[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående] [Nästa]

Nr 2 / 4

Diskurskompetens i finskan hos tvåspråkiga elever

Bilingual Pupils' Discourse Competence in Finnish

Datum: 1.1.1991-31.12.1998
Kod: 8451
Institution: Åbo Akademi / Pedagogiska fakulteten (PF), Institutionen för lärarutbildning
Adress: Kyrkoesplanaden 11-13/ PB 311, FIN-65101 Vasa
Tel. +358-6-3247 374
Fax +358-6-3247 320
E-post magranho@abo.fi
Projektledare: FD Maija Grönholm, bitr.prof. (1.1.1991-31.12.1998)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- tillämpad forskning 100 %
ÅA-intern finansiering: FIM 25000
Årsverken: Totalt: 12 månader
Ämnesord: språkutveckling, finska, kielellinen kehitys, suomen kieli, finska som andraspråk, tvåspråkighet, diskurskompetens, Finnish as a second language, bilingualism, discourse competence,
Anmärkning: Projektet hör till paraplyprojektet Språk och kommunikation i ett pedagogiskt perspektiv

Materialet för min undersökning baserar sig på ett longitudinellt insamlat testmaterial och uppsatskorpus.Materialet har samlats in under åren 1991, 1993 och 1995 från grundskolelever i Korsholm.På detta vis kan jag följa med samma elevers språkliga utveckling under sex års tid.Den ena serien av elever har följts upp i årskurs 4, 6 och 8 (95) och den andra serien i årskurs 5, 7 och 9 (95).Eleverna i min undersökning kommer från tvåspråkiga hem, men i det svenskdominerande Korsholm har deras språkanvändning i finskan ännu i lågstadiet varit begränsad eller obefintlig.Syftet med min undersökning har varit att utreda elevernas diskurskompetens i finskan, speciellt utvecklingen i kunskaperna att kunna berätta och argumentera.Det är min avsikt att utföra en djupstudie och fallstudie i språkutvecklingen (i berättande och argumentation).Båda diskurstyperna undersöks och jämförs ur följande dimensioner i fråga om språkfärdigheter - lexikal rikedom/variation - morfologisk rikedom/variation - syntaktisk rikedom/variation - feltyper och -frekvenser Resultaten jämförs med infödda L1-språkinlärare.

- The material of my study is based on a longitudinally collected test material and composition corpus.The material was collected during the years 1991, 1993 and 1995 from comprehensive school pupils in Korsholm.The purpose of my study was to examine the pupils discourse competence in Finnish, particularly the development of their skills in reporting and debate.The following dimensions of linguistic facilities are studied and compared for both types of discourse. - lexical wealth/variation - morphological wealth/variation - syntactic wealth/variation - types and frequencies of mistakes The results are compared with native L1 learners.

Publikation(er)

27.3.1996 / 16.3.1998