[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Nästa]

Nr 1 / 2

Reducering av metaller, fosfor och kväve i kemisk-fysikalisk avloppsvattenprocess med vattenväxter (Niagara)

Reduction of metals, phosphorous and nitrogen in chemico-physical waste water process by water plants

Datum: 6.5.1997-31.12.1998
Kod: 8772
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Inst. för oorganisk kemi
Adress: Biskopsg. 8, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 433
Fax +358-2-2154 962
E-post enordstr@abo.fi
Projektledare: FD Egon Nordström, t.f.överassistent (6.5.1997-31.12.1998)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 25 %
- tillämpad forskning 25 %
- utvecklingsarbete 50 %
ÅA-intern finansiering: FIM 25000
Årsverken: Totalt: 8 månader
Partner: 1.Velkua kommun 2.Sydvästra Finlands vattenskyddsdistrikt 3.Kårkulla samkommun 4.Miljöministeriet
Kontakter: 1.Stensunds waste water aquaculture 2.Kaldnes miljöteknologi 3.Center for coastal research and development 4.EU / joint research centre environmental institute
Ämnesord: avloppsvatten, biologiska dammar, avfall : behandling, jätevesi, lammikointi, jätteet : käsittely, kväve, fosfor, reducering, AV - reningsprocesser, vattenväxter, nitrogen, phosphorous, reduction, waste water treatment, aqua culture,
Anmärkning: - ICP-MS för elementanalys - utnyttjande av aqua kultur och olika vattenväxter vid rening av avloppsvatten i konventionella reningsverk - Sydvästra Finlands vettendistrikts analysmetoder

En central målsättning är att förbättra kvävereduktionen i reningsprocessen av avloppsvatten, samt analys och eliminering av toxiska föreningar.Reningsprocessen kommer att innehålla växter, djur och mikroorganismer som ett led i en process.Sysselsättande effekt i form av arbetsplatser, samt stärkande och kunskapsutvecklande effekt för lokala företag.Utveckling till utbildnings- och forskningsstation.Turistattraktion med inkomster till orten.METODER: Ett första steg i processen har varit att införa vattenhyacinter, eichornia crassipes, i en redan befintlig kemisk-fysikalisk reningsprocess.I ett förförsök utplanterades i klarningsbassängen, där fasta partiklar innehållande fosfor och metaller skall sedimentera.De fasta partiklarna som är tillräckligt småfördelade och befinner sig som kolloidala partiklar i vattnet kommer dock inte att kunna sedimentera till botten.Analysering av inkommande och utgående vatten görs av Sydvästra Finlands vattenskyddsdistrikt, som också givit sitt medgivande till försöken.För att analysera biomassa och vilka metaller, hur mycket fosfor som växterna upptagit behövs bla ICP-MS analyser.Dessutom behövs HPLC analyser för att kunna detektera vissa toxiska ämnen.Även vissa bakteriologiska analyser måste göras för att kunna recirkulera denna växtmassa efter att den blivit mättad och eventuellt behöver avlägsnas.

The intention is to improve nitrogenreduction and to eliminate and alanyse toxic substances in waste water with a process containing plants and micro organisms.To create new jobs, to educate and to strenghten network with industrial life.To make waste water treatment popular via "tourism".METHODS: Introduce water hyacints to conventional treatment.At sedimentation of fine kolloidals the plants act as adsorbers.The fine particles are enriched at the plant roots.Regular water chemistry analysis are taken by authorities.Biomass analysis of elements are done with ICP_MS.Toxic elements of organic origin are analysed by HPLC.Some bacteriologic analysis must be performed to secure that the biomass can be recycled.

Publikation(er)

22.5.1997 / 9.6.1997