[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Institutet för finlandssvensk samhällsforskning') results in 47 hits


1. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Åldersstrukturen i de svenska och tvåspråkiga kommunerna och dess inverkan på den nuvarande och framtida befolkningsutvecklingen / Fjalar Finnäs. - Vasa : /Åbo akademi/, 1988. - 96 s. : ill. - (Forskningsrapporter, ISSN 0785-6822 ; nr 6).
ISBN 951-649-448-X
UDC 314.8:316.346, 316.346(1-2), 314
2. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Fruktsamhetsutvecklingen i finländska kohorter födda 1932-58 : en analys av födelseintervall / Fjalar Finnäs. - Hfors : Institutet för befolkningsforskning , 1988. - 40 s. : ill. - (Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja. D, ISSN 0357-4725 ; nro 22).
ISBN 951-9048-81-2
UDC 314.3(480), 314
3. Herberts, Kjell / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  "Detta svenskatalande bättre folk..." : en dokumenterande innehållsanalys av språkdebatter i finsk huvudstadspress under åren 1984-1988 / Kjell Herberts. - Vasa : Åbo akademi, 1988. - 157 s. : ill. - (Forskningsrapporter, ISSN 0785-6822 ; nr 7).
ISBN 951-649-485-4
UDC 803.979:07(480.1), 323.1, 316, 07
4. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Fruktsamheten i Larsmo : en studie av laestadianismens demografiska konsekvenser / Fjalar Finnäs. - Åbo : Åbo akademi, 1989. - 50 s. : ill., kart. - (Forskningsrapporter, ISSN 0785-6822 ; nr 8).
ISBN 951-649-574-5
UDC 314, 314.3(480), 314.33:284.1(480), 314.122.7
5. Herberts, Kjell / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Climat et debat linguistiques aujourd'hui / Kjell Herberts.
- In: Cahiers de linguistique sociale, ISSN 0758-4156, 2 (1989) 15, s. 73-78.

6. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Barnens språk i tvåspråkiga familjer och valet av skolspråk / Fjalar Finnäs. - Vasa : Åbo akademi. Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1990. - 40 s. : tab. - (Forskningsrapporter, ISSN 0785-6822 ; nr. 9).
ISBN 951-649-772-1
7. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Tvåspråkiga familjer i statistisk belysning / Fjalar Finnäs.
- In: Karleby-projektet : en dokumentation av forskning kring tvåspråkighet i Karlebynejden 1987-90 / red. Kjell Herberts & Ann Högnäs-Sandström. - Vasa : Åbo akademi. Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1990, s. 101-108. - (Forskningsrapporter, ISSN 0785-6822 ; nr 11).
ISBN 951-649-807-8
UDC 800.73, 800.73, 800.73(480.81)
8. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  The language of children in bilingual families in Finland.
- In: Yearbook of population research in Finland : 28, 1990 / ed. Jarl Lindgren. - Helsinki : Väestöliitto, 1990, s. 77-82. - (Väestöntutkimuksen vuosikirja, ISSN 0506-3590 ; 28).

9. Herberts, Kjell / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Skönlitteraturen som samhällsspegel / Kjell Herberts.
- In: Språk, kultur, fostran : rapport från Kasvatustieteen päivät - Pedagogiska vetenskapsdagar 24-25.11.1989 i Vasa / Red.: Håkan Andersson, Anna-Lena Östern. - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1990, s. 87-97. - (Dokumentation från pedagogiska fakulteten, ISSN 0358-3376 ; 43).
ISBN 951-649-779-9
UDC 37, 800/801
10. Nyman-Kurkiala, Pia / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Kedjeåtervandringen från Jakobsstadskolonin : en fallstudie i innovationsspridningens betydelse för finlandssvensk migration / Pia Kurkiala-Nyman. - Vasa : Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1990. - 218 s. : ill. - (Forskningsrapporter, ISSN 0785-6822 ; 10).
ISBN 951-649-773-X
11. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Bilingualism in Finland from a demographer's point of view / Fjalar Finnäs.
- In: Flerspråkighet i och utanför Norden : föredrag från den sjätte nordiska tvåspråkighetskonferensen 4-6.6.1990, Vasa, Finland / red. Kjell Herberts & Christer Laurén. - /Vasa/ : Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1991, s. 8-16. - (Forskningsrapporter/Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr 13).
ISBN 951-649-894-9
12. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  The effect of religion on fertility differentials / Fjalar Finnäs.
- In: Yearbook of population research in Finland = Väestötutkimuksen vuosikirja : 1991 / ed. Jarl Lindgren. - Hki : Väestöntutkimuslaitos, 1991, s. 28-35. - (Väestöntutkimuksen vuosikirja, ISSN 0506-3590 ; 29).

13. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Fertility in Larsmo : the effect of Laestadianism / Fjalar Finnäs.
- In: Population studies, ISSN 0032-4728, 45 (1991) 2, s. 339-351.

14. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Tvåspråkigheten : hot eller möjlighet? / Fjalar Finnäs.
- In: Kommuntidningen, ISSN 0780-7627, (1991) 2, s. 23-24.

15. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Är svenskösterbottningen välutbildad / Fjalar Finnäs.
- In: Österbotten : årsbok 1991 : språket i vardagen. - Vasa, 1991, s. 21-30. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, ISSN 0357-9956 ; nr 47 ).

16. Herberts, Kjell / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Befolkning och språkval i den tvåspråkiga staden Vasa / Kjell Herberts.
- In: Flerspråkighet i och utanför Norden : föredrag från den sjätte nordiska tvåspråkighetskonferensen 4-6.6.1990, Vasa, Finland / red. Kjell Herberts & Christer Laurén. - /Vasa/ : Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1991, s. 3-7. - (Forskningsrapporter/Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr 13).
ISBN 951-649-894-9
17. Herberts, Kjell / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Finlands svenskar : en missförstådd minoritet? / Kjell Herberts.
- In: Nationella identiteter i Norden - ett fullbordat projekt? : sjutton nordiska undersökningar / red. av Anders Linde-Laursen och Jan Olof Nilsson. - Stockholm : Nordiska rådet, 1991, s. 239-256. - (Nord ; 1991, 26).
ISBN 91-88112-15-2
18. Herberts, Kjell / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Föreningar, språk och idealism / Kjell Herberts.
- In: Österbotten : årsbok 1991 : språket i vardagen. - Vasa, 1991, s. 31-38. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, ISSN 0357-9956 ; nr 47 ).

19. Herberts, Kjell / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Språkstatistiken skall inte övertolkas / Kjell Herberts.
- In: Finlands kommunaltidskrift, ISSN 0355-6093, (1991) 10, s. 30-31.

20. Herberts, Kjell / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Tolv tvåspråkiga familjer / av Kjell Herberts. - Vasa : Åbo akademi. Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1991. - 69 s. : ill. - (Forskningsrapporter, ISSN 0785-6822 ; 15).
ISBN 951-649-962-7
21. Nyman-Kurkiala, Pia / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Kedjeåtervandring som en innovationsspridning / Pia Nyman-Kurkiala.
- In: Migrationen och den framtida Norden : 8:de Nordiska migrationsforskningsseminariet / Ismo Söderling och Jouni Korkiasaari. - Åbo : Migrationsinstitutet, 1991, s. 309-314. - (Migrationsstudier. B, ISSN 0358-0083 ; 3).
ISBN 951-9266-42-9
22. Nyman-Kurkiala, Pia / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Jakobstadskolonin i Gävle : en indvandrarkolonis utveckling och sociala struktur / Pia Kurkiala-Nyman. - Vasa : Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1991. - 241 s. : ill., kart. - (Forskningsrapporter, ISSN 0785-6822 ; 12).
ISBN 951-649-886-8
23. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Språkattityder hos fullmäktigemedlemmar i Svensk-Finland / Rainer Lytz & Fjalar Finnäs. - Vasa : Åbo akademi, 1992. - 60 s. : ill. - (Forskningsrapporter / Institutet för finlandsvensk samhällforskning, ISSN 0785-6822 ; nr. 16).
ISBN 951-650-008-0
24. Herberts, Kjell / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Tvång eller privilegium? : debatten om obligatorisk svenska i den finska grundskolan / Kjell Herberts och Ann-Sofi Landgärds. - Vasa : Åbo akademi, 1992 . - 75 s. - (Forskningrapporter / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr. 17).
ISBN 951-650-022-6
25. Herberts, Kjell / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Är kvevlaxbon frommare än andra? / Kjell Herberts.
- In: Kvevlax kyrka 300 år : festskrift / Sven-Erik Klinkman. - /Kvevlax/ : Kvevlax ev. luth. församling, 1992, s. 85-89.
ISBN 952-90-3968-9
26. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Formation of unions and families in Finnish Cohorts born 1938-67 / Fjalar Finnäs. - Helsinki : Statistics Finland, 1993. - 55 s. : ill. - (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 197).
ISBN 951-47-7033-1
27. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Kommunvisa befolkningsprojektioner med språklig uppdelning 1990-2020 / Fjalar Finnäs. - Vasa : Åbo Akademi, 1993. - 62 s. : ill. - (Forskningsrapporter / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr. 21).
ISBN 951-650-215-6
28. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Svenskösterbottniska högstadieelevers framtidsplaner / Fjalar Finnäs. - Vasa : Åbo Akademi, 1993. - 34 s. - (Forskningsrapporter / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr. 20).
ISBN 951-650-183-4
29. Forss, Mikael / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Nordisk odyssé i EG:s kölvatten / Mikael Forss.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) 1, s. 30-47.

30. Forss, Mikael / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Om nödvändigheten av en fixpunkt / Mikael Forss.
- In: Nya argus, ISSN 0027-7126, (1993) 4, s. 109-116.

31. Forss, Mikael / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Om urbaniseringens väsen / Mikael Forss.
- In: Landet som icke är? : om det moderna livets patologier och möjligheter / Mikael Forss (red.). - Vasa : Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1993, s. 119-141. - (Forskningsrapport / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr. 22).
ISBN 951-650-254-7
32. Forss, Mikael / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Volontary provision of public goods under cmplete and incomplete information / by Mikael Forss. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1994. - 118 s. Diss.: Åbo Akademi.
ISBN 952-9616-39-2
33. Landgärds, Ann-Sofi / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Politices kandidat - vad sen? : en studie av politices kandidater från Åbo Akademi / Ann-Sofi Landgärds. - Vasa : Åbo Akademi, 1993. - 53 s. : tab. - (Forskningrapporter / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr. 23).
ISBN 951-650-297-0
34. Forss, Mikael / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Marknadsekonomin, välfärden och den kollektiva nyttighetens tids- och rumsaspekt : anteckningar från utflykter till det "otänkbara" / Mikael Forss.
- In: Nordisk samhällsgeografisk tidskrift, ISSN 0282-4329, 18 (1994) s. 49-58.

35. Forss, Mikael / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Välfärden och de kollektiva nyttigheterna / Mikael Forss.
- In: Ekonomiska samfundets tidskrift, ISSN 0013-3183, (1994) 1, s. 19-24.

36. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Language shifts and migration : the Finnish longitudinal census data file as an aid to social research / Fjalar Finnäs. - Helsinki : Statistics Finland, 1994. - 37 s. - (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 209).
ISBN 951-47-8722-6
37. Forss, Mikael / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Regionalpolitik och regional utblick i onådens tidevarv / Mikael Forss.
- In: Välfärdsstatens framtid och regionerna / fem nordiska inlägg om statsliga transfereringar och regional utvecklingspolitik. - Stockholm : NordREFO, 1994, s. 7-13. - (NordRefo, ISSN 0345-8326 ; 1994, 5). Även i: Nord Revy, ISSN 0802-8818, (1994) no 4, s. 7-13 (omarb. version).
ISBN 91-972290-5-9
38. Herberts, Kjell / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Les forces centrípetes i centrífugues que afecten la política lingüística a Escandinàvia / Kjell Herberts, Christer Laurén.
- In: Revista de llengua i dret, ISSN 0212-5056, 21 (1994)

39. Herberts, Kjell / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Mara eller Lillan? : presidentvalets språkpolitiska dimension i finsk dagspress, 17.1-6.2.1994 / Kjell Herberts. - [Vasa] : Åbo akademi, 1994. - 104 s. : ill., kart., tab. - (Forskningrapporter / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr. 25). Yhteenveto.
ISBN 951-650-416-7
40. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Entry into consensual unions and marriages among Finnish women born between 1938 and 1967 / Fjalar Finnäs.
- In: Population studies, ISSN 0032-4728, 49 (1995) s. 57-70.

41. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Finlandssvenskarna 1993 : en statistisk översikt / Fjalar Finnäs. - Helsingfors : Svenska Finlands folkting, 1995. - 39 s. - (Finlandssvensk rapport, ISSN 0358-4542 ; nr. 29).
ISBN 952-9700-13-X
42. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Samboende och skilsmässor i Svenskfinland / Fjalar Finnäs. - Vasa : [Åbo Akademi], 1995. - 40, [2] s. : diagr., tab. - (Forskningsrapporter / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr. 28).
ISBN 951-650-556-2
43. Finnäs, Fjalar / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  The Swedish-speaking minority in Finland : a case study / Karmela Liebkind, Roger Broo and Fjalar Finnäs.
- In: Cultural minorities in Finland : an overview towards cultural policy / edited by Juha Pentikäinen, Marja Hiltunen. - Helsinki : Suomen Unesco-toimikunta, 1995, s. 48-83. - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; 66). 2. rev. ed.
ISBN 951-47-7450-7
44. Herberts, Kjell / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  The case of the Swedish-speaking finns / Håkan Andersson and Kjell Herberts.
- In: International review of education = Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft = Revue internationale de pédagogie, ISSN 0020-8566, Vol. 42 (1996) No. 4, s. 384-388.

45. Herberts, Kjell / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Finlandssvenskarna i det europeiska folkhavet / Kjell Herberts. - Helsingfors : Svenska Finlands folkting, 1995. - 52 s. - (Finlandssvensk rapport, ISSN 0358-4542 ; nr 31).
ISBN 952-9700-15-6
46. Nyman-Kurkiala, Pia / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Språkligt färgade konflikter mellan finlandssvenska och finska ungdomar / Pia Nyman-Kurkiala.
- In: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13. mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 1 s. NFPF = Nordisk förening för pedagogisk forskning.

47. Nyman-Kurkiala, Pia / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Ungdomsforskning vid Kvarken / red.: Pia Nyman-Kurkiala. - Vasa : [Åbo Akademi] Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1995. - 152 s. : diagr., tab. - (Forskningsrapporter / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr 29).
ISBN 951-650-689-5