-23; ICESCR-12;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: CoE

URL http://book.coe.int/GB/ACT/fr_index.htm

 
19. Saarenpää, Ahti : Potilas, oikeus, ihminen - näkökohta itsemääräämisoikeutemme suojasta, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Potilas, oikeus, ihminen - näkökohta itsemääräämisoikeutemme suojasta / Saarenpää, Ahti

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Juhlajulkaisu Aulis Aarnio 1937-14/5-1997 / Hallberg, P. ... [et al.] - (Oikeustiede - Jurisprudentia ; 30), p. 265-278. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 1997. - ISSN 0355-8215

ISBN 951-855-163-4

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
20. Lehtonen, Lasse : Hengen ja terveyden suoja - klassinen vapausoikeus vaiko sosiaalinen perusoikeus, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Hengen ja terveyden suoja - klassinen vapausoikeus vaiko sosiaalinen perusoikeus / Lehtonen, Lasse

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Oikeustiede - jurisprudentia : 26 : 1993 / Aarnio, A. ... [et al.], p. 153-202. - Helsinki : Suomalaisen lakimiesyhdistyksen vuosikirja, 1993. - ISSN 0355-8215

ISBN 951-855-125-1

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden / Germany

 
21. Harris, David (ed.) : Yearbook of the European convention for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Yearbook of the European convention for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment : vol. 2 / Harris, David (ed.) ; Nicholson, Frances (ed.), ; Lister, Anne (ed.), v, 626 p.. - Nottingham : University of Nottingham. Human Rights Law Centre, 1998. - ISSN 1369-9865

LANGUAGE: ENG, FRE

ABSTRACT: Reports on visits by the European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment and responses of governments (Finland, France, Germany, Luxembourg, Netherlands, Sweden, Switzerland, United Kingdom)

INDEX WORDS:
* CPT Committee = CPT Committee = CPT Committee
* rapporter = state reports = raportit
* ratificering = ratification = ratifiointi
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* tortyr = torture = kidutus
* fängslade personer = detained persons = vangitut henkilöt
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* AIDS = AIDS = AIDS
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito
* mental hälsa = mental health = mielenterveys
* kvinnor = women = naiset
* barn = children = lapset
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto

NOTE (GENERAL): Protocol no. 1 to the ECPT (full text); Protocol no. 2 to the ECPT (full text);

 
22. Liljeström, Marita : Patientens rättigheter, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri- och rättigheterna, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Patientens rättigheter, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri- och rättigheterna / Liljeström, Marita

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland : no. 129; sjätte häftet., p. 398-407. - Helsingfors : Juridiska föreningen i Finland, 1993. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; ESC; CRC;

 
23. Ilveskivi, Paula : Potilaan tiedonsaantioikeus, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Potilaan tiedonsaantioikeus = Patients' right to information / Ilveskivi, Paula

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : no. 95 (6)., p. 774-805. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1997. - ISSN 0023-7353

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* rätt att söka, mottaga och sprida upplysningar = right to receive, seek and impart information = oikeus hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja
* EU = EU = EU
* WHO = WHO = WHO
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* offentlighetsprincipen = right of access principle = julkisuusperiaate

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ICCPR; ECHR; Biomedicine convention; Declaration on the promotion of patient's rights; UDHR;

 
24. Paaso, Ilpo : Voluntas aut salus aegroti suprema lex?, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Voluntas aut salus aegroti suprema lex? : Potilaan itsemääräämisoikeuden vaikutuksesta hänen tiedonsaantioikeutensa rajoittamiseen hengen tai terveyden vaarantumisen perusteella = The effect of a patient's right to self-determination on the restriction of his/her right to information / Paaso, Ilpo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : no. 95 (6)., p. 806-814. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1997. - ISSN 0023-7353

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* rätt att söka, mottaga och sprida upplysningar = right to receive, seek and impart information = oikeus hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja
* AIDS = AIDS = AIDS

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
25. Pahlman, Irma : Potilaan itsemääräämisoikeus ja hoitotestamentti, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Potilaan itsemääräämisoikeus ja hoitotestamentti = Patient's right to self-determination and the living will / Pahlman, Irma

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : no. 95 (6)., p. 815-835. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1997. - ISSN 0023-7353

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* testamente = testamentary dispositions = testamentti

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
26. Hannuniemi, Anja : Alaikäisen oikeudellisesta asemasta terveydenhuollossa, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Alaikäisen oikeudellisesta asemasta terveydenhuollossa = The status of a minor patient (summary) / Hannuniemi, Anja

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : no. 95 (6)., p. 836-855. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1997. - ISSN 0023-7353

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* barn = children = lapset
* barnavård = child care = lastenhoito
* abort = abortion = abortti
* preventivmedel = contraceptives = ehkäisyvälineet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): CRC-12; European convention on the exercise of children's rights;

 
27. den Exter, André (ed.) : The right to health care in several European countries, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The right to health care in several European countries / den Exter, André (ed.) ; Hermans, Herbert - (Studies in social policy), viii, 187 p.. - Hague : Kluwer, 1999.

ISBN 90-411-1087-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The chapters are:. 1. The right to health care : a changing concept, by André den Exter and Herbert Hermans. 2. The quality dimension of the right to health care, by Ernst Hulst. 3. The role of the World Health Organization in realising the right to health care, by Mikko Vienonen. 4. The right to health care and its realisation in the Netherlands, by Henk Leenen. 5. The changing nature of the right to health care in Italy, by George France. 6. A UK perspective on health care constraints, by Sheila A. M. McLean. 7. The right to health care in Swiss, Canadian and American law, by Dominique Sprumont. 8. Health professionals and the right to health care, by Michael I. Harrison. 9. Excessive state commitments to free health care in the Russian Federation : outcomes and health policy implications, by Igor Sheiman. 10. The Polish solution to the problem of realising the right to health care in view of the changes in the political and social system, by Ewa Baginska and Miroslaw Nesteeerowicz. 11. Changes in access to health care services in Poland, by Katarzyna Tymowska. 12. An overview of the rights to health care in Slovenia, by Zvezdana Vebere Hartman and Irena Zagar. 13. The right to health care in the post-totalitarian Czech Republic, by Jiri Simek. 14. The patients' rights as an important issue in the process of civic emancipation in the Czech Republic, by Eva Krizova. 15. Synthesis, by André den Exter, George France and herbert hermans.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* ECJ = ECJ = ECJ
* demokrati = democracy = demokratia
* verkställande = verkställande = voimaansaattaminen
* EG = EC = EY
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* OECD = OECD = OECD
* polis = police = poliisi
* implementering = implementation = toteuttaminen
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* social rättvisa = social justice = sosiaalinen oikeudenmukaisuus
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* WHO = WHO = WHO
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* EU = EU = EU

GEOGRAPHICAL TERMS: Albania / Algeria / Argentina / Australia / Azerbaijan / Basque / Belarus / belgium / Bosnia-Herzegovina / Botswana / Brazil / Bulgaria / Canada / Central Europe / Eastern Europe / Croatia / Czech Republic / Denmark / Egypt / United Kingdom / Georgia / Germany / Greece / Hungary / Iceland / Ireland / Israel / Japan / Kazakhstan / Kyrgystan / Latvia / Lithuania / Ljubljana / Mexico / Moldova / New Zealand / Norway / Poland / Portugal / San Marino / Spain / Sweden / Slovakia / Slovenia / Switzerland / Tadjikistan / netherlands / Tunisia / Turkey / Turkmenistan / Ukraine / USA / Uzbekistan / Yugoslavia / E

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Wales

NOTE (GENERAL): ECHR; Biomedicine convention; ESC; ICESCR; CRC; ToA; UDHR; Declaration on the promotion of patient's rights in Europe; Limburg principles; European code of social security;

URL http://www.wkap.nl/book.htm/90-411-1087-9

 
28. Scheinin, Martin : III: YKSITTÄISET PERUSOIKEUDET : Liikkumisvapaus (PL 9§), 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

III: YKSITTÄISET PERUSOIKEUDET : Liikkumisvapaus (PL 9§) / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Perusoikeudet / Hallberg, P. ... [et al.] - ( Oikeuden perusteokset), p. 295-332. - Helsinki : WSOY, 1999.

ISBN 951-6700-006-3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* kvinnor = women = naiset
* barn = children = lapset
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* kidnappning = kidnapping = kidnappaus
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): ICCPR; Schengen convention; UDHR-14; Refugee convention; CAT; CRC-9-11-22; TEU; ToA; ECHRP-4-4;

 
29. Scheinin, Martin : III : YKSITTÄISET PERUSOIKEUDET : Uskonnon ja omantunnon vapaus (PL 11§), 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

III : YKSITTÄISET PERUSOIKEUDET : Uskonnon ja omantunnon vapaus (PL 11§) / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Perusoikeudet / Hallberg, P. ... [et al.] - ( Oikeuden perusteokset), p. 353-386. - Helsinki : WSOY, 1999.

ISBN 951-6700-006-3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* EU = EU = EU
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* soldater = soldiers = sotilaat
* fångar = prisoners = vangit
* barn = children = lapset
* kyrkolag = canon law = kirkkolaki
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* Jehovas vittnen = Jehova's witnesses = Jehovan todistajat
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* inskränkningar = limitations = rajoitukset
* kvinnor = women = naiset
* kyrka och stat = church and state = kirkko ja valtio

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Norway / Sweden / Germany

NOTE (GENERAL): ICCPR-4-18-27; ICESCR-13; ECHR-9; ECHRP-1-2; CDE; CERD-5; CRC-14; Declaration on the elimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief;

 
30. Ersboll, Eva : De gamle demente og menneskerettighederne, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

De gamle demente og menneskerettighederne / Ersboll, Eva

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Mennesker og rettigheter : no. 4., p. p. 332-344. - Oslo : Scandinavian U. P., 1999. - ISSN 0800-0735

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* de äldres rätt = rights of elderly = vanhempien ihmisten oikeudet
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* personlig säkerhet = security of person = henkilökohtainen turvallisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark

NOTE (GENERAL): ECHR-1-14; Declaration on the rights of mentally retarded persons;

[Följande]


24.11.1999