[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='oikeusturva' gav 102 träffar


 
1. Bruun, Niklas (ed.) : OIKEUSTURVA, OIKEUSAPU JA ALIOIKEUSUUDISTUS, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

OIKEUSTURVA, OIKEUSAPU JA ALIOIKEUSUUDISTUS / Bruun, Niklas (ed.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 13., p. 27-40. - HELSINKI : SUOMEN DEMOKRAATTISET LAKIMIEHET & OIKEUS- JA YHTEISKUNTATIETEELLINEN YHD.( D), 1984. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Vuonna 1973 toteutettiin oikeusapujärjestelmä Suomessa.Tällöin uudistettiin laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä (87 / 1973) ja säädettiin laki yleisestä oikeusaputoiminnasta (88 / 1973).Tämän jälkeen ei ole paljon keskustelua käyty julkisuudessa. Kirjoittaja pyrkii selvittämään, mistä vaikeneminen johtuu, sekä mikä on oikeusavun laajuus ja tila nykyisin.Artikkelin toisena tarkoituksena on pyrkiä oikeusapujärjestelmämme tulevien kehityssuuntien kriittiseen tarkasteluun mm. vireillä olevan alioikeusuudistushankkeen valossa. In 1973 the legal assistance system was put into effect in Finland.The Law of Free Trial was reformed (87 / 1973) and the Law of Common Legal Aid was passed. Since then there has been very little public discussion about this matter.The author tries to account for the reasons why the issue has not been discussed and outlines the need for legal assistance today.The other aim of the article is to try to critically examine future trends of the development of the Finnish legal system.

INDEX WORDS:
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* underrätt = inferior court = alioikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Rintala, Matti : Julkishenkilöstön oikeusasemakomitean suunnittelemista ehdotuksista, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Julkishenkilöstön oikeusasemakomitean suunnittelemista ehdotuksista / Rintala, Matti

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 7., p. 233-237. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1978. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja esittelee nk.Sippolan komitean, joka valmistelee virkamiesten oikeusaseman kehittämistä m.m. virkamiehen aseman muutos, nimittäminen, perusoikeudet ja oikeusturva. The writer presents the so-called Sippola Committee which is preparing an improvement of Finnish officials' legal status, appointment and legal security.

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* tjänstemän = civil servants = virkamiehet
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Nurmi, Pekka : Lukuisien henkilöiden oloihin vaikuttava hallintomenettely, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Lukuisien henkilöiden oloihin vaikuttava hallintomenettely : Euroopan Neuvoston suositusluonnos / Nurmi, Pekka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 16., p. 67-72. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Euroopan neuvosto harrastaa oikeudellista yhteistyötä pyrkimällä edistämään jäsenmaidensa ja käytäntöjen yhtenäisyyttä.Tässä tarkoituksessa laaditaan yleissopimuksia ja suosituksia.Ne valmistellaan yleensä Euroopan neuvoston oikeudellisen yhteistyökomitean asettamissa asiantuntija komiteoissa (Comite Europeen De Cooperation Juridique).Hallintooikeuden alaan kuuluvia kysymyksiä varten on tällainen asiantuntija komitea ollut vuodesta 1971 lähtien (Comite D'Experts En Droit Administratif).Se keskittyy käsittelemään erityisesti yksityisen henkilön oikeusturvan takeita hallintomenettelyssä. EN:n ministerikomitea hyväksyi v. 1977 suosituksen periaatteista joita olisi noudatettava käsiteltäessä yksityistä henkilöä koskevaa hallintoasiaa (Protection of the individual in relation to the acts of administrative authorities, Resolution (77)31).Vuoden 1986 hallinto-oikeuden asiantuntijakomitea sai osaltaan valmiiksi suositusluonnoksen suurehkoa joukkoa yksityisiä henkilöitä koskevasta hallintomenettelystä.Artikkeli käsittelee suositusluonnoksen sisältöä ja arvioita Suomen lainsäädännön kannalta. The Council of Europe is practicing legal co-operation by trying to promote the uniformity of practise and member countries.For this purpose conventions and recommendations are designed.These are normally drafted in experts' committees appointed by the Legal Co-operation Committee of the Council of Europe.For questions concerning administrative law, there has been this kind of an experts' committee since 1971.It particularly concentrates on treating the legal protection of individuals confronted with administrative procedures. The Ministers' Committee of the Council of Europe approved the principles of the 1977 recommendation which should be followed when dealing with administrative matters of individuals (Protection of the individual in relation to administrative authorities, Resolution (77)31).The Experts' Committee of Administrative Law issued a recommendation draft on administrative procedure. The article presents the content of the draft, and discusses the consequences it has for Finnish legislation.

INDEX WORDS:
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR

 
4. Hannula, Ilari : Tehokkuus vai oikeusturva rikostutkinnassa, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Tehokkuus vai oikeusturva rikostutkinnassa / Hannula, Ilari

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 10., p. 250-251. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1981. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa selvitetään kuinka suuret vallankäytön mahdollisuudet poliisilla la in mukaan on.Samalla pohditaan jonkin verran vallan väärinkäytön mahdollisuuksia.Poliisin laajojen esitutkintavaltuuksien vuoksi Suomi joutui tekemään varaumia ratifioidessaan v. 1975 YK:n kansalaisoikeuksia koskevan yleissopimuksen.Suomen poliisin valta poikkesi yleissopimuksen edellyttämästä m.m. vangitsemisvallan, pidätysajan ja avustajan käyttöoikeuden suhteen. Kirjoituksessa viitataan korkeimman oikeuden tapauksiin. The article deals with the legal power of the police and the possibilities of misusing power.Because of the extensive pre-trial investigation power of the police, Finland had to make reservations when ratifying the UN Convention of Civil and Political Rights in 1975.The power of the Finnish police differed from the requirements of the Convention in e.g. the arrest authority, length of detention and use of assistance.The article views Supreme Court cases.

INDEX WORDS:
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* poliskår = police force = poliisikunta
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ICCPR

 
5. Tiivola, Ilkka : Psykiatrisen potilaan oikeusturva, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Psykiatrisen potilaan oikeusturva / Tiivola, Ilkka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 10., p. 46-54. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1981. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: V. 1977 annettiin esitys mielisairaslain muuttamisesta (521 / 77) sekä uusi mielisairasasetus (1044 / 77), jotka tulivat voimaan 1.1.1978.Muutoksella pyrittiin ensi kädessä mielisairaslain sovellutusalan laajentamiseen sekä mielisairaalaan tahdostaan riippumatta otettavien henkilöiden oikeusturvan parantamiseen.Kirjoituksessa selvitetään edellytykset mielisairaalaan ottamiselle, mielisairasasioiden käsittely lääninoikeudessa ja miten LO-käsittelyä voitaisiin kehittää. In 1977 a proposition was made for a new mental illness act, and new mental illness regulations came into force on January 1th, 1978.The primary aim of the reform was to enlarge the scope of application of the Mental Illness Act, and to improve the legal protection of persons taken in for treatment , and the handling of matters of mental illness in the provincial courts.

INDEX WORDS:
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
6. Lahti, Raimo : Oikeusturvasta terveydenhuollossa, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Oikeusturvasta terveydenhuollossa / Lahti, Raimo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 9., p. 143-149. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1980. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tarkasteltaessa yksilön oikeusturvan toteutumista terveydenhuollossa on syytä erottaa kaksi henkilöryhmää: potilaat ja terveydenhuoltohenkilöstö.Se, miten toiseen näistä ryhmistä kuuluvien oikeusasemaa säännellään, vaikuttaa tavallisesti myös toiseen ryhmään kuuluvien oikeusasemaan.Kirjoituksessa selostetaan terveydenhuollon oikeusturvajärjestelmän kehitys Suomessa, Pohjoismaisiin ja muihin läntisen Euroopan maihin verrattuna.Sosiaali- ja terveyshallinnon oikeussuojakomitean ja terveysviranomaisten kaavailemien lainuudistusten tueksi voidaan viitata ulkomaisiin esikuviin. When looking at the realization of the legal protection in health services two separate categories should be distinguished; the patients and the personnel.A change in the legal position of one of the categories will also influence the other category's legal position.The article gives an account of the development of the legal protection system on health services in Finland compard to the Nordic countries and other Western Europe countries.When outlining the law reforms the Legal Protection Committee of the Social and Health Board and the health authorities can refer to foreign models.

INDEX WORDS:
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
7. Lehtimaja, Lauri : Ihmisoikeudet rikosprosessissa , 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ihmisoikeudet rikosprosessissa : periaatteista sovelluksiin / Lehtimaja, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Defensor legis : No. 59., p. 427-453 . - Helsinki : Suomen asianajajanliiton äänenkannattaja - organ för Finlands advokatförbund; (D), 1978. - ISSN 0356-262x

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Ihmisoikeusnormien lähimpänä vastineena Suomen valtionsisäisessä oikeudessa voidaan pitää hallitusmuodon perusoikeussäännöksiä, joiden kuitenkin on katsottu kohdistuvan ensisijaisesti lainsäätäjään.Tuomioistuimet ja hallintoviranomaiset eivät ole meillä tottuneet pohtimaan yksilön oikeussuojaa perusoikeuksien (ihmisoikeuksien) näkökulmasta.Meillä, päinvastoin kuin eräissä muissa läntisissä demokratioissa, rikosprosessioikeutta ei ole yleensä mielletty sovelletuksi valtiosääntöoikeudeksi.Rikosprosessioikeutemme säännökset ovat kuitenkin äskettäin joutuneet kansainvälisen mielenkiinnon valokeilaan.V. 1976 tuli voimaan YK:n yleiskokouksen jo v. 1966 hyväksymä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, jonka Suomi on ratifioinut.Yleissopimus sisältää m.m. yksityiskohtaisia määräyksiä siitä, mitä vaatimuksia rikosprosessille on asetettava ihmisoikeuksien näkökulmasta.Artikkelissa selostetaan myös AIDP:n XII maailmankongressin teemaa ihmisoikeuksien suojelun rikosprosessia. The nearest equivalent to human rights norms in Finnish national law are the constitutional provisions which, all the same, have been regarded as being aimed at the legislators.The Finnish courts and the administrative officials are not used to consider the legal protection of individuals from a basic rights perspective.In Finland, contrary to other western democracies, criminal procedure law has not been perceived as applied constitutional law.However, the Finnish criminal procedure law provisions have recently been in the spotlight of international interest.In 1976 the UN International Covenant on Civil and Political Rights came into force.Finland has ratified the Convention.The Convention includes, inter alia, detailed intructions of the requirements which should be put on criminal procedure in a human rights perspective.The article also gives an account of the topic of the AIDP XII world congress - the protection of human rights in criminal procedure.

INDEX WORDS:
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* straffprocess = criminal procedure = rikosprosessi
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ICCPR

 
8. Kansalaisten oikeusturva hallinnon alalla, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Kansalaisten oikeusturva hallinnon alalla /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Defensor legis : No. 64., p. 87-91. - Helsinki : Suomen asianajajanliiton äänenkannattaja = organ för Finlands advokatförbund; (D), 1983. - ISSN 0356-262x

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kansalaisten oikeusturva hallinnon alalla on ollut selvitettävänä hallinnon oikeusturvakomiteassa.Kirjoitus on Suomen Asianajajaliiton hallituksen antama lausunto oikeusministeriölle. The citizens' rights in the field of Administration has been clarified by the Committee of Administrative Legal Protection.The article is a statement submitted to the Government by the Finnish Lawyers Union (Suomen Asianajajaliitto).

INDEX WORDS:
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
9. Fredman, Markku (ed.) : Oikeutta ulkomaalaisille, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Oikeutta ulkomaalaisille / Fredman, Markku (ed.) - (Preesens-sarja), 205 p.. - Helsinki : Gaudeamus (D), 1989.

ISBN 951 662 473 1

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjan tarkoituksena on edistää ulkomaalaislainsäädännön liberalisointia. Ohjenuoraksi on otettu yksilön oikeusturva ja aito kansainvälistyminen. Kirjassa tarkastellaan ulkomaalaiselämää Suomessa; ulkomaalaispolitiikkaa ja - lainsäädäntöä; Suomen, Euroopan ja maailman pakolaisiin liittyviä kysymyksiä; oikeusturvaa sekä vuoden 1987 aikana noussutta ulkomaalaiskeskustelua. The purpose of the book is to promote the liberalization of the legislation on aliens.The quiding principles are legal protection of individuals and internationalization.The book deals with the life of aliens in Finland, alien policy and legislation on aliens; questions concerning refugees in Finland, Europe and the whole world; legal protection and the disscussion about aliens which arose in 1987.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
10. Nieminen, Kevät : Pakkohuostaanotot ja oikeusturva, selvitys pakkohuostaanotoista suojelukasvatus tarpeen vuoksi, 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Pakkohuostaanotot ja oikeusturva, selvitys pakkohuostaanotoista suojelukasvatus tarpeen vuoksi = A review of the process by which norm-breaking children are taken as wards of the social welfare boards / Nieminen, Kevät - (Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja ; No.1), 116 p.. - Helsinki : Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos = Research Institute of Legal Policy; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1974. - ISSN 0357-0126

ISBN 951 704 017 2

LANGUAGE: FIN, ENG

ABSTRACT: Theoretically the legal security is unsatisfactory, when the parents and the Welfare Board make an agreement by which the minor is made a ward of the Board. The study deals with cases in which the parents have refused agreement.The intention is to find out, how well the requirements of legal security are met when a central government office controls the decisions of local authorities.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): English summary

 
11. Holopainen, Toivo : Kansalaisen oikeusturva hallinnossa , 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kansalaisen oikeusturva hallinnossa : esitelmä XXVII lakimiespäivillä 4.12.1981 / Holopainen, Toivo - (Helsingin Yliopiston julkisoikeuden laitoksen julkaisuja.Series C. Institute of Public law ; No. 14), 13 p.. - Helsinki : Helsingin Yliopisto = University of Helsinki (D), 1981. - ISSN 0357-0355

ISBN 951 45 2498 5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään oikeusturvaa, eli oikeusjärjestyksen mukaista suojaa, oikeusturvan ulottuvuuksia, oikeusturvan juridista perustaa, menettelytekijöiden merkitystä oikeusturvalle, ratkaisujen viivästymistä ja kansalaisen oikeusturva, oikeusturvaa verotuksessa, sekä kehittämisen suuntaviivoja.

INDEX WORDS:
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): XXVII lakimiespäivillä (19811204 : Helsinki) (C)

 
12. Statsförfattningskommittens delbetänkande 1974, 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Statsförfattningskommittens delbetänkande 1974 /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Komiteanmietintö = Kommitteebetänkande : No. 27., 221 p.. - Helsinki : Valtioneuvosto = Statsrådet; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral, 1974.

ISBN 951 46 1099 7

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Statsförfattningskommitte'n behandlar i sitt delbetänkande frågor som i huvudsak gäller de högsta statsorganens organisation och befogenhet samt medborgarnas grundrättigheter och rättsskydd, vidare granskar man även republikens presidents ställning och hans förhållande till övriga statsorgan från olika sidor.

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
13. Nuorvala, Aarne : Havaintoja ja kokemuksia hallinnon oikeusturvasta., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Havaintoja ja kokemuksia hallinnon oikeusturvasta. / Nuorvala, Aarne

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : nO. 82(1)., p.5-16. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1984.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Esitys perustuu tuomarin mietteisiin oikeusturvan toteutumisesta ja sen edellytyksistä käytännön hallintotoiminnassa.Oikeussuojajärjestelmämme perustana ovat kansanvaltaisen oikeusvaltion periaatteet.

INDEX WORDS:
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
14. Korpijaakko, Kaisa : Saamelaisten oikeusasemasta Ruotsi-Suomessa, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Saamelaisten oikeusasemasta Ruotsi-Suomessa : oikeushistoriallinen tutkimus Länsi-Pohjan Lapin maankäyttöoloista ja oikeuksia ennen 1700-luvun puoliväliä / Korpijaakko, Kaisa - (Lapin Koekeakoulun oikeustieteellisiä julkaisuja.Sarja A = University of Lapland Publications in law.Series A. ; No.3), 595 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus (D), 1989.

ISBN 951 640 440 5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Väitöskirjatutkimuksessa keskitytetään saamelaisten maankäyttöolojen tarkasteluun Ruotsin valtakuntaan kuuluneessa Lapinmaassa pääasiassa 1600-luvun ja 1700-luvun alkupuolen asiakirja-aineiston valossa.Päätavoitteena on selvittää Lapinmaan ja ennenkaikkea juuri saamelaisten maankäyttöön liittyviä kysymyksiä niin maankäytön konkreettisia kuin juridislain yksityiskohtia kartoittaen ja analysoiden. SERIES STARTED: 0785-4447

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden : 8222 / 8246

NOTE (THESIS): (Dr.iur.) - University of Lapland, 19890908 (T)

 
15. Alkema, E.A. : The legal protection of international human rights - some aspects of the Netherlands practice, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The legal protection of international human rights - some aspects of the Netherlands practice / Alkema, E.A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 121., p.1-28. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland (D), 1985.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The study will deal with the effects on the Netherlands legal order of two international treaties, the convention on the elimination of all forms of racial discrimination (1965) (CERD) and the covenant on civil and political rights (1966) (CCPR).They are chosen because they differ in many respects and also for comparative reasons, since Finland is a party to them as well.In the study will also background information about the Netherlands constitution be given.

INDEX WORDS:
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): This study is a wholly revised and updated version of the article included in F.Kalshoven ... et al.Convention on the elimination of all forms of racial discrimination (CERD); ICCPR;

LIBRARY LOCATION: privaträtt

 
16. Kopponen, Lauri : Ydinaseiden ja muiden joukkotuhoaseiden merenpohjaan tai sen sisustaan asettamisen kieltävä sopimus., 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ydinaseiden ja muiden joukkotuhoaseiden merenpohjaan tai sen sisustaan asettamisen kieltävä sopimus. / Kopponen, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 70., p.635-647. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1972.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Esityksessä tarkastellaan ydinaseiden ja muiden joukkotuhoaseiden merenpohjaan tai sen sisustaan asettamisen kieltävää sopimusta.Aluksi luodaan silmäys sen syntyhistoriaan, minkä jälkeen käsitellään yksityiskohtaisesti sopimuksen tärkeimpiä säännöksiä.

INDEX WORDS:
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
17. Anttila, Inkeri : Oikeus yksityiselämään, 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Oikeus yksityiselämään / Anttila, Inkeri

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 70., p.505-511. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1972.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa tarkastellaan yksityiselämän eri oikeuksia.Tarkemmin käsitellään intimiteettisuojaa, sen tarve ja tavoitteet, intimiteettisuojan puolesta ja sitä vastaan, suostumuksen merkitystä sekä intimiteettisuojan tehostamiskeinot.

INDEX WORDS:
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 0

 
18. Tiili, Virpi : Yksityiselämän suojasta joukkoviestinnässä., 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Yksityiselämän suojasta joukkoviestinnässä. / Tiili, Virpi

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 73., p.899-915. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1975.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa käsitellään yksityiselämää koskevien tietojen julkistamista joukkotiedotusvälineissä; intimiteettisuojasäännöstä ja RL 27:3 a:n yksityiselämän suojelun tarkastelu.

INDEX WORDS:
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 0

 
19. Helin, Markku : Kihlalapsen asemasta, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Kihlalapsen asemasta / Helin, Markku

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 79., p.700-705. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1981.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Ratkaisussaan 1979 II 89 korkein oikeus on kiintoisalla tavalla ottanut kantaa isyyslain voimaantulosäännösten tulkintaan.Kirjoituksessaan (Lm 1981 s. 549-558) varatuomari Tuula Hiidensalo on ratkaisua puolustaen vastannut lainsäädäntöneuvos Savolaisen kritiikkiin.Tässä kirjoituksessa ei pyritä osoittamaan oliko puheena oleva ratkaisu oikea vaiko mahdollisesti virheellinen, vaan kommentoidaan niitä perusteita, joille Hiidensalo mainitsee KKO:n ratkaisulinjan nojautuneen.

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
20. Mahkonen, Sami : Lesken asumisturva ja asunnosta määrääminen PK 3:la ja 3 momentin tarkastelua PK 12 luvun valossa, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Lesken asumisturva ja asunnosta määrääminen PK 3:la ja 3 momentin tarkastelua PK 12 luvun valossa / Mahkonen, Sami

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 84(3)., p.368-378. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1986.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa käsitellään lesken asumisturvaa ja asunnosta määräämistä ja keskitytään normikytkentään.Pyrkimyksenä on selvittää valitusta ratkaisusta aiheutuvia seuraamuksia ja ennen kaikkea paikantaa syntyviä oikeusongelmia. Tarkastelupohjana on perintöoikeuskomitean mietintö vuodelta 1975.

INDEX WORDS:
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* änkor = widows = lesket

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
21. Nuorvala, Aarne : Oikeusvaltioajattelun ja kansalaisten oikeusturva hallintolainkäytön lähtökohtana, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Oikeusvaltioajattelun ja kansalaisten oikeusturva hallintolainkäytön lähtökohtana / Nuorvala, Aarne

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 76., p.221-228. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1978.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Esityksessä yritetään koota yhteen hallintolainkäytön periaatteellisia kehittämistarpeita ja -toimenpiteitä.Peruslähtökohta johon muut lähtökohdat ja myös tuomioistuinten asema yhteiskunnassa liittyvät, on oikeusvaltioajattelu ja kansalaiskeskeinen oikeusturvakäsitys.

INDEX WORDS:
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* domstolar = courts = tuomioistuimet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
22. Myntti, Kristian : Inställningen till frihetsberövande, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Inställningen till frihetsberövande : en undersökning av tjänstemannaattityder på social och hälsovårdsrättens område / Myntti, Kristian - (Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A. ; No.1), 53 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1989.

ISBN 951 649 596-4

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Syftet med denna första delrapport i det s.k frihetsprojektet, ett forskningssamarbete mellan institutionen för offentlig förvaltning och institutet för mänskliga rättigheter, är att kartlägga vissa kategoriers av statliga- och kommunala tjänstemän inställning till nödvändigheten av implementeringen av internationella mänskliga rättigheter och individuella rättsskyddsmedeel vid olika typer av frihetsberövande i Finland.

INDEX WORDS:
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Bilaudaturarbete i offentlig förvaltning, ingår i IMR:s "Frihetsprojekt" ICCPR; ECHR

 
23. Nuorvala, Aarne : Yleinen valitusoikeus hallinto -oikeudellisen oikeussuojajärjestelmämme yhtenä perusperiaatteena, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Yleinen valitusoikeus hallinto -oikeudellisen oikeussuojajärjestelmämme yhtenä perusperiaatteena / Nuorvala, Aarne

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Juhlajulkaisu Paavo Kastari 1907.13/11.1977. - p. 175-182 - (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja.C-sarja ; No.15) - Helsinki : Suomen lakimiesyhdistys (D), 1978.

ISBN 951 9068 805

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Hallinto-oikeudellinen oikeussuojajärjestelmämme on pitkäaikaisen kehityksen tulos, johon ovat vaikuttaneet vanhat oikeusperinteemme ja kansalaisten oikeuskäsitykset sekä käytännön tarpeet.

INDEX WORDS:
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
24. Pellonpää, Matti : Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimus Suomen näkökulmasta, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimus Suomen näkökulmasta = The European Convention on Human Rights from a Finnish point of view / Pellonpää, Matti - ( Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu ; No. 21), 316 p.. - Helsinki : Oikeusministeriö (D), 1989. - ISSN 0356-8431

ISBN 9514721918

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Julkaisu on perusselvitys Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimuksen ja Suomen lainsäädännön välisistä suhteista Suomen mahdollista sopimukseen liittymistä silmälläpitäen.Esityksessä on pyritty seuraamaan sekä Suomen lainsäädäntöä että Euroopan Neuvoston ihmisoikeuselinten käytäntöä marraskuun 1988 loppupuolelle asti. Ennen sopimuksen yksittäisiä oikeuksia koskevien määräysten tarkastelua on syytä luoda yleisluontoisempi katsaus sopimuksen merkitykseen ja siitä Suomelle aiheutuvaan problematiikkaan.Tässä tarkoituksessa esitetään jaksossa (II) joitakin yleisiä näkökohtia sopimuksesta aiheutuvien velvoitteiden luonteesta ja valtionsisäisestä voimaansaattamisesta sekä tarkastellaan sopimuksella perustetun kansainvälisen valvontajärjestelmän pääpiirteitä.Sen jälkeen käydään läpi sopimuksen ja sitä täydentävien pöytäkirjojen takaamat oikeudet erityisesti suhteessa Suomen lainsäädäntöön (jaksot III-VII) lopussa (jakso VIII) esitetään yhteenvedonomaisesti Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimuksen ja Suomen lainsäädännön väliset ristiriidat ja tärkeimmät potentiaaliset ongelmakohdat.

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Arvostelu kirjasta sisältyy Oikeus -lehden numerossa 1 / 1989, s. 93-95 olevaan Martin Scheinin artikkeliin "Kunnon selvitys osasta Suomen ihmisoikeusongelmia". = A thorough survey of some Finnish human rights problems ECHR;

 
25. Myntti, Kristian : Förundersökning, rättsskydd och mänskliga rättigheter, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Förundersökning, rättsskydd och mänskliga rättigheter : en undersökning av polisattityder till den nya förundersökningslagstiftningen / Myntti, Kristian - (Medddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A. ; No. 307), 45 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1990.

ISBN 951 649 701 2

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* förundersökning = pretrial investigation = esitutkinta
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* laglig arrestering = lawful arrest = laillinen pidätys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Ingår i Frihetsprojektet ; Rapport 2. ECHR-5(3); UDHR-9; ICCPR-9(1)-9(3)-14(2); ICCPR-14(2); ECHR-6(2)

 
26. Havansi : (Bookrewiew) : Jyrki Tala , 1970
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

(Bookrewiew) : Jyrki Tala : Kantajana kansalainen : raportti oikeusturvasta / Havansi

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 68., p. 172-174. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1970.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirja-arvostelussa tarkastellaan Jyrki Talan toimittamaa kirjaa "Kantajana kansalainen". Kirja koostuu kymmenestä lyhyehköstä kirjoitelmasta ; kirjoittajia on 11. Jyrki Tala käsittelee alkupuheessaan oikeusturvan ulottuvuuksia ; Lars P. Eriksson kirjoittaa luokkayhteiskunnan tuomioistuimista ; K.J.Lång ja Jan Törnquist kirjoittavat kansalaisesta poliisin tutkittavana ; Pentti Hemanus käsittelee oikeusturvaa ja joukkotiedotusta ; Uno Engerström kirjoittaa lapsen oikeuksista ; Inkeri Anttila kirjoittaa sosiaalisen kontrollin järjestelmästä maamme oppikouluissa ; Heikki Palmu kirjoittaa varusmiehen velvollisuuksista ja esimiehen oikeuksista ; Raimo Lahti käsittelee opiskelijan oikeusturvaa ; Risto Laakkonen kirjoittaa työntekijän oikeuksista ja Kimmo Kevätsalo tutkailee "pienen Suomen pientä suopoa".

INDEX WORDS:
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva

 
27. Liljeström Marita : Gällande lagstiftning och rättskyddet för personer med HIV-infektion , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Gällande lagstiftning och rättskyddet för personer med HIV-infektion = Existing legislation and the legal protection for persons with HIV-infection / Liljeström Marita

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 2-3., p. 119-144. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland, 1989. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* AIDS = AIDS = AIDS
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
28. Sterzel, Fredrik : Medborgaren och förvaltningen., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Medborgaren och förvaltningen. / Sterzel, Fredrik

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Skrifter tillägnade Gustaf Petren / utg. av Rättsfonden och Institutet för mänskliga rättigheter utg. av Stiftelsen Rättsfonden och Institutet för offentlig och internationell rätt - (Institutet för offentlig och internationell rätt. ; No. 57), p. 139-182. - Stckholm : Allmänna forlaget (D), 1984.

ISBN 91 0348 780 6

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* administration = förvaltning = hallinto
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
29. Pellonpää, Matti : Tillämpningen av den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Tillämpningen av den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter : asyl- och flyktingärenden / Pellonpää, Matti

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Asyl i Norden. - p. 136-145 - Köbenhavn : Dansk Flygtningehjaelp, 1990.

ISBN 87 7710 095 6

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries : 8002

NOTE (GENERAL): ECHR

 
30. Sjöquist, Börje : Frivilligorganisationernas roll i asylarbetet., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Frivilligorganisationernas roll i asylarbetet. / Sjöquist, Börje

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Asyl i Norden. - p. 127-135 - Köbenhavn : Dansk Flygtningehjaelp, 1990.

ISBN 87 7710 095 6

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* FN = UN = YK
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries : 8002

[Följande]


24.11.1999