[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Svenska institutionen') results in 129 hits


1. Abrahamsson, Sten-Erik / Svenska institutionen
  Ålands litteratur mellan öst och väst / Sten-Erik Abrahamsson.
- In: Åländskt språk mellan öst och väst / /red. Åsa Stenwall-Albjerg/. - Mariehamn : Ålands högskola, 1988, s. 169-176. - (Ålands högskola, ISSN 0785-6830 ; 1988,1).
ISBN 951-99949-3-9
2. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Fornfil : genrestudier i östnordisk medeltidslitteratur / Christer Laurén.
- In: Studier i svensk språkhistoria / red.: Gertrud Pettersson. - Lund : Lund U.P., 1988, s. 178-184. - (Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Ser. A ; 41).
ISBN 91-7966-047-9
UDC 803.97-02
3. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Klassiska språk och termer / Christer Laurén.
- In: Fackspråk och översättningsteori : VAKKI-seminarium VIII. Vörå 13-14.2.1988 / Toim. Anita Nuopponen. - Vaasa : Vasa högskola, 1988, s. 88-100.
ISBN 951-683-304-7
4. Loman, Bengt / Svenska institutionen
  Aspekte der Mehrsprachigkeit in Finnland / Bengt Loman.
- In: Jahresbericht 1987 / utg. av Schweizerishe Akademi der Geisteswissenschafte. - /Zürich/ : Schweizerische Akademi der Geisteswissenschaften, /1988/, s. 50-55.

5. Loman, Bengt / Svenska institutionen
  Slutord / Bengt Loman.
- In: Åländskt språk mellan öst och väst / /red. Åsa Stenwall-Albjerg/. - Mariehamn : Ålands högskola, 1988, s. 177-181. - (Ålands högskola, ISSN 0785-6830 ; 1988,1).
ISBN 951-99949-3-9
6. Loman, Bengt / Svenska institutionen
  Sonetter i kolerans tid / Bengt Loman.
- In: Sagt och skrivet : festskrift till David Kornhall den 5 november 1988. - Lund : Lunds universitet. Institutionen för nordiska språk, 1988, s. 83-96.
ISBN 91-7970-466-2
7. Loman, Bengt / Svenska institutionen
  Sprachliche Standardisierungsprozesse in Skandinavien / Bengt Loman.
- In: Sociolinguistica, ISSN 0933-1883, 2 (1988) s. 209-231.

8. Loman, Ing-Marie / Svenska institutionen
  Bröllpsdikten från Föglö i språkhistoriskt perspektiv / Ing-Marie Loman.
- In: Åländskt språk mellan öst och väst / /red. Åsa Stenwall-Albjerg/. - Mariehamn : Ålands högskola, 1988, s. 141-155. - (Ålands högskola, ISSN 0785-6830 ; 1988,1).
ISBN 951-99949-3-9
9. Slotte, Peter / Svenska institutionen
  Denotationsbyte i ortnamn : rapport från NORNA:s trettonde symposium i Tvärminne 9-11 oktober 1986 / red. av Peter Slotte. - Uppsala : NORNA-förl., 1988. - 146 s. - (NORNA-rapporter, ISSN 0346-6728 ; 37).
ISBN 91-7276-035-4
UDC 801.311/.313(48)
10. Slotte, Peter / Svenska institutionen
  Rak-namnen längs Kronoby å / Peter Slotte.
- In: Vasabladet 12.11.1988

11. Slotte, Peter / Svenska institutionen
  De åländska bebyggelsenamnen / Peter Slotte.
- In: Åländskt språk mellan öst och väst / /red. Åsa Stenwall-Albjerg/. - Mariehamn : Ålands högskola, 1988, s. 55-66. - (Ålands högskola, ISSN 0785-6830 ; 1988,1).
ISBN 951-99949-3-9
12. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Språkfärdigheten i svenska hos tvåspråkiga elever i Finland / Marketta Sundman.
- In: Svenska som andraspråk : symposium (1:1987: Stockholm), Första symposiet om svenska som andraspråk /utg. av Kenneth Hyltenstam och Inger Lindberg : vol.1: föredrag om språk, språkinlärning och interaktion. - Stockholm : Centrum för tvåspråkighetsforskning, Univ, 1988, s. 128-137.
ISBN 91-7540-061-8
13. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Vilken roll spelar rollen? : om semantiska roller i modern syntaktisk teori / Marketta Sundman.
- In: SKY 1988 : Suomen kielitieteellisen yhdistyksen vuosikirja 1988=Språkvetenskapliga Föreningens i Finland årsbok / Red. av Jan-Ola Östman...et al.. - Hki : Suomen kielitieteellinen yhdistys, 1988, s. 157-172.
ISBN 951-95264-2-0
14. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  När gäller subjektsregeln? / Erik Andersson.
- In: Språkbruk, ISSN 0358-9293, (1989) 1, s. 15-24.

15. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Språkmöte i finlandssvenska sjöfartsskildringar / Erik Andersson.
- In: Folkmålsstudier : meddelanden från Föreningen för nordisk filologi / genom Erik Andersson, Bengt Loman. - Åbo, 1989, s. 179-195.
ISBN 952-90069-6-9
16. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Corpus och kvantiteter / Christer Lauren.
- In: Special languages and second languages : methodology and research AFinLA yearbook 1989 / Anita Nupponen & Rolf Palmberg (eds). - Hki : Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys, 1989, s. 107-115. - (Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) julkaisuja, ISSN 0781-0318 ; no. 47).
ISBN 951-9388-34-6
UDC 82, 372, 80, 372.880
17. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Fackspråkets frihetsgrader / Christer Lauren.
- In: Tvärsnitt, ISSN 0348-7997, (1989) 2, s. 3-10. Även i: Svenska som fackspråk på högskolenivå. Rapport/Nordiska språk- och informationscentret, ISSN 0780-9794, nr. 28, s. 10-22.

18. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Från vagga till grav : om byråkratispråk / Christer Lauren.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 7, s. 432-436.

19. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Föremål, metod och en tredje dimension i fackspråksforskningen / Christer Lauren.
- In: Nordisk tidskrift för fackspråk och terminologi, ISSN 0108-7789, (1989) 1, s. 18-22.

20. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Kritiskt om termens morfologi / Christer Lauren.
- In: Erikoiskielet ja käännösteoria = Fackspråk och översättningsteori : VAKKI-seminarium IX, Vörå 11.-12.1989 / red. Gerald Porter, Juhani Stenfors. - Vasa : Vaasan korkeakoulu, 1989, s. 31-38. - (Vaasan korkeakoulu. Kielten laitos. Käännösteorian ja ja ammattikielten tutkijaryhmä, ISSN 0783-0580 ; no 13).
ISBN 951-683-336-1
21. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Lärare och forskare i symbios i språkbadsskolan / Christer Lauren och Siv Vesterbacka.
- In: Tempus, ISSN 0355-8053, (1989) 5, s. 19-21.

22. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Om terminologins teori / Christer Lauren.
- In: Terminfo, ISSN 0358-7517, (1989) 3, s. 6-8.

23. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Societal bilingualism and language planning / Christer Lauren.
- In: Bilingualism in society and school / ed. by J.N. Jörgensen...et al. - Clevedon : Multilingual matters, cop. 1988, s. 11-18. - (Multilingual matters Copenhagen studies in bilingualism ; 43 vol. 5). Proceedings from the Fifth Nordic Conference on Bilingualism.
ISBN 1-85359-016-9
UDC 061.3(48):800.73
24. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Är herr Strudls tyska tyska? / Christer Lauren.
- In: Språkbruk, ISSN 0358-9293, (1989) 4, s. 10-11.

25. Loman, Bengt / Svenska institutionen
  "Aarre" och språkstriden / Bengt Loman.
- In: Folkmålsstudier : meddelanden från Föreningen för nordisk filologi / genom Erik Andersson, Bengt Loman. - Åbo, 1989, s. 97-110.
ISBN 952-90069-6-9
26. Loman, Bengt / Svenska institutionen
  Finnland / Bengt Loman.
- In: Sociolinguistica, ISSN 0933-1883, 3 (1989) s. 35-41.

27. Loman, Bengt / Svenska institutionen
  Mellan Finland : två språk / Bengt Loman.
- In: Nysvenska studier, ISSN 0345-8768, 68 (1988) s. 141-163.

28. Slotte, Peter / Svenska institutionen
  Ortnamnsforskning på villovägar / Peter Slotte.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 5, s. 266-277.

29. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Språkinlärning i finländskt perspektiv : rec. av Håkan Ringbom, The role of the first language in foreign language learning / Marketta Sundman.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 1, s. 54-59.

30. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Människans förmåga att uppfatta språkliga strukturer / Erik Andersson.
- In: SPHINX. Årsbok=Vuosikirja 1990 : föredrag och uppsatser=esitelmät ja kirjoitukset. - Helsingfors : Finska Vetenskapssocieten, 1990, s. 39-58. - (Serie B. Årsbok. Societas Scientarium Fennica, ISSN 0783-5892).

31. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Språkmöte i finlandssvenska sjöfartsskildringar / Erik Andersson.
- In: Folkmålsstudier, ISSN 0356-1771, 32 (1990) s. 179-195.

32. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Språkbadsskolan och dess möjligheter i Karleby / Christer Lauren.
- In: Karleby-projektet : en dokumentation av forskning kring tvåspråkighet i Karlebynejden 1987-90 / red. Kjell Herberts & Ann Högnäs-Sandström. - Vasa : Åbo akademi. Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1990, s. 109-115. - (Forskningsrapporter, ISSN 0785-6822 ; nr 11).
ISBN 951-649-807-8
UDC 800.73, 800.73, 800.73(480.81)
33. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Immersion programmes in Catalonia and Finland : a comparative analysis of the motives for the establishment / Josep Maria Artigal and Christer Lauren.
- In: Språkbadsskolan i Vasa / Christer Lauren - Siv Vesterbacka (eds.). - Vasa : Vasa högskola, 1990, s. 11-15.
ISBN 951-683-355-1
34. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Kielikylpykoulun mahdollisuudet Suomessa / Christer Lauren.
- In: Språkbadsskolan i Vasa / Christer Lauren - Siv Vesterbacka (eds.). - Vasa : Vasa högskola, 1990, s. 16-19.
ISBN 951-683-355-1
35. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Skolor och språkbad : språket som redskap / Christer Lauren.
- In: Språkbadsskolan i Vasa / Christer Lauren - Siv Vesterbacka (eds.). - Vasa : Vasa högskola, 1990, s. 20-24.
ISBN 951-683-355-1
36. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Terminologiska skolor / Christer Lauren.
- In: Terminologi, edb og vidensteknik : Nordterm 3, Varde 1990 / I. H. Picht (red.). - Varde, 1990, s. 15-22.

37. Loman, Ing-Marie / Svenska institutionen
  Förord / Ing-Marie Loman.
- In: Dagbok : anteckningar 1844-1916 / Johan Wenelius. - Otalampi : Sahlgrens, 1990, s. 7-28.
ISBN 952-9543-04-2
38. Melin, Christina / Svenska institutionen
  Standard och variation i finlandssvenskan : resultat av en elevenkät / Christina Melin.
- In: Nysvenska studier, ISSN 0345-8768, (1990) s. 5-89.

39. Sundman, Marketta / Svenska institutionen
  Tvåspråkigheten i skolan : en projektbeskrivning / Marketta Sundman.
- In: Svenskan i Finland : seminariet i Tammerfors 12-13 okt. 1989 / Nikula, Kristina & Pitkänen, Antti J. (red.). - Tammerfors : Tampereen yliopisto, 1990, s. 165-181. - (Skrifter utgivna av Institutionen för filologi II vid Tammerfors universitet, nordisk filologi SiF rapport, ISSN 0357-5012 ; nr 14 1).
ISBN 951-44-2691-6
UDC 803.979, 803.97
40. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Kompendium i svensk grammatik : instuderingsmaterial för inträdesprovet / Erik Andersson. - Åbo : Åbo akademi. Humanistiska fakulteten, 1991. - 88 s.
ISBN 951-649-902-3
41. Andersson, Erik / Svenska institutionen
  Om svenskans tempus / Erik Andersson.
- In: Språkbruk, ISSN 0081-3818, (1991) 1, s. 7-13.

42. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Corpus selection in LSP research / Christer Lauren.
- In: Subject-oriented text : languages for special purposes and texts theory / ed. by Harmut Schröder. - Berlin : de Gruyter, 1991, s. 218-230. - (Research in text theory, ISSN 0179-4167 ; vol. 16).
ISBN 3-11-012568-4
43. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Kielikylpykoulu ja sen taustaa / Christer Lauren.
- In: Kielen käyttö mielekkääksi : kielikylpymenetelmä / Christer Laurén (toim.). - /Vaasa/ : Vaasan yliopisto, 1991, s. 11-22. - (Vaasan yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0789-6514 ; 1991,1).
ISBN 951-683-398-5
44. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Lyrikens form och innehåll : om lyran som försvann / Christer Laurén.
- In: Stilistik och finlandssvenska : en samling artiklar tillägnade Birger Liljestrand den 25 juni 1991 / utg. av Sigurd Fries (red.), Rolf Hedquist och Kent Larsson. - Umeå : Umeå univ., 1991, s. 1-15. - (Nordsvenska, ISSN 0282-7182 ; 8).
ISBN 91-7174-566-1
UDC 803.979, 803.97
45. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Popularisering och didaktisering : en nödvändig distinktion? / Christer Laurén, Marianne Nordman.
- In: Erikoiskielet ja käännösteoria = Fackspråk och översättningsteori : VAKKI-seminarium XI, Vörå 9.-10.2.1991 / red. Juhani Stenfors. - Vasa : Vaasan korkeakoulu, 1991, s. 161-167. - (Vaasan korkeakoulu. Kielten laitos. Käännösteorian ja ammattikielten tutkijaryhmä, ISSN 0783-0580 ; no 16).
ISBN 951-683-385-3
46. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  Språkbadsskolan och kulturskillnaderna / Christer Laurén.
- In: Erikoiskielet ja käännösteoria = Fackspråk och översättningsteori : VAKKI-seminarium XI, Vörå 9.-10.2.1991 / red. Juhani Stenfors. - Vasa : Vaasan korkeakoulu, 1991, s. 151-160. - (Vaasan korkeakoulu. Kielten laitos. Käännösteorian ja ammattikielten tutkijaryhmä, ISSN 0783-0580 ; no 16).
ISBN 951-683-385-3
47. Lauren, Christer / Svenska institutionen
  A two-phase-didactics for school / Christer Lauren.
- In: Journal of multilingual and multicultural development, ISSN 0143-4632, (1991) 1-2, s. 67-72.

48. Loman, Bengt / Svenska institutionen
  Studier av stadsmål i Norge och Sverige 1850-1950 / Bengt Loman.
- In: Folkmålsstudier, ISSN 0356-1771, 33 (1991) s. 9-72.

49. Loman, Bengt / Svenska institutionen
  Uppsala tur och retur 1861-1914 / Bengt Loman.
- In: Saga och sed, ISSN 0586-5360, (1991) s. 45-55.

50. Melin, Christina / Svenska institutionen
  En populär partikel i finlandssvenska / Christina Melin.
- In: Stilistik och finlandssvenska : en samling artiklar tillägnade Birger Liljestrand den 25 juni 1991 / utg. av Sigurd Fries (red.), Rolf Hedquist och Kent Larsson. - Umeå : Umeå univ., 1991, s. 182-190. - (Nordsvenska, ISSN 0282-7182 ; 8).
ISBN 91-7174-566-1
UDC 803.979, 803.97

[Next]