[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Nästa]

Nr 1 / 3

Utvecklande av cellulära modeller inom akvatisk toxikologi

The development of cellular models in aquatic toxicology

Datum: 1.1.1992-
Kod: K6611
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för biologi
Adress: BioCity, Artillerigatan 6, FIN-20520 Åbo
Tel. +358-2-2154 265
Fax +358-2-2154 748
E-post bisomaa@abo.fi
Projektledare: FD Boris Isomaa, docent, överassistent (1.1.1992-)
Forskare: FK Henrik Lilius (1.3.1992-)
PhD Christina Råbergh (1.1.1992-)
FK Maria Sandbacka (1.1.1994-)
FK Eva Maria Fröjdö (1.8.1995-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 10 %
- tillämpad forskning 45 %
- utvecklingsarbete 45 %
Årsverken: Totalt: 48 månader
Kontakter: Ingår i det internationella projektet Multicenter evaluation of in vitro cytotoxicity
Ämnesord: giftiga ämnen, fisk, myrkylliset aineet, kala, cytotoxicitet, in vitro toxikologi, toxicitet, fiskceller, fluorometriska prober, cytotoxicity, in vitro toxicology, toxicity, fish cells, fluorometric probes,

Det finns idag ett klart uttalat behov av effektiva cellulära modellsystem med vars hjälp man kan bedöma kemikaliers toxicitet och precisera deras verkningsmekanism.Detta projekt strävar till att utveckla och evaluera dylika modellsystem som i första hand är tillämpbara inom akvatisk toxikologi.Som modellceller används hepatocyter, gälepitelceller och neuronala celler isolerade från rengbågslax.De två förstnämnda celltyperna används både som färskt isolerade och som primärkulturer, medan neuronala celler (blandkulturer av neuroner och astrocyter) används enbart i form av primärkulturer.Bedömningen av kemikaliernas toxicitet fokuserar i huvudsak på subletala effekter inducerade av kemikalier och för att detektera dessa används fluorometriska prober som avspeglar förändringar i olika cellulära funktioner.För att öka den information som kan erhållas och därmed optimera möjligheten att erhålla prediktiva data för en högre organisationsnivå, har vi som målsättning att utveckla modellsystem där flera funktioner samtidigt eller i parallella mätningar kan moniteras.Inom projektet undersöks också möjligheten att använda expressionen av s.k. stressproteiner som indikatorer på en tidig toxisk effekt.

The need of effective cellular model systems for the assessment of the toxicity of chemicals and for the investigation of their toxic mechanism, has been repeatedly stressed.The aim of this project is to develop and evaluate such model systems for the use, in the first hand, in aquatic toxicology.The model cells used are: hepatocytes, gill epithelial cells and neuronal cells isolated from rainbow trout.Hepatocytes and gill epithelial cells are used as both freshly isolated cells and as primary cultures.In the assessment of the toxicity of chemicals the focus is mainly on sublethal effects caused by chemicals.Fluorometric probes reflecting alterations in cellular functions are used to detect toxic effects.To increase the information that can be obtained and thereby optimizing the possibility to get predictive data for higher levels of organization, our aim is to develop model systems in which several functions can be monitored in the same or in parallel measurements.The possibility to use the expression of stress proteins as indicators of early toxic affects, is also explored.

Publikation(er)

15.2.1996 / 19.2.1996