[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Nästa]

Nr 1 / 4

Kontextens betydelse för inlärning och tänkandet om inlärning (Kontextens betydelse)

The importance of the context for the learning process and thinking of learning

Datum: 1.8.1994-31.7.1997
Kod: 2461
Institution: Åbo Akademi / Pedagogiska fakulteten (PF), Institutionen för lärarutbildning
Adress: Kyrkoesplanaden 11-13 / PB 311, FIN-65101 Vasa
Tel. +358-6-3247 354
Fax +358-6-3247 302
E-post Gunilla.Eklund-Myrskog@abo.fi
Projektledare: PeD Gunilla Eklund-Myrskog, lektor (1.8.1994-31.7.1997)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 80 %
- tillämpad forskning 10 %
- utvecklingsarbete 10 %
ÅA-intern finansiering: FIM 33000
Inhemsk finansiering: Finlands Akademi () FIM 61000
Årsverken: Totalt: 36 månader
Kontakter: Professor Ference Marton, Inst. för pedagogik, Göteborgs universitet; Professor Roger Säljö, TEMA-institution, Linköpings universitet; professor Yrjö Engeström, LCHC, UCSD, USA.
Ämnesord: inlärning, utbildningssystem, oppiminen, koulutusjärjestelmät, inlärningsuppfattning, inlärningsinriktning, inlärningsresultat, yrkesutbildning, kvalitativ forskning, learning processes, learning conception, learning approach, learning outcome, vocational eduction, qualitative research,

Syftet med studien är att undersöka studerandes uppfattningar av inlärniing, inriktningar vid inlärning samt resultat av inlärning i olika utbildningskontexter.I tidigare forskning har en liknande variation i uppfattningar och inriktningar identifierats och den omgivande kontexten tycks inte bestämma varken individens syn på inlärning eller sättet att lära på något absolut sätt.Eftersom kontexten således inte direkt tycks påverka vilka aspekter av individens inlärningsuppfattning och inlärningsinriktning som accentueras och vilka som förblir i bakgrunden, är frågan i vilken utsträckning uppfattningar och inriktningar är kontextuellt beroende. -I studien intervjuas sjukskötarstuderande och bilmekanikerstuderande och kvalitativa likheter och skillnader mellan studerande beskrivs och förklaras i termer av de bakomliggande utbildningskontexterna, sjukskötar- och bilmekanikerutbildning.Studien är kvalitativ till sin karaktär och den fenomenografiska forskningsansatsen, utvidgad mot kontext-orienterad forskning, är utgångspunkt.Data för studien insamlas genom individuella intervjuer med sjukskötarstuderande (n=60) och bilmekanikerstuderande (n=54).Grupper med studerande intervjuas både i början och i slutet av utbildningsprogrammen. -Som ett resultat av analysen, kan kvalitativa likheter och skillnader urskiljas i studerandes uppfattningar, inriktningar, och resultat.Skillnader mellan studerande inom ett utbildningsprogram är emellertid mindre än skillnader mellan studerande som deltar i olika program.Vid jämförelse mellan grupper av studerande inom de två utbildningsprogrammen kan liknande utvecklingstrender urskiljas.Inom ramen för respektive program, klassificeras studerande i slutet av utbildningen i högre grad som representerande mer utvecklade inlärningsuppfattningar, inlärningsinriktningar och inlärningsresultat.Skillnaderna både inom och mellan utbildningarna kan till viss del förklaras av de bakomliggande utbildningskontexterna.Resultatet av studien visar således att uppfattningar av och inriktningar vid inlärning, till viss del tycks vara kontextuellt beroende.

The main of this study is to investigate students' conceptions of learning, approaches to learning, and outcomes of learning in defferent educational contexts.In previous research quite similar variations on conceptions and approaches have been identified and it seems that culture does not determine the content of the learning experience or the way of learning in any absolute sense.However, while the context does seem to influence which aspects of the experience and approach are accentuated and which are left in the background, the question is to what extent conceptions and approaches are contextually dependent. -In the study, student nurses and car mechanic students are chosen as two groups and qualitative similarities and differences between the students are described and explaned in terms of the educational contexts; nursing education, and car mechanic education.The study is "qualitative" by its nature and the phenomenographic approach, expanded towards grounded theory, is taken as the point of departure.Data for the cross-section study are collected through individual interviews with student nurses (n=60) and car mechanic students (n=54).Groups of students are interviewed both at the beginning and the end of the educational programs. -As a result of the analysis, qualitative similarities and qualitative differences in students' conceptions, approaches and outcomes are found.Differnces among students within a program are, however, lesser than differnces among students within a program are, however, lesser than differences among student participating in different programs.In comparing groups of students' within the programs, similar trends of development can be identified.Students within both programs use more developed conceptions, approaches and outcomes at the end than at the beginning of the programs.The differences found within and between the student groups can largerly be explained in the terms of educational contexts.The results thus show that conceptions and approaches seem to be contextually dependent to some extent.

Publikation(er)

29.3.1996 / 14.8.1997