[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='krigsfångar' gav 304 träffar


[Föregående]

 
31. Herczegh, Geza : General principles of law and the international legal order., 1969
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

General principles of law and the international legal order. / Herczegh, Geza. - 129 p. - Budapest : Akademiai Kiado, 1969.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* FN = UN = YK
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* ICRC = ICRC = ICRC
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet

NOTE (GENERAL): UN charter;Geneva conventions;Hague conventions

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
32. International Red Cross handbook , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International Red Cross handbook : international humanitarian law : conventions and international agreements : statutes and regulations : selections of resolutions of the International Conference of the Red Cross, of the Council of Delegates and of the General Assembly of the League /. - 12th ed.., 744 p.. - Geneva : International Committee of the Red Cross ; League of the Red Cross Societies, 1983.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* ICRC = ICRC = ICRC
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus

NOTE (GENERAL): Geneva conventions;Hague conventions;Diplomatic conference

 
33. Marks, Stephen : Principles and norms of human rights applicable in emergency situations, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Principles and norms of human rights applicable in emergency situations : under development, catastrophes and armed conflicts / Marks, Stephen

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The international dimensions of human rights : vol. I / Vasak, K.; rev. and edit. for the English ed. by Philip Alston, p. 175-214. - Westport, Connecticut : Greenwood Press ; Unesco, 1982.

ISBN 0 313 23395 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* NIEO = NIEO = UKTJ
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* tortyr = torture = kidutus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): Charter of the economic rights and duties of states; Declaration on race and racial prejudice; Vienna comvention on the law of treaties; Geneva conventions; CPR; ICESCR; UDHR; ICCPR; ECHR

 
34. Dinstein, Yoram (ed.) : International law at a time of perplexity , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Yoram (ed.) ; Tabory, Mala Cassoc, xxxiii, 1056 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1982.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: ENG, FRE, SPA

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* tortyr = torture = kidutus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* FN = UN = YK
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* ILO = ILO = ILO
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): Vienna convention on the law of treaties; UN charter; ACHPR; AMR; ECHR; CERD; ICCPR; Geneva conventions; Hague conventions; Genocide convention; CAT;

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
35. Dinstein, Yoram : The distinction between unlawful combatants and war criminals., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The distinction between unlawful combatants and war criminals. / Dinstein, Yoram

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.), p.103-116. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* statuter = statutes = säännökset
* soldater = soldiers = sotilaat
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt

NOTE (GENERAL): Geneva conventions;Hague conventions

 
36. Tabory, Mala : The status of women in humanitarian law., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The status of women in humanitarian law. / Tabory, Mala

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.), p.941-952. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat

NOTE (GENERAL): Geneva conventions;

 
37. Collected edition of the "Travaux Preparatoires" of the European Convention on Human Rights, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Collected edition of the "Travaux Preparatoires" of the European Convention on Human Rights : vol. 6 : consultative assembly / ; Council of Europe, xix, 291 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1985.

ISBN 90 247 2230 6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* folkmord = genocide = kansanmurha
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* slaveri = slavery = orjuus
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

NOTE (GENERAL): Contents: Second session of the Consultative Assembly (7-28 August 1950). Documents prepared by the Secreteriat-General (September-October 1950).ECHR; UDHR

 
38. The laws of war and the conduct of the Panama Invasion, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The laws of war and the conduct of the Panama Invasion : an Americas Watch report / ; Americas Watch, 22 p.. - New York : The Americas Watch Committee, 1990.

ISBN 0 929 692 44 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt

GEOGRAPHICAL TERMS: Panama / Central America / Latin America : 6246 / 6200

LIBRARY LOCATION: IMR

 
39. "Tears, blood and cries", 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

"Tears, blood and cries" : human rights in Afghanistan since the invasion 1979-1984 : a Helsinki Watch report / ; Helsinki Watch, 209 p.. - New York : The Americas Watch Committee, 1984.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* massaker = massacre = verilöyly
* förtryck = repression = sortotoimet
* tortyr = torture = kidutus
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* barn = children = lapset
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* akademisk frihet = academic freedom = akateeminen vapaus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

GEOGRAPHICAL TERMS: Afghanistan / USSR : 7411 / 8150

LIBRARY LOCATION: IMR

 
40. de Zayas, Alfred M. : The Wehrmacht war crimes bureau, 1939-1945, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Wehrmacht war crimes bureau, 1939-1945 / de Zayas, Alfred M., 19, 364 p.. : University of Nebraska Press, 1989.

ISBN 0 8032 9908 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* folkmord = genocide = kansanmurha
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany / USSR / Poland : 8225 / 8150

NOTE (GENERAL): Geneva conventions;

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
41. Toman, Jiri : Index of the Geneva Conventions for the protection of war victims of 12 August 1949, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Index of the Geneva Conventions for the protection of war victims of 12 August 1949 / Toman, Jiri - (Scientific collection of the Henry Dunant Institute ; No. 3), 25, 194 p.. - Leiden : A.W.Sijthoff, 1973.

ISBN 90 286 0653 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krigsoffer = war victims = sodan uhrit
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet

NOTE (GENERAL): Geneva conventions;

LIBRARY LOCATION: Allan's book

 
42. Report of the International Committee of the Red Cross on its activities during the Second World War (September 1, 1939-june 30, 1947), 1948
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Report of the International Committee of the Red Cross on its activities during the Second World War (September 1, 1939-june 30, 1947) : vol. 1 : general activities /, 736 p.. - Geneva : International Red Cross, 1948.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* ICRC = ICRC = ICRC
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö

NOTE (MEETINGS): XVIIth International Red Cross conference, Stockholm, (194808), (c)

NOTE (GENERAL): Geneva conventions;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
43. Dolan, J.A. : Torture and 5th UN congress on crime prevention, 1975
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Torture and 5th UN congress on crime prevention / Dolan, J.A. ; van den Assum, M. L.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The Review : No .14., p. 55-64. - Geneva : International Commission of Jurists, 1975.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* tortyr = torture = kidutus

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

LIBRARY LOCATION: IMR

 
44. Meyer, Michael A. : Liability of prisoners of war for offences committed prior to capture, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Liability of prisoners of war for offences committed prior to capture : the Astiz Affair / Meyer, Michael A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International and comparative law quarterly : No. 32., p. 948-980. - London : British Institute of International and Comparative Law, 1983. - ISSN 0020-5893

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* tortyr = torture = kidutus
* utlämning = extradition = luovuttaminen

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; UN charter;

 
45. Suckow, S. : Conference on humanitarian law, 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Conference on humanitarian law : phase III / Suckow, S.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The Review : No. 16., p. 51-61. - Geneva : International Commission of Jurists, 1976.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

LIBRARY LOCATION: IMR

 
46. Deutsch, Michael E. : Political prisoners in the United States, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Political prisoners in the United States : the hidden reality / Deutsch, Michael E. ; Susler, Jan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International review of contemporary law : No. 1., p. 113-125. - Brussels : International Association of Democratic Lawyers, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* förtryck = repression = sortotoimet

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
47. Meron, Theodor : Protected persons under the fourth Geneva convention, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Protected persons under the fourth Geneva convention / Meron, Theodor

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The future of human rights: protection in a changing world: fifty years since the four freedoms address: essays in honour of Torkel Opsahl. - p. 155-164 - Oslo : Norwegian U.P., 1991.

ISBN 82 00 21340 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Kuwait / Iraq

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; ECHR;

 
48. Hannikainen, Lauri : Implementing humanitarian law applicable in armed conflicts , 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Implementing humanitarian law applicable in armed conflicts : the case of Finland / Hannikainen, Lauri ; Hanski, Raija ; Rosas, Allan, ix, 179 p. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1992.

ISBN 0 7923 1611 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* självständighet = independence = itsenäisyys
* intervention = intervention = interventio
* folkmord = genocide = kansanmurha
* krigsoffer = war victims = sodan uhrit
* ICRC = ICRC = ICRC
* tortyr = torture = kidutus
* judar = Jews = juutalaiset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* fångläger = prison camps = vankileirit
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; Refugee convention; CAT; ECHR; Hague conventions; ICCPR; ICESCR; ESC

 
49. Hanski, Raija : The second world war, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The second world war / Hanski, Raija

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Implementing humanitarian law applicable in armed conflicts : the case of Finland / Hannikainen, L.; Hanski, R.; Rosas, A. (eds.), p. 41-101. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1992.

ISBN 0 7923 1611 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* kvinnliga fångar = women prisoners = naisvangit
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* ockupation = occupation = miehitys
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* fångläger = prison camps = vankileirit
* ingermanländare = Ingrians = inkeriläiset
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* ICRC = ICRC = ICRC
* judar = Jews = juutalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / USSR / Sweden / Germany : 8222

NOTE (GENERAL): Hague conventions; Geneva conventions; Paris Treaty of peace

 
50. Baccino-Astrada, Alma : Lääkintähenkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet aseellisissa selkkauksissa, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lääkintähenkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet aseellisissa selkkauksissa / Baccino-Astrada, Alma, 58 p.. - Helsinki : Suomen Punainen Risti, 1991.

ISBN 951 96172 3 X

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit

 
51. Hampson, Francoise : The Geneva conventions and the detention of civilians and alleged prisoners of war, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The Geneva conventions and the detention of civilians and alleged prisoners of war / Hampson, Francoise

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Public law, p. 507-522. - London : Sweet & Maxwell, 1991. - ISSN 0033-3565

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* gulfkriget = Gulf-war = Persianlahden sota

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

LIBRARY LOCATION: Calonia

 
52. Cassese, Antonio : Human rights in a changing world (T), 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in a changing world (T) / Cassese, Antonio. - rev.., 245 p.. - Cambridge : Polity Press, 1990.

ISBN 0 7456 0723 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* fredlig samlevnad = peaceful coexistence = rauhanomainen rinnakkaiselo
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* terrorister = terrorists = terroristit
* apartheid = apartheid = rotusorto
* folkmord = genocide = kansanmurha
* tortyr = torture = kidutus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* OAU = OAU = OAU
* OAS = OAS = OAS
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UDHR; UN charter; ICCPR-OP; ICESCR; ICCPR; ECHR; Geneva conventions; ECPT; ESC; ACHPR; AMR; ADRD, Genocide convention

 
53. Official records of the diplomatic conference on the reaffirmation and development of international humanitarian law applicable in armed conflicts , 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Official records of the diplomatic conference on the reaffirmation and development of international humanitarian law applicable in armed conflicts : Geneva (1974-1977) / ; Conv. by the Swiss Federal Council for the preparation of two protocols additional to the Geneva conventions of August 12, 1949 ; protocol I relating to the protection of victims of international armed conflicts ; protocol II relating to the protection of victims of non-international armed conflicts - ( ; Vol. I-XVII), var. pag.. - Bern : Federal Political Department, 1978.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* journalister = journalists = lehtimiehet
* krigsoffer = war victims = sodan uhrit
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat

NOTE (MEETINGS): Held at Geneva on the following dates.First session, (19740220-19740329), (C).Second session, (19750203-19750418), (C).Third session, (19760421-19760611), (C).Fourth session, (19770317-19770610), (C).

NOTE (GENERAL): Geneva conventions ; Additional protocols to the Geneva conventions

LIBRARY LOCATION: VIB

 
54. Tekstsamling om humanitaer folkeret under vaebnede konflikter., 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Tekstsamling om humanitaer folkeret under vaebnede konflikter. /, 433 p.. - Köbenhavn : Udenrigsministeriet, 1985.

ISBN 87 503 5750 6

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* krigsoffer = war victims = sodan uhrit
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* ICRC = ICRC = ICRC

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Hague conventions; Additional protocols to Geneva conventions; Refugee convention

LIBRARY LOCATION: IRIS

 
55. McCoubrey, Hilaire : International humanitarian law , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International humanitarian law : the regulation of armed conflicts / McCoubrey, Hilaire, viii, 227 p.. - Aldershot : Dartmouth, 1990.

ISBN 1 85521 0401

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* ICRC = ICRC = ICRC

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Additional Protocols to the Geneva conventions;

 
56. Human Rights in Iraq , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human Rights in Iraq : Middle East Watch /, xiv, 164 p.. - New Haven : Human Rights Watch ; Yale U.P., 1990.

ISBN 0 300 04959 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kurder = Kurds = kurdit
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* förtryck = repression = sortotoimet
* avrättningar = executions = teloitukset
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Iraq : 7328

NOTE (GENERAL): ICCPR-2OP;

LIBRARY LOCATION: IMR

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
57. Punaisesta sinimustavalkoiseen , 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Punaisesta sinimustavalkoiseen : raportteja Virosta /, 247 p.. - Helsinki : Kleio ja Nykypäivä, 1991.

ISBN 951 37 0363 0

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* självständighet = independence = itsenäisyys
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* perestrojka = perestroika = perestroika
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* fångläger = prison camps = vankileirit
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* censur = censorship = sensuuri
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Estonia / Latvia / Lithuania / Baltic republics

 
58. Dinstein, Yoram : Terrorism as an international crime, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Terrorism as an international crime / Dinstein, Yoram

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Israel yearbook on human rights : 19. - p. 55-74 - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0333-5925

ISBN 0 7923 04500

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* terrorism = terrorism = terrorismi
* offer = victims = uhrit
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* PLO = PLO = PLO
* utlämning = extradition = luovuttaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel : 7329

NOTE (MEETINGS): International legal colloquium on terrorism as an international crime, Faculty of law, Tel Aviv, (19881220), (c)

NOTE (GENERAL): Additional protocols to the Geneva conventions;

 
59. Dinstein, Yoram : War, aggression and self-defence, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

War, aggression and self-defence / Dinstein, Yoram, 30, 292 p.. - Cambridge : Grotius, 1988.

ISBN 0 949 009 15 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* inbördeskrig = civil war = sisällissota
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LIBRARY LOCATION: IRIS

 
60. Mustonen, Leena : Det folkrättsliga skyddet av enskild egendom i väpnade konflikter, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Det folkrättsliga skyddet av enskild egendom i väpnade konflikter / Mustonen, Leena, 154 p.. - Åbo : Åbo Akademi; Rättsvetenskapliga institutionen, 1988.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt

NOTE (THESIS): Avhandling pro gradu (master's thesis) i folkrätt, Åbo Akademi, 1988

NOTE (GENERAL): Hague conventions; Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions;

[Följande]


24.11.1999