[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes='perusoikeudet' results in 1010 hits


 
1. Blom, Raimo : Perusoikeudet kapitalismissa,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perusoikeudet kapitalismissa / Blom, Raimo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus, P.193-202. - Helsinki : SUOMEN DEMOKRAATTISET LAKIMIEHET & OIKEUS- JA YHTEISKUNTATIETEELLINEN YHDISTYS ; (D) - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään perusoikeuksien historiaa, perusoikeuksien sisällöllinen ryhmittely, perusoikeuksien toteutuminen ja työväenluokan oikeusvaatimusten välttämättömyys. The article deals with the history of constitutional rights, the classification of constitutional rights according to content and, finally, the realization of constitutional rights and the necessity of the judicial demands of the working class.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Hidén, Mikael : Har grundrättigheterna någon betydelse? , 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Har grundrättigheterna någon betydelse? = Fundamental rights - do they matter? / Hidén, Mikael

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT : No. 114., p. 413-421. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland, 1978. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln behandlar sådana statsförfattningsrättsligt betydelsefulla regleringar i Finland, vilkas uttryckliga syfte är att trygga eller med vilkas hjälp de facto för medborgaren viktiga rättigheter eller fördelar tryggas.Vilka funktioner har grundrättighetssystemet och på vilket sätt har de förverkligats i finländsk statsförfattningspraxis. The article deals with such important adjustments to the constitutional legislation in Finland which explicitly aim at protecting civil rights.The article also presents the functions of the basic legal system.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Holmberg, Erik : Fri- och rättigheterna i Sveriges nya regeringsform , 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Fri- och rättigheterna i Sveriges nya regeringsform = Fundamental rights in the new Swedish constitution act / Holmberg, Erik

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 114., p. 422-428. - Helsinki : Juridiska Föreningen i Finland, 1978. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Författaren utgår ifrån att konstatera att grundrättigheterena är en förutsättning för det demokratiska systemet.Förf. frågar sig därefter: vad är betydelsen av att rättigheterna förankras i grundlag?Vilken verkan har grundlagen i tillämpningen gentemot vanlig lag?Artikeln diskuterar den nya regeringsformen, som trädde i kraft 1976.Den reglerar ingående fördelningen mellan riksdagen och regeringen. The author starts by stating that constitutional rights are a precondition for the democratic system.Then the author asks himself: what is the purpose of anchoring rights in the Constitution?What effect does the Constitution have when applied on common law?The author discusses the new Constitution which came into effect in 1976 and in detail regulates the division between the Parlia ment and the Government.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
4. Jyränki, Antero : Luonnos perusoikeusuudistukseksi, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Luonnos perusoikeusuudistukseksi / Jyränki, Antero

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 9., p. 93-99. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhd.( D), 1980. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Suomen Hhallitusmuoto vuodelta 1919 kuuluu Euroopan perustuslakien joukossa niihin perustuslakeihin, jotka on säädetty ennen vuotta 1939.Vaikka objektiivisia muutospaineita on selvästi olemassa, valtioneuvoston v. 1977 asettama parlamentaarisesti kokoonpantu perusoikeuskomitea päätti v. 1979 työnsä pystymättä esittämään minkäänlaisia ehdotuksia. Artikkelissa selvitetään että uudistukselle on olemassa kaksi suurta päävaihtoehtoa: 1) että muutetaan pelkästään perustuslain sananmuotoa ja 2) että uudistus antaa sysäyksen laajalle muun lainsäädännön uudistusprosessille.Kirjoituksessa käsitellään lähinnä kansandemokraattien luonnosta tässä keskustelussa.S. 115-124 esitetään luonnokset. The Finnish Constitution from 1919 belongs to the category of European constitutions which were prescribed before 1939.Although there is pressure for change, the Parliamentary Constitutional Rights Committee appointed by the Council of State finished its work in 1979 without being able to present any kind of propositions.The author of the article states that there are two main alternatives for the reform: 1) to change the wording of the Constitution, or 2) to trigger of a broad reform process of other legislation. The article mainly deals with the draft presented by the Folk Democrats.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Jyränki, Antero : Omistaminen perusoikeutena, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Omistaminen perusoikeutena / Jyränki, Antero

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 7., p. 65-75. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1978. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelin lähtökohtana on v:n 1919 Hallitusmuodon 6.1 #, jossa sanotaan: "jokainen kansalainen on lain mukaan turvattu omaisuuden puolesta".HM 6.3 #:n mukaan "omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla".Artikkelissa esitetään muutoksia HM:n perussäännöstöihin. The starting point of the article is paragraph 6.1 of the 1919 Finnish Constitution where it is stated that "the property of every citizen is protected by law".According to paragraph 6.3 "expropriation of property for public needs against full compensation is prescribed in the law".The article presents changes in the constitutional provisions.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* expropriation = expropriation = pakkolunastus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
6. Tala, Jyrki : Mitä vahinkoa olisi Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen liittymisestä, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Mitä vahinkoa olisi Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen liittymisestä / Tala, Jyrki

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 16., p. 284-286. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja arvostelee Lauri Lehtimajan artikkelia Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimukseen liittymisestä seuraavissa kohdissa: 1).Vallansiirto suomalaiselta lainsäätäjältä kansainväliselle toimielimelle 2). tuomarisoitumisen eteneminen 3). perusoikeusajattelun vinoutuminen. The author criticizes Lauri Lehtimäki's article on joining the European Convention of Human Rights.He focuses on three points: 1) the shift of power fron Finnish legislators to international organs 2) the concentration of power to courts 3) the distortion of the basic rights notion

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR; (European convention on human rights USE ECHR)

 
7. Rintala, Matti : Julkishenkilöstön oikeusasemakomitean suunnittelemista ehdotuksista, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Julkishenkilöstön oikeusasemakomitean suunnittelemista ehdotuksista / Rintala, Matti

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 7., p. 233-237. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1978. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja esittelee nk.Sippolan komitean, joka valmistelee virkamiesten oikeusaseman kehittämistä m.m. virkamiehen aseman muutos, nimittäminen, perusoikeudet ja oikeusturva. The writer presents the so-called Sippola Committee which is preparing an improvement of Finnish officials' legal status, appointment and legal security.

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* tjänstemän = civil servants = virkamiehet
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
8. Reinikainen, Paavo : Eräitä näkökohtia virkamiehen perusoikeuksista, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Eräitä näkökohtia virkamiehen perusoikeuksista / Reinikainen, Paavo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 10., p. 30-33. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1980. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja lähtökohtana on se, että kirjallisuudessa ei juurikaan ole pohdittu perusoikeuksien merkitystä virkamiehen oikeudellisen aseman kannalta Suomessa.Artikkeli tarkastelee oikeustapauksia julkishenkilöstön oikeusasemakomitean (jälj. stat uskomitea) ehdotusten ja eräiden konkreettisten oikeustapausten pohjalta. The author proceeds from the fact that very little has been written about the importance of basic rights for the legal status of officials in Finland.The article discusses cases in view of proposals made by the Public Servants' Legal Status Committee, and it reviews some cases.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* tjänstemän = civil servants = virkamiehet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
9. Modeen, Tore : Undantagslagstiftningen och dess målsättningar, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Undantagslagstiftningen och dess målsättningar / Modeen, Tore

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 11., p.130-131. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1982. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln diskuterar Teuvo Pohjalainens avhandling "Kansalaisten perusoikeudet ja poikkeuslainsäädäntö" (Tammerfors 1980). Avhandlingens uppgift är att utröna målsättningarna med undantagslagstiftningen rörande medborgarnas fri- och rättigheter samt denna lagstiftnings betydelse för olika befolkningsgrupper. The author discusses Teuvo Pohjalainen's thesis "Kansalaisten perusoikeudet ja poikkeuslainsäädäntö" (The citizens' basic rights and martial law) (Tampere, 1980).The aim of the thesis is to outline the objectives of martial legislation in view of citizens' freedoms and rights, and to discern consequences for various population groups.

INDEX WORDS:
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
10. Korpijaakko, Kaisa : Saamelaisten oikeudet maahan ja veteen perusoikeustulkinnassa ja oikeuskäytännössä, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Saamelaisten oikeudet maahan ja veteen perusoikeustulkinnassa ja oikeuskäytännössä / Korpijaakko, Kaisa

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 11., p. 201-203. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1982. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja väittää että saamelaisilla on maahan ja veteen sellaisia oikeuksia, jotka tällä hetkellä eivät toteudu.Lain säädäntötasolla tämä on merkinnyt sitä, ettei saamelaisten oikeuksien vastaista toteuttamista entisestään vaikuttavia lakeja viime aikoina ole lainkaan saatettu voimaan saamelaisten pääasiallisella kotiseutualueella.Kirj. esittelee perustuslakivaliokunnan käsiteltävänä hallituksen esitys saame- laisalueen kunnissa suoritettavaa vesirajankäyntiä ja kalastamista pohjoisilla vesialueilla koskevaksi lainsäädännöksi (HE n:o 243 / 1976 vp.) The writer argues that the Sami have such rights to land and water which are not fulfilled.On legislation level this means that no laws implementing Sami rights have been put into force in Sami territory recently.

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
11. HM 9#:n takaama uskonnonvapaus...., 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

HM 9#:n takaama uskonnonvapaus.... /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 9., p. 207-208. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1980. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Perusoikeuskeskustelussa on HM 9#:n takaama uskonnonvapaus ollut varsin vähän esillä.Esimerkkinä siitä ettei uskonnonvapaus käytännössä aina toteudu voidaan mainita Lohjan kunnanhallituksen viime keväinen päätös pidättää lastentarhanopettajana toimiva Hely Vilppula virantoimituksesta 90 päiväksi sen johdosta, että hän uskonnollisen vakaumuksensa vuoksi kieltäytyi osallistumista päiväkodin uskontokasvatukseen ja uskonnollisten merkkipäivien viettotapoihin. In the discussion of basic rights very little has been said about freedom of belief.En example testifying this is the case of the nursery school teacher who was sent on a 90-day-suspension for the reason that she refused to take part in the religious education and the celebration of the religious festivals at the school.

INDEX WORDS:
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
12. Perusoikeuskomitean työn, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perusoikeuskomitean työn /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 9., p. 115-124. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1980. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Perusoikeuskomitean työn yhteydessä (1977-79) laaditut luonnokset uudeksi perustuslainsäädännöksi esitellään kirjoituksessa.Luonnokset sisältyvät perusoikeussäännösten kehittämistä koskeviin erillisiin lausumiin, jotka perusoikeuskomitean puheenjohtaja Antti Seppälä (LKP) ja jäsenet Antero Jyränki ja Jukka Sälevirta (SKDL) esittivät valtioneuvostolle 15.1.1980.Lausunnot oli liitetty kirjelmään, jossa v. 1977 asetettu perusoikeuskomitea totesi, ettei se pystynyt täyttämään toimeksiantoaan. The article presents the drafts for a new constitution which were made in connection to the work of the Constitutional Committee (1977-79).The drafts are included in statements concerning the development of regulations on constitutional rights.The statements were presented to the Goverment by the Chairman of the Constitutional Rights Committee Antti Seppälä and members of the Committee Antero Jyränki and Jukka Sälevirta.The statements were annexed to an official letter where the Constitutional Rights Committee appointed in 1977 declared that it could not complete its assignment.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
13. Nieminen, Liisa : Perusoikeuksien merkitys naisille, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perusoikeuksien merkitys naisille / Nieminen, Liisa

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 67-85. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Suomalaisessa perusoikeustutkimuksessa ei sukupuoleen ole juuri kiinnitetty huomiota.Sana on tullut esiin vain pohdittaessa, mitä HM 5#:n lausumalla "Suomen kansalaiset ovat yhdenvertaiset lain edessä" tarkoitetaan.HM 5#:n on katsottu kieltävän sellaisen lain säätämisen, jonka tarkoituksena on "synnynnäisiin tai vastaaviin henkilön tahdosta riippumattomiin seikkoihin perustuva erottelu" - esim. rotu, äidinkieli, sukupuoli, yhteiskunnallinen tausta ja ikä. Very little attention has been paid to sex in Finnish constitutional rights research.The word has popped up only when there has been discussion of the meaning of the fifth paragraph of the Constitution: "Finnish citizens are equal before law".It has been assumed that the fifth paragraph prohibits the passing of such laws which "discriminate against people on grounds of birth or other such reasons that a person cannot help" -e.g. race, mother tongue, sex, social background and age.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* kvinnorätt = women legal studies = naisoikeus
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
14. Arkisia perusoikeuksia, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Arkisia perusoikeuksia /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 442. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Joulukuun puolivälissä pidettiin sosiaalihallituksen 20-vuotisjuhlaseminaari aiheena "arkipäivän perusoikeudet".Seminaariesitelmät käsittelivät erilaisia sosiaalisiin oikeuksiin liittyviä teemoja.Esiintyjät olivat m.m. ministeri Tarja Halonen, eduskunnan oikeusasiamies ja professori Allan Rosas. The topic of the Social Board's 20th anniversary seminar was "Everyday Human Rights".The papers read at the seminar treated different themes connected to social rights.Lecturers were Minister Tarja Halonen, the Parliamentary Equal Opportunities Ombudsman and Professor Allan Rosas.

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): Arkipäivän perusoikeudet (C) (=common basic rights)

 
15. Scheinin, Martin : Aseistakieltäytymisoikeus, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Aseistakieltäytymisoikeus / Scheinin, Martin - (Helsingin Yliopiston julkisoikeuden laitoksen julkaisuja D: ; No. 3), 263 p.. - Helsinki : Helsingin Yliopisto (D), 1981.

ISBN 951 45 4514 1

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirja käsittelee aseistakieltäytymiseen ja eri asevelvollisryhmien asemaan liittyviä valtiosääntöoikeudellisia ongelmia.Työssä tarkastellaan omantunnonvapautta perusoikeutena Suomessa, aseistakieltäytymisoikeutta ihmisoikeutena, asevelvollisuuden ja aseistakieltäytymisen lainsäädäntöhistoriaa vuodesta 1877 alkaen, väliaikaislain soveltamista sekä tulevaisuuden näkymiä. The author discusses conscientious objection and the position of conscription groups from the point of view of constitutional rights.The work deals with freedom of conscience as a basic right in Finland, the right to conscientious objection as a human right, legislative history of conscription and conscientious objection from 1877 onwards, the application of the temporary law and future prospects.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* värnplikt = compulsory military service = asevelvollisuus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): "Suomen Akatemian tutkimushanke "Oikeuden rajat" Teos on tammikuussa 1987 valmistuneen lisensiaattityön "Omantunnonvapaus ja maanpuolustusvelvollisuus" lyhennetty ja joiltain osin ajantasaistettu laitos, josta on jossain määrin karsittu Scheininväitöskirjatutkimuksen kohteena olevia perus- ja ihmisoikeuksien yleisten oppien ongelmia; UDHR; ICCPR; ECHR;

 
16. Nieminen, Liisa : Ihmisoikeuksien historia, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Ihmisoikeuksien historia / Nieminen, Liisa

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansainväliset ihmisoikeudet / Helminen, M.; Lång, K.J. (eds.), p. 19 - 42. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus (D), 1987 .

ISBN 951 640 349 2

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli käsittelee ihmisoikeuksien historiaa, ihmisoikeus- käsitettä ja jaottelua.Perusoikeuksien lainsäädäntöhistoriaa tarkastellan toisessa jaksossa, ihmisoikeuksien kansainvälisen suojelun historiaa kolmannessa. The first part of the article deals with the history of human rights, the human rights concept and classification.The second part takes up the legislative history of basic rights, whereas the third part treats the history of international protection of human rights.

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet

 
17. Viljanen, Veli-Pekka : Perusoikeudet ja lainsäätäjä, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Perusoikeudet ja lainsäätäjä / Viljanen, Veli-Pekka

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Finländska mänskorättsperspektiv / Myntti, K. (ed.) - (Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi, Serie A. ; Publikation nr. 5), p. 71-82. - Turku / Åbo : Åbo Akademi (D), 1987. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 340 8

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa problematisoidaan tietyiltä osin suomalaisen perusoikeuskäsityksen muotoutumisprosessia historiallisen aineiston valossa. The article deals with some aspects of the Finnish conception of constitutional rights and the history and development of this conception.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
18. Scheinin, Martti : Ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien suoja Suomessa kriisioloissa ja kriiseihin varauduttaessa, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien suoja Suomessa kriisioloissa ja kriiseihin varauduttaessa / Scheinin, Martti

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Lukeeko hätä lakia / Tuori, K.; Scheinin, M. (eds.), p. 155-193. - Helsinki : Helsingin Yliopisto (D), 1988. - ISSN 0785-4129

ISBN 951 454865 5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja erittelee kansainvälisten ihmisoikeusnormien ja kansallisen perusoikeusjärjestelmän suhdetta suomalaisessa hätätilaoikeudessa, hän pyrkii vertailemaan perusoikeus- ja ihmisoikeussuojan ulottuvuutta ja institutio- naalisia ratkaisuja sekä osoittaa kansallisen perusoikeusjärjestelmän kehittämistarpeita.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Suomen Akatemian tutkimushanke "Oikeuden rajat".

 
19. Sipponen, Kauko (ed.) : Perusoikeustyöryhmän muistio, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Perusoikeustyöryhmän muistio / Sipponen, Kauko (ed.) - (Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisuja ; No. 3), var. pag.. - Helsinki : Oikeusministeriö; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1982. - ISSN 0356-8431

ISBN 951 46 6246 6

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Oikeusministeriö asetti 25 toukokuuta 1981 työryhmän valmistelemaan ja hankkimaan selvityksiä, joita pidetään tarpeellisina perusoikeussäännöstön uudistamistyössä.Tämä muistio luovutettiin oikeusministeriölle 14. huhtikuuta 1982.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR; ICESCR;

 
20. Mikkola, Matti : Sosiaalisten perusoikeuksien toteutumisesta Suomessa, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Sosiaalisten perusoikeuksien toteutumisesta Suomessa / Mikkola, Matti

REFERENCE TO GENERIC UNIT: TSS-oikeudet ja Suomi / Myntti, K. (ed.) - ( Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A ; No.260), p.60-63. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 455

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa käsitellään sosiaalilainsäädännön rakennetta, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen paikallisia tarpeita, subjektiivista oikeutta, sosiaalisten ongelmien ehkäisyä sekä sosiaalisten perusoikeuksien historiallista taustaa.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
21. Viilo, Juhani : Oikeus asuntoon : toteutuva TSS-oikeus, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Oikeus asuntoon : toteutuva TSS-oikeus / Viilo, Juhani

REFERENCE TO GENERIC UNIT: TSS-oikeudet ja Suomi / Myntti, K. (ed.) - ( Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A ; No.260), p.64-70. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 455

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa pohditaan miten oikeus asuntoon on Suomessa toteutunut, miten Suomen lainsäädäntö turvaa oikeutta asuntoon.Lisäksi tarkastellaan subjektiivistä oikeutta perusoikeuden sisällä, perusoikeuden toteuttamisnäköaloja, TSS ja Suomen velvoitteita sekä kysymystä -ratkeaako oikeus asuntoon -perusoikeus erityisryhmien kautta.

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
22. Bruun, Niklas : Työelämän oikeudet : perusoikeuksina Suomessa, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Työelämän oikeudet : perusoikeuksina Suomessa / Bruun, Niklas

REFERENCE TO GENERIC UNIT: TSS-oikeudet ja Suomi / Myntti, K. (ed.) - ( Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A ; No. 260), p.71-72. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 455

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa tarkastellaan työntekijöiden oikeuksien kahtia jakoa ja miten tämä on muuttumassa.Työpaikalla ja suhteessa valtioon oikeudet määräytyvät työlainsäädännön mukaan, suhteessa valtioon nämä oikeudet ovat kansalaisoikeuksina vahvistettuja hallitusmuodossa.

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
23. Scheinin, Martin : Ihmisoikeudet ja lainsäätäjä, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Ihmisoikeudet ja lainsäätäjä / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: TSS-oikeudet ja Suomi / Myntti, K. (ed.) - ( Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A ; No.260), p.81-90. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 455

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa käsitellään ihmisoikeussopimusten vaikutusta lainsäätäjän toiminnassa, sopimusten rajoituksia ja poikkeamista sekä lyhyt selostus sopimusten suorasta sovellettavuudesta.Lisäksi tarkastellaan ihmisoikeussopimusten vaikutusta perusoikeusuudistuksessa ja perustuslakivaliokunnan kannanottoa 1988.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; ECHR

 
24. Viljanen, Veli-Pekka : Kansalaisten yleiset oikeudet , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kansalaisten yleiset oikeudet : tutkimus suomalaisen perusoikeuskäsityksen muotoutumisesta autonomikaudella ja itsenäisyyden ensi vuosina / Viljanen, Veli-Pekka - (Suomalaisen oikeusajattelun perusteet (SOAP).Julkaisuja. ; No.5) , 246 p.. - Turku : Turun Yliopisto (D), 1986. - ISSN 0781 1411

ISBN 951 642 874 6

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten suomalaisen perusoikeuskäsityksen keskeiset oikeudelliset rakennepiirteet muotoutuivat, täsmentyivät ja vakiintuivat autonomian aikana ja itsenäisyyden ajan ensimmäisinä vuosina.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
25. Statsförfattningskommittens delbetänkande 1974, 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Statsförfattningskommittens delbetänkande 1974 /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Komiteanmietintö = Kommitteebetänkande : No. 27., 221 p.. - Helsinki : Valtioneuvosto = Statsrådet; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral, 1974.

ISBN 951 46 1099 7

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Statsförfattningskommitte'n behandlar i sitt delbetänkande frågor som i huvudsak gäller de högsta statsorganens organisation och befogenhet samt medborgarnas grundrättigheter och rättsskydd, vidare granskar man även republikens presidents ställning och hans förhållande till övriga statsorgan från olika sidor.

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
26. Saario, Voitto : Oikeuslaitoksen merkitys ihmisen perusoikeuksien ja -vapauksien turvaajana, 1968
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Oikeuslaitoksen merkitys ihmisen perusoikeuksien ja -vapauksien turvaajana / Saario, Voitto

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 66(8)., p.965-976. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1968.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa käsitellään oikeuslaitoksen merkitys ihmisen perusoikeuksien ja -vapauksien turvaajana, miten nämä oikeudet ovat kehittyneet, uudistustöitä oikeudenkäyntimenettelyn alalla sekä ihmisten muuttuvaa käsitystä perusoikeuksista.

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
27. Jyränki, Antero : Näkökohtia Suomen perusoikeusjärjestelmästä, 1968
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Näkökohtia Suomen perusoikeusjärjestelmästä / Jyränki, Antero

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 66(8)., p.977-1002. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1968.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoitelmassa Antero Jyränki käsittelee perusoikeuksien kehitystä, mistä ne saivat alkuunsa, perusoikeusjärjestelmää Suomessa, sen kehitys ja muuttuminen, perusoikeudet käsitteenä, perusoikeuksien sisällön määrittelyä.A.Jyränki käy myös läpi joitakin eri perusoikeuksia mm. omaisuuden turvaa ja sana- ja painovapautta.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
28. Söderman, Jacob : The non-judicial mechanisms for the protection of the fundamental rights of persons in the sphere of the CSCE countries, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

The non-judicial mechanisms for the protection of the fundamental rights of persons in the sphere of the CSCE countries / Söderman, Jacob, 14 p.. - s.l. : s.n., 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / Eastern Europe / Finland : 8000 / 8100

NOTE (MEETINGS): Ombudsman conference, Madrid, (19920528-19920530), (C)

NOTE (GENERAL): Charter of Paris for a new Europe; ICCPR; ECHR;

 
29. Adam, Antal : La definition constitutionnel des droits et des libertes, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

La definition constitutionnel des droits et des libertes / Adam, Antal

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Etudes du droit constitutionnel hongrois, p.23-39. - Budapest : Institut des sciences juridiques et politiques de léAcademie des sciences de Hongrie (D), 1987.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Dans son texte léauteur analyse déabord les traits generaux de la constitution, puis les prinipaux trait distinctifs de la definition constitutionnel des droits et des libertes dans les nouvelles constitutions et pour terminer il etudie les principaux caracteristique, problemes et directions de developpement de la definition constitutionnel des droit et des libertes en Hongrie.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Hungary : 8129

NOTE (GENERAL): Rapports nationaux prepares pour le II e Congres mondial de léAssociation internationale de droit constitutionnel (Paris, Aix-en-Provence, 1987)

 
30. Racz, Attila : Protection of the fundamental rights of the citizens in Hungary, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Protection of the fundamental rights of the citizens in Hungary / Racz, Attila

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Etudes du droit constitutionnel hongrois, p.40-64. - Budapest : Institut des sciences juridiques et politiques de léAcademie des sciences de Hongrie (D), 1987.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author examins the protection of fundamental rights in Hungary.He starts by studying the fundamental rights of the citizens in general, then the guarantees of the fundamental rights of the citizens in general (legal guarantees) and at last he studies the constitutional guarantees of the fundamental rights of the citizens.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Hungary : 8129

NOTE (GENERAL): Rapports nationaux prepares pour le II e Congres mondial de léAssociation internationale de droit constitutionnel (Paris, Aix-en-Provence, 1987)

[Next]


24.11.1999