[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående] [Nästa]

Nr 2 / 3

Amfifila ämnens effekter på membranrelaterade funktioner och processer

The effects of amphiphiles on membrane related functions and processes

Datum: 1.1.1986-
Kod: K6610
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för biologi
Adress: BioCity, Artillerigatan 6, FIN-20520 Åbo
Tel. +358-2-2154 265
Fax +358-2-2154 748
E-post bisomaa@abo.fi
Projektledare: FD Boris Isomaa, Överassistent, docent (1.1.1986-)
Forskare: FD Henry Hägerstrand (1.1.1986-)
FK Malgorzata Bobrowska-Hägerstrand (1.1.1994-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Årsverken: Totalt: 18 månader
Ämnesord: cellbiologi, solubiologia, amfifila ämnen, plasmamembranen, membranvesikulering, membrandynamik, celltoxikologi, amphiphiles, plasma membranes, membrane vesiculation, membrane dynamics, cell toxicology,
Anmärkning: The name Henry Hägerstrand in English: Henry Hagerstrand or Henry Haegerstrand

Amfifila ämnen har en hög affinitet för cellmembraner.Detta beror på att de på grund av sin amfifila karaktär lätt inlagras i cellmembranens bimolekulära lipidskikt, vilket i sin tur påverkar cellmembranens stabilitet, dynamik och funktion.Inom projektet försöker vi klarlägga de förändringar som amfifila ämnen förorsakar i cellmembranens funktion och dynamik, samt i vilken mån dessa förändringar kan relateras till det amfifila ämnets molekylstruktur och laddning.De förändringar som amfifila ämnen förorsakar, förefaller att härröra sig dels ur ospecifika interaktioner med cellmembranens lipider och dels ur specifika interaktioner med cellmembranens proteiner.De senare interaktionena är i hög grad beroende av det amfifila ämnets molekylstruktur och laddning.Funktionella förändringar studeras genom att undersöka jontransport och permeabilitet, medan de amfifila ämnens effekter på membranens dynamik och stabilitet undersöks genom att studera fördelningen av fosfolipider inom det biomolekylära lipidsiktet och avgivningen av vesikler från membranen.Samtidigt som vi strävar till att klarlägga amfifila ämnens verkningsmekanismer försöker vi också få en inblick i cellmembranens dynamik.

Amphiphiles have a high affinity for cell membranes.Due to their amphiphilic character they are readily intercalated into the lipid bilayer of cell membranes, which in turn affects the stability, dynamics and function of the membrane.Our aim is to elucidate alterations caused by amphiphiles in the function and dynamics of cell membranes and to clarify whether the alterations caused are related to the molecular structure and charge of the amphiphile.The alterations caused by amphiphiles seem partly to be due to nonspecific interactions with the lipids of the cell membrane and partly to specific interactions with membrane proteins.The later interactions are strongly dependent on the molecular structure and charge of the amphiphile.Functional alterations are studied by examining effects of amphiphiles on ion transport and permeability, whereas the effects of amphiphiles on membrane dynamics and stability are studied by examining the distribution of lipids within the lipid bilayer and the shedding of vesicles from the membrane.At the same time as we aim to elucidate the mechanisms underlying the effects of amphiphiles we strive to get an insight into the dynamics of plasma membranes.

Publikation(er)

16.2.1996 / 28.10.1999