[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående]

Nr 2 / 2

Studerandes förhållningssätt till inlärning inom barnträdgårdslärarutbildningen

Students' conceptions of and approaches to learning within pre-primary teacher education

Datum: 1.8.1997-1.8.1999
Kod: 84709
Institution: Åbo Akademi / Pedagogiska fakulteten (PF), Institutionen för lärarutbildning
Adress: Kyrkoesplanaden 11-13 / PB 311, FIN-65101 Vasa
Tel. +358-6-3247 354
Fax +358-6-3247 302
E-post geklund@abo.fi
Projektledare: PeD Gunilla Eklund-Myrskog, lektor (1.8.1997-31.12.1998)
Forskare: PeM Tua Österback (1.8.1997-31.5.1998)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 80 %
- utvecklingsarbete 20 %
ÅA-intern finansiering: FIM 28000
Årsverken: 5 månader år 1997; Totalt: 25 månader
Kontakter: Professor Erik Meyer, University of Cape Town Professor Claes-Göran Wenestam, Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten
Ämnesord: inlärning, inlärningsprocess, barnträdgårdslärare, oppiminen, oppimisprosessi, lastentarhanopettajat, inlärningsinriktning, inlärningsresultat, barnträdgårdslärarutbildning, learning conception, learning approach, pre-primary teacher education,

Syftet med denna studie är att undersöka studerandes förhållningssätt till inlärning inom barnträdgårdsutbildning.I tidigare forskning har ett kvantitativt och ett kvalitativt synsätt på inlärning kunnat identifieras, liksom en yt-, djup- och prestationsinriktad inriktning.I den empiriska undersökningen deltar studerande (N=130) från barnträdgårdslärarutbildningen vid Åbo Akademi.Samtliga studerande ombeds ifylla två frågeformulär: "Conceptions of learning Inventory" (Erik Meyer) och "Study Process Qustionnaire" (John Biggs).På basen av resultaten från den kvantitativa undersökningen utväljs sedan ca 30 studerande för att delta i kvalitativa temaintervjuer.Avsikten är således att göra en kartläggning av inlärningsuppfattningar och -inriktningar bland samtliga studerande och sedan mer specifikt fördjupa vissa aspekter med temaintervjuer.Som ett resultat av den kvantitativa och kvalitativa analysen av data är syftet att identifiera olika uppfattningar av och inriktningar vid inlärning bland studerande inom barnträdgårdslärarutbildningen.Genom en jämförelse av likheter och skillnader mellan studerande i början och i slutet av utbildningen är avsikten vidare att relatera resultaten till barnträdgårdslärarutbildningen.

The aim of this study is to investigate students' conceptions of and approaches to learning within pre-primary teacher education.In previous research, a quantitative and a qualitative view of learning have been identified, as well as a surface, a deep, and an achieving approach.In the empirical study, students (N=130) within pre-primary teacher education at Åbo Akademi participate.All students are asked to answer two questionnaires: "Conceptions of learning Inventory" (Erik Meyer) and "Study Process Questionnaire" (John Biggs).Based on the results from the quantitative study, 30 students are then selected for participating in qualitative deepinterviews.The aim is thus to map the conceptions and approaches among all students and then more apecifically to deepen certain aspects in theme-interviews.As a result of the quantitative and qualitative analyses of data, the aim is to identify different conceptions of and approaches to learning among students within pre-primary teacher education.In comparing similarities and differences between students at the beginning and the end of the educational program, the aim is further to relate the results to the pre-primary teacher education.

Publikation(er)

29.3.1996 / 18.8.1997