[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('kansallinen lainsäädäntö') gav 34 träffar


[Föregående]

 
31. Schiek, Dagmar (ed.) : Cases, materials and text on national, supranational and international non-discrimination law, 2007
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Cases, materials and text on national, supranational and international non-discrimination law / Schiek, Dagmar (ed.) ; Waddington, Lisa ; Bell, Mark - (Ius commune casebooks for the common law of Europe), cxix, 998 p.. - Oxford : Hart Publishing, 2007.

ISBN 978-1-84113-748-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents:. # Introductory Chapter. A Comparative Perspective on Non-Discrimination Law. # Chapter 1. Discrimination Grounds. # Chapter 2. Direct Discrimination. # Chapter 3. Indirect Discrimination. # Chapter 4. Harassment. # Chapter 5. Instructions to Discriminate and Victimisation. # Chapter 6. Reasonable Accommodation. # Chapter 7. Positive Action. # Chapter 8. Enforcement Bodies.

INDEX WORDS:
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* EU = EU = EU
* nationell lagstiftning = national legislation = kansallinen lainsäädäntö
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* rasism = racism = rasismi
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* religiös diskriminering = religious discrimination = uskonnollinen syrjintä
* arbete = labour = työ
* kvinnor = women = naiset
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* viktimisering = victimization = uhriksi joutuminen

URL http://www.casebooks.eu/nonDiscrimination/

 
32. La Haye, Eve : War crimes in internal armed conflicts, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

War crimes in internal armed conflicts / La Haye, Eve, xix, 424 p.. - Cambridge : Cambridge U. P., 2008.

ISBN 978-0-521-86073-4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: 1. Towards a workable definition of internal armed conflicts. 2. The laws and customs of war applicable in internal armed conflicts. 3. The regime of war crimes. 4. Individual criminal responsibility for war crimes committed in internal armed conflicts. 5. National prosecutions of war criminals and internal armed conflicts. 6. International prosecutions of war criminals and internal armed conflicts.

INDEX WORDS:
* intern väpnad konflikt = internal armed conflict = sisäinen aseellinen selkkaus
* krigstillstånd = belligerency = sotatila
* amnesti = amnesty = armahdus
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* narkotikahandel = drug trade = huumekauppa
* EU = EU = EU
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* immunitet = immunity = koskemattomuus
* personligt straffansvar = individual criminal responsibility = yksilöllinen rikosvastuu
* ICJ = ICJ = ICJ
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* nationell lagstiftning = national legislation = kansallinen lainsäädäntö
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* våldtäkt = rape = raiskaus
* terrorism = terrorism = terrorismi
* tortyr = torture = kidutus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* krigsförbrytare = war criminals = sotarikolliset

NOTE (GENERAL): ICJ statute; ICTY ctatute; ICC statute; ICTR statute; Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions;

 
33. Ahumada-Jaidi, Audelina : Staters skyldigheter att kriminalisera och lagföra kränkningar av tortyrförbudet i folkrätten, 2007
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Staters skyldigheter att kriminalisera och lagföra kränkningar av tortyrförbudet i folkrätten / Ahumada-Jaidi, Audelina, 100 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Rättsvetenskapliga institutionen, 2007.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* tortyr = torture = kidutus
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* avvisning = non-refoulement principle = palautuskielto
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* intern konflikt = internal conflict = sisäinen selkkaus
* internationella brott = international crimes = kansainväliset rikkomukset
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krigsförbrytare = war criminals = sotarikolliset
* jus cogens = peremptory norms = peremptory norms
* erga omnes = erga omnes = erga omnes
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTy and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* immunitet = immunity = koskemattomuus
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = inter-amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* nationell lagstiftning = national legislation = kansallinen lainsäädäntö

NOTE (GENERAL): Refugee convention; Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; ICC statute; CAT; ICCPR; ICJ statute; Vienna convention on the law of treaties;

LIBRARY LOCATION: Domvillan

 
34. Weckström, Annika : Kvinnors rätt till hälsa som en mänsklig rättighet, 2007
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Kvinnors rätt till hälsa som en mänsklig rättighet / Weckström, Annika, 96 p.. - Åbo/Turku : Åbo Akademi. Rättsvetenskapliga institutionen, 2007.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* kvinnor = women = naiset
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* reproduktiva rättigheter = reproductive rights = lisääntymiseen liittyvät oikeudet
* nationell lagstiftning = national legislation = kansallinen lainsäädäntö
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* ECJ = ECJ = ECJ
* afrikanska kommissionen för människans och folkens rättigheter = African Commission on Human and peoples' rights = Afrikan ihmisoikeustoimikunta
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = inter-amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* CEDAW Committee = CEDAW Committee = CEDAW Committee
* WHO = WHO = WHO

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa

NOTE (THESIS): Master's thesis in public international law, [2007], [T]

NOTE (GENERAL): UN charter; ICJ statute; ECHR; Convention on the elimination of all forms of employment and occupation (ILO convention no. 111); ESC; CERD; ICCPR; ICESCR; Vienna convention on the law of treaties; AMR; CEDAW; ACHPR; Protocol of San Salvador; CRC; Additional protocol to ESC; Revised ESC; CEDAW-OP; Protocol to ACHPR; UDHR; Declaration of Alma-Ata; Vienna declaration and programme of action; Beijing declaration and platform of action; Un millennium declaration;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: seminarierummet


24.11.1999