[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Findoc: the search term indexes=('good governance') results in 137 hits


[Previous]

 
31. Suksi, Markku : Finlands statsrätt, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Finlands statsrätt : en sammanställning av material och tolkningar i anslutning till Finlands grundlag / Suksi, Markku, x, 483 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 2002.

ISBN 952-12-0964-X

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Innehåll: 1. Inledning 1.1 Individen och samhället 1.2 Suveränitet och offentlig makt 2. Deltagande i det nationella beslutsfattandet 2.1 Riksdagsval som utgångspunkt 2.2 Valprinciper 2.3 Valbarhet och uppdraget som riksdagsledamot 2.4 Partier 2.5 Rådgivande folkomröstning 3. Förfarandet inom det nationella beslutsfattandet 3.1 Riksdagens organ vid riksmötet 3.2 Riksdagsarbetets struktur 3.3 Riksdagen som lagstiftare 3.4 Riksdagens roll i internationellt samarbete 3.5 Riksdagen och budgetmakten 4. Det nationella beslutsfattandets innehåll 4.1 Inramning genom grundrättigheter och EG-rätt 4.2 Olika grundrättighetsdimensioner 4.3 Rättigheter för individens inre sfär 4.4 Individens rättigheter inom den utåtriktade sfären 4.5 Individens rättigheter inom gemenskapssfären 4.6 Grundläggande skyldigheter 4.7 Skyddet av rättigheter 4.8 EG-fördragets inverkan på det nationella beslutsfattandets innehåll 5. Förverkligande av det nationella beslutsfattandets resultat 5.1 Bakgrund 5.2 Republikens president 5.3 Statsrådet 5.4 Ministerier 5.5 Den övriga statsförvaltningen 5.6 Riksdagens förvaltning 5.7 Universiteten 5.8 Staten som ett enda rättssubjekt 5.9 Kommunal och annan regional självstyrelse 5.10 Ålands självstyrelse 5.11 Om den offentliga personalen i allmänhet och tjänstemän i synnerhet 5.12 Överföring av förvaltningsuppgifter på andra än myndigheter 6. Kontrollen av det nationella beslutsfattandets resultat 6.1 Om kontrollmaktens strukturer 6.2 Allmänna domstolar 6.3 Allmänna förvaltningsdomstolar 6.4 Specialdomstolar 6.5 Riksrätten 6.6 Domstolars oberoende 6.7 Normkontroll 6.8 Rättsskyddsmekanismer inom den verkställande makten 6.9 Övrig kontrollmakt 7. Avslutning Systematiskt register Sakregister

INDEX WORDS:
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* grundläggande skyldigheter = fundamental obligations = perusvelvollisuudet
* val = elections = vaalit
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = Sami = saamelaiset
* akademisk frihet = academic freedom = akateeminen vapaus
* barn = children = lapset
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* ECJ = ECJ = ECJ
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* grundrättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* ratificering = ratification = ratifiointi
* reservationer = reservations = varaumat
* romer = Roma = romanit
* rättsskydd = legal protection = oikeusapu
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* tortyr = torture = kidutus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

URL http://www.abo.fi/instut/imr/
URL Fulltext i EDILEX (http://www.edilex.fi/metadata/154.pdf)

 
32. Sano, Hans-Otto (ed.) : Human rights and good governance, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Human rights and good governance : building bridges / Sano, Hans-Otto (ed.) ; Alfredsson, Gudmundur (ed.) ; with the collaboration of Robin Clapp - (The Raoul Wallenberg Institute human rights library ; vol. 9), x, 261 p.. - Hague : Martinus Nijhoff publ., 2002.

ISBN 90-411-17777-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: INTRODUCTION, by H.-O. Sano, G. Alfredsson. 1. Good Governance - How Does It Relate to Human Rights? by M. Kjaer, K. Kinnerup. 2. The Usefulness of Human Rights for Democracy and Good Governance, by G. Alfredsson. 3. State Responsibility, Good Governance and Indivisible Human Rights, by M. Scheinin. 4. Good Governance, Human Rights, and the Rights of Minorities and Indigenous Peoples, by A. Eide. 5. Good Governance and the Implementation of Economic, Social and Cultural Rights, by I.E. Koch. 6. Bridging Human Rights and Governance - Constructing Civic Competence and the Reconstitution of Political Order, by B.-A. Andreassen. 7. Good Governance, Accountability and Human Rights, by H.-O. Sano. 8. Good Governance and Public Sector Reform: the Human Rights Consequences of Structural Adjustment Programmes, by T. Halvorsen, G.G. Michelsen. 9. Anti-Corruption Initiatives and Human Rights: the Potentials, by M. Buckley. 10. Good Governance in the Electoral Process; by M. Suksi. 11. Administrative Law Reform and Human Rights Observance in Public Administration and Beyond: the People's Republic of China, by K. Buhmann. About the Contributors.

INDEX WORDS:
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki

NOTE (GENERAL): UN charter-55; UDHR; ICCPR; ICESCR;

URL http://www.wkap.nl/prod/b/90-411-1776-8

 
33. Special issue on law and new approaches to governance in Europe, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Special issue on law and new approaches to governance in Europe /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European law journal : review of European law in context : vol. 8: issue 1., p. 1-192. - Oxford : Blackwell publ., 2002. - ISSN 1351-5993

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Mind the gap : law and new approaches to governance in the European Union, by Joanne Scott and David M. Trubek. 2. New regulatory approaches in "Greening" EU policies, by Andrea Lenschow. 3. Is the open method of coordination appropriate for organising activities at European level in sensitive policy areas?, by Caroline de la Porte. 4. The governance of the European Union : the potential for multi-level control, by Colin Scott. 5. The social partners and the governance agenda, by Catherine Barnard. 6. Rediscovering civil society : the European Union and the white paper on governance, by Kenneth A. Armstrong. 7. 'Deliberative supranationalism' - two defences, by Christian Joerges. 8. Adjudicating the market, by Michelle Everson. 9. Expanding the constitution beyond the court : the case of Euro-constitutionalism, by Oliver Gerstenberg.

INDEX WORDS:
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* EU = EU = EU
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

LIBRARY LOCATION: Europarätt

URL http://webdb.iue.it/FMPro?-db=eljweb.fp5&-format=eljweb%2frecord%5fdetail.htm&-lay=elj&Issue=8%3a%20Issue%201&-recid=32791&-find=

 
34. Finell, Peter : Contemporary challenges for post-conflict governance and civilian crisis management, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Contemporary challenges for post-conflict governance and civilian crisis management : a study of the protection of minority groups and the re-building of the judiciary inpost-conflict societies / Finell, Peter, v, 94 p. + 9 p.. - Åbo/Turku : Åbo Akademi University. Institute for Human Rights, 2002.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* EU = EU = EU
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* folkmord = genocide = kansanmurha
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* etnisk rensning = ethnic cleansing = etninen puhdistus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* UNHCR = UNHCR = UNHCR

NOTE (GENERAL): Framework convention for national minorities; UN charter; ICCPR; ECHR; The statute of the ICC;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
35. Riesenhuber, Eva : The International Monetary Fund under constraint, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The International Monetary Fund under constraint : legitimacy of its crisis management / Riesenhuber, Eva - (Legal aspects of international organization ; vol. 39), xix, 420 p.. - Hague : Kluwer Law, 2001.

ISBN 90-411-1577-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. Acknowledgments. List of Abbreviations. I. Introduction. II. The International Monetary Fund - A General Introduction. III. The Asian Crisis. IV. Indonesia. V. The Crisis in Indonesia. VI. Legitimacy of the IMF Programs in Indonesia. VII. Suggestions for a New Financial System. VIII. Conclusion. References. Index.

INDEX WORDS:
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* u-hjälp = development = kehitysapu
* IMF = IMF = IMF
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* globalisering = globalization = globalisaatio
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* WTO = WTO = WTO

URL http://www.wkap.nl/prod/b/90-411-1577-3

 
36. Ramcharan, Bertrand G. : Human rights and human security, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Human rights and human security / Ramcharan, Bertrand G. - (International studies in human rights ; vol. 70), v, 246 p.. - Hague : Martinus Nijhoff publ., 2002.

ISBN 90-411-1818-7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. I. Human Rights and Human Security. II. The Security Council, Human Rights and Human Security. III. Poverty, Human Rights and Human Security. IV. Equality and Security. V. The United Nations Commission on Human Rights and Human Security. VI. The Special Rapporteurs and Special Procedures of the United Nations Commission on Human Rights and Human Security. VII. The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and Human Security. VIII. The Secretary-General and Human Security: Good Offices and Preventive Action. IX. Protection by the United Nations High Commissioner for Human Rights (I). X. Protection by the United Nations High Commissioner for Human Rights (II). XI. Urgent Action for the Protection of Human Rights. XII. Special Sessions of the Commission on Human Rights. Conclusion. Declaration on Human Rights/Human Security of 1 December 2001. Index.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* fattigdom = poverty = köyhyys
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* högkommissarie för mänskliga rättigheter = High Commissioner for Human Rights = ihmisoikeusvaltuutettu
* fattigdom = poverty = köyhyys
* specialrapportör = special rapporteur = erityisraportoija
* AIDS = AIDS = AIDS
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* internationell handel = international trade = kansainvälinen kauppa
* CAT Committee = CAT Committee = CAT Committee
* barn = children = lapset
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* folkmord = genocide = kansanmurha
* grova brott mot mänskliga rättigheter = gross violations of human rights = törkeät ihmisoikeusloukkaukset
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* interima åtgärder = interim measures = väliaikaiset toimenpiteet
* NGO = NGO = NGO
* rasism = racism = rasismi
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* slaveri = slavery = orjuus
* UNDP = UNDP = UNDP
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* kvinnor = women = naiset
* slaveri = slavery = orjuus
* terrorism = terrorism = terrorismi
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

NOTE (GENERAL): UDHR;

URL http://www.wkap.nl/prod/b/90-411-1818-7

 
37. Brems, Eva : Human rights universality and diversity, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Human rights universality and diversity / Brems, Eva - (International studeis in human rights ; vol. 66), xv, 574 p.. - Hague : Kluwer Law, 2001.

ISBN 90-411-1618-4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. PART ONE: Human Rights and the Universality Principle. I. Universality Concepts. II. Brief History of the Universality of Human Rights. PART TWO: An Analysis of Non-Western Human Rights Claims. I. Introduction. II. Asian Human Rights Claims. III. African Human Rights Views. IV. Islam and Human Rights Views. V. Some Common Conclusions. Part Three: Inclusive universality. I. Introduction. II. Upholding the Ideal of the Universality of Human Rights. III. Necessary Consequences of the Universality of Human Rights: Toward Inclusive Universality. IV. Further Marking Out Inclusive Universality. V. Summing Up. PART FOUR: Legal Techniques for the Accommodation of Diversity. I. Introduction. II. Flexibility. III. Transformation. IV. Conclusion on Legal Techniques for the Accommodation of Diversity. General Conclusion. Bibliography. Index.

INDEX WORDS:
* absoluta rättigheter och friheter = absolute rights and freedoms = ehdottomat oikeudet ja vapaudet
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* afrikanska kommissionen för människans och folkens rättigheter = African Commission on Human and Peoples' Rights = Afrikan ihmisoikeustoimikunta
* AIDS = AIDS = AIDS
* kolonialism = colonialism = kolonialismi
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* barnarbete = child labour = lapsityö
* barn = children = lapset
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* CEDAW Committee = CEDAW Committee = CEDAW Committee
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* kulturella rättigheter = cultural rights = sivistykselliset oikeudet
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* demokratisering = democratization = demokratisointi
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* ovillkorliga rättigheter = non-derogable rights = ehdottomat oikeudet
* ekonomisk utveckling = economic development = taloudellinen kehitys
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* skilsmässa = divorce = avioero
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* EU = EU = EU
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* kvinnlig könsstympning = female genital mutilation (FGM) = naisten sukupuolielinten silpominen
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* islam = Islam = islaminusko
* fundamentalism = fundamentalism = fundamentalismi
* grova brott mot mänskliga rättigheter = gross violations of human rights = törkeät ihmisoikeusloukkaukset
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* humanitär hjälp = humanitarian aid = humanitaarinen apu
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea
* AIDS = AIDS = AIDS
* implementering = implementation = toteuttaminen
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* ILO = ILO = ILO
* tolkning = interpretation = tulkinta
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* filosofi = philosophy = filosofia
* äktenskap = marriage = avioliitto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* NIEO = NIEO = UKTJ
* NGO = NGO = NGO
* non-state actors = non-state actors = non-state actors
* OECD = OECD = OECD
* politiska rättigheter = political rights = poliittiset oikeudet
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* pornografi = pornography = pornografia
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* allmänna ordningen = public order = yleinen järjestys
* rasism = racism = rasismi
* reservationer = reservations = varaumat
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* slaveri = slavery = orjuus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* tortyr = torture = kidutus
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset

NOTE (GENERAL): ACHPR; African charter on the rights and welfare of the child (ACRWC); AMR; ADRD; Bangkok declaration; Beijing declaration and platform for action; Cairo declaration on human rights in Islam; Charter of economic rights and duties of states; CEDAW; CRC; Declaration on the right to development; Declaration on the rights of minorities; ECHR; ESC; Framework convention for the protection of national minorities; Geneva conventions; CERD; ICESCR; Magna Charta; Rio declaration; UDHR; Universal Islamic declaration of human rights; Tunis declaration; UN charter; Vienna convention on the law of treaties; Virginian declaration of rights;

URL http://www.wkap.nl/prod/b/90-411-1618-4

 
38. Byers, Michael (ed.) : United States hegemony and the foundations of international law, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

United States hegemony and the foundations of international law / Byers, Michael (ed.) ; Nolte, George, xvii, 531 p.. - Cambridge : Cambridge U. P., 2003.

ISBN 0-521-81949

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. Introduction: The complexities of foundational change, by Michael Byers. Part I : INTERNATIONAL COMMUNITY: 1. The international community, international law and the United States: three in one, two against one or one and the same?, by Edward Kwakwa. 2. The influence of the United States on the concept of the ‘International Community’, by Andreas Paulus. 3. Commentaries, by Martti Koskenniemi, Volker Rittberger and Steven Ratner. PART II : SOVEREIGN EQUALITY : 4. Sovereign equality: the Wimbledon sails on, by Michel Cosnard. 4. More equal than the rest? Hierarchy, equality and US predominance in international law, by Nico Krisch. 6. Commentaries, by Pierre-Marie Dupuy, Matthias Herdegen and Gregory Fox. PART III. USE OF FORCE :. 7. The use of force by the United States after the end of the Cold War and its impact on international law, by Marcelo Kohen. 8. Bending the law, breaking it, or developing it? The United States and the humanitarian use of force in the post-Cold War era, by Brad Roth; 9. Commentaries, by Thomas Franck, Jochen Frowein and Daniel Thuerer. Part IV : CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW:. 10. Powerful but unpersuasive? The role of the USA in the evolution of customary international law, by Stephen Toope. 11. Hegemonic custom, by Achilles Skordas. 12. Commentaries, by Rainer Hofmann, Andrew Hurrell and Rüdiger Wolfrum. Part V. LAW OF TREATIES: 9. The effects of US predominance on the elaboration of treaty regimes and on the evolution of the law of treaties, by Pierre Klein. 14. US reservations to human rights treaties: all for one and none for all?, by Catherine Redgwell. 15. Commentaries, by Jost Delbrueck, Alain Pellet and Bruno Simma. Part VI. COMPLIANCE: 17. Compliance: multilateral achievements and predominant powers, by Peter-Tobias Stoll. 16. The impact on international law of US non-compliance, by Shirley Scott. 18. Commentaries, by Vaughan Lowe, David Malone and Christian Tomuschat. Conclusion Georg Nolte.

INDEX WORDS:
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* reservationer = reservations = varaumat
* aggression = aggression = aggressio
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat
* barn = children = lapset
* klimatförändring = climate change = ilmastomuutos
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* folkmord = genocide = kansanmurha
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* könsdiskriminering = gender discrimination = syrjintäkielto
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* ICJ = ICJ = ICJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* IMF = IMF = IMF
* FN:s folkrättskommission = International Law Commission (ILC) = kansainvälisen oikeuden toimikunta
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* landminor = landmines = maamiinat
* NAFTA = NAFTA = NAFTA
* NATO = NATO = NATO
* OAS = OAS = OAS
* OSSE = OSCE = ETYJ
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* talibaner = Talibans = talibaanit
* tortyr = torture = kidutus
* terrorism = terrorism = terrorismi
* brott mot folkrätten = breach of international law = kansainvälisen oikeuden rikkomus
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* WTO = WTO = WTO
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Afghanistan / Africa / Albania / Argentina / Bangladesh / Asia / Belgium / Brazil / Burundi / Canada / Central African Republic / Belgium / Bosnia-Herzegovina / China / Cuba / Cyprus / Czechoslovakia / Dominican Republic / Ethiopia / Falkland Islands / France / Germany / Greece / Guatemala / USA / Hungary / India / Iran / Iraq / Israel / Italy / Japan / Liberia / Libya / Macedonia / Malaysia / Malvinas Islands / Mexico / Namibia / Netherlands / Nicaragua / Panama / Paraguay / Russian Federation / Rwanda / Sierra Leone / South Africa / Somalia / USSR / Spain / Switzerland / Sweden / Uganda / USA / Viet Nam / Yugoslavia / Zimbabwe

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Kosovo

NOTE (GENERAL): Vienna convention on the law of treaties; Vienna convention on diplomatic relations; UN charter; Truman declaration; CAT; The statute of the ICC; Rio convention; Ottawa convention; Montreal ozon protoocl; Kyoto protocol; ICESCR; ICCPR; AMR; CRC; Convention on biological diversity;

URL http://titles.cambridge.org/catalogue.asp?isbn=0521819490

 
39. Freeman, Michael : Human rights, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights : an interdisciplinary approach / Freeman, Michael, ix, 201 p.. - Cambridge : Polity Press, 2002.

ISBN 0-7456-2356-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Introduction : thinking about human rights. 2. Origins : the rise and fall of natural rights. 3. After 1945 : the new age of rights. 4. Theories of human rights. 5. The role of the social sciences. 6. Universality, diversity and difference : culture and human rights. 7. Idealism, realism and repression : the politics of human rights. 8. Development and globalization : economics and human rights. 9. Conclusion : human rights in the twenty-first century.

INDEX WORDS:
* asyl = asylum = turvapaikka
* autonomi = autonomy = autonomia
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* CSW Commission = CSW Commission = CSW Commission
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* demokrati = democracy = demokratia
* tidig varning = early warning = aikainen varoitus
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* demokratisering = democratization = demokratisointi
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* ekonomisk utveckling = economic development = taloudellinen kehitys
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* feminism = feminism = naisasialiike
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* islam = Islam = islaminusko
* NATO = NATO = NATO
* NGO = NGO = NGO
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* OSSE = OSCE = ETYJ
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rasism = racism = rasismi
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* tortyr = torture = kidutus
* WHO = WHO = WHO
* WTO = WTO = WTO
* kvinnor = women = naiset
* IMF = IMF = IMF

NOTE (GENERAL): Virginia declaration of rights; UN charter; ICCPR; ICESCR; CEDAW; CERD; DEDAW; Declaration on the rights of man and the citizen; Declaration on the right to development; Declaration on the rights of minorities; Draft declaration on the rights of indigenous peoples;

URL http://www.polity.co.uk/book.asp?ref=0745623565

 
40. Ketscher, Kirsten : Socialret, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Socialret : almindelige principper : retssikkerhed og administration . grundvaerdier / Ketscher, Kirsten. - 2. udg.., 435 p.. - Copenhagen : Forlaget Thomson, 2002.

ISBN 87-619-0352-3

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* åldersdiskriminering = age discrimination = ikäsyrjintä
* barn = children = lapset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* CEDAW Committee = CEDAW Committee = CEDAW Committee
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* pension = pension = eläke
* de äldres rätt = rights of elderly = vanhempien ihmisten oikeudet
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* ILO = ILO = ILO
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio

URL http://www.thomson.dk/pls/pdb/katpage.show_title?p_vare_id=17637&p_kampid=14

 
41. Buhmann, Karin : Implementing human rights through administrative law reforms, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Implementing human rights through administrative law reforms : the potential in China and Vietnam / Buhmann, Karin, 603 p.. - Copenhagen : Jurist- og Okonomforbundets forlag, 2001.

ISBN 87-574-0756-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Introduction. 2. Delimitation of subject. Definitions. Methodology and structure. 3. Theory. 4. Administartive law, human rights, justice in administration and good governance. 5. China of the tradition : administrative law, administrative governance and the normative sources. 6. Regional perspectives on law and governance in the tradition. 7. Late 20th century reforms of administrative law in the PRC. 8. Late 20th century Vietnamese reform of administrative law. Regional perspectives on remedies and indigenisation of law reforms. 9. The confucianised legal system un modern East Asian rights consciousness and the role of law. 10. Final assessments and conclusion. 11. Summary in Danish.

INDEX WORDS:
* ansvarighet = accountability = vastuullisuus
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* tolkning = interpretation = tulkinta
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; Vienna declaration and programme of action; UDHR;

 
42. Wouters, Jan (ed.) : Principles of proper conduct for supranational, state and private actors in the European Union, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Principles of proper conduct for supranational, state and private actors in the European Union : towards a Ius Commune : essays inhonour of Walter van Gerven / Wouters, Jan (ed.) ; Stuyck, Jules ; Kruger, Thalia, xx, 214 p.. - Antwerpen : Intersentia, 2001.

ISBN 90-5095-162-7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. CHAPTER I : Good governance in the European Union. 1. Introduction, by Lord Slynn of Hadley. 2. The European Commission in search of accountability : from chamber of secrets to good governance?, by Deirdre Curtin. 3. Good governance : the national experience, by Thijmen Koopmasn. 4. Comment from an EU point of view, by Chrstiaan W. A. Timmermans. CHAPTER II: JUDICIAL REVIEW OF ADMINISTRATIVE ACTION: 1. Introduction, by Gil Carlos Rodriguez Iglesias. 2. Judge-made harmonisation of national procedural rules : a bridging perspective, by Sacha Prechal. 3. Judicial review of Community acts from a German point of view, by Jürgen Schwarze. 4. Judicial review and the Community judicature : towrards a new European constitutionalism?, by Takis Tridimas. CHAPTER III : LIABILITY OF SUPRANATIONAL, STATE AND PRIVATE SECTOR:. 1. Introduction, by Bruno de Witte. 2. Mutual permeation of Community and national tort rules, by Jeremy Lever. 3. The Brasserie du pecheur puzzle, by Pierre Larouche. 4. Some remarks on Community and member state liability, by Francis G. Jacobs. 5. Comment from the point of view of EU competition law, by Luc Gyselen. CHAPTER 4 : TRIBUTE TO WALTER van GERVEN:. 1. Walter van Gerven's contribution to EU law, by Paul J. G. Kapteyn. 2. Principle andpractice : the contribution of Walter van Gerven to national and European private law, by Arthur Hartkamp. 3. The contributions of Walter van Gerven to the international debate on the concept, the geographical dimensions and the principles of economic law, by Pieter VerLoren van Themat.

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* ICJ = ICJ = ICJ
* nationella domstolar = national courts = kansalliset tuomioistuimet
* EG = EC = EY
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* GATT/WTO = GATT/WTO = GATT/WTO
* ILO = ILO = ILO
* IGC = IGC = IGC
* IMF = IMF = IMF
* OECD = OECD = OECD
* WHO = WHO = WHO
* offentlighetsprincipen = right of access principle = julkisuusperiaate
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* privata aktörer = private actors = yksityiset toimijat

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria / France / Germany / United Kingdom / USA

NOTE (GENERAL): ECHR; TEU; EU charter of fundamental rights;

LIBRARY LOCATION: Europarätt

URL http://www.oup-usa.org/isbn/0199242429.html

 
43. Nikula, Paavo : Charter of fundamental rights of the European Union, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Charter of fundamental rights of the European Union / Nikula, Paavo

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Finnish yearbook of international law (FYBIL) : 2000 : vol. XI / Koskenniemi, M. (Ed.-in-Chief), p. 3-10. - Hague : Martinus Nijhoff Publ., 2003.

ISBN 90-411-1792-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* EU = EU = EU
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): EU charter of the fundamental rights; Treaty of Nice;

 
44. Laubner, Tilmann : World Summit on sustainable development, Johannesburg, South Africa, 26 August- 4 September 2020 : "People,planet and prosperity", 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

World Summit on sustainable development, Johannesburg, South Africa, 26 August- 4 September 2020 : "People,planet and prosperity" / Laubner, Tilmann

REFERENCE TO GENERIC UNIT: German yearbook of international law [=GYIL] : vol 45 (2002), p. 417-430. - Berlin : Duncker & Humblot, 2003. - ISSN 0344-3094

ISBN 3-428-11135-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* fattigdom = poverty = köyhyys
* biologisk mångfald = biodiversity = biodiversiteetti
* globalisering = globalization = globalisaatio
* fiskerättigheter = fishing rights = kalastusoikeudet
* WTO = WTO = WTO

 
45. Rittberger, Volker (ed.) : Global governance and the United Nations system, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Global governance and the United Nations system / Rittberger, Volker (ed.), xii, 252 p.. - Tokyo : United Nations U. P., 2001.

ISBN 92-808-1075-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS: 1. From International to Global Governance: Actors, Collective Decision-Making, and the UN in the World of the Twenty First Century, by Tanja Brühl and Volker Rittberger. 2. Political Systems in the Postnational Constellation: Social Denationalization and Multilevel Governance, by Michael Zürn. 3. Security-Community building for better Global Governance, by Sorpong Peou. 4. Economic Globalization and Global Governance: Towards a post-Washington Consensus?, by Richard Higgott. 5. Pressing Ahead with New Procedures for Old Machinery: Global Governance and Civil Society, by Diana Tussie and maria Pia Riggirozzi. 6. A Subsidiary and Federal World Republic: Thoughts on Democracy in the Age of Globalization, by Otfried Höffe. 7. Global Governance and Justice, by Yash Tandon.

INDEX WORDS:
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* NATO = NATO = NATO
* OSSE = OSCE = ETYJ
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* OAS = OAS = OAS
* globalisering = globalization = globalisaatio
* ECJ = ECJ = ECJ
* EU = EU = EU
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* ILO = ILO = ILO
* IMF = IMF = IMF
* NAFTA = NAFTA = NAFTA
* nationalstat = nation state = kansallisvaltio
* NIEO = NIEO = UKTJ
* NGO = NGO = NGO
* OSSE = OSCE = ETYJ
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* Världsbanken = World bank = Maailmanpankki
* WHO = WHO = WHO
* WTO = WTO = WTO

NOTE (GENERAL): UN charter; Dayton peace agreement;

URL http://www.unu.edu/unupress/new/ab%2Dglobalgov.html

 
46. Friberg, Erik : 'Masters of their own destinty', 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

'Masters of their own destinty' : minorities' right to effective participation inpublic life in Vietnam : a minor field study of the minorities' formal participation inthe legislative process at the national level and in the implmentation of state law and policies at local levels and the minorities' informal participation thorugh the emerging civil society of Vietnam / Friberg, Erik, 90 p.. - Lund : University of Lund. Faculty of Law, 2002.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* implementering = implementation = toteuttaminen
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* ILO = ILO = ILO

NOTE (THESIS): Master's thesis in public international law, [2002], [T]

NOTE (GENERAL): Declaration on the rights of minorities; ICCPR-25-26; CERD; ICESCR; UDHR; CRC; CAT;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: thesis

 
47. Novitz, Tonia : 'A human face' for the Union or more cosmetic surgery , 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

'A human face' for the Union or more cosmetic surgery : EU competence in global social governance and promotion of core labour standards / Novitz, Tonia

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Maastricht journal of European and comparative law : vol. 9; no. 3., p. 231-262. - Bruylant : Intersentia, 2002. - ISSN 1023-263X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* ECJ = ECJ = ECJ
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* implementering = implementation = toteuttaminen
* ILO = ILO = ILO
* arbetsrätt = labour law = työoikeus
* IMF = IMF = IMF
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* internationell handel = international trade = kansainvälinen kauppa
* barnarbete = child labour = lapsityö
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto

NOTE (GENERAL): EU charter of fundamental rights; Convention on the worst forms of child labour (ILO convention no. 182); OECD guidelines on multinational enterprises;

URL http://www.maastrichtjournal.eu/pdf/?articleId=59adb18f84e0318b-81676e28d5b72f26

 
48. Munneke, Harold : Good governance in the Dutch realm, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Good governance in the Dutch realm : mere an Antillean and Aruban problem? / Munneke, Harold

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Tilburg foreign law review : vol. 6; no. 4., p. 369-386. - Tilburg : Tilburg University, 1997. - ISSN 0926-874X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands

 
49. Emmert, Frank : Administrative and court reform in Central and Eastern Europe, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Administrative and court reform in Central and Eastern Europe / Emmert, Frank

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European law journal : review of European law in context : vol. 9; no. 3., p. 288-315. - London : Blackwell publ., 2003. - ISSN 1351-5993

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* inkorporering = incorporation = yhdistäminen
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto

GEOGRAPHICAL TERMS: Estonia

NOTE (GENERAL): TEU-6;

LIBRARY LOCATION: Europarätt

URL http://www.ingenta.com/isis/searching/ExpandTOC/ingenta;jsessionid=wkxozhh3w44n?issue=infobike://bpl/eulj/2003/00000009/00000003&index=2
URL (full text)

 
50. Seppänen, Samuli : Good governance in international law, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Good governance in international law / Seppänen, Samuli - (Erik Castrén Institute research reports 2003 ; 13), xii, 148 p.. - Helsinki : University of Helsinki. The Erik Castrén Institute of International law and Human Rights, 2003. - ISSN 1457-5965

ISBN 952-10-1312-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* ECJ = ECJ = ECJ
* IMF = IMF = IMF
* ILO = ILO = ILO
* OECD = OECD = OECD
* OSSE = OSCE = ETYJ
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* korruption = corruption = korruptio
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* kvinnor = women = naiset
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* ansvarighet = accountability = vastuullisuus
* ICJ = ICJ = ICJ

NOTE (GENERAL): UN charter; Additional protocol to ESC; EU charter of fundamental rights; ECHR; Charter of Paris; Revised ESC; ICCPR; ICESCR; ESC-protocol; Vienna convention on the law of treaties; CEDAW;

URL http://www.helsinki.fi/oik/tdk/eci/publications.html#samuli

 
51. Alagappa, Muthiah (ed.) : International security management and the United Nations, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International security management and the United Nations / Alagappa, Muthiah (ed.) ; Inoguchi, Takashi, vii, 489 p.. - Tokyo : United Nations U. P., 1999.

ISBN 9-280-81001-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ansvarighet = accountability = vastuullisuus
* non-state actors = non-state actors = non-state actors
* OAU = OAU = OAU
* intern konflikt = internal conflict = sisäinen selkkaus
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* vapenhandel = arms trade = asekauppa
* demokratisering = democratization = demokratisointi
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* globalisering = globalization = globalisaatio
* humanitär hjälp = humanitarian aid = humanitaarinen apu
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* människohandel = trafficking in persons = ihmiskauppa
* ICRC = ICRC = ICRC
* IMF = IMF = IMF
* nya världsordningen = new world order = uusi maailmanjärjestys
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* NGO = NGO = NGO
* kärnvapen = nuclear weapons = ydinaseet
* OECD = OECD = OECD
* OAs = OAS = OAS
* fattigdom = poverty = köyhyys
* preventiv diplomati = preventive diplomacy = ennaltaehkäisevä diplomatia
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* WHO = WHO = WHO
* WTO = WTO = WTO
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki

GEOGRAPHICAL TERMS: Afghanistan / Africa / Albania / Angola / Asia / Australia / Congo / Bosnia-Herzegovina / Brundi / Burkina Faso / Cambodia / Cameroon / Canada / Chad / China / Colombia / Cuba / Cyprus / Latin-America / Iran / Iraq / Isarel / Italy / Indonesia / Japan / Kuwait / Korea / Lebanon / Lesotho / Liberia / Mexico / Morocco / Mozambique / Namibia / Nepal / New Zealand / Nicaragua / Northern Ireland / Paraguay / Peru / Philippines / Rhodesia / Russian Federation / Rwanda / Slovenia / Somalia / South africa / South Asia / Singapore / USSR / Sudan / Taiwan / Thailand / USA / Uruguay / Western Sahara / Zaire / Former Yugoslavia / Zimbabwe

LIBRARY LOCATION: Folkrätt/Lärarex

URL http://www.unu.edu/unupress/backlist/ab-security.html

 
52. Rajagopal, Balakrishnan : International law from below, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International law from below : development, social movements and third world resistance / Rajagopal, Balakrishnan, xvi, 343 p.. - Cambridge : Cambridge U. P., 2003.

ISBN 0-521-01671-1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. Introduction: PART I: INTERNATIONAL LAW, DEVELOPMENT AND THIRD WORLD RESISTANCE:. 1. Writing third world resistance into international law. 2. International law and the development encounter. PART II : INTERNATIONAL LAW, THIRD WORLD RESISTANCE AND THE INSTITUTIONALIZATION OF DEVELOPMENT : THE INVENTION OF THE APPARATUS: 3. Laying the groundwork: the mandate system. 4. Radicalizing institutions and/or institutionalizing radicalism? UNCTAD and the NIEO debate. 5. From resistance to renewal: Bretton Woods institutions and the emergence of the ‘new’ development agenda. 6. Completing a full circle: democracy and the discontent of development. PART III : DECOLONIZING RESISTANCE : HUMAN RIGHTS AND THE CHALLENGE OF SOCIAL MOVEMENTS:. 7. Human rights and the third world: constituting the discourse of resistance. 8. Recoding resistance: social movements and the challenge to international law. 9. Markets, gender and identity: a case study of the Working Women’s Forum as a social movement. PART IV. EPILOGUE

INDEX WORDS:
* ICJ = ICJ = ICJ
* ILO = ILO = ILO
* IMF = IMF = IMF
* NAFTA = NAFTA = NAFTA
* OAU = OAU = OAU
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* UNCTAD = UNCTAD = UNCTAd
* UNICEF = UNICEF = UNICEF
* WHO = WHO = WHO
* WTO = WTO = WTO
* globalisering = globalization = globalisaatio
* autonomi = autonomy = autonomia
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* demokrati = democracy = demokratia
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* feminism = feminism = naisasialiike
* EU = EU = EU
* sysselsättning = employment = työllisyys
* folkmord = genocide = kansanmurha
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* FN:s folkrättskommission = International Law Commission (ILC) = kansainvälisen oikeuden toimikunta
* NIEO = NIEO = UKTJ
* rasism = racism = rasismi
* fattigdom = poverty = köyhyys
* terrorism = terrorism = terrorismi
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* slaveri = slavery = orjuus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* tortyr = torture = kidutus
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* kvinnor = women = naiset
* våld = violence = väkivalta

NOTE (GENERAL): UDHR; Declaration on the right to development; ICCPR; ICESCR; Cairo declaration of human rights;

URL http://titles.cambridge.org/catalogue.asp?isbn=0521016711

 
53. Nowak, Manfred : Introduction to the international human rights regime, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Introduction to the international human rights regime / Nowak, Manfred - (The Raoul Wallenberg Institute human rights library ; vol. 14), xv, 365 p.. - Leiden : Martinus Nijhoff publ., 2003.

ISBN 90-0413-658-4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. What are human rights? 2. History of human rights. 3. International human rights protection - context and conceptions. 4. United Nations. 5. Council of Europe (CoE). 6. Organization of American States (OAS). 7. Organization of African Unity (OAU)/ African Union (AU). 8. Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE). 9. European Union (EU). 10. Efforts of other regional organizations to protect human rights. 11. Non-governmental organizations (NGOS). 12. Traditional procedures and mechanism for the international protection of human rights. 13. Shortcomings of traditional procedures and new trends in the international human rights regime. 14. Mechanisms for the åprevention of human rights violations. 15. Individual criminal responsibility for serious human ri ghts violations. 16. Human rights and the maintenance of peace and security. 17. Challenges for the future.

INDEX WORDS:
* ansvarighet = accountability = vastuullisuus
* rådgivande yttrande = advisory opinion = neuvoa-antava mielipide
* afrikanska kommissionen för människans och folkens rättigheter = African Commission on Human and Peoples' Rights = Afrikan ihmisoikeustoimikunta
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* barnarbete = child labour = lapsityö
* barnpornografi = child pornography = lapsipornografia
* barnprostitution = child prostitution = lapsiprostituutio
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* kollektiva klagomål = collective complaints = kollektiivivalitus
* CFSP = CFSP = YUTP
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* demokrati = democracy = demokratia
* utvecklingssamarbete = development co-operation = kehitysyhteistyö
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ekonomiska sanktioner = economic sanctions = taloudelliset pakotteet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* EU = EU = EU
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* ECJ = ECJ = ECJ
* CPT Committee = CPT Committee = CPT Committee
* kvinnlig könsstympning = female genital mutilation (FGM) = naisten sukupuolielinten silpominen
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus
* immunitet = immunity = koskemattomuus
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* ILO = ILO = ILO
* IMF = IMF = IMF
* nationalism = nationalism = nationalismi
* judeförintelsen = holocaust = juutalaisvaino
* non-state actors = non-state actors = non-state actors
* OAS = OAS = OAS
* OAU = OAU = OAU
* OSSE = OSCE = ETYJ
* HCNM = HCNM = HCNM
* fattigdom = poverty = köyhyys
* avvisning = non-refoulement principle = palautuskielto
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* slavhandel = slave trade = orjakauppa
* Specialdomstolen för Sierra Leone = Special Court for Sierra Leone = Sierra Leonen erityistuomioistuin
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* terrorism = terrorism = terrorismi
* sanningskommissioner = truth commissions = totuuskomissiot
* familjevåld = domestic violence = perheväkivalta
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha
* WHO = WHO = WHO
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* folkmord = genocide = kansanmurha
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha
* WTO = WTO = WTO
* CAT Committee = CAT Committee = CAT Committee
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee

NOTE (GENERAL): ACHPR; African charter on the rights and welfare of the child; AMR; ADRD; American declaration of independence; Atlantic charter; CEDAW; DEDAW; EU charter of fundamental rights; ECHR; European charter for regional and minority languages; Framework convention for the protection of national minorities; ESC; Inter-American convention on the prevention, punishment and eradication of violence against women; Inter-American convention to prevent and punish torture; Inter-American convention on the forced disappearance of persons; Lomé convention; OAS charter; OAU refugee convention; OECD guidelines for multinational enterprises; Revised ESC; The statute of the ICC; UN charter; Vienna convention on the law of treaties; Vienna declaration and programme of action; Genocide convention;

URL http://www.brill.nl

 
54. Smith, Karen E. : European Union foreign policy in a changing world, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

European Union foreign policy in a changing world / Smith, Karen E. - Cambridge : Polity Press, 2003.

ISBN 0-7456-2502-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Introduction. 2. The evolution of the EU as an international actor. 3. The EU's foreign policy instruments. 4. Regional cooperation. 5. Human rights. 6. Democracy and good governance. 7. Conflict prevention. 8. The fight against international crime. 9. Conclusion : The EU's international identity.

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* CFSP = CFSP = YUTP
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* konfliktförebyggande åtgärder = conflict prevention = konfliktien estäminen
* internationella brott = international crimes = kansainväliset rikkomukset
* demokrati = democracy = demokratia
* OSSE = OSCE = ETYJ
* WEU = WEU = WEU
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* ECJ = ECJ = ECJ
* val = elections = vaalit
* demokratiska underskottet = democratic deficit = demokratiavaje
* europeiska arresteringsordern = European arrest warrant (EAW) = eurooppalainen pidätysmääräys
* valobservation = election observation = vaalitarkkailu
* narkotika = drugs = huumeet
* globalisering = globalization = globalisaatio
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* IMF = IMF = IMF
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ICJ = ICJ = ICJ
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* NATO = NATO = NATO
* NGO = NGO = NGO
* OAU = OAU = OAU
* OAS = OAs = OAS
* OECD = OECD = OECD
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* terrorism = terrorism = terrorismi
* tortyr = torture = kidutus
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki

GEOGRAPHICAL TERMS: Afghanistan / Africa / Albania / Algeria / Argentina / Armenia / Austria / Azerbaijan / Belarus / Belgium / Bolivia / Bosnia-Herzegovina / Brazil / Bulgaria / Burma / Burundi / Cambodia / Canada / Chile / China / Costa Rica / Croatia / Cuba / Cyprus / Czech Republic / Denmark / East Germany / East Timor / Ecuador / Egypt / El Salvador / Eritrea / Estonia / France / Macedonia / Greece / Guatemala / Hong Kong / Hungary / Iceland / India / Indonesia / Iran / Iraq / Ireland / Israel / Italy / Ivory Coast / Kazakhstan / Kenya / Kuwait / Kyrgyzstan / Latin America / Latvia / Lebanon / Liberia / Libya / Liechtenstein / Luxembourg / malawi / Malaysia / Maldives / Malta / Mexico / Middle east / Moldova / Mongolia / Mozambique / Namibia / Netherlands / New Zealand / Niger / Nicaragua / North Korea / Norway / Paraguay / Peru / Philippines / Portugal / Qatar / Rhodesia / Russian Federation / Rwanda / Serbia / Singapore / Sierra leone / Slovakia / Slovenia / Somalia / South Africa / South Korea / USSR / Sri Lanka / Sudan / Sweden / syria / Taiwan / Thailand / Tunisia / Turkey / Turkmenistan / Uganda / Ukraine / United Arba Emirates / United Kingdom / USA / Uruguay / Uzbekistan / Venezuela / Yugoslavia / Zaire / Zambia / Zimbabwe

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Kosovo

URL http://www.polity.co.uk/book.asp?ref=0745625029

 
55. Williams, Andrew : EU human rights policies, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

EU human rights policies : a study in irony / Williams, Andrew - (Oxford studies in European law), xix, 219 p.. - Oxford : Oxford U. P., 2004.

ISBN 0-19-926896-7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Introduction. 2. Development. Policy and Human Rights. 3. Accession to the Community and Human Rights. 4. The Scope of Internal-External Incoherence. 5. Explaining Incoherence: the Orthodox Arguments. 6. The Invention of Human Rights in the Community. 7. European Identity and Human Rights. 8. Conclusion: The Irony of the Community's Human Rights Policies. Bibliography Index

INDEX WORDS:
* EU-utvidgning = EU enlargement = EU-laajentuminen
* apartheid = apartheid = rotusorto
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* CFSP = CFSP = YUTP
* ECJ = ECJ = ECJ
* folkmord = genocide = kansanmurha
* etnisk rensning = ethnic cleansing = etninen puhdistus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rasism = racism = rasismi
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* romer = Roma = romanit

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria / Belgium / Bulgaria / Greece / Czech Republic / Cote d´Ivoire / Fiji / France / Haiti / Madagascar / Nigeria / Romania / Turkey / Uganda / United Kingdom / Yugoslavia / ZImbabwe

NOTE (GENERAL): ACHPR; Athens declaration; EU charter of fundamental rights; Genocide convention; ECHR; Framework convention for the protection of national minorities; Refugee convention; Geneva conventions; ICCPR; ICESCR; Joint declaration on human rights; EC-treaty; ToA; TEU; Treaty of Nice; SEA; Laeken declaration; UN charter; CERD; CRC; Declaration on the right to development;

URL http://www.oup.co.uk/isbn/0-19-926896-7

 
56. Mendes, Errol P. (ed.) : Bridging the global divide on human rights, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Bridging the global divide on human rights : a Canada-China dialogue / Mendes, Errol P. (ed.) ; Lalonde-Roussy, Anik, xii, 373 p.. - Aldershot : Ashgate, 2003.

ISBN 0-7546-2322-X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. Introduction, Errol P. Mendes. PART I : Implementing Human Rights via Civil Society, Government and the Legal System: Reflections on civil society and human rights, Bernie Michael Frolic; The detention system in China, Chen Ruihua; To whom must we answer? Exploring the relationship between sovereignty, the rule of law and human rights in Chinese and Canadian practice, Jeremy Paltiel; Private property and individual freedoms, Ronald C. Keith and Zhiqiu Lin. PART II: The Domestic Implementation of Human Rights in Customary International Law and in the Two International Covenants: Implementing international human rights treaties in China, Gong Renren; The domestic implementation of international law: a Canadian case study, Tina Piper and A. Wayne MacKay. PART III : Integrating the Obligations Contained in the International Covenants on Human Rights with the Convention on the Rights of the Child: The child's right to birth registration: international and Chinese perspectives, Liu Huawen; 'Particularizing the Universal': the challenge of children's rights, Melina Buckley. PART IV : Gender Perspectives on Implementing Social and Economic Rights in an Era of Globalization: The question of state responsibility at international law for acts of violence against women, Bai Guimei; The rise of a women's human rights epistemic network in the 1990s: global norms, gender politics and civil society, Jennifer Chan-Tiberghien; Globalization and gender: reflections on human rights and the 'neutrality' of the marketplace, Claire Turenne Sjolander. PART V: Freedom of Expression and its Relation to Social, Economic and Cultural Development: Freedom of expression and social development: an empirical analysis of the great leap forward, Gong Renren; From gridlock to growth: India's experience with free expression, John Stackhouse; Corruption: the cancer of the International Bill of Rights - democracy and freedom of expression, the main treatments?, Errol P. Mendes. PART VI: Corruption in the Private Sector and its Impact on Ensuring the Right to Subsistence: The control of corruption and protection of human rights, Liu Chun; Corruption, worker rights and good governance, Ozay Mehmet; Index.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* straffrätt = criminal justice = rikoslaki
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* implementering = implementation = toteuttaminen
* barn = children = lapset
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* globalisering = globalization = globalisaatio
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* korruption = corruption = korruptio
* familjevåld = domestic violence = perheväkivalta
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto

NOTE (GENERAL): ICESCR; ICCPR; CRC;

URL https://www.ashgate.com/shopping/title.asp?key1=&key2=&orig=results&isbn=0%207546%202322%20X

 
57. Tomuschat, Christian : Human rights, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights : between idealism and realism / Tomuschat, Christian - (The collected courses of the Academy of European Law ; vol. XIII/1), xlvi, 333 p.. - Oxford : Oxford U. P., 2003.

ISBN 0-19-926862-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:: 1. Introduction. 2. History of Human Rights. 3. The Different 'Generations' of Human Rights: From Human Rights to Good Governance. 4. Universality of Human Rights. 5. Implementation at National Level. 6. The Work of the Political Bodies of International Organizations. 7. The Work of Expert Bodies: Examination of State Reports. 8. The Work of Expert Bodies: Complaint Procedures and Fact-finding. 9. Supervision by International Tribunals. 10. Enforcement by States and the Role of Non-Governmental Organizations. 11. Mitigating the Effects of Armed Conflict: Humanitarian Law. 12. Criminal Prosecution of Human Rights Violations. 13. Civil Suits against Human Rights Violators. 14. Time for Hope, or Time for Despair?

INDEX WORDS:
* afrikanska kommissionen för människans och folkens rättigheter = African Commission on Human and Peoples´Rights = Afrikan ihmisoikeustoimikunta
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* barn = children = lapset
* kombattant = combatant = taistelija
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* ECJ = ECJ = ECJ
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* internationell straffrätt = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* EU = EU = EU
* rapporter = state reports = raportit
* CAT Committee = CAT Committee = CAT Committee
* folkmord = genocide = kansanmurha
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea
* immunitet = immunity = koskemattomuus
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = inter-amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* islam = Islam = islaminusko
* mellanstatliga klagomål = inter-state complaints = valtioidenvälinen valitus
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* implementering = implementation = toteuttaminen
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* slaveri = slavery = orjuus
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* kvinnor = women = naiset
* WTO = WTO = WTO
* abort = abortion = abortti

GEOGRAPHICAL TERMS: Afghanistan / Asia / Cambodia / Chile / China / East Timoe / Europe / Haiti / Japan / Latin America / Rwanda / Sierra Leone / Yugoslavia

URL http://www.oup.co.uk/isbn/0-19-926861-4

 
58. Buhmann, Karin : Reforms of administrative law in the PRC and Vietnam, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Reforms of administrative law in the PRC and Vietnam : the possible role of the legal tradition / Buhmann, Karin

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordic journal of international law : vol. 72; no. 2., p. 253-290. - Leiden : Martinus Nijhoff publ., 2003. - ISSN 0902-7351

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto

GEOGRAPHICAL TERMS: Viet Nam

URL http://ninetta.ingentaselect.com/vl=5123901/cl=19/nw=1/rpsv/cw/brill/09027351/v72n2/s3/p253

 
59. Olsson, Petra Herzfeld : Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet / Olsson, Petra Herzfeld, 647 p.. - Uppsala : Iustus förlag, 2003.

ISBN 91-7678-531-9

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: INNEHÅLL:. DEL I : 1. Inledning. 2.Mänskliga rättigheter. 3. Några särskilda frågeställningar. DEL II : 4. Den fackliga föreningsfriheten i internationella konventioner - inledning. 5. FN:s allmänna föröklaring om de mänskliga rättigheterna. 6. Internationella arbetsorganisationen - ILO. 7. Den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. 8. Den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. 9. Europarådets sociala stadga. 10. Europakonventionen. 11. Sammanfattning - likheter och skillander i utformningen av den fackliga föreninsgfriheten i internationella mänskliga rättighetsinstrument. DEL III : Den fackliga föreninsgfriheten som grundläggande rättighet i EU. 13. Svensk rätt i belysning av Sveriges internationella åtaganden. 14. Avslutning.

INDEX WORDS:
* allmänna ordningen = public order = yleinen järjestys
* autonomi = autonomy = autonomia
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* EU = EU = EU
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan neuvosto
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* fackföreningar = trade unions = ammattiliitot
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* globalisering = globalization = globalisaatio
* ILO = ILO = ILO
* kollektivavtal = collective bargaining = työ ja virkaehtosopimukset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* ratificering = ratification = ratifiointi
* förlikning = friendly settlement = sovinto
* rätt till strejk = right to strike = oikeus lakkoon
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* övervakningsorgan = treaty bodies =
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* kommittén för de mänskliga rättigheterna = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea
* europeiska kommittén för sociala rättigheter = European Committee of Social Rights (ECSR) = Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; ECHR; ESC; ILO convention no. 87 concerning freedom of association and protection of the right to organise; EU charter of fundamental rights;

URL http://www.iustus.se/main.html

 
60. Cede, Franz (ed.) : The United Nations, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The United Nations : law and practice / Cede, Franz (ed.) ; Sucharipa-Behremann, Lilly, xxii, 372 p.. - Hague; Kluwer Law, 2001.

ISBN 90-4111-563-3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. CHAPTER 1. Historical and Legal Framework For Activities of the United Nations. 1. Historical Introduction, by Franz Cede. 2. The Purposes and Principles of the United Nations, by Franz Cede. 3. The Organs of the United Nations, by Ferdinand Trauttmansdorff. CHAPTER 2. Main Activities of the United Nations. 1. The Untied Nations System for the Peaceful Settlement of International Disputes, by Hanspeter Neuhold. 2. Collective Security, by Helmut Freudenschuss. 3. Peace-Keeping Operations of the United Nations, by Lilly Sucharipa-Behrmann. 4. Peace-Building Activities of the United Nations, by Bert Theuermann. 5. Disarmament Issues, by Winfried Lang and Andreas Kumin. 6. Codification and Progressive Development of International Law, by Gerhard Hafner. 7. The Development of the International Human Rights System by the United Nations, by Christian Strobal. 8. Gender Issues in the United Nations, by Aloisia Worgetter. 9. Environmental Protection and Sustainable Development, by Gerhard Loibl. 10. An Agenda for Development, by Hans-Peter Glanzer. 11. Refugees and Humanitarian Assistance, by Franz Josef Homann-Herimberg. 12. Population Issues at the United Nations, by Irene Freudenschuss-Reichl. 13. Measures to Counter Drugs and Crime, by Ferdinand Mayrhofer-Grunbuhel and Christian Ebner. 14. Non-Governmental Organizations (NGOs) and the United Nations, by Susanne Keppler-Schlesinger. CHAPTER 3. The Future of the United Nations. 1. Financing and Financial Crises, by Thomas Schlesinger. 2. The Reform of the Security Council, by Karin Proidl. 3. The United Nations Today: It's Current Status, Reforms and Perspectives for the Future, by Ernst Sucharipa. Annex I. United Nations Millennium Declaration, A/RES/55/2 of 18 September 2000. Annex II. Report of the Panel on United Nations Peace Operations (Brahimi-Report). Conclusions and Recommendations A/55/305-S/2000/809 of 21 August 2000. Annex III. Declaration on ensuring an effective role for the Security Council in the maintenance of international peace and security, particularly in Africa (S/RES1318 (2000) of 7 September 2000).

INDEX WORDS:
* CFSP = CFSP = YUTP
* EU = EU = EU
* IMF = IMF = IMF
* IMO = IMO = IMO
* NATO = NATO = NATO
* OAs = OAS = OAS
* OAU = OAU = OAU
* OECD = OECD = OECD
* UNEP = UNEP = UNEP
* UNICEF = UNICEF = UNICEF
* WHO = WHO = WHO
* WTO = WTO = WTO
* rådgivande yttrande = advisory opinion = neuvoa-antava mielipide
* ICJ = ICJ = ICJ
* biologiska vapen = biological weapons = biologiset aseet
* NGO = NGO = NGO
* kemiska vapen = chemical weapons = kemialliset aseet
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* tvångsförflyttade personer = displaced persons = hätäsiirtolaiset
* ekonomiska sanktioner = economic sanctions = taloudelliset pakotteet
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* EU = EU = EU
* etnisk rensning = ethnic cleansing = etninen puhdistus
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* invandring = immigration = maahanmuutto
* immunitet = immunity = koskemattomuus
* ICJ = ICJ = ICJ
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction (WMD) = joukkotuhoaseet
* narkotika = drugs = huumeet
* NGO = NGO = NGO
* OAS = OAS = OAs
* OAU = OAU = OAU
* OSSE = OSCE = ETYJ
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rapporter = state reports = raportit
* Säkerhetsrådet = Security Council = Turvallisuusneuvosto
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* kvinnor = women = naiset
* Världsbanken = World bank = maailmanpankki
* WTO = WTO = WTO
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* ILO = ILO = ILO

NOTE (GENERAL): UDHR; Rio declaration; Montreal protocol;

URL http://www.brill.nl/m_catalogue_search.asp?sub=6&converted_subtitle=cede&subtitle=cede&x=9&y=6

[Next]


24.11.1999