[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Nästa]

Nr 1 / 2

Användbarheten av ett hårdbottenmodellekosystem för miljöriskbedömning

The utility of a hard bottom mesocosmos for ecological hazard assessment

Datum: 1.1.1995-31.12.1998
Kod: 9750
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för biologi
Adress: BioCity, Artillerigatan 6, FIN-20520 Åbo
Tel. +358-2-2154 070
Fax +358-2-2154 748
E-post pkraufve@abo.fi
Projektledare: FM Patrik Kraufvelin, doktorand (1.1.1995-31.12.1998)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 80 %
- tillämpad forskning 10 %
- utvecklingsarbete 10 %
Inhemsk finansiering: Undervisningsministeriet (Forskarskola: Miljöriskbedömning - vatten) FIM 100000
Årsverken: 12 månader år 1997; Totalt: 48 månader
Ämnesord: vattenekosystem, Östersjön, vesiekosysteemit, Itämeri, modellekosystem, Östersjön, blåstångsfauna, replikerbarhet, ekologisk realism, vattenekosystem, hårdbottenekologi, ekologisk samhällsstruktur, statistik, experimentell design, pseudoreplikering, mesocosm, Baltic Sea, bladder-wrack macrofauna, replicability, ecological realism, aquatic ecosystems, wrack macrofauna, community structure, statistics, experimental design, pseudoreplication, marine ecology,

Projektet består av en utvärdering av replikerbarhet [repeterbarhet, reproducerbarhet] och ekologisk realism av ett landbaserat modellekosystem, som efterliknar Östersjöns hårdbottenstrandzon.Modellekosystemet har använts i både Sverige och Finland under snart 25 års tid för ekotoxikologisk testning av olika föroreningar, men omfattande brister i experimentell design och statistisk analys har gjort att dessa tester ännu inte kunnat fastslå verkliga orsak-verkan samband.Projektet presenterar resultat över modellekosystemets ekologiska samhällsstruktur i oförorenade kontroller från åren 1989-1992 varigenom en optimal experimentdesign och övriga förbättringsåtgärder kan föreslås för detta test system och för likartade komplexa test system.Bl.a. har variabiliteten mellan replikerade kontroller undersökts och detekterbara skillnader mellan kontroller och behandlingar, samt ett minimiantal replikat, har kunnat kalkyleras fram.Vidare har repeterbarheten, d.v.s. likheten mellan oförorenade kontroller från olika år studerats, vilket har betydelse vid extrapolering till naturliga förhållanden och vid miljöriskbedömning av effekter i naturlig miljö.Nästa delprojekt utgörs av en undersökning av den ekologiska realismen, d.v.s. likheten mellan de artificiella modellekosystemen och naturliga ekosystem [moderekosystemet i fält].

The project is an evaluation of the replicability [repeatability, reproducibility] and ecological realism of a land-based mesocosm, mimicking the littoral hard bottom zone of the Baltic Sea.This mesocosm has been used in both Sweden and Finland during almost 25 years for ecotoxicological testing of various pollutants, but due to vast deficiencies in experimental design and statistical analysis no real causa-effect relationships have still been established.The project presents results from the ecological community structure in unpolluted controls from 1989-1992, with the help of which an optimal experimental design and other improvements can be suggested for this and similar complex test systems.Among others the variability between replicated controls has been examined and detectable differences between controls and treatments, as well as a minimum number of replicates required, have been calculated.Furthermore the repeatability, i.e. the similarity between unpolluted controls from different years, has been studied, which is of special importance in extrapolation to natural conditions and in environmental risk assessment procedures.Next part of the project will be an examination of the ecological realism, i.e. the similarity between these artificial ecosystems and natural ecosystem [the mother system in the field].

Publikation(er)

16.2.1996 / 19.11.1997