[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående]

Nr 7 / 7

Biodiversitet, övergödning och vattennaturens värde (AqValue)

Aquatic biodiversity, eutrophication and habitat value

Datum: 1.7.1997-31.12.1999
Kod: 26722
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för biologi
Adress: BioCity, Artillerig. 6, FIN-20520 Åbo
Tel. +358-2-2154355
Fax +358-2-2154 748
E-post eleppakoski@abo.fi
Projektledare: FD Erkki Leppäkoski, Professor (1.7.1997-31.12.1999)
Forskare: FM Minna Tallqvist (1.7.1997-31.12.1999)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 70 %
- tillämpad forskning 30 %
Inhemsk finansiering: Finlands akademi, Helsingfors (FIBRE - Finnish Biodiversity Research Programme) FIM 2300000
Årsverken: 9 månader år 1997; Totalt: 185 månader
Partner: Åbo universitet, Åbo, Joensuu universitet, Joensuu, Sydvästra Finlands miljöcentrum, Åbo
Ämnesord: marinbiologi, meribiologia, hydrobiologi, övergödning, Östersjön, Skärgårdshavet, Saimen, hydrobiology, eutrophication, Baltic Sea, Archipelago Sea, Lake Saimen,

Hur påverkas biodiversiteten i skärgårdens vattenekosystem av övergödningen - ett delprojekt inom helheten Biodiversitet, övergödning och vattennaturens värde , som finansieras av Finlands Akademi 1997-1999 [-2002] Kontaktpersoner: Erkki Leppäkoski, Institutionen för biologi, Åbo Akademi [tel. 02-265 4355 e-mail: erkki.leppakoski@abo.fi] - koordinator för hela projektet Erik Bonsdorff, Umeå marina forskningscentrum [tel. 46-90-786 7975, e-mail erik.bonsdorff@umf.umu.se] - ansvarig för delprojekt Ilppo Vuorinen, Skärgårdshavets forskningsinstitut, Åbo Universitet [tel. 02-56100 e- mail: ilppo.vuorinen@utu.fi] - ansvarig för delprojekt Östersjön kännetecknas av markanta både fysiska och biologiska gradienter, drivna främst av salthaltsskillnader i vattenmassan.Skärgårdshavet och Ålands skärgård karakteriseras av en stor topografisk variation, innefattande ca 30000 öar och skär, med över 20000 km strandlinje inom ett område på drygt 15000 km2.Vattnets medeldjup är bara ca 20 m, även om djupsänkor på över 100 m förekommer.Skärgårdens mosaikartade struktur och de skarpa miljögradienterna [i salthalt, tempe- ratur, syre, exponering för vind och vågeffekter, istäcke etc] skapar otaliga lokala habitat och biotoper, och därigenom också rätt komplexa näringsvävar, trots en numeriskt låg biodiversitet [litet antal arter].Genom den komplexa omgivningen och det grunda vattnet [stora strandområden], sker en stor del av primärproduktionen [algtillväxten] i anslutning till bottnarna.Med ökande eutrofiering [övergödning], anlagras allt större mängder alger [drivande algmattor] längs bottnarna, med bl.a. allt oftare återkommande lokal och periodisk syrebrist som följd.Alltså kan man säja att de grunda skärgårdsvattnen är de områden som först drabbas då övergödningens negativa följdverkningar registreras.

Aquatic Biodiversity, Eutrophication and Habitat Value.Cross-analysis of the Baltic Sea and the Lake Saimaa, Finland.

Publikation(er)

11.3.1996 / 5.12.1997