[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående] [Nästa]

Nr 4 / 5

Effektiv matematikundervisning (EMU)

Effective Mathematics Teaching

Datum: 1.1.1996-
Kod: 8467
Institution: Åbo Akademi / Pedagogiska fakulteten (PF), Institutionen för lärarutbildning
Adress: Kyrkoesplanaden 11-13/ PB 311, FIN-65101 Vasa
Tel. +358-6-3247 363
Fax +358-6-3247 320
E-post objorkqv@abo.fi
Projektledare: EdD Ole Björkqvist, bitr.professor (1.1.1996-)
Forskare: FM Ann-Sofi Röj-Lindberg (1.1.1996-)
FM Lars Burman (1.8.1996-)
FM Harry Mitts (1.1.1996-)
FM Bertil Eklund (1.8.1996-)
FM Henrik Lindgren (1.1.1996-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 30 %
- tillämpad forskning 30 %
- utvecklingsarbete 40 %
ÅA-intern finansiering: FIM 40000
Inhemsk finansiering: Utbildningsstyrelsen, Helsingfors () FIM 50000
Årsverken: Totalt: 24 månader
Beställd av: Utbildningsstyrelsen, Helsingfors, Finland
Ämnesord: undervisningsmetoder, matematik, läromedel, opetusmenetelmät, matematiikka, oppimateriaali, matematikdidaktik, mathematics education,

Inom EMU-projektet [Effektiv Matematik-Undervisning] utvecklas och utprövas metoder att befrämja gymnasie- och högstadieelevers förmåga att mångsidigt representera matematisk kunskap och tillämpa sina matematiska kunskaper vid problemlösning.För specifika matematiska begrepp och teman undersöks vilka de ändamålsenligaste representationerna är med tanke på elevernas inlärning.Vidare ges bidrag till utvecklandet av läromedel i matematik, som kan komplettera, utan att ersätta, de existerande läromedlen.Dessa komplement är i första hand riktade till läraren, så att i dem ingår lärarhandledning och enkelt kopierbara elevsidor.Inom EMU-projektet utnyttjas också potentialen hos parallella dynamiska representationer som kan förverkligas med hjälp av datorer.I syfte att befrämja fysikinlärning och realistisk problemlösning undersöks metoder att representera samband mellan variabler, i form av lämpliga slag av grafer, formler, mm.Innehållet har sin tonvikt på sådant som på basen av tidigare forskning utgör problemområden för matematikundervisningen i Finland.

In the EMU Project [Effective Mathematics Teaching] methods are developed and tried out with secondary school students to further multiple representations of mathematical knowledge and applications of mathematical knowledge in problem solving.The most effective representations, for specific mathematical concepts and themes, are searched for with respect to the acquisition of new mathematical knowledge.Some contributions are made to the development of teaching materials that will be additions to, but not replacements of, existing teaching materials.These additions are primarily directed to the teacher, and they include teacher guides and reproducible student pages.The EMU Project also takes advantage of the potential of parallel dynamic representations, which can be realized with the aid of computers.In order to support the learning of physics and realistic problem solving, methods of representing relationships between variables, in the form of graphs, formulae, etc., are investigated.The content emphasizes concepts and themes which have proved to be problem areas for mathematics teaching in Finland.

Publikation(er)

27.3.1996 / 11.3.1998