[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående]

Nr 2 / 2

Effekter av eutrofierat havsvatten på klippstrandszonen studerade i stora littorala modellsystem (EULIT)

Effects of eutrophicated seawater on rocky shore

Datum: 1.6.1996-31.1.2001
Kod: 7679
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för biologi
Adress: BioCity, Artillerigatan 6, FIN-20520 Åbo
Tel. +358-2-2154 070
Fax +358-2-2154 748
E-post pkraufve@abo.fi
Projektledare: FM Patrik Kraufvelin, doktorand (2.7.1996-31.1.2001)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 80 %
- tillämpad forskning 10 %
- utvecklingsarbete 10 %
Utländsk finansiering: European Union, Brussels, Belgium (MAST III) ECU 105000
Årsverken: Totalt: 22 månader
Partner: Tor L.Bokn, coordinator, Norwegian Institute for Water Research [NIVA], Oslo, Norway, Hartvig Christie, Norwegian Institute for Nature Research [NINA], Oslo, Norway Carlos M.Duarte and Beatriz Vidondo, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas Centre d Estudis Avancats de Blanes, Blanes, Spain Ole Geertz-Hansen, Freshwater Biological Laboratory, University of Copenhagen, Hilleröd, Denmark Espen E.Hoell, Norsk Hydro Research Centre Porsgrunn, Porsgrunn, Norway Kees Kersting, IBN-DLO, Den Burg, Netherlands Cecilia Lindblad, Dept of Botany, Stockholm University, Stockholm, Sweden Morten Foldager Pedersen, Institute of Biology and Chemistry, Roskilde University Center, Roskilde, Denmark Ulrich Sommer and Rolf Karez, Institute fur Meereskunde an der Universität Kiel, Marine Botany Department, Kiel, Germany
Kontakter: MAST III project COMWEB
Ämnesord: eutrofiering, bottenfauna, marinbiologi, rehevöityminen, pohjaeläimistö, meribiologia, eutrofiering, makroalger, bottenfauna, hårdbotten, klippstrand, modellekosystem, primärproduktion, ekologisk samhällsstruktur, modellering, marin ekologi, statistisk analys, BACIPS, experiment design, återhämtning, eutrophication, macroalgae, benthic animals, hard bottom, rocky shore, modelling, marine ecology, statistical analyses, BACIPS, experimental design, recovery,

EULIT är att EU-finansierat projekt (MAST III) med följande övergripande målsättningar: [1] att förbättra kustekosystemens tillstånd och ge underlag för förbättrad miljöförvaltning, [2] att förstå kustekosystemen tillräckligt för en hållbar användning av världshavens levande resurser, [3] att ge svar på frågor från Europeisk industri inom området marin exploatering, [4] att använda en gemensam försöksanläggning och infrastruktur, såväl som koordinerad forskning, för att skapa samverkan mellan forskargrupper och [5] att dra fördel av parternas nätverk till nationell och internationell miljöförvaltning för att försäkra en välfungerande integration av miljövårdsfrågor i projektet.

The project addresses the following intentions: [1] to improve the health of the coastal ecosystem and environmental management, [2] to understand the coastal ecosystems necessary to advance the sustainable use of the living marine resources of the oceans, [3] to answer needs of European industry in the fields of marine exploitation, [4] to use a common shared facility and infrastructure as well as coordinated research to create synergy between research groups, and [5] to take advantage of the partners network to environmental management, ensuring a good integration of environmental protection issues.

Publikation(er)

16.2.1996 / 25.11.1997