[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående] [Nästa]

Nr 2 / 4

DNA-addukter i fisklever som biomarkörer för monitoring av vattenmiljön (DNA-addukter)

DNA-adducts in fish liver as biomarkers for monitoring of the aquatic environment

Datum: 1.1.1995-31.12.1998
Kod: 6614
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Parasitologiska institutet
Adress: BioCity, Artillerigatan 6, FIN-20520 Åbo
Tel. +358-2-2154 301
Fax +358-2-2154 748
E-post gbylund@abo.fi
Projektledare: FD Göran Bylund, Föreståndare, forskare (1.1.1995-)
Forskare: FK Chira Malmström (1.1.1995-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 80 %
- tillämpad forskning 20 %
Inhemsk finansiering: Tor och Maj Nesslings fond () FIM
Årsverken: Totalt: 48 månader
Partner: NOOA, Environm.Conserv.Division, Seattle, USA Inst.Exp.& Clin.Medicine, Tallin, Estonia
Kontakter: Projektet är en del av ett större forskningsprogram: fisksjukdomar som indikatorer på vattenkvalitet
Ämnesord: forskningsmetoder, djursjukdomar: fisk, symptom, tutkimusmenetelmät, eläintaudit: kalat, oireet, DNA-adducter, flundra, genotoxicitet, PAH-föreningar, DNA-adducts, flounder, genotoxicity, PAH-compounds,

Trots att vi vet att främmande ämnen i vattenmiljö påverkar fiskens hälsa, har det hittills varit svårt att fastställa orsaks/effektförhållanden, att koppla sjukdomssymptom hos fisken till speciella utsläpp och kemikalier etc.Projektets målsättning är att vi skall utveckla metodik och få fram data som gör det möjligt att: testa och övervaka vattenmiljön m.a.p. genotoxiska kemikaliekomplex; genom exponeringsförsök testa genotoxiska effekter hos enskilda kemikalier eller kemikaliekomplex, som förekommer i utsläpp från industrier, tätorter etc.; testa och definiera biologiska effekter i s.k."hot spots" ss. recipientområden, dumpningsområden, oljekatastrofområden, etc.; utnyttja vissa makroskopiska symptom hos fiskens lever för bedömning av vattendragets biologiska kvalitet

Although we know that foreign chemicals in the aquatic environment influence on fish health parameters, it has so far been difficult to establish cause/effects-relationships, to relate disease symptoms in fish to specific pollutants and chemicals etc.The aim of the project is to develope methods and obtain results based on which we will be able to: test and monitor the aquatic environment concerning genotoxic compounds; through exposure experiments test the genotoxic effects of specific chemicals or complex compounds occuring in effluents from industries, cities etc.; test for and define the biological effects in s.c."hot spots" like recipient areas, dumping areas etc.; utilize certain macroscopical symptoms on fish liver for evaluating the biological quality of a water area

Publikation(er)

15.2.1996 / 19.2.1996