[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('oikeus saapua maahan') results in 46 hits


[Previous]

 
31. Blake, Nicholas : British nationality law, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

British nationality law / Blake, Nicholas

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Nationality laws in the European Union = Le droit de la nationalité dans l'Union Européenne / Nascimbene, B. (ed.), p. 678-771. - Milano : Giuffre editore [Butterworths], 1996.

ISBN 88-14-06139-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* naturalisering = naturalisation = kansalaistaminen
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* barn = children = lapset
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom

NOTE (GENERAL): British nationality act (full text); Refugee convention; ECHRP-4;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
32. Kuosma, Tapio : Ulkomaalaislaki ja hallintolainkäyttö, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ulkomaalaislaki ja hallintolainkäyttö / Kuosma, Tapio, 402 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus, 1997.

ISBN 952-14-0022-6

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* asyl = asylum = turvapaikka
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* utvisning = expulsion = maastakarkotus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LIBRARY LOCATION: offentlig rätt

 
33. Rantanen, Mervi : Förbudet mot tvångsförflyttning i interna konflikter, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Förbudet mot tvångsförflyttning i interna konflikter / Rantanen, Mervi, 95 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, 1997.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* intern konflikt = internal conflict = sisäinen selkkaus
* tvångsförflyttade personer = displaced persons = hätäsiirtolaiset
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* OSSE = OSCE = ETYJ
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* reservationer = reservations = varaumat
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna = European Commission of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustoimikunta

NOTE (THESIS): Avhandling pro gradu i folkrätt (master's thesis);

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; ICCPR; ICESCR; Vienna Convention on the law of treaties; ECHR; ESC; Genocide convention; Refugee convention; Hague conventions (IV); AMR; Additional protocols to the Geneva conventions; CEDAW; ACHPR; CRC; Migrant workers convention; Protocol of san Salvador; Declaration of minimum humanitarian standards;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: avhandlingar

 
34. Hailbronner, Kay : Readmission agreements and the obligation on states under public international law to readmit their own and foreign nationals, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Readmission agreements and the obligation on states under public international law to readmit their own and foreign nationals / Hailbronner, Kay

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Zeitschrift für ausländisches öffentliches und Völkerrecht [=ZaöRV] : 57/1., p. 1-50. - Heidelberg : Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 1997 . - ISSN 0044-2348

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* EU = EU = EU
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* OSSE = OSCE = ETYJ

GEOGRAPHICAL TERMS: Poland / Eastern Europe / Slovenia

NOTE (GENERAL): ICCPR-12; UDHR-13; ECHRP-4; Schengen convention; Refugee convention; European convention on the transmission of the responsibility for refugees; Dublin convention; Dayton peace agreement; Lomé convention (IV);

 
35. Länsineva, Pekka (toim.) : Perusoikeuspuheenvuoroja, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Perusoikeuspuheenvuoroja / Länsineva, Pekka (toim.) ; Viljanen, Veli-Pekka (toim.) - (Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja : julkisoikeuden sarja A ; no. 32), 307 p.. - Turku : Turun Yliopisto, 1998. - ISSN 0783-1986

ISBN 951-29-1288-0

LANGUAGE: FIN, SWE

ABSTRACT: The articles are:. 1. Lars D. Eriksson : Rätten till hälsa - mera än en rättighet. 2. Petri Helander : Perusoikeudet ja lainsoveltaminen : laaja eurooppalainen näkökulma. 3. Paula Ilveskivi : perusoikeusuudistus paradigmamuutoksena. 4. Heikki Kulla : Hallintomenettely ja perusoikeudet. 5. Kari Kuusiniemi : Ympäristöperusoikeuden tulkintavaikutuksista. 6. Juha Lavapuro : Miksi perustuslaille ei pitäisi anna etusijaa?. 7. Pekka Länsineva : Perusoikeudet - nyt. 8. Olli Mäenpää : Lakivaraus perusoikeuksien suojana hallintotoiminnassa. 9. Kimmo Nuotio : perusoikeuksien merkityksestä rikosoikeudessa. 10. Ari-Matti Nuutila : Rangaistuksella uhkaaminen ja rangaistukseen tuomitse- minen perusoikeuksien valossa. 11. Kirsi Piispanen : Välttämätön paha? Näkökohtia poliisin preventiivisestä epäkonventionaalisesta tiedonhankinnasta. 12. Maija Sakslin : Kansallisista perusoikeuksista yhteisön oikeudeksi. 13. Ilkka Saraviita : Ylimmät lainvalvojat perusoikeusjärjestelmän toteuttajina. 14. Martin Scheinin : Lisiä oppiin perusoikeussäännösten velvoittamista tahoista. 15. Pekka Vihervuori : Hallitusmuodon 14 a ja horisontaalisuhteet. 16. Jukka Viljanen : Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen hyödyntäminen kansallisessa perusoikeustulkinnassa. 17. Veli-Pekka Viljanen : Perusoikeudet ja rikoslainsäädäntö.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* AIDS = AIDS = AIDS
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* ECJ = ECJ = ECJ
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* socialskydd = social security = sosiaaliturva

NOTE (GENERAL): ICCPR-14; ECHR-8-14; ICESCR-12; TEU;

 
36. Puumalainen, Mikko : Ulkomaalaisen maahantulo-oikeudesta Euroopan yhteydessä, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Ulkomaalaisen maahantulo-oikeudesta Euroopan yhteydessä / Puumalainen, Mikko

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Oikeustiede - jurisprudentia : 28 : 1995 / Aarnio, A. ... [et al.], p. 303-362. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys , 1995. - ISSN 0355-8215

ISBN 951-855-148-0

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* EG = EC = EY
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* invandring = immigration = maahanmuutto
* EU = EU = EU
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus

NOTE (GENERAL): UDHR; ECHR; ICCPR; Schengen convention;. SUMMARY : On the alien's right to enter in the European integration.

 
37. Grahl-Madsen, Atle : Article 13, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Article 13 / Grahl-Madsen, Atle ; Melander, Göran ; Ring, Rolf

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The universal declaration of human rights : a common standard of achievement / Alfredsson, G.; Eide, A.; (eds.), p. 265-278. - Hague : Martinus Nijhoff Publ., 1999.

ISBN 90-411-1168-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* flyktingar = refugees = pakolaiset

NOTE (GENERAL): UDHR-13; ECHRP-4; ICCPR; AMR; ACHPR; CERD; ICESCR; OAU refugee convention; Convention relating to the status of stateless persons; Helsinki final act;

 
38. Grahl-Madsen, Atle : Asylum, territorial, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Asylum, territorial / Grahl-Madsen, Atle

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Encyclopdia of public international law : vol. 8 : human rights and the individual in international law - international economic relations / Bernhardt, R. (chief ed.), p. 42-46. - Amsterdam : Elsevier Science publ., 1985.

ISBN 0-444-87911-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* asyl = asylum = turvapaikka
* ICJ = ICJ = ICJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rätt att återvända till sitt land = right to return to one's country = oikeus palata maahansa
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)

NOTE (GENERAL): Refugee convention; ICCPR-12; ECHRP-4-2; Havana convention fixing the rules to be observed for the granting of asylum ; Montevideo convention on political asyl um; Montevideo treaty on political asylum and refugee; Caracas conventions on diplomatic asylum and on territorial asylum; AMR; Convention to prevent and punish the acts of terrorism taking the form of crimes against persons and related extortion that are of international significance; European declaration on territorial asylum; European convention on extradition; European convention on the suppression of terrorism; OAU refugee convention;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
39. Kuosma, Tapio : Ulkomaalainen, pakolainen, turvapaikanhakija, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ulkomaalainen, pakolainen, turvapaikanhakija : ulkomaalaiskohtelusta ulkomaalaislain mukaan / Kuosma, Tapio, 282 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus, 1999.

ISBN 952-14-0255-5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Sisällys:. 1. Yleiset säännökset. 2. Matkailu. 3. Oleskelu. 4. Työnteko. 5. Kansainvälisen suojelun antaminen. 6. Maahantulon estäminen ja maasta poistaminen. 7. Turvaamistoimet. 8. Muutoksenhaku. 9. Rangaistussäännökset. 10. Erinäiset säännökset

INDEX WORDS:
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki
* utlänningsombudsman = alien's ombudsman = ulkomaalaisvaltuutettu
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* EES = EEA = ETA

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden / Norway / Denmark / Iceland

 
40. Scheinin, Martin : III: YKSITTÄISET PERUSOIKEUDET : Liikkumisvapaus (PL 9), 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

III: YKSITTÄISET PERUSOIKEUDET : Liikkumisvapaus (PL 9) / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Perusoikeudet / Hallberg, P. ... [et al.] - ( Oikeuden perusteokset), p. 295-332. - Helsinki : WSOY, 1999.

ISBN 951-6700-006-3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* kvinnor = women = naiset
* barn = children = lapset
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* hembygdsrätt = right of domicile = kotiseutuoikeus
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* kidnappning = kidnapping = kidnappaus
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): ICCPR; Schengen convention; UDHR-14; Refugee convention; CAT; CRC-9-11-22; TEU; ToA; ECHRP-4-4;

 
41. Anttila, Maarit : AIDS does not discriminate but people do, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

AIDS does not discriminate but people do / Anttila, Maarit

REFERENCE TO GENERIC UNIT: New trends in discrimination law - international perspectives / Hannikainen, L.; Nykänen, E. (eds.) - (Publications of Turku Law School ; vol. 3; no. 1), p. 223-244. - Turku : Turku Law School, 1999. - ISSN 1237-5934

ISBN 951-29-1476-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* EU = Eu = EU
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* WHO = WHO = WHO
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* utlämning = extradition = luovuttaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / United Kingdom

NOTE (GENERAL): ECHR-3; ICCPR;

 
42. van Dijk, P. : Protection of "integrated" aliens against expulsion under the European convention on human rights, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Protection of "integrated" aliens against expulsion under the European convention on human rights / van Dijk, P.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European journal of migration and law : vol. 1; no. 3., p. 293-312. - Hague : Kluwer Law, 1999. - ISSN 1388-364X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* nationalitet = nationality = kansallisuus

NOTE (GENERAL): ECHRP-4(4); ECHRP7-1; UDHR;

 
43. Jayawickrama, Nihal : The judicial application of human rights law, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The judicial application of human rights law : national, regional and international jurisprudence / Jayawickrama, Nihal, cxxix, 965 p.. - Cambridge : Cambridge U. P., 2002.

ISBN 0-521-78042-X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. Part I. Introduction: 1. Historical and juridical background; 2. The international bill of human rights; 3. The domestic protection of human rights; 4. The international protection of human rights. Part II. General Principles: 5. Interpretation; 6. Non-discrimination; 7. Limitations; 8. Derogation. Part III. The Substantive Rights: 9. The right of self-determination; 10. The right to life; 11. The right to freedom from torture; 12. The right to freedom from slavery; 13. The right to liberty; 14. The rights of prisoners; 15. The right to freedom of movement; 16. The right to a nationality; 17. The right to a fair trial; 18. The rights of accused persons; 19. The right to recognition as a person; 20. The right to privacy; 21. The right to freedom of thought; 22. The right to freedom of expression; 23. The right to freedom of assembly; 24. The right to freedom of association; 25. The right to family life; 26. The rights of the child; 27. The right to participate in public life; 28. The right to equality; 29. The rights of minorities; 30. The rights relating to work; 31. The rights relating to social security; 32. The right to an adequate standard of living; 33. The rights relating to property; 34. The right to health; 35. The right to education; 36. The right to cultural life; Selected bibliography; Indices: Subjects; Terms and phrases; Accessions to Treaties.

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* absoluta rättigheter och friheter = absolute rights and freedoms = ehdottomat oikeudet ja vapaudet
* anklagade personer = accused persons = syytetyt henkilöt
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* inskränkningar = derogations = poikkeukset
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* val = elections = vaalit
* sysselsättning = employment = työllisyys
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* tolkning = interpretation = tulkinta
* asyl = asylum = turvapaikka
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* jämlikhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* ratificering = ratification = ratifiointi
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = inter-amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* allmänna ordningen = public order = yleinen järjestys
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* ILO = ILO = ILO
* barn = children = lapset
* FN:s folkrättskommission = International Law Commission (ILC) = kansainvälisen oikeuden toimikunta
* islam = Islam = islaminusko
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* äktenskap = marriage = avioliitto
* medicinsk behandling = medical treatment = lääkehoito
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* NGO = NGO = NGO
* NATO = NATO = NATO
* kärnvapen = nuclear weapons = ydinaseet
* OAU = OAU = OAU
* OAS = OAS = OAS
* PLO = PLO = PLO
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* abort = abortion = abortti
* fattigdom = poverty = köyhyys
* prostitution = prostitution = prostituutio
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rapporter = reports = raportit
* reservationer = reservations = varaumat
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* förbud mot retroaktiv lagstiftning = freedom from retroactive legislation = takautuvan lainsäädännön kielto
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* utsätta sig för åtal = self-incrimination = saattaa itsensä syytteen vaaraan
* slaveri = slavery = orjuus
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt

GEOGRAPHICAL TERMS: Albania / Andorra / Anguilla / Cameroon / Canada / Ceylon / Chile / China / Colombia / Congo / Ghana / Costa Rica / Cuba / Cyprus / Czechoslovakia / Czech Republic / Hungary / Soouth Africa / Denmark / Belgium / Botswana / Dominican Republic / Ecuador / El Salvador / Equatorial Guinea / Falkland Islands / Jamaica / Finland / France / Gambia / germany / Ghana / Greece / Guyana / Hungary / India / Iraw / Iran / Ireland / Israel / Italy / Jamaica / Japan / Kenya / Kuwait / Lesotho / Malaysia / Malta / Macedonia / Mauritius / Namibia / netherlands / New Zealand / Nicaragua / Nigeria / Northen Ireland / Norway / Pakistan / Panama / Papua New Guinea / Peru / Portugal / Sierra leone / Slovenia / Slovak Republic / Solomon Islands / Somalia / South Africa / Senegal / South Korea / USSR / Spain / Sri LAnka / Suriname / Swaziland / Sweden / Switzerland / Tanzania / Togo / Tonga / Turkey / Zaire / Zambia / Turkey / Uganda / Ukraine / USA / Venezuela / Zaire / Zambia / Zimbabwe / Yugoslavia / Western Samoa

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Grenada

NOTE (GENERAL): UDHR; UN charter; ICCPR; ICESCR; Genocide convention; ECHR; Geneva conventions; ADRD; ACHPR; Atlantic charter; GC-24-26 (ICCPR); Declaration on friendly relations; ICCPR-OP; ESC; Virginia declaration of rights;

URL http://books.cambridge.org/052178042X.htm

 
44. Joseph, Sarah : International covenant on civil and political rights , 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International covenant on civil and political rights : cases, materials and commentary / Joseph, Sarah ; Schult, Jenny ; Castan, Melissa. - 2. ed.., lx, 985 p.. - Oxford : Oxford U. P., 2004.

ISBN 0-19-925807-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* offer = victims = uhrit
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* tortyr = torture = kidutus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* barn = children = lapset
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* reservationer = reservations = varaumat
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* abort = abortion = abortti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* adoption = adoption = adoptio
* affirmative action = affirmative action = affirmative action
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* CAT Committee = CAT Committee = CAT Committee
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* CEDAW Committee = CEDAW Committee = CEDAW Committee
* utnyttjande av barn = exploitation of children = lasten hyväksikäyttö
* barn = children = lapset
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* korruption = corruption = korruptio
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* dödskö = death row = kuolemanjono
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* inskränkningar = derogations = poikkeukset
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* skilsmässa = divorce = avioero

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICCPR-OP; ICCPR-2OP; ICESCR; CRC; CEDAW;

 
45. Singh, Rabinder : Equality, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Equality : the neglected virtue / Singh, Rabinder

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European human rights law review : issue 2., p. 141-157. - London : Sweet & Maxwell, 2004. - ISSN 1361-1526

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* inskränkningar = derogations = poikkeukset
* romer = Roma = romanit
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom

NOTE (GENERAL): UDHR-1; ECHR-5-14-15;

 
46. Heiskanen, Heta-Elena : Discrimination of third-country nationals in European family reunification processess, 2012
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Discrimination of third-country nationals in European family reunification processess / Heiskanen, Heta-Elena, 81 p.. - Åbo : Åbo Akademi Univ. Department of Law, 2012.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* familjeåterförening = family reunification = perheen-yhdistäminen
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* EU-rätt = EU law = EU-oikeus
* rätt till familjeliv = right to family life = oikeus perhe-elämään
* ECJ = ECJ = ECJ
* gränskontroll = border control = rajatarkastus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee = ihmisoikeuskomitea
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden / Denmark / Norway

NOTE (THESIS): Master's thesis in public international law, ÅAU, Institute for Human Rights, 2012

NOTE (GENERAL): UN charter; UDHR; ECHR; ECHRP-4; CRC; ICCPR; ICESCR; CERD; Migrant workers convention; European convention on the legal status of migrant workers; ESC; CRC-OP; Declaration on the rights of minorities; UN charter; Refugee convention;


24.11.1999