[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Nästa]

Nr 1 / 5

Finlandssvensk kultur i läromedel

The Finland-Swedish culture reflected in teaching material

Datum: 1.10.1994-31.12.1998
Kod: 8450
Institution: Åbo Akademi / Pedagogiska fakulteten (PF), Institutionen för lärarutbildning
Adress: Kyrkoesplanaden 11-13/ PB 311, FIN-65101 Vasa
Tel. +358-6-3247 326
Fax +358-6-3247 302
E-post shansen@abo.fi
Projektledare: PeD Sven-Erik Hansen, professor (1.10.1994-31.5.1998)
Forskare: PeM Åsa Stolpe (1.5.1995-31.5.1998)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 50 %
- tillämpad forskning 50 %
ÅA-intern finansiering: FIM 112000
Inhemsk finansiering: Svenska Österbottens kulturfond och Svenska Kulturfonden () FIM 27000
Årsverken: Totalt: 99 månader
Ämnesord: finlandssvenskar, kultur, identitet, läroböcker, suomenruotsalaiset, kulttuuri, identiteetti, oppikirjat, läromedel, läroböcker, grundskola, finlandssvensk, identitet, teaching material, textbooks, comprehensive school, finland-swedes, identity,

Målet för projektet är att söka svar på följande frågor: Hur har den finlandssvenska identitetsproblematiken definierats och hur har identitetsfrågor behandlats i läroplaner för olika skolformer Vilken innebörd och vilket värde har lärare tilldelat kultur- och identitetsfrågor i sin undervisning Vilket uppfattning har lärare om den finlandssvenska bilden i existerande läromedel och annat undervisningsmaterial Ett sampel [n.45] av ämneslärare i högstadiet och gymnasiet i den svenska delen av Finland har intervjuats.En artikel kommer att publiceras 1998.Forskningsassistent Åsa Stolpe lägger fram sin licentiatavhandling kring temat 1999.I nästa fas av undersökningen kommer lågstadielärare att intervjuas och ett urval läroböcker att analyseras.

The aim of the project is to answer questions How has the problem of Finland-Swedish identity been defined in general and how is it treated in curricula for different schools What kind of meaning and value are teachers giving culture and identity matters in their teaching What kind of view do teachers have about the Finland-Swedish picture in existing textbooks and supplementary teaching material A sample of teachers [n.45] in the comprehensive and upper secondary school in the Swedish-speaking areas in Finland have been interviewed.One article will be published during 1998.The research assistant Åsa Stolpe will publish her licentiate thesis about the topic in 1999.In the next phase of the project primary school teachers will be interviewed and a sample of textbooks analysed.

Publikation(er)

27.3.1996 / 24.2.1998