[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Nästa]

Nr 1 / 2

Patientens vandring i vårdandets värld (Patientens värld)

The patient's way through the world of caring

Datum: 1.1.1996-31.12.1998
Kod: 8464
Institution: Åbo Akademi / Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten (SVF), Institutionen för vårdvetenskap
Adress: Rådhusgatan 16 p.o. BOX 311, FIN-65101 Vasa
Tel. +358-6-3247501
Fax +358-6-3247503
E-post kaerikss@abo.fi
Projektledare: FD Katie Eriksson, professor (1.1.1996-31.12.1998)
Forskare: MeD Ingegerd Bergbom-Engberg (1.1.1996-31.12.1998)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 20 %
- tillämpad forskning 60 %
- utvecklingsarbete 20 %
ÅA-intern finansiering: FIM 50000
Inhemsk finansiering: Vasa sjukvårdsdistrikt skn () FIM 240000
Årsverken: Totalt: 24 månader
Partner: Vasa sjukvårdsdistrikt skn, Finland; Helsingfors universitets centralsjukhus, Finland
Kontakter: I patientens värld
Ämnesord: vård, öppenvård, patienter, hoito, avohuolto, potilaat, vårdarbete, vårdande, patientens perspektiv, vårdkultur, caring nursing, patient´s perspective, caring culture,

Genomgång av tidigare forskning visar att få studier gjorts om patientens upplevelser i vården.I det preliminära resultatet (det kliniska huvudprojektet "I patientens värld" som inleddes 1993) framträder patienternas beskrivning av den goda vården, men även beskrivningar av lidande som förorsakas av vården.Genom att vårdtiderna idag förkortas finns tendenser till att kontinuiteten i vården bryts och patienten känner sig vilsen och utelämnad i vården.Även anhörigas lidande i vården förekommer.Resultatet från den här förundersökningen visar på behovet av fortsatt forskning.Syftet med projektet "Patientens vandring i vårdandets värld" är att studera patientens vårdkedja, patientens vandring mellan specialsjukvården och den öppna vården med fokusering på både patienters och anhörigas upplevelser.Projektet förverkligas inom specialsjukvården och den öppna vården i Vasa och Helsingfors.Datainsamlingen sker genom intervju av patienter och anhöriga om deras upplevelser, samt genom deltagande observation.Planering och datainsamling sker under våren 1996.En första avrapportering planeras vara färdig inför vårdkonferensen i Luton 17-19 juli 1996.

The review of research shows that surprisingly little research has been done on the patient's concept of reality in nursing.On the basis of preliminary studies (the clinical research project "In the patient's world" started in 1993) we have discovered that suffering exists in all age groups, in both clinical and community health care.The overall purpose of this study, "The patient's way through the world of caring", is to explore and describe patterns for good caring from the patient's perspective.We are studying the patient's experience of care, the patient's way between the specialized medical service and the public medical service with the focus on both the patient's and the relatives' experiences.The aim is to reach a deeper understanding of the patient in a complex caring reality and thus to create a caring culture that is more considerate of the patient's wishes.The project has been carried out in the specialized and public medical service in Vasa and Helsinki.The data gathering methods are thematic interviews with patients and their relatives and participant observation.to be presented in Luton on 17-19 July 1996.

Publikation(er)

12.9.1996 / 3.4.1997