[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Projekt: söktermen gav 227 träffar


1. Jämviktsundersökningar av syntetiska och naturliga kelatjonbytare / Institutionen för analytisk kemi
2. Kartläggning av spårelement i ved med TTPIXE / Institutionen för analytisk kemi
3. Utveckling av sjukdomsprofylaxin och -terapin i Skärgårdshavets fiskodlingar / Parasitologiska institutet
4. DNA-addukter i fisklever som biomarkörer för monitoring av vattenmiljön / Parasitologiska institutet
5. Immunomodulatorer hos regnbågslax / Parasitologiska institutet
6. Reproduktionsstörningar hos fisk i Östersjön / Parasitologiska institutet
7. Utvecklande av cellulära modeller inom akvatisk toxikologi / Institutionen för biologi
8. Amfifila ämnens effekter på membranrelaterade funktioner och processer / Institutionen för biologi
9. Membranvesikulering hos människans röda blodkroppar / Institutionen för biologi
10. Användbarheten av ett hårdbottenmodellekosystem för miljöriskbedömning / Institutionen för biologi
11. Kartering och åldersbestämning av ädelmetallförande skjuvzoner i södra Finland / Institutionen för geologi och mineralogi
12. Polyelectrolytes and electrochemically active membranes / Institutionen för teknisk polymerkemi
13. Nya polyolefin katalysatorer och polymerer / Institutionen för teknisk polymerkemi
14. Järnkatalyserad ringöppningspolymerisation av L-laktid / Institutionen för teknisk polymerkemi
15. Adsorption av katjonisk stärkelse på mekanisk massa / Institutionen för papperskemi
16. Limflykt vid framställning av papper / Institutionen för papperskemi
17. Den svecofenniska jordskorpans utveckling i södra Finland / Institutionen för geologi och mineralogi
18. Magmatic probes through Archean and Proterozoic crust in the Svecofennian shield / Institutionen för geologi och mineralogi
19. Adsorption av katjonisk polyakrylamid på mekanisk massa / Institutionen för papperskemi
20. Mekanismer som styr fiberflockning / Institutionen för papperskemi
21. Karakterisering av slipmassafraktioner / Institutionen för kemisk träförädlingsteknik
22. Mekanismer vid mekanisk fibrering / Institutionen för kemisk träförädlingsteknik
23. Utveckling av IDE-massametoden / Institutionen för kemisk träförädlingsteknik
24. Användning av makrofyter vid miljö-övervakning i skärgårshavet / Institutionen för biologi
25. Molekulär karakterisering av rhabdovirus 903/87 isolerat från insjö-öring i Finland, samt induktion av cytokiner i fiskceller som respons på rhabdovirusinfektion / Parasitologiska institutet
26. Lipidomäner i modell- och biologiska membraner / Institutionen för biokemi och farmaci
27. Utveckling av mät- och styrsystem för bioreaktorer / Biotikcentrum i Åbo
28. Neoschamanismen / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen
29. Livsåskådningar idag / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen
30. Religiös alkemi under 1600- och 1700-talet / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen
31. Åbo religiösa geografi / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen
32. Människans symboliska verklighetsbygge / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen
33. Kulturell konfrontation / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen
34. Asketiska sekters funktioner / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen
35. Elektofysiologiska korrelat på kognitiv aktivitet med speciell hänsyn till auditiva stimuli / Psykologiska institutionen
36. Kommunikation och ledarskap / Svenska institutionen
37. Studier i de österbottniska dialekternas fonologi och morfologi / Svenska institutionen
38. Den litterära textens funktionssätt / Tyska institutionen
39. Emigrantrysk ikonkonst / Konstvetenskapliga institutionen
40. Diskurs om finlandssvensk populärkultur / Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen; Litteraturvetenskapliga institutionen; Musikvetenskapliga institutionen; Sociologiska institutionen (ESF)
41. Lösta och kolloidala substanser vid papperstillverkning / Institutionen för skogsprodukternas kemi
42. Lösta och kolloidala substanser samt mikrobiologisk aktivitet vid papperstillverkning / Institutionen för skogsprodukternas kemi
43. On-line analys av lösta och kolloidala substanser i processvatten vid papperstillverkning / Institutionen för skogsprodukternas kemi
44. Persistenta och bioackumulerande substanser i moderna massa- och pappersbruks vattensystem och avloppsvatten / Institutionen för skogsprodukternas kemi
45. Effekter av vedpolymerer och harts på adsorptionen av våtändskemikalier samt egenskaper hos pappersark / Institutionen för skogsprodukternas kemi
46. Inverkan av ytkemin på mekaniska massors pappersegenskaper / Institutionen för skogsprodukternas kemi
47. Karaktärisering av mekaniska massor med pektinasenzymer / Institutionen för skogsprodukternas kemi
48. Inverkan av toxiska cyanobakterier på inom- och mellanartsrelationer hos hinnkräftor (Cladocera) / Institutionen för biologi
49. Struktur och funktionsstudier av membraner och enzymer med membranbundna substrat / Institutionen för biokemi och farmaci
50. Ålands kyrkor / Konstvetenskapliga institutionen

[Följande]