[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)') results in 82 hits


1. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Om fritidsbåtarnas sjövärdighet / Hannu Honka.
- In: Nöjesbåten : juridiska frågor / red. Peter Wetterstein. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1988, s. 107-167.
ISBN 951-9498-23-0
UDC 347:629.125"385", 629, 347
2. Sisula-Tulokas, Lena / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Är de transporträttsliga preskriptionstiderna i fara / Lena Sisula-Tulokas.
- In: Lov, dom og bok : festskrift til Sjur Braekhus 19. juni 1988 / red.: Thor Falkanger. - Oslo : Universitetsforlaget, 1988, s. 491-500.
ISBN 82-00-02664-7
UDC 340
3. Sisula-Tulokas, Lena / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Konsumentskyddsfrågor i finsk rätt / Lena Sisula-Tulokas.
- In: Nöjesbåten : juridiska frågor / red. Peter Wetterstein. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1988, s. 283-293.
ISBN 951-9498-23-0
UDC 347:629.125"385", 629, 347
4. Sisula-Tulokas, Lena / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Kuluttajan ja matkanjärjestäjän vastuu / Lena Sisula-Tulokas.
- In: Matkailun juridiikkaa : sopimukset, rahoitus, kaavoitus / Pertti Eilavaara, Terttu Utriainen, toim. - Hki : Lakimiesliiton kustannus, 1988, s. 26-43. - (Lapin korkeakoulun oikeustieteiden osaston julkaisuja. Sarja C, /Opintojulkaisuja/, ISSN 0358-5549 ; n:o 7).
ISBN 951-640-364-6
UDC 338, 338.48
5. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Internationella katastrofer : särskilt ur sjörättsligt perspektiv / Peter Wetterstein.
- In: Marius, ISSN 0332-7868, (1988) 158, s. 22 sidor. Varje nummer har egen titel.

6. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Nöjesbåten : juridiska frågor / red. Peter Wetterstein. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1988. - 305 s. : ill.
ISBN 951-9498-23-0
UDC 347:629.125"385", 629, 347
7. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Rätten till bärgarlön : särskilt med beaktande av besättningens rätt till andel i bärgarlön / Peter Wetterstein.
- In: Marius, ISSN 0332-7868, (1988) 150, s. 28 sidor. Varje nummer har egen titel.

8. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Synpunkter på sjörättsforskningen / Peter Wetterstein.
- In: Lov, dom og bok : festskrift til Sjur Braekhus 19. juni 1988 / red.: Thor Falkanger. - Oslo : Universitetsforlaget, 1988, s. 567-581.
ISBN 82-00-02664-7
UDC 340
9. Bernitz, Ulf / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Interference with contractual relation / Ulf Bernitz.
- In: Scandinavian studies in law, ISSN 0085-5944, (1989) s. 49-76.

10. Bernitz, Ulf / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  [Rev. of] G. Hentzel, Läkemedelsinformation och marknadsföring / Ulf Bernitz.
- In: Svensk farmaceutisk tidskrift, ISSN 0039-6524, (1989) 5, s. 45.

11. Bernitz, Ulf / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  [Rev. of] M. Koktvedgaard, Laerebog i immaterial ret / Ulf Bernitz.
- In: NIR, ISSN 0027-6723, (1989) s. 178-180.

12. Bernitz, Ulf / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Svensk marknadsrätt kan hantera bredare införande av reklam-TV / Ulf Bernitz.
- In: Konsumenträtt & ekonomi, ISSN 0347-6154, (1989) 3, s. 12-13.

13. Bernitz, Ulf / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Sveriges EG-anknytning i rättsligt perspektiv / Ulf Bernitz.
- In: Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet : JT, ISSN 1100-7761, (1989-90) s. 47-69.

14. Bernitz, Ulf / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Unzulässiges Eingreifen in Vertragsverhältnisse nach schwedischen Recht und in vergleichenden Perspektive / Ulf Bernitz.
- In: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht : internationaler Teil, ISSN 0435-8600, (1989) s. 799-811.

15. Bernitz,Ulf / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Åtgärder mot otillbörlig reklampåverkan på barn och unga / Ulf Bernitz. - Köbenhavn : Nordisk ministerråd, 1989. - 199 s. : ill. - (Nord NEK-rapport, ISSN 0903-7004, 0800-2770 ; 1989, 55, 1989, 6). Tiivistelmä.
ISBN 87-7303-330-8 91-7996-164-9
UDC 659
16. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Fartygets skick och egenskaper : en befraktningsrättslig studie / av Hannu Honka. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1989. - 827 s. Diss.: Åbo Akademi.
ISBN 951-9498-51-6
UDC 347.794, 347.724
17. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Merioikeus tutkimusalana / Hannu Honka.
- In: Merenkulkualan tutkimuksen tila ja tulevaisuus : m/s Wellamolla 26.-27.10.1988 pidetyn seminaarin esitelmät ja alustukset / red.: Juhani Vainio. - Turku : Turun yliopisto, 1989, s. 42-53. - (Turun yliopiston merenkulkualan koulutuskeskuksen julkaisuja. B, ISSN 0782-3630 ; 18).
ISBN 951-880-238-6
UDC 656.6:001.891, 656, 347, 658, 061.3:656.6, 656.6:001.891(480)"313"
18. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Regleringsalternativ i befraktningsavtalsreaktioner vid myndighets- och organisationsingripanden / Hannu Honka. - Åbo : Åbo Akademi. Rättsvetenskapliga institutionen, 1989. - 124 s. - (Publikationer/Rättsvetenskapliga institutioner vid Åbo Akademi. Ser K).

19. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Sjöfartsavgifterna i Finland : ett rättsligt perspektiv / Hannu Honka. - Turku : Turun yliopisto. Merenkulkualan koulutuskeskus, 1989. - 150 s : tab. - (Turun merenkulkualan koulutuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0782-3622 ; A 5).
ISBN 951-880-312-9
20. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Europakonventionens betydelse för svensk juridik / Jacob W. F. Sundberg.
- In: Öppna föreläsningar i juridik höstterminen 1988-1989 / Torsten Bjerken...et al. - Stockholm : Juristförl., 1989, s. 65-88. - (Skriftserien/Juridiska fakulteten i Stockholm ; 22).
ISBN 91-7598-072-X
21. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Introduction to international terrorism : the tactics and strategy of international terrorism / Jacob W. F. Sundberg.
- In: International terrorism : report from a seminar arranged by The European Law Students' Association in Lund, Sweden, 1-3 October 1987 / ed. by Magnus D. Sandbu and Peter Nordbeck. - Lund : Juristförlaget, 1989, s. 21-38. - (Skrifter ; nr 104).
ISBN 91-544-2041-5
UDC 323.26(100)
22. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Försäkring av miljöskadeansvar / Peter Wetterstein.
- In: Juhlajulkaisu Curt Olsson 1919.28/9.1989 / toim. = red.: Edward Andersson...et al. - Hfors : Lakimiesliiton kustannus, 1989, s. 391-406. - (Juridiska föreningens i Finland publikationsserie, ISSN 0357-0797 ; n:o 54).
ISBN 951-640-455-3
UDC 340, 34
23. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Merioikeuden tutkimus Suomessa / Peter Wetterstein.
- In: Merenkulkualan tutkimuksen tila ja tulevaisuus : m/s Wellamolla 26.-27.10.1988 pidetyn seminaarin esitelmät ja alustukset / red.: Juhani Vainio. - Turku : Turun yliopisto, 1989, s. 4-10. - (Turun yliopiston merenkulkualan koulutuskeskuksen julkaisuja. B, ISSN 0782-3630 ; 18).
ISBN 951-880-238-6
UDC 656.6:001.891, 656, 347, 658, 061.3:656.6, 656.6:001.891(480)"313"
24. Långkvist, Kurt / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Romfördragets konkurrensbestämmelser (RF art. 85 och 86) och den internationella sjöfarten / Kurt Långkvist.
- In: Studia maritima -sarja : Turussa lukuvuonna 1989/90 pidetyt yleisöluennot / toim. Juhani Vainio. - Turku : Turun yliopisto. Merenkulkualan koulutuskeskus, 1990, s. 50-73. - (Turun yliopiston koulutuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0782-3630 ; B 27).
ISBN 951-880-486-9
25. Sisula-Tulokas, Lena / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Felpåföljden prisavdrag / Lena Sisula-Tulokas. - Hfors : Juristförbundets förlag, 1990. - 331 s.
ISBN 951-640-493-6
UDC 347.7
26. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Fr. Eddan t. Ekelöf : repetitorium om rättskällor i Norden / Jacob W. F. Sundberg. - Stockholm : Juristförlaget : Institutet för offentlig och internationell rätt, 1990. - 316 s. - (Skrifter/utg. av Institutet för offentlig och internationell rätt ; 41).
ISBN 91-7598-461-X
27. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Ius docendi : inlaga till Regeringen / av Jacob W. F. Sundberg. - Stockholm : Institutet för offentlig och internationell rätt, 1990. - 24 s. - (Skrifter ; 83).
ISBN 91-87112-83-3
28. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Damage from international disasters in the light of tort and insurance law : general report / Peter Wetterstein. - Åbo : Åbo Akademi, 1990. - 187 s. Original text, December 31, 1989 submitted to the AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances) 8th World Congress on Insurance Law, Copenhagen, June 18-22, 1990.

UDC 347.764
29. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Ersättningsgill skada i i miljörätten / Peter Wetterstein.
- In: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland, ISSN 0040-6953, (1990) 5-6 , s. 344-361.

30. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Comments on theme I: damage from international disasters in the light of tort and insurance law / by Hannu Honka.
- In: Post-congress volume : AIDA : 8th world congress, Copenhagen 1990. - Copenhagen : AIDA, /1991/, s. 5-26.

31. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  The master and the ship's seaworthness / Hannu Honka.
- In: Ship masters : law and practice as presented at the Träskö-Storö seminar of the Axel Ax:son Johnsons Institute of Maritime Law. - Stockholm : Axel Ax:sons institut för sjörätt och annan transporträtt, 1991, s. 21-28. - (Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transporträtt. Sjö- och transporträtt ; nr 11).
ISBN 91-7598-471-7
32. Sisula-Tulokas, Lena / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Datatransmissioner och riskfördelningen för befordringsfel / Lena Sisula-Tulokas.
- In: Festskrift till Kurt Grönfors / red.kommitte: Lars Gorton, Jan Ramberg, Jan Sandström. - Stockholm : Norstedt, 1991, s. 403-413.
ISBN 91-1-897572-0
UDC 082:347.79
33. Sisula-Tulokas, Lena / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Går vi mot en splittrad avtalsrätt / Lena Sisula-Tulokas.
- In: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland, ISSN 0040-6953, (1991) s. 196-206.

34. Sisula-Tulokas, Lena / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Kuka vastaa tiedonsiirtovirheestä? / Lena Sisula-Tulokas.
- In: STY ry:n tiedotuslehti : /julk./ Suomen tiedonsiirtoyhdistys, ISSN 0785-8787, ( 1991) 32, s. 71-74.

35. Sisula-Tulokas, Lena / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Rättfallskommentar, HD 1991:65 / Lena Sisula-Tulokas.
- In: Defensor legis, ISSN 0356-262X, (1991) s. 71-74.

36. Sisula-Tulokas, Lena / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  [Rev. of] Bengt Waldersten, Köp och försäljning av transporter på väg / Lena Sisula-Tulokas.
- In: Tidsskrift for rettsvitenskap, ISSN 0040-7143, (1991) s. 523-524.

37. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Law and reality of neutrality / Jacob W. F. Sundberg.
- In: Festskrift till Lars Hjerner : studies in international law / ed. board Jan Ramberg, Ove Bring, Said Mahmoudi. - Stockholm : Norstedt, 1990, s. 525-548.
ISBN 91-1-897562-3
UDC 341
38. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Replik av Jan Hellner samt duplik av Jacob Sundberg / Jacob W. F. Sundberg.
- In: Iusbäraren, ISSN 0345-5548, (1991) 3,

39. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Slå vakt om den Allmänna rättsläran / Jacob W. F. Sundberg.
- In: Iusbäraren, ISSN 0345-5548, (1991) 2,

40. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Om rätt, rättskällor och rättstillämpning : addendum : Europakonventionen och straffprocessen i Sverige / Jacob W. F. Sundberg. - Stockholm : Juristförlaget, 1991. - 28 s.
ISBN 91-7598-515-2
41. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Sjörättsliga skrifter : 2 / Peter Wetterstein. - Turku : Turun yliopsto, 1991. - 248 s. - (Turun yliopiston merenkulkualan koulutuskeskuksen julkaisuja. A, ISSN 0783-5892 ; 9).
ISBN 951-880-619-5
42. Wetterstein, Peter / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Skadeersättningens roll i miljörätten / Peter Wetterstein.
- In: SPHINX. Årsbok=Vuosikirja 1990 : föredrag och uppsatser=esitelmät ja kirjoitukset. - Helsingfors : Finska Vetenskapssocieten, 1991, s. 67-79. - (Serie B. Årsbok. Societas Scientarium Fennica, ISSN 0783-5892).

43. Sisula-Tulokas, Lena / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Hinnanalennus / Lena Sisula-Tulokas. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus, 1992. - 333 s.
ISBN 951-640-538-X
44. Sisula-Tulokas, Lena / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Transporträttens grunder / Lena Sisula-Tulokas. - Helsingfors : Juristförbundet , 1992. - 207 s. : ill., tab.
ISBN 951-640-607-6
45. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  "Det är för UHÄ väl känt" : slutuppgörelse med ius docendi ärende / Jacob W. F. Sundberg. - Stockholm : Institutet för offentlig och internationell rätt, 1992. - 199 s. - (Skrifter utgivna av Institutet för offentlig och internationell rätt, ISSN 0348-7806 ; 92).

46. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Intent or effect : a look at legislative intent / Jacob W. F. Sundberg.
- In: Présence du droit public et des droits de l'homme : melanges offerts a Jacques Velu : vol. 2. - Bruylant, 1992, s. 1419-1436. - (Collection de la faculte de droit de l'universite libre de Bruxelles).

47. Sundberg, Jacob W. F / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Om beskattningens filosofi / Jacob W. F. Sundberg.
- In: Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet : JT, ISSN 1100-7761, (1991) s. 537-553.

48. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Om felparkeringar, översitteri och det gamla caudinska oket / Jacob W. F. Sundberg.
- In: Iusbäraren, ISSN 0345-5548, (1992) 4, s. 22-23.

49. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  [Rev. of] Gray L. Dorsey, Beyond the United Nations. Changing discourse in international politics & law, vol. 5: Rhetoric and political discourse series. Lanham, U.P. of America 1986 / Jacob W. F. Sundberg.
- In: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, ISSN 0722-5679, (1992) Band 78, s. 265-268.

50. Sundberg, Jacob W. F. / Rättsvetenskapliga institutionen (privaträtt)
  Ur Juridiska fakultetens liv / Jacob W. F. Sundberg. - Stockholm : Institutet för offentlig och internationell rätt, 1992. - 47 s. - (Skrifter utgivna av Institutet för offentlig och internationell rätt, ISSN 0348-7806 ; 93).

[Next]