[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('professional secrecy') gav 10 träffar


 
1. Modeen, Tore : Förfarandet, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Förfarandet : socialvården = Proceedings in the social welfare / Modeen, Tore

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 6., p. 386-401. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland, 1989. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* offentlighetsprincipen = right of access principle = julkisuusperiaate
* sekretessbeläggning = professional secrecy = salassapitovelvollisuus
* socialvård = social welfare = sosiaalihuolto
* dataskydd = data protection = tietosuoja

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Konstari, Timo : Virkamiehen ilmaisuvapaus, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Virkamiehen ilmaisuvapaus / Konstari, Timo, 18, 178 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus, 1986.

ISBN 952 90 3229 3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* lydnadsplikt = duty to obey orders = tottelemisvelvollisuus
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* disciplinärt straff = disciplinary punishment = kurinpitorangaistus
* sekretessbeläggning = professional secrecy = salassapitovelvollisuus
* parlamentarism = parliamentarism = parlamentarismi

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Mäenpää, Olli : Julkisuusperiaate Euroopan unionista, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Julkisuusperiaate Euroopan unionista / Mäenpää, Olli

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Euroopan unioni ja ihmisoikeudet / Scheinin, M.; Dahlgren, T. (toim.), p. 41-56. - Turku/Åbo : Åbo Akademi. Ihmisoikeusinstituutti., 1994.

ISBN 951-650-372-1

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* ECJ = ECJ = ECJ
* offentlighetsprincipen = right of access principle = julkisuusperiaate
* sekretessbeläggning = professional secrecy = salassapitovelvollisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries / Finland / Sweden / Norway

NOTE (GENERAL): TEU; Public access to Council documents; EEC-214

 
4. Saarnilehto, Ari (toim.) : Tutkimussopimus, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Tutkimussopimus / Saarnilehto, Ari (toim.) ; Edelman, Tom (toim.), 148 p.. - Helsinki : WSLT, 1998.

ISBN 951-670-019-5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Sisällys:. 1. Tutkimussopimusten perusteista, Tom Edelman. 2. Sopimusoikeutta tutkijoille, Ari Saarnilehto. 3. Tutkimussopimus käytännön näkökulmasta, Seppo Loimio. 4. Tutkimussopimuksessa sovittavat asiat, Markku Lampola. 5. Valtion tutkimuslaitoksiin liittyviä erityiskyskymyksiä, Varpu Lindroos. 6. Tutkimussopimukset Yhdysvalloissa, Arnold Karanko. 7. EU:n tutkimus- ja kehityshankkeiden sopimukset, Varpu Lindroos. 8. Tutkimussopimuksen osapuolet ja korkeakoulun vastuu, Juha Pöyhönen.

INDEX WORDS:
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* sekretessbeläggning = professional secrecy = salassapitovelvollisuus
* EU = EU = EU
* forskning = research = tutkimus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
5. Viljanen, Pekka : Salaamisen ja valehtelemisen oikeudesta, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Salaamisen ja valehtelemisen oikeudesta : rikoslakiprojektin ehdotuksen herättämiä ajatuksia / Viljanen, Pekka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : no. 91 (7)., p. 1008-1029. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1993. - ISSN 0023-7353

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* sekretessbeläggning = professional secrecy = salassapitovelvollisuus
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* rätt att vägra att svara = right not to answer = oikeus kieltäytyä vastaamasta
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
6. Mäenpää, Olli : Julisuusperiaate ja integraatio, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Julisuusperiaate ja integraatio = Access to information and integration / Mäenpää, Olli

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : no. 91 (4)., p. 563-582. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1993. - ISSN 0023-7353

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* offentlighetsprincipen = right of access principle = julkisuusperiaate
* ECJ = ECJ = ECJ
* sekretessbeläggning = professional secrecy = salassapitovelvollisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / USA

 
7. Matikkala, Jussi : Näkökohtia lääkärin salassapitovelvollisuudesta, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Näkökohtia lääkärin salassapitovelvollisuudesta = On the secrecy obligation of the doctor / Matikkala, Jussi

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : no. 95 (6)., p. 880-902. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1997. - ISSN 0023-7353

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* sekretessbeläggning = professional secrecy = salassapitovelvollisuus
* AIDS = AIDS = AIDS
* rätt att söka, mottaga och sprida upplysningar = right to receive, seek and impart information = oikeus hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ECHR-8;

 
8. Mahkonen, Sami : Perhesalaisuudet, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Perhesalaisuudet : salassapitovelvollisuus ammattiauttajan työssä / Mahkonen, Sami, 199 p.. - Juva : WSOY, 1995.

ISBN 951-0-20895-7

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Contents:. 1. Yksityinen ja perheen salaisuus. 2. Epävarmuus. 3. Oikeudellistaminen. 4. Salassapitovelvollisuus. 5. Lupa salaisuuden paljastamiseen. 6. Itseään ja muita perheenjäseniä koskevat tiedot. 7. Todistaminen oikeudessa. 8. Poliisin tiedonsaantioikeus. 9. Media. 10. Perusasennoituminen salassapitovelvollisuuteen.

INDEX WORDS:
* sekretessbeläggning = professional secrecy = salassapitovelvollisuus
* familj = family = perhe
* polis = police = poliisi
* administrativa myndigheter = administrative authorities = hallinnolliset viranomaiset
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* barn = children = lapset
* föräldrar = parents = vanhemmat
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* domstolar = courts = tuomioistuimet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
9. Mahkonen, Sami : Oikeus yksityisyyteen, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Oikeus yksityisyyteen / Mahkonen, Sami, 159 p.. - Helsinki : Werner Söderström Lakitieto, 1997.

ISBN 951-670-015-2

LANGUAGE: FIn

ABSTRACT: Sisältö:. 1. Yksityisyys. 2. Oikeudellinen normitus. 3. Eristyneisyys ja sosiaalisuus. 4. Koskemattomuus ja luoksepäästävyys. 5. Itsemäärääminen ja yhteisöllisyys. 6. Salaaminen ja julkisuus. 7. Kannanotot.

INDEX WORDS:
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* AIDS = AIDS = AIDS
* sekretessbeläggning = professional secrecy = salassapitovelvollisuus
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* EU = EU = EU
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* graviditet = pregnancy = raskaus
* abort = abortion = abortti
* genetik = genetics = genetiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; CRC-3-16; ECHR-8; UDHR;

 
10. Lagstiftningen om offentlighet och sekretess revideras, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Lagstiftningen om offentlighet och sekretess revideras : särtryck = Julkisuus- ja salassasäädännön uudistus : eripainos / - (Lagberedningsavdelningens publikation ; 6), 283 p.. - Helsingfors : Justitieministeriet, 1999. - ISSN 0356-8431

ISBN 951-53-2077-1

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: INNEHÅLL: 1. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om offentlighet i myndighetemas verksamhet samt till lagar som har samband med den (RP 30/1998 rd). 2. Förvaltningsutskottets betänkande 31/1998 rd. 3. Transumt ur riksdagens svar pa regeringens proposition med förslag till lag om offentlighet i myndighetemas verksamhet samt till lagar som bar samband med den (RSv 303/1998 rd). 4. Lagtexter i Finlands författningssamling.

INDEX WORDS:
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* sekretessbeläggning = professional secrecy = salassapitovelvollisuus
* offentlighetsprincipen = right of access principle = julkisuusperiaate
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LIBRARY LOCATION: Rättsvet. inst.

SHELF CODE: II. vån.


24.11.1999