[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='legislation' gav 1447 träffar


 
1. Roos, Nina : Tasa-arvolakiehdotus naisnäkökulmasta, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Tasa-arvolakiehdotus naisnäkökulmasta / Roos, Nina

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 14., p. 56-61. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1985. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa tuodaan esiin eräitä naisten kannalta tärkeitä kysymyksiä, jotka liittyvät ns. tasa-arvolainsäädäntöön ja osaksi otetaan kantaa näihin kysymyksiin.Koska lainvalmistelu Suomessa on loppusuoralla, tarkastellaan suomalaista tasa-arvolakiehdotusta, erityisesti naisnäkökulmasta. The author brings forth some issues important to women in connection to the so-called egual opportunities legislation, and partly takes stand on these issues.Because the preparation of the law in Finland has reached its final stage, the Finnish egual opportunities law proposal is discussed, especially from the women's point of view.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Mäkinen, Tuija : Vapaa porno?, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Vapaa porno? / Mäkinen, Tuija

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 14., p. 62-64. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1985. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja keskittyy artikkelissaan tarkastelemaan naista (tai lasta) sukupuolispesifisesti, vaikka nykyinen pornografinen tuotanto käyttää malleinaan miehiäkin.Artikkeli käsittelee suomalaista pornografiaa koskevaa lainsäädäntöä, eli lakia epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä, joka on säädetty vuonna 1927. The writer concentrates on looking at the woman (and child) gender specifically, although modern pornographic production also uses men models.The writer discusses Finnish pornography legislation, in other words, the Law of Prevention of Distribution of Immoral Publications passed in 1927.

INDEX WORDS:
* pornografi = pornography = pornografia
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Nikula, Paavo : Tasa-arvolaki tajuttavasti, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Tasa-arvolaki tajuttavasti / Nikula, Paavo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 16., p. 83-87. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja arvostelee Pirkko K.Koskisen ja Niklas Bruunin tasa-arvolain kommentaaria, joka on julkaistu jo ennen lain voimaantuloa.Molemmat ovat osallistuneet lain valmisteluun. The writer criticizes Pirkko K.Koskinen's and Niklas Bruun's comment on the Law of Equal Opportunities (tasa-arvolaki) that was published before the law came into force.Both Koskinen and Bruun participated in the drafting of the law.

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
4. Lehtimaja, Lasse : Om databrott ur finländsk synvinkel , 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Om databrott ur finländsk synvinkel = On computer crime from a Finnish point of view / Lehtimaja, Lasse

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 115., p. 668-677. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland (D), 1979. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: År 1975 tillsatte statsrådet en kommission för ADB-området med uppdrag att som samarbets- och sakkunnigorgan råda finansministeriet i ärenden som hänför sig till ADB.I mars 1979 tillsatte justitieministeriet en arbetsgrupp med uppdrag att utreda aktuella lagstiftningsbehov, som framkallats av ADB. Artikeln diskuterar definitionen på databrott och den finländska strafflagstiftningen.Jämförelser görs med Sverige och Tyskland. In 1975 the Council of State appointed a commission for ADP.As a co-operation and experts' organ the task was of the commission was to advice the Ministry of Finance in questions relating to ADP.In March 1979 the Ministry of justice appointed a working group that was supposed to outline topical legislative needs brought about by ADP.The author discusses definitions of computer crimes and Finnish legislation.Comparisons are made to Sweden and Germany.

INDEX WORDS:
* databrott = computer crime = tietokonerikos
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): Artikeln är ett debattinlägg i ett symposium om förmögenhetsbrott i mars 1979, Stockholm (C)

 
5. Jyränki, Antero : Punaisen Suomen lainsäädäntö vuonna 1918, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Punaisen Suomen lainsäädäntö vuonna 1918 / Jyränki, Antero

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 7., p. 110-111. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1978. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: V. 1978 on 60 vuotta kulunut kansalaissodan päättymisestä.Artikkelissa selostetaan siihen saakka vaikeasti käsille saatavissa ollutta asia-kirja-aineistoa, Punaisen Suomen lainsäädäntöä.Sivulla 112 on luettelo kansalaissodan aikana Punaisen Suomen Asetuskokoelmassa julkaistuista säädöksistä ja sivuilla 113-132 on valikoima Punaisessa Suomessa annettuja säädöksiä. In 1978 60 years had passed since the end of the Finnish civil war.The article deals with documents which were difficult to get access to until 1978, namely the so-called Red Finland's legislation.On page 112 is a list of the regulations published in the Statute Book of Red Finland, and on pages 113-132 is a selection of regulations set in Red Finland.

INDEX WORDS:
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
6. Matikainen, Jaana : Suomi ja vuoden 1966 ihmisoikeussopimukset - valmisteluista voimassaolon, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Suomi ja vuoden 1966 ihmisoikeussopimukset - valmisteluista voimassaolon / Matikainen, Jaana

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 410-423. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa (Helsingin Yliopistossa) on vastikään valmistunut tutkimus, jossa on tarkastettu Suomen osallistumista kansainväliseen lainsäädäntöyhteistyöhön käyttämällä esimerkkinä YK:n vuoden 1966 ihmisoikeussopimuksia.Tutkimusta varten on käyty läpi saatavilla ollutta ulkoministeriön asiakirja-aineistoa, joka on syntynyt Suomen osallistumisesta YK:n ihmisoikeusyleissopimusten valmisteluun ja näiden sopimusten allekirjoittamisen ja ratifioimisen valmistelun myötä. The Legal Politics Research Institute at Helsisngin Yliopisto has recently concluded a project on Finnish participation in international legislation cooperation.For comparison the project used 1966 UN human rights conventio ns.The researchers have used documents produced in connection to Finnish participation in the drafting, signing and ratification of UN human rights general conventions.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ICCPR; UDHR

 
7. Scheinin, Martin : Aseistakieltäytymisoikeus, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Aseistakieltäytymisoikeus / Scheinin, Martin - (Helsingin Yliopiston julkisoikeuden laitoksen julkaisuja D: ; No. 3), 263 p.. - Helsinki : Helsingin Yliopisto (D), 1981.

ISBN 951 45 4514 1

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirja käsittelee aseistakieltäytymiseen ja eri asevelvollisryhmien asemaan liittyviä valtiosääntöoikeudellisia ongelmia.Työssä tarkastellaan omantunnonvapautta perusoikeutena Suomessa, aseistakieltäytymisoikeutta ihmisoikeutena, asevelvollisuuden ja aseistakieltäytymisen lainsäädäntöhistoriaa vuodesta 1877 alkaen, väliaikaislain soveltamista sekä tulevaisuuden näkymiä. The author discusses conscientious objection and the position of conscription groups from the point of view of constitutional rights.The work deals with freedom of conscience as a basic right in Finland, the right to conscientious objection as a human right, legislative history of conscription and conscientious objection from 1877 onwards, the application of the temporary law and future prospects.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* värnplikt = compulsory military service = asevelvollisuus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): "Suomen Akatemian tutkimushanke "Oikeuden rajat" Teos on tammikuussa 1987 valmistuneen lisensiaattityön "Omantunnonvapaus ja maanpuolustusvelvollisuus" lyhennetty ja joiltain osin ajantasaistettu laitos, josta on jossain määrin karsittu Scheininväitöskirjatutkimuksen kohteena olevia perus- ja ihmisoikeuksien yleisten oppien ongelmia; UDHR; ICCPR; ECHR;

 
8. Modeen, Tore : De folkrättsliga garantierna för bevarandet av Ålandsöarnas karaktär, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

De folkrättsliga garantierna för bevarandet av Ålandsöarnas karaktär = La protection du caractere national de iles d'Aland en droit international / Modeen, Tore - (Meddelanden från Institutet för samhällsforskning.Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi.Serie A.Skrifter utgivna av Ålands kulturstiftelse. ; No. 76), 235 p.. - ÅBO : Åbo Akademi / Ålands kulturstiftelse (D), 1973.

LANGUAGE: SWE, FRE

ABSTRACT: Boken utreder frågan om den fortsatta giltigheten av Finlands utfästelser att garantera bibehållandet av svenskt språk, svensk kultur och svenska sedvänjor på Ålandsöarna som konkretiserades i.o.m folkförbundets protokoll av den 27 juni 1921.Författaren har även refererat behandlingen av Ålandsfrågan i Nationernas Förbund, beredningen av 1922 års garantilag och 1951 års självstyrelselag samt FN-utredningen 1950. The book discusses the validity of Finland's commitment to guarantee the preservation of the Swedish language, the Swedish culture and customs on the Åland Islands, as was stated in the protocol of the League of Nations, June 27, 1921.The author also gives an account of the preparation of the question of the Åland Islands in the League of Nations, the preparation of the 1922 Guarantee Law (garantilag), the Law of Self-government, and the UN investigation of 1950.

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): Resume en francais.Översatt till finska "Ahvenanmaan kansallisuussuojan kansainväliset takeet", publ. av Ålands landskapsstyrelse.

LIBRARY LOCATION: Också på ÅAB - Alandica

 
9. Jokinen, Pirkko (ed.) : Lapsen asema, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lapsen asema / Jokinen, Pirkko (ed.) - (Lakikokoelma ; No. 15), 302 p.. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1986. - ISSN 0359-6664

ISBN 951 860 097 X

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Teos sisältää lapsen asemaa koskevat säädökset kokonaisuutena, se koostuu kahdesta osasta - lapsen ja vanhemman välistä oikeudellista suhdetta käsittelevästä lainsäädännöstä ja lapsen asemaan muuten liittyvistä säädöksistä. The work contains the complete regulations on the status of the child.It is divided into two parts.The first part deals with the legal relationship child - parent, and the second discusses other regulations connected to the status of the child.

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Lainsäädäntöä on seurattu Suomen säädöskokoelman numeroon 641 / 28.8.1986 saakka.

 
10. Buure-Hägglund, Kaarina (ed.) : The Finnish national reports to the twelfth congress of the International Academy of comparative law., 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Finnish national reports to the twelfth congress of the International Academy of comparative law. / Buure-Hägglund, Kaarina (ed.) - (Studia Iuridica Helsingiensia ; No. 13), 188 p.. - Helsinki : Institutum iurisprudentica comparative universitatis Helsingiensis, 1986. - ISSN 0491-2748

ISBN 951 45 3964 8

LANGUAGE: ENG, GER

ABSTRACT: The Finnish National Committee of the International Association of Legal Science has in this book published the national reports to the 12th Congress of the Intarnational Academy of Comparative Law.Topics covered, among others, are: Transnational Protection of Human Rights (author: Matti Tupamäki), Judicial Control of Administrative Discretion in the Deportation and Extradition of Aliens (Author: Matti Pellonpää).

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* rättslig prövning = judicial review = oikeudellinen harkinta
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): Twelfth congress of the international academy of comparative law, Sydney and Melbourne, (19860818), (C)

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
11. Myntti, Kristian : Mänskliga rättigheter och frihetsberövande i Finland, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Mänskliga rättigheter och frihetsberövande i Finland / Myntti, Kristian - ( Meddelanden från ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi : Rättsvetenskapliga institutionen.Serie A. ; 268), 160 pp.. - Åbo / Turku : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 493 5

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Syftet med skriften är att utreda den finländska rättsordningens överensstämmelse med för Finland juridiskt bindande internationella överenskommelser på området för de mänskliga rättigheterna och huruvida och i vilken utsträckning tillträdandet av sådana internationella förpliktelser på- verkat tillkomsten och utformningen av den nationella lagstiftningen på det aktuella området. The purpose of the paper is to discuss whether the Finnish legal system is in conformity with international agreements on human rights which are binding upon Finland and whether and to what extent the Finnish adherence to such international agreements has affected the national legislation in this particular field.

INDEX WORDS:
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Publikationen är en förkortad och omarbetad version av K.Mynttis licentiat avhandling "Internationella mänskorättsnormer och frihetsberövande" (1988). Publikationen är publicerad inom ramen för projektet "Finland och de mänskliga rättigheterna".ECHR;

 
12. Jaakkola, Risto : Lapsen asema lainsäädännössä, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Lapsen asema lainsäädännössä / Jaakkola, Risto

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä / Mitchell, R. (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), p. 21-30. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Esityksen tarkoitus on lähteä lapsesta ja kuvailla niitä oikeussääntöjä, jotka rajoittavat lapsen itsenäistä toimintaa.Lopussa tarkastellaan lyhyesti tutkimuksen, politiikan ja lapsilainsäädännön välisiä yhteyksiä.

INDEX WORDS:
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
13. Mitchell, Ritva (ed.) : Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö , 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lapsi, yhteiskunta, lainsäädäntö : raportti seminaarista Matinkylässä 18.-19.1979 / Mitchell, Ritva (ed.) - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; No. 17), 213 p.; ill.. - Helsinki : Opetusministeriö; Helsingin Yliopisto, 1980. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 5085 9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Suomen Unesco-toimikunta ja sen yhteiskuntatieteiden jaosto pyrkii asiantuntijaseminaarillaan omalta osaltaan toteuttamaan YK:n lapsen vuoden tavoitteita.Seminaari liittyi kiinteästi mm. ihmisoikeuskysymykseen ja lapsen asemaa koskeviin yhteiskuntstieteellisiin selvityksiin.Kirja sisältää 25 artikkelia.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): Raportti seminaarista, Matinkylä, (19791018), (C)

 
14. Palmgren, Sten : Utlåtandena om Ålandskommitténs betänkande, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Utlåtandena om Ålandskommitténs betänkande : sammanställning av remissvaren / Palmgren, Sten - (Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisuja ; No. 14) , 83 p.. - Helsinki : Oikeusministeriö; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1988. - ISSN 0356-8431

ISBN 951 47 1820 8

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Ålandskommitt'en överlämnade sitt betänkande om en ny själstyrelselag för landskapet Åland (1987:31) den 9 juni 1987.Betänkandet sändes för utlåtande till 34 remissinstanser.Publikationen innehåller en sammanställning av remissvaren, sammanställningen gjoreds av lagstiftningsrådet Sten Palmgren.

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

 
15. Savolainen, Matti : Förslag till revision av lagstiftningen om barns ställning, 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Förslag till revision av lagstiftningen om barns ställning : reviderat förslag / Savolainen, Matti ; Halme-Kauranen, Ritva ; Mötter, Gustaf - ( Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisuja ; No. 4), 37 p.. - Helsinki : Oikeusministeriö; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1972. - ISSN 0356-8431

ISBN 951 46 0034 7

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Av utkastet till regeringens proposition med förslag till revisison av lagstiftningen om barns ställning har kapitlet om propositionens syften och huvudsakliga innehåll upptagits i sin ursprungliga form i denna publikation. Dessutom har de reviderade lagförslagen upptagits i publikationen.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
16. Revision av lagstiftningen om barns ställning, 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Revision av lagstiftningen om barns ställning : särtryck = Lapsen asema koskevan lainsäädännön uudistaminen / - (Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisuja ; No. 23) - Helsinki : Oikeusministeriö; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1975. - ISSN 0356-8431

ISBN 951 46 1848 3

LANGUAGE: FIN, SWE

ABSTRACT: Julkaisun tarkoituksen on tiedottaa uudesta lapsen asemaa koskevasta lainsäädännöstä, joka tuli voimaan 1 pnä lokakuuta 1976.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Julkaisuun on koottu hallituksen esitykset lapsen asemaa koskevan lainsäädännön uudistamisesta (hall.es. n:90 / 1974 vp) sekä laeiksi sosiaalihuollon hallinnosta annetun lain sekä oikeudenkäytön julkisuudesta annetun lain muuttamisesta (hall.es. n:o235 / 1974 vp) Särtryck = Off-print

 
17. Buure-Hägglund, Kaarina : Ehdotus kansainvälisluonteisiin sopimuksiin sovellettavaa lakia koskevaksi lainsäädännöksi, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ehdotus kansainvälisluonteisiin sopimuksiin sovellettavaa lakia koskevaksi lainsäädännöksi / Buure-Hägglund, Kaarina - (Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisuja ; No. 4), 66 p.. - Helsinki : Oikeusministeriö; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1985. - ISSN 0356-8431

ISBN 951 46 8766 3

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Oikeusministeriö asetti marraskuun 3. pnä 1980 työryghmän, jonka tehtävänä oli selvittää onko olemassa tarvetta saada aikaan lainsäädäntöä sopimuksiin sovellettavasta laista, sekä tarvittaessa valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu lakiehdotus asiasta.

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* avtal = agreements = sopimukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
18. Liebkind, Karmela : The Swedish-speaking minority, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The Swedish-speaking minority / Liebkind, Karmela

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Cultural minorities in Finland / Pentikäinen, J.; Anttonen, V.; (eds.). - p. 72-105 - (Publications of the Finnish Commission for Unesco ; No. 32) - Helsinki : Finnish National Commission for Unesco; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1985. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 8835x

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article deals with the structural conditions for a vital cultural minority the prestige value of the Swedish language in Finland and the language legislation and definition of the Swedish-speakers.

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
19. Nordbors rättigheter i Norden, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Nordbors rättigheter i Norden = Pohjoismaalaisten oikeudet Pohjolassa / ; Nordiska Rådet - (NU-serien ; 1985 : No. 6), 413 p.. - Oslo : Nordiska Ministerrådet, 1986.

ISBN 91 38 09147 X

LANGUAGE: SWE, FIN

ABSTRACT: Nordiska Ministerrådet har sammanställt en jämförande analys vad gäller de hinder ländernas lagstiftning medför för nordiska medborgare vid bosättning eller vistelse i annat land.Rapporten omfattar ett tiotal rättsområden och har till syfte att visa eventuella brister i rättställningshänseende mellan medborgare och inflyttade nordbor.

INDEX WORDS:
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries : 8002

 
20. Myntti, Kristian : Rättsmedel mot rasism och rasdiskriminering i finsk lagstiftning, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Rättsmedel mot rasism och rasdiskriminering i finsk lagstiftning / Myntti, Kristian

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Mennesker og rettigheter : nordisk tidsskrift om menneskerettigheter : No. 3., p.51-58. - Oslo : Institutt for menneskerettigheter = Norwegian Institute of human rights (D), 1988. - ISSN 0800-0735

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I artikeln belyses de rättsmedel mot rasism och rasdiskriminering som inskrivits i finländsk lag.

INDEX WORDS:
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* rasism = racism = rasismi
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
21. Månsson, Ulf : Homosexualitetens ställning i det finska samhället, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Homosexualitetens ställning i det finska samhället : finländsk censurlag anno 1971 / Månsson, Ulf

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Mennesker og rettigheter : nordisk tidsskrift om menneskerettigheter : No. 2., p.50-53. - Oslo : Institutt for menneskerettigheter = Norwegian Institute of human rights (D), 1984.

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I artikeln omnämns ett flertal program om homosexuella som blivit censurerade eller som man väckt åtal mot.Ulf Månsson redogör även för den föråldrade finska lagstiftningen samt återger det fall som avgjordes av FN:s kommitte' för mänskliga rättigheter 1979 (på basen av art.19 -om yttrandefrihet -i FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter).

INDEX WORDS:
* sexuell orientering = sexual orientation = seksuaalinen suuntautuminen
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ICCPR;

 
22. Ulkomaalaisten virkakelpoisuustyöryhmän mietintö , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ulkomaalaisten virkakelpoisuustyöryhmän mietintö = Betänkande av arbetsgruppen för utlänningars behörighet för tjänster / - (Komiteanmietintö = Kommitte'betänkande ; No.2), 51 p.. - Helsinki : Valtionvarainministeriö = Finansministeriet; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral= State printing centre, 1988. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 1181 5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Ulkomaalaisten virkakelpoisuustyöryhmä on mietinnössään selvittänyt mahdollisuutta lieventää nykyistä ulkomaan kansalaisen kelpoisuutta valtion ja kuntien virkoihin rajoittavaa lainsäädäntöä.Työryhmä ehdottaa ulkomaan kansalaisen kelpoisuutta valtion, kuntien ja kuntainliittojen virkoihin koskevaa lainsäädäntöä tarkistettavaksi siten, että ulkomaan kansalainen voitaisiin pääsääntöisesti nimittää em. virkoihin.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* tjänstemannarätt = civil servants' law = virkamiesoikeus
* tjänstemän = civil servants = virkamiehet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
23. Wiberg, Matti : Laki ja moraali, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Laki ja moraali : käsiitteellinen tutkimus poliittisen velvoitteen perusteista / Wiberg, Matti - (Helsingin Yliopiston julkisoikeuden laitoksen julkaisuja D ; No.2), 146 p.. - Helsinki : Helsingin Yliopisto, 1988.

ISBN 951 45 4513 3

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkimuksen tavoitteena on esittää systemaattinen tulkinta teorioista, joiden mukaan demokratioissa elävillä ihmisillä on moraalinen velvoite noudattaa poliittisten auktoriteettien käskyjä, sekä arvioida näiden teorioiden pätevyyttä asiankuuluvien moraalisten ja filosofisten argumenttien valossa.

INDEX WORDS:
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* moral = morality = moraali

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (GENERAL): Suomen Akatemian tutkimushanke "Oikeuden rajat".Arvosteltu Lakimiehessä 1988(86:6)

 
24. Salmiala, Bruno A. : Seksuaalirikoslainsäädännön uudistusehdotuksen tarkastelua, 1968
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Seksuaalirikoslainsäädännön uudistusehdotuksen tarkastelua / Salmiala, Bruno A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 66(4)., p.399-414. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1968.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa tarkastellaan seksuaalilainsäädännön uudistusehdotusta, käydään läpi eräitä yleisperiaatteita jotka ovat ohjanneet seksuaalirikoskomitea uudistusehdotuksen työssä.Tärkeänä lähtökohtana ovat mm. niin sanotun Helsingin sopimuksen 5 artikla ja Ruotsin uusi riikoskaari.

INDEX WORDS:
* sexualbrott = sexual crimes = seksuaalirikokset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
25. Betänkande avgivet av kommitten för justering av språklagstiftningen, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Betänkande avgivet av kommitten för justering av språklagstiftningen / - ( Kommittebetänkande = Komiteanmietintö ; No. 29), var.pag.. - Helsinki : Statsrådet = Valtioneuvosto; Statens tryckericentral = Valtion painatuskeskus, 1973. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 0329 X

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Kommitten har inskränkt sig till att behandla språkservice, språkskydd samt språkkunskap endast till de delar av nämnda omständigheter kan påverkas genom språklagstiftningen.Kommittens uppgift var också att utreda de särskilda kostnader, som genom språklagen förorsakas speciellt av de språkliga minoriteterna och självstyrelsesamfunden

INDEX WORDS:
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* språk = language = kieli
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
26. Träskman, P-O : (Bookreview) Göran Melander,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

(Bookreview) Göran Melander : Terroristlagen : ett onödigt ont / Träskman, P-O

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja, p. 497-500. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D)

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Esitys on kirjaarvostelu Göran Melanderin kirjasta "Terroristlagen : ett onödigt ont".Melander tarkastelee Ruotsin 1973 säädettyä terroristilakia sekä arvostelee sen sisältöä ja tulkintaa tosi tapahutmien perusteella.

INDEX WORDS:
* terrorister = terrorists = terroristit
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
27. Mahkonen, Sami : Lapsilainsäädäntö ja tasa-arvo, 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Lapsilainsäädäntö ja tasa-arvo / Mahkonen, Sami

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 75., p. 242-274. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1977.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa tarkastellaan lapsilainsäädännön muutoksia.Ensinnä pyritään hahmottamaan vallinneita yhteiskunnallisia oloja, seuraavaksi selvitetään lainsäätäjämme omaksumia periaateratkaisuja ja vasta tämän jälkeen siirrytään käsittelemään sekä arvioimaan lapsen asemaa koskeneita säännöstöjä.

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
28. Annuaire de legislation francaise et etrangere, 1966
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Annuaire de legislation francaise et etrangere : contenant des notices sur l'evolution du droit dans les different pays : 1966 / ; publie par le Centre Francais de Droit Compare - (Nouvelle Serie ; No.15), 597 p.. - Paris : Centre national de la recherche scientique, 1966.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Un livre contenant des notices sur léevolution du droit dans les differents pays.Afrique du Sud, Albanie, Algerie, Allemagne de léOuest, Allemagne de léEst, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bolivie, Bulgarie, Cameroun, Canada, Republique Centroafricaine, Chili, Congo Brazzaville, Cote déIvoire, Dahomey, Danemark, Eire, Espagne, Etats-Unis, France, Grece, Guinee, Haute-Volta, Hongrie, Italie, Japan, Liban, Madagascar, Mexique, Niger, Nigeria, Norvege, Nouvelle-Zelande, Pologne, Republique Arab Unie, Roumanie, Royaume-Uni, Suede, Suisse, Tchad, Tchecoslovaqui, Togo, Tunisie, Union Sovietique, Uruguay, Venezuela et Yougoslavie.

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rätt att gifta sig = right to marry = oikeus solmia avioliitto
* nationalitet = nationality = kansallisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal / Central Africa / Southern Africa : 0

LIBRARY LOCATION: IRIS

 
29. Peteri, Zoltan : Juridicial inflation and development of norms, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Juridicial inflation and development of norms / Peteri, Zoltan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Etudes du droit constitutionnel hongrois, p.99-114. - Budapest : Institut des sciences juridiques et politiques de léAcademie des sciences de Hongrie (D), 1987.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The problem of the juridicial inflation is closely linked with that of law-making.In dealing with the problem it is necessary to limit the fields of "ius" and "non-ius".The legislative activity can be seen as a social process, a kind of decision-making, having its origin in the needs of social life and influencing its development.

INDEX WORDS:
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Hungary : 8129

NOTE (GENERAL): Rapports nationaux prepares pour le II e Congres mondial de léAssociation internationale de droit constitutionnel (Paris, Aix-en-Provence, 1987)

 
30. Scheinin, Martin : Anti-terrorist legislation in Finland, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Anti-terrorist legislation in Finland / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Kansainoikeus - Jus gentium : No. 4. , p. 351-380. - Helsinki, 1987.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This paper examines anti-terrorist legislation in Finland and is first of all referring to laws that explicitly mention the concept of terrorism.Secondly it refers to laws which could be called exceptional legislation compared with the general legislation on police activity and the prevention, investigation, sentencing and punishing of crimes.The concept of terrorism itself is not defined in this paper.

INDEX WORDS:
* anti-terrorism = anti-terrorism = antiterrorismi
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

[Följande]


24.11.1999