[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående] [Nästa]

Nr 2 / 3

Svenska grammatikens historia

History of Swedish Grammar

Datum: 1.5.1995-31.5.1999
Kod: K1729
Institution: Åbo Akademi / Humanistiska fakulteten (HF), Svenska institutionen
Adress: Nunnegatan 4, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 352
Fax +358-2-2154 661
E-post shaapama@abo.fi
Projektledare: FL Saara Haapamäki, Assistent (1.5.1995-31.5.1999)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 90 %
- tillämpad forskning 10 %
ÅA-intern finansiering: FIM 36000
Utländsk finansiering: NOS-H (Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk forskning) (1997) () FMK 23400
NOS-H (1998) () FMK 58500
Årsverken: 12 månader år 1998; Totalt: 36 månader
Kontakter: Språk och praxis [Internordiskt projekt, NOS-H] Språk och mänskligt handlande [Uppsala Universitet]
Ämnesord: grammatik : historia, svenska, språkvetenskap : historia, språkfilosofi, kielioppi : historia, ruotsin kieli, kielitiede : historia, kielifilosofia, grammatik, grammatikens historia, lingvistikens historia, språkfilosofi, grammatikbegrepp, språkbegrepp, språkvetenskapshistorieskrivning, , , Grammar, history of grammar, history of linguistics, philosophy of language, notion of grammar, notion of language, historiography of linguistics,
Anmärkning: Utlandsvistelser: Uppsala universitet, 1.-30.9.1995, Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg i.Br., Tyskland, 1.10.95-31.7.96 Deltar även i forskningsprojektet Språk och praxis

Projektets syfte är att redogöra för den svenska grammatikens historia [1500-t.-1900-t.] i relation till den europeiska språkvetenskapen, genom att i synnerhet ta fasta på de grammatik- och språkbegrepp som kommer till uttryck i dessa grammatiska arbeten.Centrala kriterier vid jämförelsen av de olika grammatikerna är bl.a.: 1. teckenteoretiska aspekter [valet av kommunikationsperspektiv, semiotisk nivå och objektspråkliga teckenenheter], 2. språkets dimensioner [normspråk vs. varianter, talat vs. skrivet språk, synkron vs. diakron], 3. framställningsformer [terminologi, problemorientering, ascendent vs. descendent, autentiska vs. konstruerade exempel].Ett ytterligare mål är att diskutera grammatikens syfte och behov samt frågan hur grammatiken kunde bli intressantare och hur den kunde bidra till mer effektiv undervisning - inte minst med tanke på det faktum att grammatikstudiet under grammatikens hela historia stämplats som långtråkigt eller rentav motbjudande.

This project deals with the history of swedish grammar from the 16th century until today.Its main purpose is to study the notions of grammar and language in relation to european linguistic traditions.Aspects which are relevant for the comparison of the grammatical works are for example: 1. aspects dealing with the theory of signs [choice of communication perspective, semiotical levels and units of the object-language], 2. aspects dealing with the dimensions of language [standard language vs. varieties, spoken vs. written language, synchron vs. diachron], 3. aspects dealing with the forms of presentation [terminology, problemorientation, ascendent vs. descendent, authentic vs. constructed examples].Another purpose of the study is to discuss the object and the necessity of grammar, together with the question how grammar could be more interesting and how it could contribute to more efficient learning - last but not least because of the fact that grammar during its whole history has been regarded as rather boring or even as a plague.

Publikation(er)

5.3.1996 / 19.3.1998